Gå til hovedinnhold

Disclaimer.

Viktig informasjon for deg som er kunde hos Nordnet.


Den informasjon samt alle tjenester og tilbud som foreligger på webtjenesten eller i andre applikasjoner og programvare, retter seg ikke mot person eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller gi adgang til materialet, eller hvor tillatelsen til å gi adgang til materialet på noe vis er begrenset. Dersom et tilbud fra Nordnet, uansett form for tilbud, likevel aksepteres av person eller foretak som nevnt, kan Nordnet se bort fra dette. Samtlige besøkende på denne hjemmesiden og/eller Nordnets øvrige applikasjoner, privatpersoner så vel som bedrifter, forutsettes å ha lest gjennom og godkjent følgende vilkår:

Ansvarsbegrensning.

Nordnet og Nordnets innholdsleverandører er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innhold på Nordnets web eller i Nordnets applikasjonstjenester, og som påføres brukeren eller andre personer som benytter seg av innholdet i nettjenesten og/eller applikasjonstjenesten, verken direkte eller indirekte. Nordnet og Nordnets innholdsleverandører er ikke ansvarlig overfor brukeren eller en tredjepart for direkte eller indirekte skader, uteblitt fortjeneste eller inntekter eller for annen skade som skyldes at innholdet på en eller annen måte er feil, vises eller presenteres feil eller helt uteblir på grunn av feil fra Nordnets eller noen av Nordnets leverandørers side, eller som skyldes helt andre forhold.

Dette gjelder alle tilfeller hvor informasjon kan bli forsinket, vises feilaktig, vises med feil verdier eller helt uteblir, og tilfeller hvor problemer kan føre til forstyrrelser eller til at hele nett- eller applikasjonstjenesten stopper opp og slutter å fungere, uansett om dette skyldes tekniske årsaker eller andre forhold. Nordnet er ikke ansvarlig for leverandører eller deres materiale, produkter eller tjenester som presenteres hos Nordnet på nett eller i Nordnets applikasjoner. Nordnet er heller ikke ansvarlig for framstillinger eller opplysninger som stammer fra Nordnets leverandører, eller for feil i leverandørenes produkter eller forsinkelser fra deres side.

Verken Nordnet eller innholdsleverandører for web og applikasjoner er ansvarlig for hvordan brukeren velger å benytte informasjonen som presenteres på web og applikasjoner. Brukerens tilgang til og anvendelse av tjenesten skjer i sin helhet på eget ansvar. Nordnet minner om at handel med verdipapirer innebærer både store muligheter og høy risiko. Nordnet fraskriver seg ethvert ansvar for resultater som følge av at brukeren på forskjellige måter benytter informasjon på web og applikasjoner til egen handel. Den som velger å følge anbefalinger på nett eller applikasjonstjenester bærer selv hele risikoen for sine handlinger/manglende handlinger. Nordnet har for øvrig ikke noe ansvar for hvordan informasjon som innhentes via Nordnet brukes eller tolkes.


Brukere.

​Brukeren har rett til å benytte web og applikasjonstjenestene og deres innhold til personlig bruk i henhold til de regler Nordnet angir. Brukeren kan ikke offentliggjøre eller videre-distribuere innhold såfremt ikke annet er avtalt med Nordnet. Det er heller ikke tillatt å innhente eller bearbeide materiale, verken maskinelt eller på annet vis, via programmer eller med andre metoder, på annen måte enn det som er uttrykkelig bestemt av Nordnet. Kunder hos Nordnet kan inngå spesialavtaler om regler for slik bruk.

Brukeren kan ikke benytte innholdet i forbindelse med utstilling av, handel med, markedsføring av eller reklame for investeringsprodukter (f.eks. derivater, strukturerte produkter, investeringsfond, verdipapirporteføljer etc., hvor prisen, avkastningen og/eller utfallet av investeringsproduktet er basert på eller relatert til innholdet) uten skriftlig godkjennelse fra Nordnet, Nordnets innholdsleverandør eller tredjepart som er rettighetshaver til innholdet.

Innholdet som presenteres på Nordnets web og applikasjoner tilhører Nordnet eller Nordnets innholdsleverandør, og er immaterialrettslig beskyttet.

Force majeure.

Nordnet er ikke pliktig til å betale brukeren eventuell skadeserstatning på grunn av hendelser som skyldes omstendigheter utenfor Nordnets kontroll, f.eks. eksplosjon, brann, oversvømmelse eller annet uhell, sabotasje, krig, streik eller annen arbeidskonflikt, samt endringer i lover og regler eller andre myndighetsbestemmelser. Forbeholdet i forbindelse med streik eller annen arbeidskonflikt gjelder også dersom Nordnet selv går inn i eller er gjenstand for slike konflikter. I tillegg til det som normalt forstås med omstendigheter utenfor Nordnets kontroll, gjelder også hendelser som gjør det mer kostbart eller vanskeligere for Nordnet å levere web- og applikasjonstjenester sammenlignet med de opprinnelige forutsetningene. Nordnet er heller ikke i andre tilfeller pliktig til å betale brukeren skadeserstatning dersom Nordnet har utvist normal aktsomhet.

Innholdsleverandører.

​Nordnets leverandører skal anvende gjeldende lov overfor brukerne av tjenesten. Leverandørene oppretter, vedlikeholder og er ansvarlig for materialet som offentliggjøres på nettjenesten, samt de produkter og tjenester som tilbys på Nordnets web- og applikasjonstjenester.

Innhold.

En investering innebærer alltid risiko, og verdien av en investering kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.

Nordnet tilbyr ikke personlig rådgivning. Handel med finansielle instrumenter skjer alltid på kundens egen regning og risiko. Før du investerer i en aksje, fond eller i et annet finansielt instrument bør du alltid sette deg inn i investeringens egenskaper og vilkår. Dette innebærer å lese prospekt, nøkkelinformasjon, vilkår og fakta om de finansielle produktene. Du finner alltid informasjon på produktleverandørens hjemmeside og/eller på nordnet.no.

Nordnet produserer og publiserer innhold i en rekke kommunikasjonskanaler. Nordnet fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet, og tar verken direkte eller indirekte ansvar for tap/kostnader som måtte oppstå som følge av bruk av dette innholdet. Innhold kommunisert i våre kanaler baserer seg på offentlig tilgjengelige informasjon og kilder som Nordnet anser å være pålitelige. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon er korrekt, men tar forbehold om at feil og mangler kan forekomme. Innholdet er ikke verifisert og Nordnet gir derfor ingen garanti for informasjonens fullstendighet og nøyaktighet. Vi gjør også oppmerksom på at innhold, informasjon og fakta er tatt på et bestemt tidspunkt og at dette kan endres uten varsel.

Innhold utarbeidet av Nordnet og/eller som er publisert i våre kommunikasjonskanaler skal alltid anses som markedsføringsmateriell, og er ikke å anse som investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger.

I tilfeller hvor finansielle instrumenter omtales i våre kanaler, gjør vi oppmerksom på at ansatte i Nordnet kan være eiere av disse instrumentene. Ansattes egenhandel skjer i henhold til Nordnets interne retningslinjer for ansattes egenhandel. Nordnet har interne retningslinjer for håndtering av interessekonflikter for å sikre at kundens interesser ivaretas på beste måte.

Kundeservice.

Nordnet Kundeservice yter service til Nordnets kunder knyttet til deres kundeforhold. Informasjon fra Kundeservice rundt finansielle instrumenter skal aldri oppfattes som investeringsrådgivning eller investeringsanbefalinger. I tilfeller hvor opplysninger knyttet til finansielle instrumenter gis, må alltid kunden selv verifisere at informasjon er korrekt/komplett. Enhver investering skjer uansett alltid på kundens egen regning og egen risiko. Nordnet Kundeservice yter service tilknyttet de produkter og tjenester Nordnet tilbyr. Tilknyttede tjenester og områder, som for eksempel skattespørsmål, teknisk og sikkerhetsrelaterte spørsmål m.m, skal alltid mottaker selv verifisere og stå til ansvar for selv.

I tillegg til det som er angitt på denne siden, gjelder Nordnets Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår).