Dette bør du vite om skatt på utbytte

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Eier du aksjer og mottar utbytte vil dette som hovedregel være skattepliktig som alminnelig inntekt. Hvilke aksjer du eier – og hvordan du eier dem – har imidlertid mye å si på hvilken skatt på utbytte du skal betale her i Norge.

Utbyttet oppjusteres

For personlige aksjonærer (fysiske personer) inngår skattepliktig del av aksjeutbytte i alminnelig inntekt. Det snakkes ofte om at skatten på eierinntekter er høyere enn skatten på alminnelig inntekt. Strengt tatt er det ikke slik. Det som rent teknisk gjøres er at eierinntekter (som for eksempel utbytte) oppjusteres med en faktor, som for 2019 og 2020 er på 1,44. Det vil si at et utbytte på 100 kroner justeres opp til 144 kroner, som så skattlegges med sats på 22 prosent.

Men faktorenes orden er likegyldig, dermed snakker vi ofte om at det er en annen skattesats på eierinntekter. For både 2019 og 2020 er den reelle skattesatsen på 31,68 prosent (22 prosent * 1,44).

Beregning av skattepliktig utbytte

Skjermingsfradraget begrenser skatt på utbytte. Det er den som er eier av aksjen ved årsskifte som får godskrevet skjermingsfradrag, som enkelt sagt er kostprisen på aksjen (tillagt eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år) multiplisert med en skjermingsrente (som for 2019 er på 1,3 prosent).

Når og hos hvem er utbyttet skattepliktig?

Aksjeutbyttet utdeles normalt på grunnlag av vedtak i selskapets generalforsamling. Dette tidspunktet styrer også når utbyttet skal skattlegges, selv om utbyttet utbetales senere. Utbyttet er normalt skattepliktig hos den som var aksjonær da generalforsamlingen vedtok utbyttet. Dette gjelder vanligvis også dersom vedkommende har solgt aksjen før utbyttet utdeles, men da må vederlaget for aksjene reduseres med utbyttet.

Ny skattemelding for lønnstakere/pensjonister i 2019

I 2019 så vil mange skattytere (lønnstakere og pensjonister) motta en helt ny type skattemelding. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer som grupperes etter hva som hører naturlig sammen. Opplysninger om aksjer skal f.eks føres i temagruppen “Finans”. I den nye skattemeldingen er også de gamle tilleggsskjemaene borte. Nå gis i stedet opplysningene gjennom en dialog hvor skjemaene er “bakt inn” i skattemeldingen.

Opplysninger om aksjer i norske selskaper rapporteres til Aksjonærregisteret av selskapet. Disse opplysningene bruker Skatteetaten for å beregne skatt på utbytte. Beregningen skal aksjonærer ha mottatt i midten av mars (RF-1088 «Aksjer og egenkapitalbevis»).

Hvis du eier aksjer som ikke er registrert i dette skjemaet, må du fylle ut og levere skjema RF-1159 «Gevinst, tap, utbytte, og formue på aksjer og andre finansielle produkter 2019». For deg som benytter den nye skattemeldingen så skal skjemaet ikke leveres, men opplysninger skal gis direkte i skattemeldingen. For aksjer som ikke omfattes av RF-1088 så må du må selv føre utbyttet inn i skattemeldingen.

Aksjer i utenlandsk selskap

Personer som er bosatt i Norge etter skatteloven er skattepliktig til Norge for aksjeutbytte fra utenlandsk selskap. Vanligvis betaler du 15 prosent kildeskatt på aksjeutbyttet i selskapets hjemland, og normalt har du rett til fradrag for denne skatten i Norge.

Dette innebærer at du i Norge i utgangspunktet betaler netto 16,68 prosent i skatt på utbytte i 2019 (31,68 % skatt på eierinntekt – 15 % kildeskatt). Vær oppmerksom på at du har krav på skjermingsfradrag. Skjema RF-1147 (for de som mottar gammel skattemelding) og dokumentasjon på betalt skatt i utlandet vedlegges skattemeldingen.

Informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen

Aksjesparekonto

I 2018 var det slik at gevinster ved realisasjon av aksjer mv. på kontoen ikke ble skattlagt i forbindelse med realisasjonen, men først når du tok midlene ut av kontoen. For utbytte var det derimot ikke mulig å få utsatt beskatningen.

Med virkning fra 2019 ble ordningen utvidet, slik at den også omfatter utsatt beskatning av utbytte. Det vil si at utbytte fra verdipapirer på en aksjesparekonto ikke skattlegges løpende ved innvinning, men skal inngå på kontoen og skattlegges når midlene tas ut av kontoen.

Ved uttak (utover innskutt beløp) skattlegges gevinster/utbytte som eierinntekter, det vil si med oppregulering på samme måte som aksjeinntekter.

Aksjesparekontoen gjør det mulig å samordne skjermingsfradrag fra ulike aksjer. Kontoen kan dermed bidra til bedre utnyttelse av skjermingsfradraget.

Skjermingsfradraget kan trekkes fra ved skattepliktig uttak fra ordningen (utbytte eller gevinst). Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Dersom årets skjermingsfradrag overstiger skattepliktige uttak fra kontoen, kan ubenyttet skjermingsfradrag framføres og komme til fradrag i senere års skattepliktige uttak. I tillegg legges ubenyttet skjerming til skjermingsgrunnlaget.

Fritaksmetoden

Eier du aksjene gjennom et holdingselskap (fritaksmetoden) vil aksjeinntekter kunne være (nesten) helt skattefrie. Det er likevel slik at tre prosent av mottatt utbytte skal inntektsføres. (NB! Dette gjelder ikke mellom konsernselskap)

Skattefritaket gjelder i utgangspunktet fullt ut når norske selskaper foretar investeringer i selskaper innenfor EØS. Ved investeringer utenfor EØS, er det så store begrensninger at fritaksmetoden normalt ikke får anvendelse og aksjeinntekter blir derfor skattepliktig på ordinær måte, med en sats på 22 % i 2019.

Trår du feil her, vil det være svært uheldig skattemessig. Ved investering i selskaper utenfor fritaksmetoden gjennom et holdingselskap vil man skattlegges to ganger for utbytte (eller gevinst), en gang inn til holdingselskapet, og en gang til når du som privatperson tar pengene ut fra holdingselskapet.

Verdipapirfond

Det skilles ikke lenger skilles mellom aksjefond og obligasjonsfond. I stedet skal skattleggingen tilpasses sammensetningen av aksjer og andre typer verdipapirer i det enkelte fondet. Differensieringen gjøres sjablongmessig. Etter de nye reglene skal utdeling fra:

  • verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte,
  • verdipapirfond med mindre enn 20 prosent aksjeandel skattlegges som renteinntekt,
  • verdipapirfond med mellom 20 og 80 prosent aksjeandel splittes i en del som skattlegges som aksjeutbytte og en del som skattlegges som rente.

Aksjeandelen beregnes ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse.

Fondskonto

Har du foretatt investeringen i aksjer gjennom en fondskonto vil et utbytte først komme til beskatning når du tar midler ut av kontoen. Du får altså utsatt skatt ved investering i aksjeselskaper, og dette gjelder uavhengig av om selskapet er hjemmehørende i eller utenfor EØS.

I 2018 ble man bare beskattet med 23 % selv om de underliggende investeringene var i aksjer, men med virkning fra 2019 vil investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom en fondskonto skattlegges likt med investering i et verdipapirfond når forsikringselementet er lite (mindre enn 50 %).

Tar du midler ut fra en fondskonto, vil det medføre en delvis realisasjon slik at en forholdsmessig andel av innbetalt premie og avkastning anses for tatt ut av kontoen. Ved beregning av gevinsten så skal den skje på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år (per 1. januar) i eierperioden.

På aksjedelen i en fondskonto så skal det også her beregnes skjerming selv om det er selskapet og ikke forsikringstaker som er eier av aksjene.

Trenger du skattehjelp?

Er det vanskelig å ha kontroll på hvordan aksjer skal håndteres i skattemeldingen?

Alle skal ha mottatt skattemeldingen senest 31. mars 2020. Som Nordnet-kunde har du en kjempestor fordel: Du kan få rabatt på medlemskap i Skattebetalerforeningen – og dermed hjelp fra Skattebetalerforeningens advokater.

Medlemmer i Skattebetalerforeningen kan ringe Skattehjelptelefonen (22 97 97 10) mellom 12.00 og 15.00 hver dag og få svar på skattespørsmål.

Dersom du vil møte en rådgiver ansikt til ansikt for å ta en gjennomgang av skattemeldingen, er det også mulig. Vi tilbyr noen av Oslos beste priser på advokattjenester for våre medlemmer.

For prisoversikt og bestilling av timer, ring oss på 22 97 97 00!

Andre blogginnlegg fra Skattebetalerforeningen finner du her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Chris
Chris
17.10.2020 10:00

Er det mulig å få tilbake kildeskatt (f. e. svensk aksjer) for aksje på ASK?