Verdipapirbelåning.

Du kan få høyere avkastning ved å belåne porteføljen din.

Verdipapirbelåning innebærer at du låner penger med porteføljen din som sikkerhet, ofte med mål om å geare investeringene dine. Med belåning kan du øke eksponeringen din i blant annet enkeltaksjer, som igjen kan føre til høyere gevinst på investeringene dine. Samtidig kan det motsatte skje - et eventuelt tap blir større på grunn av gearingen.

Verdipapirbelåning er tilgjengelig på Aksje- og fondskonto, Investeringskonto Zero og Aksjesparekonto.

Fordeler.

  • Opp til 10x gearing
  • Effektiv rente fra 2,99 %*
  • Opp til 90 % belåningsgrad hvis du er veldiversifisert

*Nominell rente 2,95 % i NOK. Eff.rente 2,99 %, 100 000 o/12 mnd. Totalt 102 990 NOK.

Har du en godt diversifisert portefølje som består av aksjer i store selskap kan gearingen bli opp til 10x. Merk at belåningsgraden varierer ut fra din beholdning. Med de nye vilkårene kan du låne mer på dine aksjer enn tidligere.

Har du for eksempel 100 000 kr å handle for kan du handle aksjer opp til en million. Merk at din mulighet til å ta opp verdipapirlån begrenses av kredittgrensen din, som er et individuelt maksbeløp fastsatt av Nordnet.


Eksempel: belåning med lav gearing

La oss si at du investerer 100 000 kr for å kjøpe aksjer i et selskap. Du tror så mye på selskapet at du ønsker å investere enda mer, men du ønsker ikke å benytte mer av dine egne midler. Derfor velger du å belåne porteføljen din og låne 50 000 kr for å investere i aksjen. Renten, er etter volumrabatt på 2,95 % (2,99 % effektiv rente)*.

Vi går ut ifra at aksjen har en belåningsgrad på 85 % og du starter dermed med en god margin til kredittgrensen (du belåner porteføljen ca. 33 %).

Scenario A. Oppgang på børsen.

Aksjen går bra og i løpet av et år har verdien på aksjen økt med 20 %** og du har tjent 28525 kr***.


Med belåning

Uten belåning

Egne midler

100 000 kr

100 000 kr

Lån

50 000 kr

N/A

Total investering

150 000 kr

100 000 kr

Rentekostnad

- 1495 kr

N/A

Verdi etter ett år

178 504 kr

120 000 kr

Avkastning.

28 504 kr

20 000 kr

Scenario B. Nedgang på børsen.

Aksjen går dårlig, og verdien synker med 20 %.


Med belåning

Uten belåning

Egne midler

100 000 kr

100 000 kr

Lån

50 000 kr

N/A

Total investering

150 000 kr

100 000 kr

Rentekostnad

- 1495 kr

N/A

Verdi etter ett år

118 504 kr

80 000 kr

Avkastning

- 31 495 kr

- 20 000 kr

Etter nedgangen i scenario b er belåningsgraden 41,7 % og du er fortsatt innenfor kredittgrensen.

* Pris etter volumrabatt: 2,99 % av de første 50 000 kr, rente fra 50 000 kr er 5,80 % hvilket i dette tilfellet betyr en gjennomsnittlig årlig rente på 5,52 %. For en Private Banking- eller Active Traderkunde er renten i tilsvarende eksempel 2,99 %.

** Basert på gjennomsnittlig aksjeavkastning på xx %. Siste 10 år har den faktiske avkastningen på Oslo Børs (OSEBX) vært på 176 %. Noen år har avkastningen vært negativ.

*** Eksemplet tar ikke hensyn til kostnader for handel og inntekter fra utbytte. Vi ser bort fra effekten av salg av rentekostnader med mer.


Eksempel: belåning med høy gearing

I dette eksemplet setter du sammen en portefølje med 10 aksjer fra 10 ulike selskap. Du har 100 000 kr å investere, men vil investere ytterligere 500 000 kr for å potensielt oppnå høyere avkastning. Du er klar over at du kan tape store summer. Vi tar utgangspunkt i en rente etter volumrabatt på 5,38 % (5,52 % effektiv rente)*.

Vi går ut i fra at aksjen har en belåningsgrad på 85 % som innledningsvis innebærer en liten sikkerhetsmargin. Du belåner porteføljen ca. 83 % hvilket betyr at relative små nedganger kan bety at du må selge deler av din portefølje for å unngå å bli overbelånt.

Scenario A: Oppgang på børsen.

For enkelhetens skyld antar vi at samtlige aksjer har en belåningsgrad på 85 %. Nå går vi ut i fra at det går bra for hele porteføljen og at den på ett år har en gjennomsnittlig oppgang på 10 %** og går 33 100 kr i pluss***


Med belåning

Utan belåning

Egne midler

100 000 kr

100 000 kr

Lån

500 000 kr

N/A

Total investering

600 000 kr

100 000 kr

Rentekostnad

- 27 589 kr

N/A

Verdi etter ett år

63 2411 kr

110 000 kr

Avkastning

32 411 kr

10 000 kr

Scenario B: Nedgang på børsen.

For enkelhetens skyld antar vi at alle aksjer har belåningsgrad på 85 %. Vi legger til grunn at det går dårlig med hele porteføljen og at den viser en gjennomsnittlig nedgang på 10 % eller et tap på 87 589 kr***. I dette eksemplet blir belåningsgraden 97 % hvilket betyr at du hadde blitt tvangssolgt eller måtte overført mer kapital til kontoen din for å leve opp til en maksimal belåningsgrad på 85 %.


Med belåning

Uten belåning

Eget sparande

100 000 kr

100 000 kr

Lån

500 000 kr

N/A

Total investering

600 000 kr

100 000 kr

Rentekostnad

- 27 589 kr

N/A

Verdi etter ett år

512 411 kr

90 000 kr

Avkastning

- 87 589 Kr

- 10 000 kr

* Pris etter volumrabatt: 2,99 % av de første 50 000 kr, rente fra 50 000 kr er 5,80 % hvilket i dette tilfellet betyr en gjennomsnittlig årlig rente på 5,52 %. For en Private Banking- eller Active Traderkunde er renten i tilsvarende eksempel 2,99 %.

** Basert på gjennomsnittlig aksjeavkastning på xx %. Siste 10 år har den faktiske avkastningen på Oslo Børs (OSEBX) vært på 176 %. Noen år har avkastningen vært negativ.

*** Eksemplet tar ikke hensyn til kostnader for handel og inntekter fra utbytte. Vi ser bort fra effekten av salg av rentekostnader med mer.

Finn ut mer og søk om verdipapirbelåning.

Lurer du på hvilken belåningsgrad de ulike aksjene har finner du en oversikt over dette her.

Risiko – les gjennom dette før du søker.

Verdipapirbelåning er forbundet med betraktelig risiko. Faller kursen på verdipapirer du har kjøpt med belåning, må du fremdeles betale tilbake hele lånebeløpet i tillegg til rente. Du blir overbelånt hvis benyttet kreditt overstiger den sammenlagte belåningsverdien på verdipapirene i kontoen din.

Dersom du blir overbelånt må du umiddelbart dekke underskuddet. Hvis du ikke gjør det risikerer du blant annet tvangssalg av verdipapirene dine. Det kan medføre et tap som kan overskride størrelsen av det opprinnelige lånebeløpet.

Når du belåner porteføljen din øker du eksponeringen din mot kurssvingninger. Kursfall eller endringer i belåningsgrader kan medføre at belåningsgrensen i porteføljen din reduseres og gjøre at du blir overbelånt. Du kan redusere risikoen for overbelåning ved å ikke utnytte belåningsgraden maksimalt.

Du er selv ansvarlig for at porteføljen din ikke blir overbelånt. Overbelåning innebærer at sikkerheten i porteføljen ikke samsvarer med kredittavtalen og er ikke tillatt. Om overbelåning skulle oppstå må overbelåningen umiddelbart reduseres. Man kan regulere overbelåning ved å sette inn penger, overføre verdipapirer med tilstrekkelig belåningsgrad til porteføljen eller selge verdipapirer i porteføljen.

Merk at dersom du har en godt diversifisert portefølje og har fått en høyere belåningsgrad, kan endringer i porteføljen føre til redusert diversifisering og dermed redusert belåningsgrad. Om du selger et verdipapir, og dermed reduserer diversifiseringen kan porteføljen bli overbelånt som en følge av redusert belåningsgrad.

I tilfeller der overbelåning ikke reduseres har Nordnet rett, men ikke plikt, til å selge dine verdipapirer i den grad som trengs for å betjene overbelåningen. Det er en risiko for at dine verdipapirer selges på et tidspunkt eller en kurs som du ikke ønsker. Vanligvis sendes en melding der du bes om å redusere overbelåningen, men Nordnet har rett til å tvangsselge verdipapirene uten en slik melding. Det kan for eksempel være aktuelt ved turbulente markedsforhold.

Hendelser på verdipapirmarkedet kan medføre kursfall og at du taper all egenkapital. Utnytter du belåning risikerer du å tape mer enn det du har investert og ha gjeld til Nordnet. Dersom ikke gjelden betales blir den krevd inn på vanlig måte. Forsiktig bruk av belåning reduserer risikoen for at slike tap skjer.

Kjøp med egne penger: Du kjøper X-aksjen (X) for 100 000 kr. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen gitt et tap på 15 000 kr.

Kjøp med belåning: X har en belåningsverdi på 85 %. Du utnytter belåningen og kjøper X for 100 000 kr med 15 000 kr i egne midler. Om X stiger med 15 % og du selger dine aksjer har investeringen gitt deg en gevinst på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Om X synker med 15 % og du selger aksjene dine har investeringen kostet deg et tap på 15 000 kr, tilsvarende 100 %. Det innebærer at du har tapt hele din investerte kapital.

Vær oppmerksom på at regneeksemplene nevnt ovenfor ikke tar hensyn til avgifter, skatter og renter forbundet med kreditten.

Det skal lønne seg å diversifisere.

Belåningsgraden på dine verdipapirer kan øke basert på hvor diversifisert porteføljen din er. Forenklet kan man si at lavere risiko i porteføljen innebærer at du kan låne mer. Ulike belåningsgrader kan beregnes ut ifra modellen nedenfor.

En høyere belåningsverdi er fordelaktig for deg selv om du ikke velger å utnytte det. Jo større sum du har tilgang til å belåne, desto lavere er risikoen for overbelåning om dine verdipapir faller i verdi. Du får rett og slett en bedre margin.

Tabellen viser ny belåningsgrad basert på verdipapirets opprinnelige belåningsgrad og diversifisering i porteføljen din.

Diversifiseringen bestemmes av hvor stor den største posisjonen, med tilgjengelig belåning, i porteføljen din er. Kun verdipapir med belåning er med i beregningen.

Om du for eksempel har en portefølje som består av tre aksjer og det største av dem er verdt like mye som de to øvrige tilsammen, er konsentrasjonen din 50 %. Et fond teller som fem verdipapirer i beregningen (gjelder ikke ETFer).

Se hvorden belåningsgradene endres ut i fra konsentrasjonen i porteføljen din tabellen under.

Opprinnelig belåningsgrad på verdipapir

Største posisjon av porteføljens markedsverdi %10%

20%

30%

40%

over 50%

10%


40%

40%

30%

20%

10%

20%


45%

45%

35%

30%

20%

30%


50%

50%

45%

40%

30%

40%


60%

55%

50%

45%

40%

50%


70%

65%

60%

55%

50%

60%


80%

75%

70%

65%

60%

70%


85%

80%

80%

75%

70%

80%


85%

85%

85%

80%

80%

85%


90%

90%

85%

85%

85%

Regneeksempel: Portefølje A.

Her får du muligheten til å investere opp til 1 000 000 ved hjelp av belåning gitt at porteføljen din oppfyller kravene våre til diversifisering.


Egne midler: 100 000 kr
Opprinnelig belåningsgrad: 85 % (7x gearing)
Andel av største posisjon: 30 %
Ny belåningsgrad på din beholdning: 90 % (10x gearing)

Regneeksempel: Portefølje B.

La oss si at du ønsker å investere 750 000 kr ved hjelp av belåning under forutsetning at porteføljen din oppfyller våre krav til diversifisering. I dette tilfellet er ikke porteføljen tilstrekkelig diversifisert, men du gis mulighet til å investere opp til 500 000 kr med hjelp av belåning.

Egne midler: 150 000 kr
Opprinnelig belåningsgrad: 70 % (3x gearing)
Andel av største posisjon: 40 %
Ny belåningsgrad på din beholdning: 80 % (5x gearing)

Rabattert rente fra 2,99 %.

Uavhengig om du eier én aksje eller ti kan du låne fra 2,99 % rente fra første krone.

Vilkårene for rabattert rente gjelder for lån per kontotype. Du kan altså låne maksimalt 150 000 kr om du fordeler dine lån på Aksje- og fondskonto, Aksjesparekonto og Investeringskonto Zero til en rente på 2,99 %.

Med trappetrinnsatser for renten blir det slik at jo mer du låner i den nye modellen desto lavere blir renten. Vilkårene gjelder for lån per kontotype. Du kan altså låne maksimalt 150 000 kr til 2,99 % om du fordeler dine lån på Aksje- og fondskonto, Aksjesparekonto og Investeringskonto Zero.

Rentesatser for belåning i NOK

Standard

Nominell rente

Effektiv rente

0 til 50 000

2,95 %

2,99 %

50 000 til 2 000 000

5,65 %

5,80 %

2 000 000 til 5 000 000

4,95 %

5,06 %

5 000 0000 til 10 000 000

4,45 %

4,54 %

Over 10 000 000

3,95 %

4,02 %

Private Banking og Active Trader

Nominell rente

Effektiv rente

0 til 500 000

2,95 %

2,99 %

500 000 til 2 000 000

5,65 %

5,80 %

2 000 000 til 5 000 000

4,45 %

4,54 %

5 000 0000 til 10 000 000

4,45 %

4,54 %

Over 10 000 000

3,95 %

4,02 %

Rentesatser for belåning i annen valuta (Effektiv rente)

Valuta

Normal

Bonus

VIP

Active Trader

Private Banking

DKK

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

EUR

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

5,06 %

SEK

4,65 %

4,65 %

4,65 %

4,65 %

4,65 %

USD

7,12 %

7,12 %

7,12 %

5,54 %

6,27 %

CAD

7,23 %

7,23 %

7,23 %

5,54 %

6,70 %


Standard.

Lånebeløp: 250 000 kr
Nedbetalingstid: 12 mnd
Ordinær rente (effektiv): 5,80%
Rente etter volumrabatt (effektiv): 5,24%
Rentekostnad per måned: 1 092 kr
Opprettelses- og årsavgift: 0 kr
Total beløp som skal tilbakebetales gitt overstående eksempel og at rente forblir uforandret: 263 100 kr

Private Banking

Lånebeløp: 500 000 kr
Nedbetalingstid: 12 mnd
Ordinær rente (effektiv): 5,80%
Rente etter volumrabatt (effektiv): 2,99%
Rentekostnad per måned: 1 246 kr
Opprettelses- og årsavgift: 0 kr
Total beløp som skal tilbakebetales gitt overstående eksempel og at rente forblir uforandret: 514 950 kr

Active Trader.

Lånebeløp: 500 000 kr
Nedbetalingstid: 12 mnd
Ordinær rente (effektiv): 5,80%
Rente etter volumrabatt (effektiv): 2,99%
Rentekostnad per måned: 1 246 kr
Opprettelses- og årsavgift: 0 kr
Total beløp som skal tilbakebetales gitt overstående eksempel og at rente forblir uforandret: 514 950 kr


Mer om priser og vilkår.

Det koster ingenting å legge opp belåning på kontoen din. Du betaler kun rente på delen av belåningen du benytter. Renten regnes ut fra dag til dag. Innen samme dag kan du belåne uten at det koster noe. Du finner fullstendig oversikt over priser og rentekostnader i prislisten.

Kredittvurdering.
Når du søker om verdipapirbelåning gjør Nordnets Kredittavdeling en kredittvurdering av deg. Kredittavdelingen sjekker om du har økonomiske forutsetninger til å oppfylle forpliktelsene dine basert på informasjon om den økonomiske situasjonen og evnen din til å tilbakebetale.

Krav til sammensetning av portefølje.
Porteføljen din stilles som sikkerhet for pengene du låner. Kredittavdelingen vår analyserer porteføljen din basert på verdi, innhold og diversifisering. For å få innvilget og for å kunne beholde verdipapirbelåningen må porteføljen din normalt sett være diversifisert. Porteføljen ansees som diversifisert når ett verdipapir utgjør maks 50 prosent av total markedsverdi på porteføljen.

Spørsmål og svar.

De fleste som velger å ha belåning på sin konto gjør det for å skape handlingsrom og fleksibilitet. Å ha en godkjent belåningsavtale innebærer at du kan reagere raskt på interessante hendelser i markedet.

Det er viktig å forstå risikoen belåning innebærer. Det kan du lese om høyere opp på denne siden.

Nordnets kredittavdeling setter først og fremst en kredittgrense som er den maksimale kreditten du kan bruke. Dette styres blant annet av din inntekt, kapital mm.

For å søke om belåning for bedrift fyller du ut og sender inn et søknadsskjema. Det finner du på skjema-siden.

Det avgjøres av aksjens omsetning, fundamentale egenskaper og hvor mange som ønsker belåning på aksjen. Legg merke til at fra 10. juni økes belåningsgradene på en rekke aksjer, og noen reduseres fra 15. august. Se oversikten over endrede belåningsgrader.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Olenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vinduversikt over våre belåningsgraderlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Renten trekkes den siste bankdagen hver måned. Du betaler kun rente for de dagene du har utnyttet kreditten din.

Belåningsgrad og egenkapitalkrav viser den samme informasjonen. Belåningsgraden viser andelen belåning du kan ha, mens egenkapitalkravet viser andelen egenkapital du må ha. Altså vil egenkapitalkrav + belåningsgrad bli 100 %.