Investeringskonto Zero.

Fleksibilitet, ekstra inntekt og utsatt skatt.

Med Investeringskonto Zero fra Nordnet Livsforsikring AS får du fleksibilitet til å bygge en portefølje som passer deg og sparingen din. Du kan investere i et bredt utvalg av fond, børsnoterte fond (ETFer) og børsnoterte aksjer på alle markeder der Nordnet tilbyr handel. Du kan også potensielt få ekstra inntekt på aksjebeholdningen din.

Du kan utsette beskatning, det vil si at du beskattes først når du tar penger ut av investeringskontoen din. I tillegg har du fordelen av en lavere skattesats på renterdelen av porteføljen enn på aksjedelen. For at du skal spare tid gjør vi all skatterapporteringen på din Investeringskonto Zero for deg. Det er ingen løpende avgifter på kontoen. Du betaler kun en forsikringskostnad fra 0,001 %.

  • Fleksibilitet.
  • Ekstra inntekt.
  • Utsatt skatt.

Fleksibilitet.

Med Investeringskonto Zero har du stor fleksibilitet til å investere i verdipapirene som passer deg. Du kan handle både børsnoterte aksjer og fond, inkludert rentefond og kombinasjonsfond. I tillegg kan du velge blant et stort utvalg børsnoterte fond (ETFer). Kontoen gir deg frihet til å handle i alle markedene som Nordnet tilbyr, også utenfor EU/EØS.

Ekstra inntekt.

Har du norske aksjer på Investeringskonto Zero kan du få ekstra inntekt på disse. Enkelt forklart så kan aksjene lånes ut til store institusjonelle investorer, som igjen kan gi deg inntekt i form av en rente.

I praksis så påvirker ikke dette deg - du kan selge, kjøpe eller beholde aksjer på kontoen din så lenge du vil. Fordelen er at du potensielt kan få inntekt via kvartalsvise renteinnbetalinger. Innbetalingene beregnes basert på beholdningen din, størrelsen på denne, hvor lenge du har aksjene, samt etterspørselen etter å låne de aktuelle aksjene.

Finn ut mer om automatisk utlån av aksjer på Investeringskonto Zero

Utsatt skatt.

Du kan selge verdipapirer, få renteinntekter og utbytte, uten at det utløser skatt eller fradrag. Det er kun når du tar ut penger av kontoen at gevinst og tap kommer til beskatning. Dette innebærer at du vil få utsatt skatt på gevinst, men også utsatt rett til fradrag ved tap.

Hvert år får du en ferdig utfylt årsoppgave med informasjon om kontoverdi ved årsskiftet. Du får også oppgitt hva du har satt inn eller tatt ut. Kontoverdien inngår i formuesgrunnlaget ditt. Uttak fra kontoen er ferdig utfylt i skattemeldingen. Du trenger med andre ord bare undersøke at alt stemmer.

Dette må du vite.

Generalforsamling:
Nordnet eier formelt sett de aksjene du har på en Investeringskonto Zero. Du har derfor ikke stemmerett på generalforsamlinger. Nordnet vil ikke delta på generalforsamlinger eller utøve sin aksjonærrolle.

Kompliserte produkter:
På Investeringskonto Zero kan du ikke investere i kompliserte produkter som opsjoner, derivater, verdipapirer med innebygget gearing, ETC, ETN eller unoterte aksjer som ikke handles på et regulert marked, MTF eller tilsvarende markedsplass utenfor EU.

Belåning:
Her kan du lese mer om belåning på Investeringskonto Zero. Merk at tjenester som verdipapirbelåning, intradagskreditt og shorthandel er ikke tilgjengelig.

Overføring av verdipapirer:
Du kan ikke overføre verdipapirer du allerede eier til en Investeringskonto Zero. Dersom du ønsker å flytte aksjer fra Aksje- og fondskontoen din eller en annen VPS-konto, må du først selge verdipapirene dine og så flytte pengene over til en Investeringskonto Zero.

Dersom du ønsker å flytte investeringskontoen din fra en annen bank til Nordnet, vil verdipapirene dine selges og pengene overføres til en Investeringskonto Zero. Du må selv reinvestere kontoverdien din. Å flytte en investeringskonto utløser ikke skatt på gevinst.

Kildeskatt:
På Investeringskonto Zero blir du trukket kildeskatt, men du får refundert dette påfølgende år.

Formue:
Verdien på Investeringskonto Zero inngår i formuesgrunnlaget ditt.

Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring.
Siden Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring blir innskuddene og verdipapirene dine forsikret slik at 101 % av kontoverdien din utbetales til etterlatte i tilfelle død.

Forsikringskostnad.
Du betaler en promillesats i forsikringskostnad for å forsikre pengene dine. Forsikringskostnaden varierer avhengig av alder og sparesaldo.

Nordnet Livsforsikring AS.
Nordnet Livsforsikring (Nordnet Liv) ble stiftet 19. juni 2014. Det er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensjonsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge. Nordnet Liv har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og tilbyr kun forsikringer uten avkastningsgaranti der kundene selv plasserer og forvalter midlene. Produktene som leveres er: Nordnet Investeringskonto Zero og Nordnet IPA Link.

Årsrapport.
Nordnet Livsforsikring AS sin årlige rapport om solvens og finansiell stilling finner du her.

Skatteregler for Investeringskonto Zero:

  • 01.01 beregnes aksjeandelen på din Investeringskonto Zero og dermed også skattesatsen for året.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
  • Du får formuesrabatt på 25 % for aksjer og aksjefond.
  • Investeringer i Investeringskonto Zero blir skattelagt på samme måte som verdipapirfond.
  • Aksjer og aksjefond skattlegges med en sats på 31,68 %. Renter, og rentefond skattelegges med 22 %.

Beregningsmetode for aksjeandel Investeringskonto Zero:

Målepunktene for å beregne aksjeandelen på kontoen gjøres i starten av året. Eksempelvis vil det den 01.01.2021 bli foretatt en beregning av aksjeandelen på Investeringskonto Zero. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2021.

Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes.

Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats som viser total aksjeandel på Investeringskonto ved målingstidspunktet 1. januar.

Dersom aksjeandelen er mindre enn 20 % så tilsvarer det en aksjeandel på 0 %. Dersom aksjeandelen er over 80 % så tilsvarer det en aksjeandel på 100 %. Dersom aksjeandelen er mellom 20 % og 80 % så benyttes den faktiske aksjeandelen.

Skattesatsen du blir belastet for ved uttak av gevinst avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning blir 31,68 % og skattesatsen for renteavkastning blir 22 %.

Er aksjeandelen under 20 % vil alle uttak få en skattesats på 22 %. Er aksjeandelen over 80 % vil alle uttak få en skattesats på 31,68 %. Er aksjeandelen mellom 20 % og 80 % vil det bli gjort en forholdsvis beregning mellom 31,68 % og 22 %.

Det er fremdeles slik at det vil bli benyttet gjennomsnittmetoden ved et uttak, det vil si at dersom du eksempelvis tar ut 10 % av kontoverdien så vil du dermed ta ut 10 % av eventuell opparbeidet gevinst.

Neste måling vil skje 01.01.2021, og det er lagt opp til at alle målinger som blir gjort skal telle med – det vil si at etter at det har blitt gjort to målinger så vil det bli beregnet et gjennomsnitt av målingene.

Ofte stilte spørsmål.

Du kan handle både børsnoterte aksjer og fond, inkludert rentefond og kombinasjonsfond. I tillegg kan du velge blant et stort utvalg børsnoterte fond (ETFer). Kontoen gir deg frihet til å handle i alle de geografiske markedene som Nordnet tilbyr, også utenfor EU/EØS.

Handles på nordnet.no, i appen eller via telefon:


Norge

Sverige

Danmark

Finland

Tyskland

USA

Canada


Aksjer

Oslo Børs
Oslo Axess

Merkur Market

Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Spotlight Stockmarket

First North Stockholm

Nordic MTF

Nasdaq Copenhagen

First North Denmark

Spotlight Stockmarket

Nasdaq Helsinki

First North Helsinki


Xetra*

Nasdaq

NYSE

Toronto Stock Exchange

Toronto Venture Exchange


Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer

Oslo Børs

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Copenhagen

Nasdaq Helsinki

Xetra*

Nasdaq
NYSE

Toronto Stock Exchange


* Markedsplassen åpner for handel i et begrenset utvalg aksjer og ETFer. Ta kontakt for mer informasjon.

Handles via meglerbordet per tlf. (23 33 30 23 - tast 1).


England

Belgia

Frankrike

Portugal

Nederland


Aksjer

LSE*

NYSE Euronext - Euronext Brussels

NYSE Euronext - Euronext Paris

NYSE Euronext - Euronext Lisbon

NYSE Euronext - Euronext Amsterdam


Fond

Alle fond som tilbys på Nordnet-plattformen


ETFer


NYSE Euronext – Euronext Brussels

NYSE Euronext – Euronext Paris

NYSE Euronext – Euronext Lisbon

NYSE Euronext – Euronext Amsterdam


*Markedsplassen tilbyr et begrenset utvalg av aksjer. Ta kontakt for mer informasjon.

Det er ingen løpende avgifter på kontoen. Du betaler kun en forsikringskostnad fra 0,001 %, som er avhengig av alder. Er du eksempelvis 40 år og har 100 000 kr stående på kontoen, betaler du en forsikringsavgift på 1,30 kr per år. Se flere eksempler i prislisten på linken nedenfor. De du har begunstiget vil få utbetalt 101 % kontoverdien dersom du dør, altså 101 000 kroner i dette eksemplet.

Se prislisten her

Du kan sette opp en spareavtale i både tradisjonelle fond og ETFer. Om du vil kan du også opprette en Investeringskonto Zero til en mindreårig.

Les mer om sparing for unge her

Ja, du kan ha belåning på Investeringskonto Zero. Les mer om verdipapirbelåning her. Tjenester som intradagskreditt og shorthandel er ikke tilgjengelig.

Nei, det er helt kostnadsfritt å bli kunde hos Nordnet. Prislisten under gir deg oversikt over avgiftene for å kjøpe og selge verdipapirer.

Se prislisten her

På Investeringskonto Zero har du en lavere skattesats på rentedelen av porteføljen enn aksjedelen. I 2019 er gevinstskatten eller fradraget 31,68 % for aksjedelen og 22 % for rentedelen. Andelen aksjer og andelen renter beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden. For året 2019 skal aksjeandel per 01.01.2019 legges til grunn. Se fliken "Dette må du vite" --> "Beregning av skatt" ovenfor for å lese mer om hvordan aksje og rentedelen beregnes.

Les blogginnlegg om skattereglene for Investeringskonto Zerolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu