Gå til hovedinnhold

Kundebeskyttelse for deg som handler verdipapirer.

I januar 2018 ble nye regelverk og forskrifter for verdipapirmarkedet i EU innført med mål om å øke transparensen og ytterligere styrke investorbeskyttelsen av deg som handler verdipapirer.

Som en del av EU/EØS gjelder de samme reglene for verdipapirhandel i Norge som i øvrige EU-land. Bakgrunnen er EU-direktivet MiFID, Makets in Financial Instruments Directive, som ble innført i 2007 og som blant annet har bidratt til harmonisering og enklere handlel med verdipapir over landegrenser.

I januar 2018 ble MiFID erstattet med to nye regelverk, MiFID II og MiFIR. Lovendringen kom som en følge av finanskrisen i 2008 og det underliggende målet med MiFID II har vært å styrke forbruker- og investorbeskyttelsen, samt å legge til rett for større transparens og økt konkurranse innad i finansbransjen.

MiFID II påvirker først og fremst informasjon som deles med kunder, produktstyringsregler, godtgjørelser og provisjoner banken mottar/gir, ordreutførelse, transparens rundt kostnader før og etter en transaksjon gjennomføres, transaksjonsrapportering og forpliktelser i forbindelse med verdipapirhandel. MiFID II medfører også at bedrifter som handler med verdipapir eller andre finansielle instrument trenger en LEI-kode (Legal Entity Identifier) for å kunne handle.

Nedenfor kan du lese mer om kundebeskyttelsen som gjelder for deg som handler med verdipapirer.

Nordnet gjør nødvendige tiltak for å oppnå det beste mulige resultatet. Alle verdipapirforetak skal ha retningslinjer for hvordan en kundeordre skal utføres for å oppnå et best mulig resultat. Retningslinjene innebærer blant annet at når du som kunde legger en ordre, skal den legges på den markedsplassen som gir deg den beste prisen.

Hos Nordnet legger du selv inn din ordre direkte på de markedene vi tilbyr handel på. En slik ordre er å anse som en spesifikk instruks fra deg som kunde, og ordren skal utføres av Nordnet i tråd med denne instruksen. I slike tilfeller er man utenfor retningslinjenes anvendelsesområde, da det ikke vil være mulig for Nordnet å sette i verk de tiltak som angis i retningslinjene.

I henhold til MiFID II skal Nordnet årlig, for hver klasse av finansielle instrument, offentliggjøre informasjon om de fem markedsplassene som, basert på handelsvolum, brukes mest for utføring av kundeordrer foregående år. Nordnet skal årlig, for hver klasse finansielle instrument, offentliggjøre informasjon om de mest brukte verdipapirselskapene som Nordnet har videresendt kundeordrer til foregående år. Nordnet skal også offentliggjøre et sammendrag av de analyser og konklusjoner som er gjort av kvaliteten på ordreutførelser foregående år.

Nordnets årlige analyse av ordreutførelse

For 2020:
Sammendrag av vurdering av kvalitet på ordreutførelse (engelsk)PDF
Informasjon om utførte ordre (Excel .csv)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Markedsplasser

Her finner du en liste over de markedsplasser Nordnet handler på for din regning. Om du ønsker å handle på enkelte utenlandske handelsplasser, kan vi videresende ordren din til meglere vi samarbeider med.

Handelsplatser Nordnet använder för utförande av orderlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Provisjon og godtgjørelse reguleres i lov om verdipapirhandel. I korte trekk innebærer disse reglene at dersom det mottas provisjoner og godtgjørelse, skal også kvaliteten på produktet eller tjenesten økes. Provisjon og godtgjørelse skal heller ikke være til hinder for at Nordnet opptrer i kundens beste interesse. Som kunde har du rett på å få informasjon om godtgjørelsene som Nordnet mottar fra, eller betaler til, tredjeparter i forbindelse med de investeringstjenester vi tilbyr.

Les mer om provisjon og godtgjørelse.

I henhold til lov om verdipapirhandel plikter vi som bank å sikre at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring med handel av ulike typer verdipapir. Dette kalles en hensiktsmessighetstest og skal beskytte deg som er aktiv i verdipapirmarkedet.

Når en ordre legges i et komplisert instrument, for eksempel et derivat, må Nordnet sikre at du har tilstrekkelige kunnskaper og erfaringer for å forstå risikoen ved en slik handel. Derfor må du utføre en hensiktsmessighetstest før du kan handle med et komplisert instrument. Spørsmålene som stilles handler både om din kunnskap og dine erfaringer med den aktuelle typen verdipapir. Basert på dine svar, gjøres det en vurdering av om produktet passer for deg.

Lovgivningen skiller mellom kompliserte og ukompliserte finansielle instrumenter. Når du som kunde legger inn en ordre i et ukomplisert instrument, som for eksempel noterte aksjer og fondsandeler, gjennomføres handelen uten at Nordnet kontrollerer om handelen er hensiktsmessig for deg. Når du investerer i mer kompliserte instrumenter, må Nordnet sikre at du har tilstrekkelig kunnskap og forstår risikoen med transaksjonen. Vurderingen gir deg muligheten til å handle kompliserte verdipapir basert på den kunnskapen og de erfaringer du har vist i hensiktsmessighetstesten. Dette innebærer at du kun kan handle i verdipapir der du har tilstrekkelig med kunnskap og erfaring.

Det viktigste med kostnadsoversikten er å styrke investorbeskyttelsen gjennom økt transparens. Hva som kommer frem i kostnadsoversikten og hvordan den skal være utformet, bestemmes av regelverket. Hensikten er at kostnadsoversiktene fra ulike selskap skal være sammenlignbare.

I Nordnet spesifiserer vi kostnader og avgifter i forbindelse med din investering når du legger en ordre via nettsiden eller vår mobilapplikasjon. Du kan også, for enkelte produkter, se en detaljert kostnadsfordeling basert på hvor lenge du planlegger å holde på investeringen.

Kostnadsfordelingen er basert på forutsetninger om fremtidig utvikling. Dette medfører at kostnadsfordelingen kan avvike fra de faktiske kostnadene som oppstår i perioden, men tar likevel sikte på å gi den en forståelse av kostnadsbildet som den spesifikke investering medfører.

I tillegg til kostnadsfordelingen finnes det informasjon om instrumentkostnader for warranter og sertifikater i separate faktablad som er tilgjengelig på instrumentsiden for det spesifikke produktet.

Den årlige kostnadsoversikten gjøres normalt sett tilgjengelig i forbindelse med publisering av årsoppgaven. I motsetning til kostnadsfordelingen som viser estimerte kostnader, viser kostnadsoversikten de faktiske kostnader og avgifter som har blitt belastet kontoen din i løpet av året.

Les mer om den årlige kostnadsoversikten.

Enkelte instrumenter, som for eksempel gearede produkter, anses som mer risikofylte siden mindre svingninger i markedet kan medføre en betydelig større endring i instrumentets verdi. Har du innehav i slike produkter, må Nordnet i henhold til gjeldende regler gi beskjed til deg som kunde via e-post påfølgende morgen dersom verdien på din investering har falt med 10 % eller mer.

Verdiendringen tar utgangspunkt i din anskaffelsesverdi og siste omsatte kurs, og beregnes etter at markedet er stengt for dagen. Om du flytter inn verdipapir er det derfor viktig at du angir kostpris for å motta beskjed ved større verdiendringer. Det er også viktig at du har registrert en oppdatert e-postadresse.

Om du har mottatt et varsel det siste året om at en av dine posisjoner har falt med 10% så vil du ikke motta flere beskjeder med mindre innehavet ditt falller ytterligere 10 prosent.

De instrumentene som er aktuelle for slike beskjeder er børshandlede produkter, strukturerte produkter samt standardiserte derivater. Eksempler på disse kan være warranter, sertifikater, mini-futures, opsjoner og terminkontrakter.

Dersom du investerer i produkter med gearing, anbefaler vi at du jevnlig logger inn og overvåker verdiutviklingen.

I henhold til regelverket for produktstyring skal Nordnet som distributør fastsette en målgruppe for alle finansielle produkter på vår plattform. Dette gjør vi for å sikre at du som kunde kun skal tilbys verdipapir som er i samsvar med dine behov, egenskaper og mål.

Identifisering av målgruppe gjøres basert på informasjon som Nordnet har om deg som kunde sammen med informasjon om de verdipapirene som tilbys. Vurderingen av målgruppe gjøres ut i fra følgende kriterier:

  • Kundetype, for eksempel om det er en ikke-profesjonell eller profesjonell kunde
  • Kunnskapsnivå, hvilke kunnskap bør en kunde ha for å investere i et spesifikt instrument
  • Risikotoleranse, hvilket risikonivå en kunde bør ha for å investere i et spesifikt instrument
  • Evne til å bære tap, hvor stort tap bør en kunde tåle for å investere i et spesifikt instrument
  • Mål og behov, som kundens investeringshorisont og formålet med investeringen

Ettersom Nordnet ikke har all informasjon om deg som kunde med tanke på overnevnte kriterier gjennomfører ikke Nordnet en fullstendig identifisering av målgruppe. De kriteriene som Nordnet har kunnskap om kommer dog til å bli vurdert. Dette medfører blant annet at instrumenter som er ment for profesjonelle kunder ikke kommer til å tilbys ikke-profesjonelle kunder. Som innehaver av et verdipapir kan du dog alltid selge instrumentet uansett om du er i målgruppen eller ikke . Kunnskapsnivået kommer Nordnet til å sikrestille ved at du som kunde gjennomfører kunnskapstester for ulike verdipapirtyper på Nordnets hjemmeside.

Alle juridiske enheter må ha en global identifiseringkode for å kunne handle i børsnoterte verdipapir på en aksje- og fondskonto. Denne identifiseringskoden kalles LEI (Legal Entity Identifier) og er en alfanumerisk kode på 20 tegn som brukes globalt for å identifisere juridiske enheter. Kravet om aktivt LEI-nummer gjelder også deg som bare har til hensikt å selge eksisterende innehav av verdipapir og gjelder således ved både kjøp og salg. Merk at kravet til LEI-nummer ikke gjelder ved handel i verdipapirfond.

Hensikten med kravet om en global identifiseringkode er å styrke beskyttelsen av investorer. Myndighetene, uavhengig av land, skal kunne spore og identifisere hvem som er kjøpere og selgere, samt de som tar beslutninger i en transaksjon. Du finner en uttømmende oversikt over godkjente utstedere av LEI-nummer på GLEIFlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Registreringsavgiften og den årlige vedlikeholdsavgiften kan variere mellom de ulike utstederne. Det tar normalt 3-7 virkedager å få et LEI-nummer.

I henhold til lov om verdipapirhandel, skal alle kunder som handler verdipapirer bli klassifisert i ulike kundekategorier. Formålet med klassifiseringen er å sørge for at du som kunde gis tilstrekkelig grad av investorbeskyttelse. De ulike kundekategoriene er «ikke-profesjonell kunde», «profesjonell kunde» og «kvalifisert motpart». Høyest grad av investorbeskyttelse ligger hos ikke-profesjonelle kunder og lavest grad av investorbeskyttelse ligger hos kvalifiserte motparter. Dersom Nordnet ikke informerer deg om annet, er du klassifisert som en ikke-profesjonell kunde med høyest grad av investorbeskyttelse.

Ikke-profesjonell kunde

Utgangspunktet er at man kategoriseres som ikke-profesjonell med den fulle investorbeskyttelsen som følger av lov. Dette innebærer at Nordnet i større grad enn for de øvrige kundekategorier, skal tilpasse informasjon og tjenesteytelse deretter.

Den største andelen av Nordnets kunder tilhører denne kategorien. Dette innebærer blant annet at Nordnet utfører en hensiktsmessighetstest ved handel i komplekse verdipapirer, gir informasjon om risikoen i ulike verdipapirer og rapporterer kostnader og avgifter i forbindelse med de handler som gjøres.

I tilfeller der Nordnet yter porteføljeforvaltning eller investeringsråd, vil vi først vurdere om den aktuelle tjenesten eller produktet er egnet for deg som kunde. Vurderingen gjøres på bakgrunn av dine investeringsmål, finansielle stilling, og kunnskap og erfaring rundt det aktuelle produktet eller tjenesten. Les mer om egnethetstest under «Øvrig informasjon».

Nordnet gjør også nødvendige tiltak for å oppnå beste ordreutførelse. Les mer om ordreutførelse under «Beste ordreutførelse».

Profesjonell kunde

Profesjonelle kunder antas å være i stand til å fatte egne investeringsbeslutninger og forstå risikoen forbundet med sine investeringer. De forventes også å selv kunne avgjøre hvilken informasjon som er relevant for å treffe egne investeringsbeslutninger. Dette innebærer at profesjonelle kunder selv må innhente den informasjon som vedkommende anser nødvendig.

Kvalifisert motpart

Kvalifiserte motparter er eksempelvis andre banker og verdipapirforetak. Disse forventes å ha samme kunnskap om finansielle tjenester og verdipapir som Nordnet, og har den laveste grad av investorbeskyttelse.

Bytte av kundekategori

En ikke-profesjonell kunde har mulighet til å bli behandlet som en profesjonell kunde for et bestemt produkt eller tjeneste. Man mister da den investorbeskyttelsen som ikke-profesjonelle kunder har. Det er kun under gitte forutsetninger at man kan be om slik omklassifisering.

Interessekonflikter

Nordnet har interne regler for håndtering av interessekonflikter, som sier at Nordnet er forpliktet til, så langt det lar seg gjøre, å unngå interessekonflikter.

En interessekonflikt kan oppstå når Nordnet har en økonomisk interesse i utførelsen av en tjeneste som er i strid med kundens interesse. Et eksempel kan være hvis Nordnet utfører tjenester til forskjellige kunder og disse har motstridende interesser. Nordnet er forpliktet til å identifisere eventuelle interessekonflikter og forhindre at kundenes interesser påvirkes negativt av interessekonfliktene. Nordnet har derfor rutiner for å identifisere, unngå og håndtere eventuelle interessekonflikter.

I tillegg finnes det regler som begrenser Nordnet fra å motta og beholde en viss godtgjørelse ved levering av visse tjenester, for å unngå interessekonflikter mellom Nordnet og deres kunder.

Ikke-komplekse verdipapirer

Begrepet omfatter l finansielle verdipapirer som med hensyn til blant annet konstruksjon og risiko skal klassifiseres som ukompliserte. Slike verdipapirer kan under visse betingelser omsettes uten krav om en hensiktsmessighetstest, såkalte Execution Only tjenester. Børsnoterte aksjer, obligasjoner og andeler i fond er eksempler på verdipapirer som generelt anses å være ukompliserte. Rene derivater, for eksempel kjøpsopsjoner, kan aldri klassifiseres som ikke-komplekse verdipapirer.

Komplekse verdipapirer

Begrepet omfatter finansielle verdipapirer som med hensyn til blant annet instrumentets utforming og risiko skal klassifiseres som komplekse. Derivater som opsjoner, futures eller børshandlede produkter som warranter og sertifikater er eksempler på verdipapirer som generelt anses å være komplekse.

Egnethetstest

Når du vil benytte tjenester som porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning, er Nordnet under lov forpliktet å foreta en egnethetsvurdering for å sikre at forvaltning eller investeringsrådet du mottar er egnet for deg. I egnethetsvurderingen tar Nordnet hensyn til kundens kunnskap og erfaring, økonomiske situasjon og formålet med investeringen.

Hva er MiFID II?

MiFID II er et EU-direktiv som trådte i kraft 3. januar 2018 og omfatter samtlige finansielle instrumenter og plasseringer foruten sparekonti. MiFID II står for Markets in Financial Instruments Directive 2.

Hva er formålet med MiFID II?

Formålet er å øke transparensen i verdipapirmarkedet og ytterligere styrke beskyttelsen av deg som handler verdipapir.

Når begynte MiFID II å gjelde? (Når trådte MiFID II i kraft?)

Den 3. januar 2018 ble direktivet gjeldende for hele EU og EØS.

Hvor finner jeg mer informasjon om MiFID II?

Det finnes ytterligere informasjon på Finanstilsynets nettsider:

Finanstilsynetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu