Gå til hovedinnhold

Disclaimer.

Viktig informasjon for deg som er kunde hos Nordnet.

Den informasjon samt alle tjenester og tilbud som foreligger på webtjenesten eller i andre applikasjoner og programvare, retter seg ikke mot person eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller gi adgang til materialet, eller hvor tillatelsen til å gi adgang til materialet på noe vis er begrenset. Dersom et tilbud fra Nordnet, uansett form for tilbud, likevel aksepteres av person eller foretak som nevnt, kan Nordnet se bort fra dette. Samtlige besøkende på denne hjemmesiden og/eller Nordnets øvrige applikasjoner, privatpersoner så vel som bedrifter, forutsettes å ha lest gjennom og godkjent følgende vilkår:

Ansvarsbegrensning.

Nordnet og Nordnets innholdsleverandører er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innhold på Nordnets web eller i Nordnets applikasjonstjenester, og som påføres brukeren eller andre personer som benytter seg av innholdet i nettjenesten og/eller applikasjonstjenesten, verken direkte eller indirekte. Nordnet og Nordnets innholdsleverandører er ikke ansvarlig overfor brukeren eller en tredjepart for direkte eller indirekte skader, uteblitt fortjeneste eller inntekter eller for annen skade som skyldes at innholdet på en eller annen måte er feil, vises eller presenteres feil eller helt uteblir på grunn av feil fra Nordnets eller noen av Nordnets leverandørers side, eller som skyldes helt andre forhold.

Dette gjelder alle tilfeller hvor informasjon kan bli forsinket, vises feilaktig, vises med feil verdier eller helt uteblir, og tilfeller hvor problemer kan føre til forstyrrelser eller til at hele nett- eller applikasjonstjenesten stopper opp og slutter å fungere, uansett om dette skyldes tekniske årsaker eller andre forhold. Nordnet er ikke ansvarlig for leverandører eller deres materiale, produkter eller tjenester som presenteres hos Nordnet på nett eller i Nordnets applikasjoner. Nordnet er heller ikke ansvarlig for framstillinger eller opplysninger som stammer fra Nordnets leverandører, eller for feil i leverandørenes produkter eller forsinkelser fra deres side.

Verken Nordnet eller innholdsleverandører for web og applikasjoner er ansvarlig for hvordan brukeren velger å benytte informasjonen som presenteres på web og applikasjoner. Brukerens tilgang til og anvendelse av tjenesten skjer i sin helhet på eget ansvar. Nordnet minner om at handel med verdipapirer innebærer både store muligheter og høy risiko. Nordnet fraskriver seg ethvert ansvar for resultater som følge av at brukeren på forskjellige måter benytter informasjon på web og applikasjoner til egen handel. Den som velger å følge anbefalinger på nett eller applikasjonstjenester bærer selv hele risikoen for sine handlinger/manglende handlinger. Nordnet har for øvrig ikke noe ansvar for hvordan informasjon som innhentes via Nordnet brukes eller tolkes.

Brukere.

​Brukeren har rett til å benytte web og applikasjonstjenestene og deres innhold til personlig bruk i henhold til de regler Nordnet angir. Brukeren kan ikke offentliggjøre eller videre-distribuere innhold såfremt ikke annet er avtalt med Nordnet. Det er heller ikke tillatt å innhente eller bearbeide materiale, verken maskinelt eller på annet vis, via programmer eller med andre metoder, på annen måte enn det som er uttrykkelig bestemt av Nordnet. Kunder hos Nordnet kan inngå spesialavtaler om regler for slik bruk.

Brukeren kan ikke benytte innholdet i forbindelse med utstilling av, handel med, markedsføring av eller reklame for investeringsprodukter (f.eks. derivater, strukturerte produkter, investeringsfond, verdipapirporteføljer etc., hvor prisen, avkastningen og/eller utfallet av investeringsproduktet er basert på eller relatert til innholdet) uten skriftlig godkjennelse fra Nordnet, Nordnets innholdsleverandør eller tredjepart som er rettighetshaver til innholdet.

Innholdet som presenteres på Nordnets web og applikasjoner tilhører Nordnet eller Nordnets innholdsleverandør, og er immaterialrettslig beskyttet.

Force majeure.

Nordnet er ikke pliktig til å betale brukeren eventuell skadeserstatning på grunn av hendelser som skyldes omstendigheter utenfor Nordnets kontroll, f.eks. eksplosjon, brann, oversvømmelse eller annet uhell, sabotasje, krig, streik eller annen arbeidskonflikt, samt endringer i lover og regler eller andre myndighetsbestemmelser. Forbeholdet i forbindelse med streik eller annen arbeidskonflikt gjelder også dersom Nordnet selv går inn i eller er gjenstand for slike konflikter. I tillegg til det som normalt forstås med omstendigheter utenfor Nordnets kontroll, gjelder også hendelser som gjør det mer kostbart eller vanskeligere for Nordnet å levere web- og applikasjonstjenester sammenlignet med de opprinnelige forutsetningene. Nordnet er heller ikke i andre tilfeller pliktig til å betale brukeren skadeserstatning dersom Nordnet har utvist normal aktsomhet.

Innholdsleverandører.

​Nordnets leverandører skal anvende gjeldende lov overfor brukerne av tjenesten. Leverandørene oppretter, vedlikeholder og er ansvarlig for materialet som offentliggjøres på nettjenesten, samt de produkter og tjenester som tilbys på Nordnets web- og applikasjonstjenester.