Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen.Informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen.

Her finner du informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen mot Nordnet-kontoene dine.Hvordan du fyller ut skattemeldingen avhenger av hvilke poster du skal kontrollere med tanke på kontotype, tjenester og hva du har handlet. Du kan lese mer om spesifikke verdipapir eller hvordan du sender inn skattemeldingen på hjemmesiden til Skatteetaten.
Viktige datoer.


15. februar

Innen denne dagen vil alle årsoppgavene. dine være tilgjengelige på nordnet.no.

31. mars

Innen denne datoen vil skattemeldingen normalt være tilgjengelig. Du finner skattemeldingen elektronisk på www.altinn.no.  og nettsidene til skatteetaten.

30. april

Frist for å endre og levere skattemeldingen, samt aksjeoppgaven for lønnstakere og pensjonister.

31. mai

Frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende.
Våre skattetjenester.


Årsoppgave.

Årsoppgaven brukes til å kontrollere den forhåndsutfylte skattemeldingen din. Du finner årsoppgavene dine når du er innlogget på nordnet.no på siden Årsoppgave under menypunktet mine sider.

 • Aksjesparekonto:

  Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen må du kontrollere skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap opp mot skattemeldingen.

 • Aksje- og fondskonto:

  Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12. Har du solgt verdipapirer må du kontrollere skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap opp mot skattemeldingen.

 • Investeringskonto Zero:

  Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger må du kontrollere skattepliktig gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.

 • Sparekonto:
  Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

 • IPS og IPA:
  Årsoppgaven viser verdi, eventuelle innskudd og utbetalinger.

 • Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis:

 • Årsoppgaven viser inngående verdi, utgående verdi og eventuelle utbetalinger.

Det som står med fet skrift i årsoppgaven din bør du kontrollere i skattemeldingen.

Transaksjoner og sluttsedler.

På siden Transaksjoner og sluttsedler finner du informasjon om alle bevegelsene på hver enkelt konto. Du kan stille inn det datointervallet du ønsker og søke på ulike typer transaksjoner og verdipapir. Her finner du også kvitteringer for handlene dine via Nordnet (sluttsedler).

Du kan legge ved både sluttsedler og utskrifter av transaksjonslister som vedlegg til skattemeldingen, dersom skatteetaten skulle etterspørre dette. Det er normalt sett ikke tilfellet.

Nedover på denne siden finner du informasjon om skattereglene for hver av kontotypene som er tilgjenglig hos Nordnet.
Lær mer om skatt.


Disse kostnadene kan du trekke fra.

Fradragsføring av kostnader.

Informasjon om skatt på utbytte.

Viktig å vite om skatt på utbytte.

Hva er skjermingsfradrag?

Hva er skjermingsfradrag?

Hva er oppjusteringsfaktor?

Hva er oppjusteringsfaktor og hvordan fungerer den?


Nettmøte om skattemeldingen 2023.
Nettmøte om skattemeldingen 2023.

Finn ut hvordan du skal håndtere investeringene dine i skattemeldingen. Sammen med Skattebetalerforeningen går vi gjennom skattereglene for aksjer og fond på de ulike kontotypene. I studio er Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet og Ivar Slettedal, advokat i Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater AS.
Skatt for næringsdrivende og investeringsselskaper.


Finn ut mer om fordeler og ulemper ved å investere via et investeringsselskap eller AS, samt relevant informasjon om skatt og fritaksmetoden.

Når bør du opprette et investeringsselskap?

Aksjesparekonto og investeringskonto gir deg lignende skattefordeler som et investeringsselskap, uten kostnadene et selskap medfører. Men har du mye penger - og/eller investerer i unoterte aksjer - kan et investeringsselskap være lønnsomt.

Når bør du opprette et investeringsselskap?

Skatt for AS og investeringsselskaper.

I denne videoen med Skattebetalerforeningen får du høre om fordeler og ulemper ved å investere via et investeringsselskap eller AS, samt relevant informasjon om skatt og fritaksmetoden.

Investere via AS og investeringsselskap.

Innenfor eller utenfor fritaksmetoden?

For å vite om du skal skatte av gevinsten og/eller utbyttet på aksjer du eier via et investeringsselskap/AS, må du vite om selskapet faller innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Se vår oversikt.

Innenfor eller utenfor fritaksmetoden?


Investeringsselskap: Skatt og fritaksmetoden. (Video)
Investeringsselskap: Skatt og fritaksmetoden. (Video)Aksjesparekonto.


Med en Aksjesparekonto er skatterapporteringen relativt enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Gevinst ved salg av aksjer og fond, samt aksjeutbytte, er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen.

Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til tre forhold:

 • Uttak som overstiger innskuddet (tillagt skjermingsfradrag fra kontoen) skal skattlegges som gevinst. Skattesatsen for 2023 37,84 %.

 • Fradrag for tap får du først når du har solgt alle verdipapirene og avsluttet Aksjesparekontoen. Skattesatsen for 2023 er 37,84.

 • Verdien av Aksjesparekontoen din regnes som formue. Skattemessig verdi på Aksjesparekonto skal settes til 80 % av markedsverdien på aksjer og aksjefond per 31.12.23. Eventuelle kontanter på kontoen verdsettes til 100 %.


Dette bør du gjøre:

Andre spørsmål om Aksjesparekonto:
Investeringskonto Zero.


Med en Investeringskonto Zero er skatterapporteringen relativt enkel. Vi i Nordnet rapporterer alt for deg.

Gevinst ved salg av aksjer og fond beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Det vil si at du nyter fordel av utsatt skatt på gevinsten.

Skatt på Investeringskonto Zero er knyttet til følgende forhold:

 • Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2023, vil du måtte skatte av uttaket om du har gevinst. Har du et tap får du fradrag. Gevinst eller tap regnes på kontonivå og alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning. Skattesatsen for aksjeavkastning i 2023 er 37,84 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %.

 • Verdien av investeringskontoen regnes som formue og det skilles mellom aksjeinvesteringer og renteinvesteringer. Aksjedelen på investeringskontoen verdsettes til 80 % av markedsverdien i 2023. Rentedelen verdsettes til 100 %.


Dette bør du gjøre:

Andre spørsmål om Investeringskonto Zero:
Aksje- og fondskonto.


Med en aksje- og fondskonto (VPS-konto) eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig. I årsoppgaven fra oss kan du se i uthevet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere, og hvilke du selv må rapportere i skattemeldingen din.

Beskatning av Aksje- og fondskontoen din er knyttet til fire forhold:

 • Eventuell gevinst/tap i forbindelse med realisasjon skattlegges årlig. Skattesatsen er 37,84 % for aksjeavkastning realisert i skatteåret 2023.

 • Mottatt utbytte skattlegges årlig med samme satser som nevnt ovenfor.

 • Verdien av kontoen din regnes som formue. Skattemessig verdi på aksjer og aksjefond skal settes til 80 % av markedsverdien 31.12.23.

 • Renteinntekter er skattepliktig inntekt hvert år - tap på rentefond gir fradrag. Renteavkastning skattlegges med 22 %.

Annen nyttig informasjon:

Privatpersoner som ønsker fleksibilitet til å bytte verdipapirer bør generelt eie aksjer og fond via en aksjesparekonto eller investeringskonto, og ikke via en Aksje- og fondskonto. Det skyldes at disse to kontotypene har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg samt utbytte. Handler du derimot derivater og andre avanserte instrumenter, må disse handles via en aksje- og fondskonto. Aksjeselskaper (investeringsselskaper og holdingselskaper) har ikke noe valg: De kan kun opprette en aksje- og fondskonto.

Les mer om de ulike kontotypene her.

Dette bør du gjøre:

Andre spørsmål om aksje- og fondskonto:
Egen pensjonskonto.


 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte.

 • Du får ikke skjermingsfradrag på pensjonskonto.

 • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt.

 • Merk at saldoen på pensjonskontoen ikke er ført opp som formue i skattemeldingen, i likhet med pensjonskapitalbevis, IPS og pensjon fra folketrygden. Dette skyldes at disse midlene er fritatt fra formuesskatt.

Dette bør du gjøre:


210422_Nordnet_16_7447.jpgIndividuell pensjonssparing (IPS).


Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare til pensjon og samtidig få skattefordeler. Beskatning av IPS er knyttet til 3 forhold:

 • Du kan spare inntil 15 000 kroner i året og få en skattefordel på inntil 3 300 kroner. Fradragssatsen er 22 %

 • IPS-saldoen er fritatt for evt. formueskatt

 • Du betaler skatt på IPS-kontoen din først når du blir pensjonist og tar penger ut fra kontoen. I den "gamle" IPS-kontoen beskattes hvert enkelt uttak som pensjonsinntekt. I den "nye" IPS-kontoen, som ble lansert i november 2017, beskattes hvert enkelt uttak som alminnelig inntekt (p.t 22 %).

Dette bør du gjøre:


Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)

 • Du får ikke skjermingsfradrag

 • Har du utenlandske aksjer på IPS-kontoen som har gitt utbytte, har du blitt trukket kildeskatt. Som for aksjesparekonto, er det også for IPS fortsatt en del uklarheter rundt kildeskatt på utbytte og hvordan dette skal løses, siden man har utsatt skatt på utbytte. Nordnet og Skattebetalerforeningen mener at investorer med IPS som blir trukket kildeskatt kan kreve fradrag for dette, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. Vi anbefaler at du fører opp fradraget under tema Personlige forhold – betalt skatt i utlandet.

Individuell pensjonsavtale (IPA).


IPA beskattes som pensjonsinntekt når penger tas ut fra kontoen. Verdien av IPA-avtalen er unntatt formuesskatt.

IPA er en privat pensjonssparing hvor du tidligere kunne sette inn opptil 40 000 kroner i året som du fikk fradrag for i skattemeldingen. I 2006 ble skattefradragsmuligheten tatt bort, og IPA ble stengt for innskudd.

Dette bør du gjøre:


Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte

 • IPA-saldoen er fritatt for evt. formueskatt

 • Du får ikke skjermingsfradrag

 • Utbetalinger til begunstigede ved forsikringstakers død beskattes som pensjonsinntekt

Pensjonskapitalbevis.


Det er kun personer som har startet utbetaling av pensjonkapitalbeviset som vil se spor etter pensjonskapitalbeviset i skattemeldingen.

Har du startet pensjonsutbetalingene rapporteres dette automatisk, men du må kontrollere skattemeldingen.

Dette bør du gjøre:


Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte

 • Du får ikke skjermingsfradrag på pensjonskapitalbevis

 • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt

 • Merk at saldoen på pensjonskapitalbeviset ikke er ført opp som formue i skattemeldingen, i likhet med IPS og pensjon fra folketrygden. Dette skyldes at disse midlene er fritatt fra formuesskatt.

Sparekonto.


På sparekonto betaler du årlig skatt på rentene du mottar, i tillegg til at saldo per 31.12 inngår i formuesgrunnlaget ditt. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Dette bør du gjøre:

Her har vi samlet all skatterelatert informasjon fra Nordnet.Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto