Opp

Skattemeldingen

Informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen

Viktige datoer

15. februar - årsoppgaven for alle Nordnet-kontoene dine er tilgjengelige.

1. mars - siste frist for å registrere deg slik at du kan motta skattemeldingen elektronisk.

4. april - du finner skattemeldingen elektronisk på www.altinn.no og nettsidene til Skatteetaten. 

30. april - frist for å levere aksjeoppgaven og for å endre og levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister.

31. mai - frist for å levere skattemelding for personlig næringsdrivende.

 

Du finner flere viktige datoer på nettsidene til Skattebetalerforeningenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Informasjon om skattemeldingen

Her finner du informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen mot Nordnet-kontoene dine. Hvordan du fyller ut skattemeldingen avhenger av hvilke poster du skal kontrollere med tanke på kontotype, tjenester og hva du har handlet.

Du kan lese mer om spesifikke verdipapir eller hvordan du sender inn skattemeldingen på hjemmesiden til Skatteetaten.

Samarbeid med Skattebetalerforeningen

Vi samarbeider med Skattebetalerforeningen, og som Nordnet-kunde får du blant annet billigere medlemskap og flere fordeler.

Se fordelene dine som Nordnet-kunde hos Skattebetalerforeningen.

Vanlige spørsmål om skattemeldingen

Hvordan beskattes Aksjesparekontoen min?

Gevinst ved salg av aksjer og fond er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen. Utbytte beskattes løpende.

Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til to forhold:

 • verdien av kontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på aksjesparekonto skal settes til 90% av markedsverdien 31.12.17)
 • uttak som overstiger innskuddet (tillagt skjermingsfradrag fra kontoen i løpet av året) skal skattlegges som gevinst eller tap

Hvordan beskattes Aksje- og fondskontoen min?

Beskatning av Aksje- og fondskontoen din er knyttet til fire forhold:

 • mottatt utbytte er skattepliktig inntekt
 • eventuell gevinst/tap i forbindelse med realisasjon skal skattlegges
 • verdien av kontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på aksjer og aksjefond skal settes til 90 % av markedsverdien 31.12.17)
 • renteinntekter er skattepliktig inntekt - rentekostnader gir fradrag

Dette gjelder både norske og utenlandske aksjer og fond på kontoen din.

Hvordan beskattes Investeringskonto Zero?

Gevinst/tap ved salg av aksjer og fond, i tillegg til mottatt utbytte på Investeringskonto, er ikke skattepliktig før du tar penger ut fra kontoen. Skatt på Investeringskonto er knyttet til to forhold:

 • verdien av kontoen din regnes som formue
 • uttak fra kontoen i løpet av året skal skattlegges som gevinst eller tap

Hvordan beskattes sparekontoen min?

På Sparekonto betaler du årlig skatt på rentene du mottar, i tillegg til at saldo per 31.12 inngår i formuesgrunnlaget ditt.

Hvordan beskattes IPS-kontoen min?

Du betaler skatt på IPS-kontoen din først når du blir pensjonist og tar penger ut fra kontoen. I den "gamle" IPS-kontoen beskattes hvert enkelt uttak som pensjonsinntekt. I den "nye" IPS-kontoen, som ble lansert i november 2017, beskattes uttak som alminnelig inntekt. I oppsparingsperioden gir innskuddene lavere skatt.

Verdien av IPS-kontoen er unntatt formuesskatt.

Hvordan beskattes IPA-avtalen min?

IPA beskattes som pensjonsinntekt når penger tas ut fra kontoen. Verdien av IPA-avtalen er unntatt formuesskatt.

Skattemeldingen - Skattebetalerforeningen

Nettmøte med skattebetalerforeningen

18. april avholdt vi et nettmøte for å dekke våre kunders spørsmål om skattemeldingen. Advokatfullmektig Joachim Johannessen fra Skattebetalerforeningen var innom oss og tok for seg det viktigste (og litt til) i forbindelse med utfyllingen av Skattemeldingen 2017. Nettmøtet er hovedsakelig rettet mot deg som investerer privat.

Skattetjenestene våre

Her finner du informasjon om investeringene dine hos oss

Transaksjoner og sluttsedler

På siden Transaksjoner og sluttsedler finner du informasjon om alle bevegelsene på kontoen din. Du kan stille inn det datointervallet du ønsker og søke på ulike typer transaksjoner og verdipapir. Her finner du også kvitteringer for handlene dine via Nordnet (sluttsedler).

Du kan legge ved både sluttsedler og utskrifter av transaksjonslister som vedlegg til skattemeldingen.

Årsoppgave

Årsoppgaven brukes til å kontrollere den ferdigutfylte skattemeldingen din. Du finner årsoppgavene dine når du er innlogget på nordnet.no på siden Årsoppgave under menypunktet Min konto.

Aksjesparekonto
Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen vises også gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen.

Aksje- og fondskonto
Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12. Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.

Investeringskonto Zero
Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger vises også gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen.

IPA og PKB
Årsoppgaven viser verdi, innskudd (kun PKB) og eventuelle utbetalinger.

Sparekonto
Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

Realisasjonsoversikt

Vil du se en oversikt over handlene dine før årsoppgaven er lagt ut kan du se det i realisasjonsoversikten* som oppdateres løpende. Du finner realisasjonsoversikten på samme side som årsoppgaven.

Realisasjonsoversikten hjelper deg å regne ut gevinst og tap for handlene dine. Programmet håndterer verdipapirtransaksjoner for blant annet norske og utenlandske aksjer, warrants, opsjoner og futures. Transaksjonsdata hentes direkte fra kontoen din hos oss. Etter komplettering av transaksjoner og eventuell redigering får du en realisasjonsoversikt med total gevinst, tap, kurtasje og eventuelle andre kostnader for perioden du ønsker.

Skjermingsfradrag er ikke regnet med i realisasjonsoversikten.

*Realisasjonsoversikten er kun tilgjengelig for Aksje- og fondskonto.

Til Realisasjonsoversiktenåpnes i nytt vindu

Slik kontrollerer du tallene i skattemeldingen:​

Aksjesparekonto

Med en Aksjesparekonto er skatterapporteringen relativt enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Dette bør du gjøre:​

Kontroller / rapporter kontoverdi

Kontroller kontoverdien din per 31.12 i post 4.1.8 i skattemeldingen mot punkt "Utgående verdi (31.12)" i årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra Nordnet. Skattemessig formuesverdi på aksjer og aksjefond skal settes til 90 % av markedsverdien 31.12.17. Skatteetaten vil beregne rabatten på 10 % automatisk i skatteoppgjøret.

Hvis du har flyttet verdipapir inn på Aksjesparekonto i 2017 bør du kontrollere årsoppgaven ekstra nøye med tanke på kostpriser, ubenyttet skjerming osv.

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Kontroller / rapporter uttak

Har du gjort ett eller flere uttak fra Aksjesparekontoen i løpet av fjoråret må du kontrolllere post 3.1.4 (ved gevinst) mot årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap». Når du tar ut penger er det 29,76 % skatt for skatteåret 2017 på den delen som utgjør avkastning.

For å få fradrag for tap på Aksjesparekonto må du avslutte kontoen før 31. desember. Da må du kontrollere post 3.3.7 mot årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap».

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Annen nyttig informasjon:

Skattefordelen med kontoen er at beskatning av avkastningen utsettes. Det betyr at du får mer kapital du kan investere her og nå. Skatten på avkastningen beregnes og forfaller til betaling først når du gjør et uttak av kontoen utover innskuddet tillagt skjerming, i stedet for ved hver transaksjon. Utbytte beskattes løpende.

Kildeskatt blir eventuelt trukket i utstederlandet ved utbetaling av utbytte på utenlandske aksjer.

Aksje- og fondskonto

Beskatning av aksjer er knyttet til tre forhold; utbytte, gevinst/tap ved salg, og verdi/formue. I årsoppgaven fra oss kan du se i uthevet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.

Dette må du gjøre:

Kontroller / rapporter verdipapirinnehav per 31.12

Beholdningen din av aksjer, fond og andre verdipapir inngår som en del av formuen din. Alle børsnoterte aksjer (norske og utenlandske), grunnfondsbevis og andeler i aksjefond verdsettes ved formuebeskatningen til 90 % av verdsettelsesgrunnlaget per 31. desember i skatteåret. Skatteetaten vil beregne rabatten på 10 % automatisk i skatteoppgjøret.

Norske verdipapirer

Norske aksjer/verdipapirer rapporterers via VPS eller Aksjonærregistret til Skatteetaten, og skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din*. Kontroller post 4.1.7 i skattemeldingen mot punktet Verdipapirinnehav Norge 31.12.20XX i årsoppgaven fra Nordnet. Du finner årsoppgaven under menyfliken Min konto og Årsoppgavelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Vi rapporterer alle fondsinnehavene dine, og det skal være ferdig utfylt i skattemeldingen. Kontroller at ligningsverdien fra årsoppgaven stemmer med post 4.1.4 i skattemeldingen din. Korriger selv hvis noe mangler eller er feil.

*Hvis du for eksempel har handlet med tradingprodukter er det ikke sikkert VPS har rapportert innehavet for deg. Siden for eksempel warranter handles på Nordnets nominee-konto, vil ikke dette komme med i årsoppgaven din fra VPS. Er det noe som mangler i skattemeldingen mot det som står i årsoppgaven din fra Nordnet må du rapportere dette manuelt selv.

Utenlandske verdipapirer

Du må selv rapportere utenlandske aksjer under punkt 4.6.2 formue utenlandske verdipapirer. Du finner alle innehavene dine i årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra oss.

Kontroller / rapporter gevinst/tap for realiserte aksjer og fond

 • Realisert tap eller gevinst på utenlandske akjer må du rapportere selv. I årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu står det hvilke poster du skal kontrollere i skattemeldingen din.
 • Realisert tap eller gevinst på norske aksjer skal være forhåndsutfylt, men du må likevel kontrollerer at alt stemmer overens med skattemeldingen din og årsoppgaven fra Nordnet.
 • Realisert tap eller gevinst for fond rapporteres av Nordnet og skal være forhåndsutfylt. Kontroller at alt stemmer i skattemeldingen din.

Her finner du en rettledning på hvordan du sjekker Aksjeoppgaven (RF-1080)lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om rapportering til myndighetene.

Fakta om realisert gevinst og tap

Aksjer ansees som realisert blant annet når de selges. Gevinst ved realisasjon av aksjer er skattepliktig, og tap fradragsberettiget. Gevinsten/tapet inngår i alminnelig inntekt som skattlegges med 29,76 %. Ubenyttet skjermingsfradrag kan redusere skattepliktig gevinst.

Gevinst-/tapsberegningen er differansen mellom verdipapirets utgangsverdi (vanligvis salgssum minus omkostninger) og inngangsverdi (vanligvis kjøpesum pluss omkostninger). Har du et ubenyttet skjermingsfradrag når du realiserer kan du kreve skjermingsfradraget fradratt i gevinsten, men merk at dette aldri kan øke eller skape et tap på realisasjonen. Du skal med andre ord kun skatte for den delen av gevinsten som går utover skjermingsfradraget.

Les mer om på skatteetaten.no.

FIFU-prinsippet gjelder ved realisasjon

FIFU står for "først inn, først ut". Prinsippet brukes for å avgjøre hvilke verdipapirer som skal anses for å være realisert. Dersom du eier flere aksjer i et selskap og kun selger (realiserer) noen av aksjene, skal de aksjene som ble kjøpt først ansees som solgt først. FIFU-prinsippet gjelder også for fondsandeler og andre verdipapirer.

Les mer om FIFU-prinsippet på skatteetaten.no.

Kontroller / rapporter mottatt utbytte for aksjer og fond i 2017

Utbytte for norske aksjer/verdipapirer skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din. Kontroller at alt stemmer overens med årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu din fra Nordnet. Husk at du kun skal betale skatt for den delen av utbyttet du har mottatt utover skjermingsfradraget. Hvis du har mottatt utbytte i løpet av året, men solgt aksjene dine før 31.12 har du ikke krav på skjermingsfradrag.

Utbytte for utenlandske aksjer/verdipapirer må du rapportere selv. Det står i årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu din fra Nordnet hvilke poster du må kontrollere eller fylle ut i skattemeldingen din.

Utbytte eller avkastning i rentefond skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din. Avkastningen i rentefond skattlegges årlig (akkurat som en høyrente- eller sparekonto). I rentefond får du tildelt nye andeler i fondet fremfor renter i form av penger. Les mer om beskatning av rentefond herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kontroller / rapporter saldo og renter

Hvis har flere kontoer, for eksempel en aksje- og fondskonto og en sparekonto, slås saldo og renter sammen. For å kontrollere disse beløpene må du se på årsoppgaven både for sparekontoen og aksje- og fondskontoen din.

Sjekk post 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Nordnet Bank i skattemeldingen din mot det som står i årsoppgaven fra oss.

Annen nyttig informasjon:

Slik fungerer skjermingsfrafrag

Utbytte og gevinster utover et såkalt skjermingsfradrag skal beskattes. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt.

Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere aksjens inngangsverdi (skjermingsgrunnlag) med skjermingsrenten - som skal tilsvare en risikofri markedsrente.

Skjermingsgrunnlaget er normalt sett anskaffelsesverdien inklusive avgifter. Skjermingsfradrag vil tillegges hvert eneste år du eier verdipapiret sammenhengende, men kan ikke benyttes til øke eventuelt fradrag for tap. For å få skjermingsfradrag må du eie aksjen ved årsskiftet, og er knyttet til hver enkelt aksje for hvert enkelt inntektsår.

Les mer på skatteetaten.no.

Slik fungerer fritaksmetoden

Eier du aksjer gjennom et aksjeselskap vil selskapet i stor grad være fritatt for skatt på utbytte og gevinst fra aksjer, fondsandeler og noen finansielle instrumenter. Tap er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget.

Fritaksmetoden gjelder kun for inntekter fra selskaper som er hjemmehørende innenfor EØS. Det er også visse begrensninger for investeringer innenfor EØS.

Les mer om fritaksmetoden på skatteetaten.no.

Investeringskonto Zero

Med en Investeringskonto Zero er skatterapporteringen relativt enkel. Vi i Nordnet rapporterer alt for deg.

Dette bør du gjøre:​

Kontroller / rapporter kontoverdi

Kontroller kontoverdien din per 31.12 i post 4.5.2 i skattemeldingen mot punkt "Utgående verdi (31.12)" i årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra Nordnet.

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Kontroller / rapporter uttak

Har du gjort ett eller flere uttak fra Investeringskontoen i løpet av fjoråret må du kontrolllere post 3.1.4 (ved gevinst) og post 3.3.7 (ved tap) mot årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap». Når du tar ut penger er det 24 % skatt i 2017 på den delen som utgjør avkastning. Tilsvarende er tap fradragsberettiget med 24 % i 2017. (23% 2018).

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen.

Annen nyttig informasjon:

Skattefordelen med kontoen er at beskatning av avkastningen utsettes. Det betyr at du får mer kapital du kan investere her og nå. Skatten på avkastningen beregnes og forfaller til betaling først når du gjør et uttak av kontoen, i stedet for ved hver transaksjon eller utbytteutbetaling. Skjermingsmodellen kommer ikke til anvendelse i en kapitalforsikring som Investeringskontoen.

Kildeskatt blir eventuelt trukket i utstederlandet ved utbetaling av utbytte på utenlandske aksjer.

Sparekonto

Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Dette bør du gjøre:​

Kontroller / rapporter saldo og renter

Hvis har flere kontoer, for eksempel en aksje- og fondskonto og en sparekonto, slås saldo og renter sammen. For å kontrollere disse beløpene må du se på årsoppgaven både for sparekontoen og aksje- og fondskontoen din. Du finner årsoppgaven når du logger inn på sparekontoen din, og går til menypunktet Min konto og Årsrapport.

Pensjonskapitalbevis

NB! I november 2017 ble alle gamle IPS-kontoer i Nordnet konvertert til pensjonskapitalbevis.

Dette bør du gjøre:​

Kontroller / rapporter eventuelle utbetalinger

Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Kontroller at skattemeldingens post 2.2.2 stemmer med punktet "Utbetalt i løpet av året" fra årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra Nordnet. Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)
 • Skjermingsfradraget bortfaller
 • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt

IPA

Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

​Dette bør du gjøre:

Kontroller / rapporter eventuelle utbetalinger

Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Nordnet trekker ikke skatt på dine vegne, men utbetaler brutto beløp fra IPA.

Kontroller post 2.2.2 i skattemeldingen mot "Utbetalt i løpet av året" i årsoppgavenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra Nordnet. Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler må du korrigere det i skattemeldingen.

Annen nyttig informasjon:​

IPA er en privat pensjonssparing hvor du tidligere kunne sette inn opptil 40 000 NOK i året som du fikk fradrag for i skattemeldingen. I 2006 ble skattefradragsmuligheten tatt bort, og IPA ble stengt for innskudd.

 

Greit å vite:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)
 • IPA-saldoen er fritatt for evt. formueskatt
 • Du får ikke skjermingsfradrag
 • Utbetalinger til begunstigede ved forsikringstakers død beskattes som pensjonsinntekt

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.