Tradingprodukter

Opp

Et tilbud med flere muligheter

Med tradingprodukter eller børsnoterte produkter, kan du tjene penger på både oppgang og nedgang. Du kan velge ulike gearingnivåer og stop loss-funksjoner og du kan investere i aksjer, råvarer og ulike indekser med eller uten innebygget gearing.

Investerer du i produktene som er tilgjengelige i Nordnet Markets handler du helt kurtasjefritt over 1000 kroner i Bull & Bear og Mini Futures.

Invester med fart!

Øk eksponeringen din med gearing

Spekuler i oppgang og nedgang

Beskytt porteføljen din

Bull & Bear

Konstant gearing intradag. Egner seg til trading og kortsiktig handel

Mini Futures

Ingen forhåndsbestemt varighet, og innebygget stop loss

Warranter

Høy gearing, og retten til å handle til forhåndsbestemt pris og dato

Unlimited Turbo

Høyere gearing uten buffer mellom finansierings- og stop loss-nivået

Hva er tradingprodukter?

I motsetning til opsjoner, som er standardiserte kontrakter, er tradingprodukter utstedt av banker og melgerhus.

Disse aktørene er ikke bare såkalte emittenter*, men også market makers* som sørger for kjøps- og salgskursene i markedet.

Forskjellig fra vanlig aksjehandel, der prisene styres av tilbud og etterspørsel, er det market makerene i produktene som endrer prisene etter prisutvikling på de underliggende aksjer, indekser eller råvarer.

Du kan også lære mer om ulike tradingprodukter i NDX Læringssenter.

Disse produktene passer hvis du tror på:

OppgangNedgang
Bull certifikatBear certifikat
KjøpswarrantSalgswarrant
MinilongMinishort
Turbo kjøpswarrantTurbo salgswarrant
Unlimited turbo longUnlimited turbo short

Pris og varighet

En typisk egenskap ved disse produktene er at prisen er oppdelt i mindre deler enn på aksjemarkedet (også kalt paritet* eller multiplikator*). I kurslisten for tradingprodukter finner du kolonnen "W/U" (Warranter / Underliggende) som viser hvor mange andeler du må kjøpe for å få eksponering mot en enhet av de underliggende aktiva.

Hvis W/U er 1/10 må du ha 10 tradingprodukter for å kontrollere 1 aksje. På samme måte må du multiplisere med 10 for å sammenligne prisen på tradingproduktet med tradisjonelle opsjoner.

Det finnes produkter med forhåndsbestemt løpetid (Warranter og Turbo warranter), og produkter uten forhåndsbestemt løpetid (Mini Futures og Unlimited turbos).

*se ordlisten​

Ordliste

Utsteder

Bank eller meglerhus som utsteder verdipapiret. Eksempel på utstedere i warrantmarkedet:

 • BNP – BNP Paribas
 • CIT – CitiFirst
 • CBK – Commerzbank
 • SG - Societe Generale
 • SHB – Handelsbanken
 • NDS – Nordea
 • OHC – Öhman Capital
 • RBS – The Royal Bank of Scotland

Market makers

Dette er en bank eller et meglerhus som forplikter seg til å stille med kjøps- og salgskursene til et produkt. Av og til er de forpliktet til å holde en viss spread, det vil si forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Market makeren er derfor en garantist for at man skal kunne komme seg ut og inn i disse produktene til fornuftige priser. Prisen på tradingprodukter kan endre seg hele tiden som følge av prisbevegelser i det underliggende verdipapiret, indeksen eller råvaren.

Multiplikator og Paritet

Både paritet og multiplikator brukes avhengig av emittenten, men henviser til det samme. Er benevningen større enn 1 tolkes dette som antall andeler som trengs for å få eksponering mot en enhet av underliggende aktiva (paritet). Er benevningen mindre enn 1 tolker emittenten det som antall underliggende aktiva per andel (multiplikator). Paritet 10 er altså det samme som multiplikator 0,1.Bull & Bear

Tradinginstrument med konstant gearing intradag

Bull & Bear-produkter egner seg til trading og kortsiktig handel. Produktene gir deg enkelt tilgang til både aksjer, indekser og råvarer. Det er ofte lave spreader på produktene og gearingen er konstant fra åpning til stengning, intradag.

Konstant gearing intradag betyr at gearingen er konstant per handelsdag, men ikke over en lengre periode. Gearingen kan gjøre at avkastningen kan bli større i sertifikatet enn den prosentvise endringen i underliggende aktiva. Gearingen varierer fra 2 til 12 ganger utviklingen i underliggende på dagsbasis.

Kjøp Bull dersom du tror på oppgang, og Bear dersom du tror på nedgang i underliggende.

Veggmaleri fra kantinen i Akersgata 45

Viktig om Bull & Bear!

 • du kan tape hele den investerte kapitalen din
 • i et volatilt marked vil gearingen reduseres over tid
 • jo høyere gearing sertifikatet ditt har, desto større er risikoen for at avkastningen påvirkes negativt over tid
 • du kan investere i både aksjer, råvarer, indekser og valuta
 • fungerer godt på kort sikt da det ofte er lave spreader
 • du kan ta posisjoner enten du tror på oppgang eller nedgang

Lær mer om Bull & Bear-sertifikat i NDX læringssenter.

Kortnavn for Bull & Bear-sertifikater

Kortnamnet på Bull & Bear-sertifikatene er bygd opp på denne måten:

BULL OMX X4 C

BULL = Sertifikatet øker i verdi når underliggende øker i verdi

OMX = OMXS30 er underliggende

X4 = Gearingen er 4

C = Utsteder er Commerzbank

Mini Futures

Enkel gearing med innebygget stop loss

Mini Futures ligner litt på en termin (future), men har ikke sikkerhetskrav eller en forhåndsbestemt varighet. Mini Futures har et innebygget stop loss-nivå som garanterer at du aldri går i minus.

En Mini Future beveger seg helt likt som underliggende. Dersom for eksempel underliggende aksje øker med 100 kroner, øker også verdien på Mini Future med 100 kroner.

Mini Futures består av to deler; en del kapital som du investerer og en finansieringsdel som du låner av utstederen av produktet. Kapitalinnskuddet er prisen på produktet pluss egenkapitalen din. Utsteder legger daglig på en rente på finansieringsdelen. Renten beregnes ut fra kapitalinnskuddet. Hvis kapitalen din nærmer seg null utløses stop loss.

Viktig om Mini Futures

 • du kan tape hele den investerte kapitalen din
 • Mini Futures har en stop loss-funksjon
 • når du kjøper Mini Futures betaler du rente på finansieringsdelen
 • både finansieringsdelen og stop loss-nivået justeres med tiden
 • du kan ta en posisjon mot et verdipapir og binde mindre kapital enn ved å kjøpe det underliggende verdipapiret
 • du kan investere i både aksjer, råvarer, indekser og valuta, og posisjonere deg for både opp- og nedgang
 • fungerer på både kort og lang sikt da det kan sammenlignes med å geare porteføljen din med en innebygget stop loss 

Stop loss

Når en Mini Future når sitt stop loss-nivå stenger utstederen den lånte delen (finansieringen) i markedet. Avhengig av hvor raskt og effektivt posisjonen stenges, betales en eventuell restverdi tilbake til deg som kunde. Denne restverdien kan variere mellom null og forskjellen mellom stop loss og finansieringen.

Mini Long

Prisen på den underliggende aksjen er 100 kroner. Mini Long'en har et finansieringsnivå (gearing) på 80 kroner og en kapitalinnskudd (pris) på 20 kroner.

Utviklingen i Mini Long beveger seg helt likt som den underliggende aksjen. Stiger aksjen til 120 kroner øker den i verdi med 20 %, mens Mini Long stiger med 100 % (verdien på Mini Long øker fra 20 til 40 kroner).

(Kilde NDX)

Mini Short

Mini Short fungerer motsatt fra en Mini Long. Du betaler 20 kroner for Mini Short. Du låner 100 kroner (finansieringsnivået) og shorter aksjen til en verdi av 120 kroner.

Aksjen synker til 80 kroner. Du kjøper den tilbake og har nå 40 kroner, en gevinst på 100 % mot investeringen din i Mini Short til 20 kroner.

(Kilde NDX)

Warrant og turbowarrant

En rett til å kjøpe eller selge i fremtiden

Om warranter​

En warrant er et gearet instrument som gir deg en rett til å kjøpe eller selge underliggende aktiva til en forhåndsavtalt pris (strike) på en forhåndsbestemt dato (utløpsdato). Dette produkter er direkte sammenlignbart med kjøps- og salgsopsjoner.

De fleste warranter med realverdi på utløpsdatoen utbetales i kontanter og ikke i de underliggende aktiva. Det vil si at i stedet for å få aksjene du har kjøpt rettighetene til (slik som i aksjeopsjoner), får du et beløp som tilsvarer verdien til warranten ved utløpsdato.

Warranter kan brukes til å øke avkastningen og beskytte porteføljen din.

Om turbowarranter​

På samme måte som en warrant, beregnes verdien på en turbowarrant ut i fra kursen til underliggende på utløpsdatoen. I tillegg har turbowarranter et "knock out"-nivå (barriere). Dersom underliggende når barrieren før innløsningstidspunktet opphører turbowarranten, og hele eller deler av kapitalen din går tapt.


Prising av warranter

Realverdien er den virkelige verdien av warranten dersom utløpsdatoen hadde vært i dag. På en warrant med paritet 1/1, hvor prisen er 200 kroner og markedsverdien er 205 kroner, ville realverdien vært 5 kroner på sluttdagen.

Warrantens pris påvirkes av prisen på underliggende, innløsningspris, løpetid, eventuelle utbytter i underliggende aksje og prissvingninger i underliggende (volatilitet).

Volatilitet er et mål på hvor mye underliggende varierer i pris. Hvis en aksje varierer veldig i pris med store prissvingninger har den høy volatilitet. Man bruker å skille mellom den historiske og implisitte volatiliteten. Historisk volatilitet beskriver hvordan prissvingningene har vært tidligere, mens implisitt volatilitet er den forventede volatiliteten fremover.

Kjøpswarrant

Tror du underliggende vil stige i verdi kjøper du en kjøpswarrant.

En aksje handles til 100 kroner. Du tror på en økning, og kjøper derfor en kjøpswarrant for 10 kroner. Aksjen stiger til 115 kroner.

Det maksimale tapet på en warranten er prisen du betalte; 10 kroner.

Når aksjen stiger til 115 kroner stiger verdien på warranten med 5 kroner. Siden du investerte 10 kroner er avkastningen 50 %. Du får den samme eksponeringen som å kjøpe den underliggende aksjen, men for mindre penger.

Hadde du istedet kjøpt aksjen for 100 kroner, ville du tjent 15 kroner, en avkastning på 15 %.

(Kilde NDX)

Salgswarrant

Tror du at underliggende vil synke i verdi kjøper du en salgswarrant.

En aksje handles til 100 kroner. Du tror på en nedgang, og kjøper derfor en slagswarrant for 10 kroner. Aksjen faller til 85 kroner.

Det maksimale tapet på en warrant er prisen du betalte;10 kroner.

Hvis aksjen faller til 85 kroner stiger verdien på warranten med 5 kroner. Siden du investerte 10 kroner er avkastningen 50 %. Du får den samme eksponeringen som å shorte den underliggende aksjen, men for mindre penger.

Hadde du istedet shortet aksjen for 100 kroner, ville du tjent 15 kroner, en avkastning på 15 %.

Dersom du hadde eid aksjen hadde du tapt 15 kroner, en negativ avkastning på -15 %.

(Kilde NDX)

Turbo kjøpswarrant

Hvis du tror at underliggende kommer til å stige kjøper du en Turbo kjøpswarrant.

Eksempel på en turbo kjøpswarrant der innløsingskurs og barriere ligger fraskilt:

A - verdien (100 kr) på underliggende ved kjøp av turbowarranten. En turbowarrant er alltid "in the money" og beveger seg 1:1 mot underliggende aktiva.

B - barrieren ligger på 90 kr.

C - Innløsningspris ligger på 80 kr.

(Kilde NDX)

Eksempel på en turbo kjøpswarrant der innløsningspris og barriere ligger på samme nivå:

A - verdien (100 kr) på underliggende ved kjøp av turbowarranten. En turbowarrant er alltid "in the money" og beveger seg 1:1 mot det underliggende aktiva.

B - Barrieren og innløsing ligger begge på 80 kr.

(Kilde NDX)

Turbo salgswarrant

Hvis du tror at underliggende kommer til å synke kjøper du en Turbo salgswarrant.

Eksempel på hvordan en turbo salgswarrant henger sammen med underliggende aktiva:

Når markedet synker i verdi, stiger verdien på turbo salgswarranten.

(Kilde NDX)

Unlimited Turbo

Stop loss på finansieringsnivået

Unlimited turbos fungerer i store trekk som Mini Futures. I motsetning til Mini Futures har unlimited turbos ingen buffer mellom finansieringsnivået og stop loss-nivået. Dette gir unlimited turbos en høyere gearing enn Mini Futures.

Isteden for en buffer betaler du en premie som er bakt inn i prisen på produktet.

Unlimited turbos har ingen utløpsdato og en innebygget stop loss så du ikke kan tape mer enn investert kapital.

Fra meglerbordet hos Nordnet i Stockholm

Fra meglerbordet i Stockholm

Viktig om Unlimited Turbo!

 • du kan tape hele den investerte kapitalen din
 • Unlimited turbos har en stop loss-funksjon
 • når du kjøper Unlimited turbos betaler du rente på finansieringsdelen
 • du kan få enda høyere gearing med Unlimited turbos enn med Mini Futures
 • fungerer på både kort og lang sikt da det kan sammenlignes med å geare porteføljen din med en innebygget stop loss
 • du kan investere i råvarer, valuta og indekser

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.