Gå til hovedinnhold

De 3 mest populære fondstypene.

Som fondssparer i Norge har du flere hundre fond å velge mellom, som er fordelt på flere titalls kategorier. I dette innlegget går vi gjennom hvilke typer fond som er vanligst i Norge. Ved å forstå de ulike fondstypene kan du enklere velge fondet som best passer spareprofilen din.

Forventet avkastning og risiko

Figuren over viser sammenhengen mellom forventet avkastning og forventet risiko for hovedkategoriene av verdipapirfond. Likviditetsfond gir noe høyere forventet avkastning enn bankinnskudd, men også noe høyere risiko. Aksjefond er den fondskategorien som gir høyest forventet avkastning over tid, men er høyest forventet risiko. Kombinasjonsfond plasserer seg i midten.

På Nordnets fondsliste kan du søke og sortere blant over 700 fond innenfor de 3 mest populære fondstypene.

Aksjefond – det vanligste alternativet

Et aksjefond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i aksjemarkedet. Hvilke aksjer fondet investerer i kan som regel leses ut fra navnet. Eksempelvis så vil et aksjefond med “Norge” i navnet kjøpe aksjer som er notert på Oslo Børs, et bioteknologi-fond vil handle aksjer i biotek-bransjen og small cap-fond vil handle mindre selskaper.

Et aksjefond må ifølge regelverket for verdipapirfond investere i minst 16 ulike aksjer for å sikre risikospredning, og veldig ofte består fondet av langt flere aksjer enn det. Et globalt indeksfond kan for eksempel eie aksjer i over 1.000 ulike selskaper. Ønsker du å spre risikoen din ytterligere kan du kjøpe flere fond med forskjellig investeringsstrategi.

Aksjefond er i dag det vanligste fondsvalget for Nordnetkunder. Husk at aksjefond, på linje med enkeltaksjer, kan både øke og minke i verdi. Men fallhøyden i aksjefond er som regel mindre enn i enkeltaksjer, siden du i et aksjefond eier mange enkeltaksjer. Om ett selskap som fondet eier aksjer i skulle gå konkurs, vil ikke fondet tape seg så mye i verdi.

Du finner de 3 mest populære fondstypene, pluss noen til, hos Nordnet.

Kombinasjonsfond – for den litt forsiktige

Et kombinasjonsfond består av en kombinasjon av aksje- og renteinvesteringer. Aksjene i denne type fond gir mulighet for høy avkastning, mens renteinvesteringene gir en lavere, men tryggere avkastning.

Hvordan fordelingen mellom aksjer og renter ser ut, varier fra fond til fond og kan endre seg med tiden. Kjøper du et kombinasjonsfond med 50/50-fordeling så kan denne fordelingen forandre seg med tiden. Målsatt fordeling mellom aksjer og renter står som regel på nettsiden til det enkelte kombinasjonsfondet. Noen forvaltere har mulighet til å avvike mye fra normalfordelingen, mens andre tillater mindre avvik. Derfor er det viktig at du leser deg opp på hva fondet investerer i når du skal kjøpe det, så vet du akkurat hva du er investert i.

Rentefond – lav risiko, lav avkastning (som regel)

Et rentefond består av ulike renteinvesteringer, eksempelvis statsobligasjoner, sertifikater, selskapsobligasjoner, etc. Enkelt forklart inneholder fondene ulike typer lån som gir fondene avkastning i form av renteinnbetalinger og prisendringer på det enkelte rentepapir. For å spre risikoen så låner fondene ut til mange ulike selskaper, kommuner eller stater.

Rentefond er delt inn i hovedkategoriene likviditetsfond, obligasjonsfond og andre rentefond. Likviditetsfond investerer i rentepapirer med gjenstående rentebinding på mindre enn ett år, og har som regel lav risiko. Obligasjonsfond er verdipapirfond der midlene investeres i langsiktige rentepapirer, med bindingstid over 1 år. Andre rentefond er typisk high yield-fond som investerer i rentepapirer med lavere kredittkvalitet og høyere forventet avkastning.

Den største forskjellen mellom obligasjons- og likviditetsfond er at førstnevnte har større kursrisiko som følge av en renteendring. Samtidig vil avkastningen i et obligasjonsfond normalt være noe høyere enn i et likviditetsfond over tid.Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto