Gå til hovedinnhold

Når bør du opprette et investeringsselskap?

Aksjesparekonto og investeringskonto gir deg lignende skattefordeler som et investeringsselskap, uten kostnadene et selskap medfører. Men har du mye penger – og/eller investerer i unoterte aksjer – kan et investeringsselskap være lønnsomt.

Innføringen av aksjesparekonto i 2017 har visket ut mye av forskjellen mellom å investere privat og å investere via et AS. Dette var også noe av intensjonen fra myndighetenes side. Det skulle bli lettere og mer lønnsomt for privatpersoner å gjøre langsiktige investeringer uten å sitte «skattefast». Nå kan alle kjøpe og selge verdipapirer uten å betale skatten løpende – og dermed kan du oppnå en enda større gevinst på investeringene.

– For de aller fleste vil aksjesparekonto og/eller investeringskonto gi samme skattefordeler som et AS – uten ekstra kostnader og ekstra papirarbeid som du får i et AS. Skal du opprette et investeringsselskap, må du ha en del penger og en langsiktig horisont, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Han legger til at personer som skal investere betydelig i unoterte aksjer eller derivater (med aksjer som underliggende objekt) også har fordeler av å opprette et AS, siden disse investeringene er omfattet av fritaksmetoden. Unoterte aksjer og derivater kan nemlig ikke eies på en aksjesparekonto eller investeringskonto, men må eies på en Aksje- og fondskonto, som ikke har fordelen av utsatt skatt ved realisasjon. Et eksempel kan være en person som nylig har blitt ansatt i et startup-selskap. Som en del av lønnspakken får hun muligheten til å kjøpe aksjer i bedriften til en gunstig pris. Hvis arbeidstakeren har stor tro på at bedriften vil bli en suksess og at aksjene kan mangedoble verdien, kan det være skattesmart å opprette et AS og kjøpe aksjene i ASet, og ikke privat. Blir startup-selskapet ingen suksess likevel, kan eieren legge ned ASet og få fradrag for tapet, på lignende måte som en privatperson får fradrag for aksjetap.

Det koster å ha et AS

Størrelse på porteføljen din er normalt den viktigste faktoren når du vurderer å opprette et AS. Det koster nemlig en del å stifte og drive et AS – og det medfører en del ekstra papirarbeid og skatterapportering, forteller spareøkonomen, og lister opp de viktigste reglene:

  • Å registrere et AS i Brønnøysundregistrene koster p.t. 5.570 kroner. Dette er kostnader som du slipper om du investerer på privaten. Aksjeloven krever at AS må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner. Dette er penger som kan brukes til investeringer, men eieren må sørge for å ha betalingsevne og en forsvarlig egenkapital.
  • AS har også et krav om regnskapsføring. Med aksjesparekonto og investeringskonto slipper du slikt, siden nettmegleren/kontofører ordner dette – og rapporterer alle tall automatisk inn til Skatteetaten. Du kan føre regnskapet i ASet selv om du har kompetanse innen feltet, men de fleste velger å sette bort jobben til en regnskapsfører. Da blir kostnaden fort 10.000 kroner i året. Er din portefølje på én million, utgjør denne årlige kostnaden eksempelvis 1 % av din portefølje – det er en betydelig. Er porteføljen på 10 millioner, blir kostnaden på beskjedne 0,1 %.
  • Små aksjeselskaper trenger normalt ikke revisor. Revisjonsplikt inntrer nå driftsinntektene er større enn 6 millioner kroner eller balansesummen er over 23 millioner. Merk at finansinntekter – herunder gevinster ved salg av aksjer og utbytte – ikke anses som en driftsinntekt.

Noen har AS fra før

Sættem forteller at noen av Nordnets Private Banking-kunder har allerede et aksjeselskap med en del verdier. Det kan typisk være en konsulent eller en tannlege som leier ut sin arbeidskraft gjennom AS-et, og som tar ut deler av inntekten som lønn og utbytte. Netto inntekter fra konsulent- eller tannlegevirksomheten blir beskattet årlig i AS-et med 22 %, som er selskapsskatten i 2022. Resten av inntekten blir igjen i selskapet som egenkapital – som kan investeres.

Så lenge pengene holdes innenfor AS-et blir de ikke beskattet ytterligere. Det er også enkelte som eier aksjer i et familiefirma gjennom et egeneid AS (holdingselskap). Dersom aksjene i familieselskapet gir utbytte eller selges, vil det være skattemessig gunstig å beholde pengene i AS-et, og reinvestere pengene der. Da slipper man å betale skatt inntil pengene tas ut på privat hånd.

Hvilke investeringer egner seg for investeringsselskap?

– Fordelen med AS kan oppsummeres i ett ord: «fritaksmetoden». Metoden gjør at man kan realisere gevinster fra investeringer i aksjer og aksjefond uten at dette utløser skatt. Det er først når man utbetaler utbytte til eieren – og eieren er en privatperson – at skatten må betales, forteller spareøkonomen.

Men disse fordelene har man jo i aksjesparekonto og investeringskonto også, svarer kanskje du? Og det er langt på vei riktig. Men i et AS omfatter også fritaksmetoden unoterte aksjer, opsjoner og andre derivater med aksjer som underliggende objekt. I alle fall aksjer og aksjefond innenfor EU/EØS. Det betyr at amerikanske aksjer ikke omfattes av fritaksmetoden.

Sættem presiserer at en del investeringer ikke omfattes av fritaksmetoden i et AS: Fast eiendom, bankinnskudd med renter, rentefond/rentepapirer eller aksjer/aksjefond utenfor EU/EØS. Her må normalt AS-et betale skatt av inntekter årlig (renteinntekter, leieinntekter, kursgevinster) – og deretter på eierens hånd når utbytte en gang tas ut fra AS-et. Dermed får man en ugunstig dobbeltbeskatning.

Selskapsskatten er 22 prosent i 2023. Aksjeutbytte beskattes med 37,84 % i 2023. Dette tilsvarer i praksis en samlet skattesats på 51,5 prosent for selskap og eier utbytte sett under ett (22% + ((100-22)*37,84%) = 51,5%) . Slike investeringer bør derfor som hovedregel gjøres på privaten.

Rentefond samt aksjer og aksjefond utenfor EU/EØS bør fortrinnsvis eies i en investeringskonto av deg som privatperson, siden du får fordelen av utsatt skatt. Primærbolig og sekundærbolig bør normalt eies privat. Merk at det finnes noen unntak for aksjeinvesteringer i utenlandske selskaper utenfor EU/EØS. Kontakt en skatterådgiver for dette.

Spareøkonomen forteller at enkelte kunder ønsker likevel en viss renteeksponering i AS-et for å balansere og redusere risikoen i porteføljen. Som nevnt bør renteinvesteringer gjøres på privat hånd for å unngå dobbeltbeskatning. Men det kan være gode argumenter for å ha en viss renteandel i en portefølje i AS-et: Du vil bruke renteandelen til å rebalansere porteføljen, dvs at du kjøper aksjer/aksjefond og selger renter/rentefond når børsene faller, og vice versa. Et annet argument kan være at du har en del årlige kostnader i AS-et til regnskapsfører, honorar til styremedlemmer, analyseprogrammer, seminarer og lignende, slik at de årlige renteinntektene kan motregnes disse utgiftene. Et tredje argument er at du vil ha lav risiko.

Et lite tips til i den forbindelse: Det finnes rentefond notert i NOK som ikke deler ut renteinntektene til andelseierne hvert år, slik norskregistrerte rentefond er pålagt. Dette er for eksempel rentefond som er notert i Sverige (eksempel: Alfred Berg Nordic HY D – C), Irland (eksempel: Arctic Return Class L) eller Luxemburg (eksempel: Sissener Corporate Bond R NOK). I disse akkumulerende rentefondene får du dermed utsatt skatt på renteinntekter dersom du har en sparehorisont på flere år. Men du unngår ikke dobbeltbeskatning av renteinntekter, siden ASet betaler 22 % skatt av avkastningen når rentefondet selges, og ytterligere 37,84 % utbytteskatt når eier tar ut utbytte fra ASet.

Merk at aksjeutbytte mottatt i AS ikke er helt skattefritt: Tre prosent av mottatt utbytte skal inntektsføres – dvs at utbytte beskattes med 0,66 % i 2023 (22 % x 3 %).

Merk også at AS ikke får skjermingsfradrag. Men eieren av AS-et får skjermingsfradrag når han tar ut utbytte fra AS-et. Investeringskonto og aksjesparekonto får skjermingsfradrag på aksjedelen av porteføljen.

Merk også at AS ikke får fradrag for betalt kildeskatt på utbytte fra utenlandske selskaper innenfor EU/EØS, siden holdingselskapene omfattes av fritaksmetoden, og dermed ikke skattlegges løpende for utbytter (skatt påløper først når aksjonæren i holdingselskapet tar ut penger fra selskapet). Er det utenlandske selskapet notert utenfor EU/EØS (og dermed ikke omfattet av fritaksmetoden) får AS-et fradrag for betalt kildeskatt, siden AS-et må betale skatt på utbytte. P.t. er det kun Aksje- og fondskonto for privatpersoner hvor man kan få fradrag for betalt kildeskatt. Les mer om kildeskatt for AS og privatpersoner her.

Lønn eller utbytte?

Eier du AS-et alene kan du velge mellom å ta ut lønn eller utbytte fra AS-et. Lønn føres som en kostnad i regnskapet og gir lavere skattepliktig overskudd. Lønnsutbetalinger belastes med arbeidsgiveravgift, som i de fleste fylker er 14,1 %. Det kan være gunstig å ta ut lønn dersom du har lav øvrig arbeidsinntekt, på grunn av gunstig pensjonsopptjening og lave skattesatser på lave inntekter. Inntekt opp til 7,1 G (791.487 kr) gir pensjonsopptjening i folketrygden på 18.1 % av arbeidsinntekten.

– Man kan regne på hva som er mest lønnsomt. Enkelt sagt lønner det seg å ta ut 7,1 G i samlet lønn. Utbetalinger fra AS-et over dette bør gjøres som utbytte, siden man ikke får pensjonsopptjening i folketrygden på lønn over 7,1 G samt at trinnskatten (tidligere: toppskatt) begynner å svi, avslutter Sættem.

PS: Merk at Nordnets Private Banking-rådgivere ikke gir skatteråd. Men de kan gi veiledning og innspill dersom du har spørsmål om dette.

Vil du vite mer om investeringsselskap og skatt? Her er en grundig artikkel fra KPMG.


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
16 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Sergey.
Sergey.
02.07.2024 21:20

Hi, Do global index funds fall under fritaksmetode ? For example, Nordnet global Index(established in ireland) or DNB Global Index (established in norway) are funds estblished within EEA but have only ~8% exposure to EEA ?

Anders
Anders
20.11.2023 12:54

Hei!

“Unoterte aksjer og derivater kan nemlig ikke eies på en aksjesparekonto eller investeringskonto, men må eies på en Aksje- og fondskonto”. Jeg eier nå litt aksjer i Kahoot og jeg har i utgangspunktet ikke tenkt å selge. Men, jeg eier disse på en investeringskonto – hva skjer med disse aksjene hvis Kahoot ender opp med å bli avnotert uten at budgiver klarer å tvangsinnløse resterende aksonærer?

Lars A. S. Hoel
Lars A. S. Hoel
24.10.2023 17:38

“Sættem presiserer at en del investeringer ikke omfattes av fritaksmetoden i et AS: Fast eiendom, bankinnskudd med renter, rentefond/rentepapirer eller aksjer/aksjefond utenfor EU/EØS. Her må normalt AS-et betale skatt av inntekter årlig (renteinntekter, leieinntekter, kursgevinster)”
Hva med utbytte som AS mottar fra aksjer utenfor EU/EØS? Behandles det skattemessig som inntekt, eller som utbytte forøvrig?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Lars A. S. Hoel
24.10.2023 21:42

Hei Lars.
Utbytte fra selskaper som er notert utenfor EU/EØS, f eks amerikansk-noterte selskaper, er ikke omfattet av fritaksmetoden for AS. Utbytter blir derfor beskattet løpende. Betaler et slikt selskap utbytte, vil ASet normalt bli trukket kildeskatt, f eks 15 %. ASet må betale utbytteskatt på 22 % i Norge, men vil få fradrag for betalt kildeskatt.
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
15.10.2023 23:50

Hei! Jeg forstår ikke hvordan skjermingsfradraget fungerer i et AS. La oss si at vi har et holdingselskap som eies av to personer, 50/50. Holdingselskapet investerer 1 million i et fond. Deler da eierne skjermingsfradraget?

Bjørn Erik Sættem
Svar på  Gjest
24.10.2023 21:48

Hei Gjest. Som det står i innlegget: “Merk også at AS ikke får skjermingsfradrag. Men eieren av AS-et får skjermingsfradrag når han tar ut utbytte fra AS-et.” I eksemplet ditt betyr dette at ASet ikke får skjermingsfradrag for aksjefondet selskapet eier. Men når de to eierne av ASet tar ut utbytte fra ASet, blir skatten noe lavere som følge av opparbeidet skjermingsfradrag (som beregnes ut fra verdiene på aksjene i holdingselskapet).
Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
08.04.2023 19:26

Hva med de som bare daytrader? La oss si bare DAX da for å gjøre det enkelt. Er der lurt?

Gjest
Gjest
18.09.2022 23:33

Hei, jeg trodde jeg hadde forstått dette med å ha et AS for aksjeinvesteringer , men ble nå usikker.
For å ta et eksempel : Jeg eier et AS med tanke på aksjeinvesteringer. Jeg kjøper 1000 aksjer i Golden Ocean til kurs 100, og selger de 2 måneder senere til kurs 110. Jeg har da tjent 10 000 kr. Må disse pengene skattes av forløpende på neste års selvangivning selv om de er kjøpt i et AS ?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
26.09.2022 10:11

Hei Jan. Normalt skal man ikke skatte løpende av aksjegevinster i et AS. MAn får utsatt skatt. Dette gjelder for aksjer og aksjefond innenfor EU/EØS, som det står i innlegget – disse omfattes av fritaksmetoden. MEn aksjer og aksjefond som er hjemmehørende utenfor EU/EØS er ikke omfattet av fritaksmetoden – og her må et AS betale skatt av gevinster og utbytte løpende (dvs årlig). Selskapet du nevner, Golden Ocean, er hjemmehørende på Bermuda, og det er utenfor EU/EØS. Dermed må ditt AS skatte løpende av realiserte gevinster i denne aksjen. Håper du ble litt klokere 🙂 JEg kan nevne at… Les mer »

Gjest
Gjest
27.01.2021 14:41

I et investeringsselskap (AS) bør man da fokusere på aksjer med utbytte? Eller gjelder fritaksmetoden også aksjegevinst ved salg av aksjer?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
26.08.2022 13:16

Gjelder også gevinst ved salg av aksjer.

Kontra Dieff
Kontra Dieff
Svar på  Gjest
16.10.2023 11:45

men som det står: “Merk at aksjeutbytte mottatt i AS ikke er helt skattefritt: Tre prosent av mottatt utbytte skal inntektsføres – dvs at utbytte beskattes med 0,66 % i 2023 (22 % x 3 %).

  • men det burde sies at det skal ikke inntektsføres i regnskapet (hva er motposten for denne utgiften?)
  • det føres bare i selvangivelsen, blir bare en utregning på skatteseddelen som må tas som skattekorreksjon neste år
Gjest
Gjest
12.12.2019 11:48

Hvor vanskelig er det å føre regnskapet selv og ikke bruke regnskapsfører? Hvor kan jeg lese mer om den fremgangsmåten om å gjøre jobben selv?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.12.2019 14:56

Hei Henrik. Det er en del papirer og skjermaer som skal fylles ut og sendes inn, så det er absolutt en fordel å være skolert innen regnskap og økonomi om du vil føre regnskapet selv. Selv om man ikke har aktivitet i selskapet må papirene fylles ut og sendes inn hvert år. Og sender du ikke inn innen fristene får du mulkt. Søk på nettet så finner du info om dette. Mitt råd er å vente med på stifte AS inntil du virkelig ser behovet. Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
20.06.2019 16:13

«Merk også at AS ikke får skjermingsfradrag. Men eieren av AS-et får skjermingsfradrag når han tar ut utbytte fra AS-et. Investeringskonto og aksjesparekonto (fra 2019) får skjermingsfradrag på aksjedelen av porteføljen.«

Forsto ikke helt denne setningen. Hva betyr det i praksis at eieren, og ikke AS, får skjermingsfradrag når han tar ut utbytte? Hvordan skiller det seg fra ASK, det er vel fortsatt eieren der som får skjermingsfradraget når han tar ut penger av kontoen?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
12.08.2019 11:11

Hei Geir.

Skjermingsfradrag gis utelukkende til privatpersoner. Investeringsselskap får ikke selv skjermingsfradrag, da det heller ikke betaler løpende skatt på gevinster. Men eieren av AS-et får som nevnt skjermingsfradrag når han tar ut utbytte fra AS-et. Da vil skjermingsfradrag redusere skatten på utbyttet.

I en aksjesparekonto (ASK) får også skjermingsfradraget først effekt når du tar ut penger (nærmere bestemt: tar ut gevinst) fra aksjesparekontoen. Da vil skjermingsfradraget redusere den skattepliktige gevinsten.

Slik jeg oppfatter det, får du tilnærmet like stor glede/nytte av skjermingsfradrag i et investeringsselskap som i en aksjesparekonto.

Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom