Råvarer

Opp

Tror du at prisen på kaffe, gull, olje eller andre råvarer skal stige?

Råvareprisene styres av tilbud og etterspørsel, og påvirkes i liten grad av utviklingen på børsene. Derfor kan du spre risikoen din ved å ha børsnoterte råvarer i porteføljen.

Hos oss kan du investere i børsnoterte råvarer og sertifikater tilknyttet prisutviklingen i ulike råvarer. Du kan velge å investere i råvarer med eller uten gearing.

Spekuler i kortsiktige prisendinger

Spre risikoen din

Råvarer med potensiale

Utnytt pris- og verdiendring

Les Investeringsøkonomens kommentar om råvarer

Få handler fysiske råvarer i større kvanta...

Råvarer egner seg som spekulasjonsobjekter

Det har vært handlet råvarer så lenge handel har eksistert - det vil si i tusenvis av år. For de færreste er det aktuelt å handle fysiske råvarer i større kvanta. Det er greit med litt kaffe til espressomaskinen og aluminiumsfolie til tacorestene, men det er sjeldent du har behov for ett tonn eller to.

Råvarer er innsatsfaktorer til industrien, og svinger i pris som følge av faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel. Foruten direkte handel av fysiske råvarer har det lenge vært et velutviklet marked for såkalte råvarefutures. Futures er kontrakter med avtalt pris i dag og levering et stykke frem i tid. De handles stort sett av profesjonelle parter.

De råvarerelaterte verdipapirene som tilbys gjennom Nordnets handelsplattform er i stor grad ulike former for innpakkede råvarefutures. Disse produktene kalles enten for råvare-ETF, -ETN eller -sertifikat. Dette er verdipapirer som gjør det mulig å spekulere i prisendringer, men de er helt uegnet for langsiktige investeringer.

Du må betale for å eie råvarer, i motsetning til andre investeringer som du får betalt for å eie - renter på utlån/bankinnskudd, leieinntekter på eiendom og utbytte/kapitalavkastning på aksjer. Råvarene må lagres på et eller annet sted, og det medfører kostnader for selve lagringen, vakthold, forsikring etc.. Noen råvarer er også ferskvarer som forringes ved lagring. Dette gjelder særlig jordbruksvarer. Det er derfor ikke å anbefale å sitte langsiktig i råvarer da det ikke kan forventes å gi noen kapitalavkastning over tid (kanskje med unntak av gull som historisk har hatt en viss rolle som verdi-oppbevarer).

Råvarer er imidlertid svært egnet som spekulasjonsobjekter. Opp- og nedgang i oljepris som følge av internasjonal uro trades av mange. Aluminium og kobber påvirkes likeledes av makroøkonomiske tall for vekst og industriproduksjon. Jordbruksråvarene stiger og faller i pris og avlingenes størrelse og etterspørselsendinger. Teknisk analyse er også velegnet til å finne trender og vendepunkter i råvarepriser.

Det har blitt enkelt og billig å handle råvarer. Disse instrumentene er en god "temperaturmåler" på verdensøkonomien, og å følge med på de kan gi deg en fordel når du handler aksjer som også er påvirket av råvarer. Husk at råvarer ikke er egnet til langsiktig sparing og investeringer.

De mest populære råvarene

Det kan være både spennende og lærerikt å investere i råvarer. Tidligere var det mest profesjonelle aktører som handlet i råvarer, men i løpet av de siste årene har det kommet en rekke produkter som gjør det enklere og rimeligere å investere i disse markedene.

 

GULL

SØLV

OLJE

ALUMINIUM

KOBBER

Prisdrivere

Drives mye av forventet inflasjon, spekulasjon og kursen på amerikanske dollar.

Drives hovedsaklig av etterspørselen fra industrien.

Drives av lagertall, kursen på amerikanske dollar og kapasiteten til produsentene.

Drives av produsentenes og industriens etterspørsel samt spekulasjon.

Drives av globalt varelager og leveringstid fra lager.

Greit å vite

Gull blir ofte kjøpt av investorer for å hedge seg mot inflasjon. Gull kan brukes til blant annet smykker, men mesteparten av handelen er basert på spekulasjon.

Sølv er et edelt metall, og er hardere enn gull. Sølv kan brukes til å lage ting som smykker, mynter og bestikk.

I tillegg til å bli brukt som drivstoff, brukes også olje til å fremstille ulike materialer som plast, asfalt, maling og mye mer.

Aluminium blir brukt av industrien til å produsere et veldig bredt spekter av varer som biler, brusbokser, sykler og mye mer.

Grunnstoffet har blitt brukt gjennom 10 000 år og er et anvendelig metall som er mykt og lett å forme. Det brukes blant annet til ledninger til strøm, mynter, rørledninger og statuer.

 

Råvare-sertifikat

Råvare-sertifikat

Følger utviklingen i råvaren nøyaktig

Tracker sertifikat (ETN)

Du kan kjøpe trackersertifikat tilknyttet en råvare. Et trackersertifikat følger prisutviklingen i råvaren nøyaktig (1:1), og handles i realtid på børsen. Utsteder av råvaresertifikatet sørger for kontinuerlig kjøps- og salgskurs i markedet. Noen råvaresertifikater har en slutt-dag. Et trackersertifikat uten slutt-dag kalles for et Open End-sertifikat.

ETF-torgetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu finner du alle sertifikatene våre under aktivaklassen Commodity.

hvete

Kredittrisiko

Når du investerer i sertifikater har du en kredittrisiko mot den finansinstitusjonen som har utstedt verdipapiret (emittenten).

Dersom emittenten går konkurs vil trolig sertifikatene miste sin verdi fordi emittenten ikke lenger kan stille priser.


Valutarisiko

Når du investerer i sertifikat som ikke er valutasikret utsetter du deg for valutarisiko dersom den underliggende råvaren handles i en annen valuta enn sertifikatet er notert i. Dersom den valutaen råvaren handles i styrker seg mot valutaen sertifikatet handles i, vil verdien på sertifikatet minske i verdi.


Børsnoterte råvarer

Børsnoterte råvarer

Børsnoterte råvarer på Stockholmsbørsen

Exchange Traded Commodities (ETC)

På Stockholmsbørsen tilbyr ABN Amro blant annet kaffe, hvete, gull, sølv, sink og olje.

Børsnoterte råvarer (ETC) følger verdiutviklingen til råvaren. Hvis du for eksempel kjøper en andel olje vil verdien på investeringen din stige hvis prisen på olje stiger, og falle hvis prisen synker. Børsnoterte råvarer har ingen slutt-dag, og du er sikret dersom utstederen av verdipapiret skulle gå konkurs.

Kaffebønner

Råvarer med gearing

Råvarer med gearing

For deg som vil geare råvareinvesteringene dine

Tradingprodukter for råvarer

Du kan geare råvareinvesteringene dine med tradingprodukter med innebygget gearing. Nordnet tilbyr flere tradingprodukter med råvarer som underliggende, blant annet Mini Futures, Bull- og Bear-sertifikat og Unlimited turbos.

Les mer på vår side om Tradingprodukter.

Tannhjul ikon

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.