Gå til hovedinnhold

Slik fikser du skatt på aksjer og fond

For de fleste som sparer i aksjer og fond vil utfylling av skattemeldingen være enkel, siden det meste er forhåndsutfylt. Du bør likevel sjekke beløpene. Har du mer avanserte investeringer, må du rapportere inn tallene selv.

For to år siden fikk de fleste skattytere en helt ny skattemelding. I år får også selvstendig næringsdrivende det nye formatet. Den nye skattemeldingen er fremdeles forhåndsutfylt, men har som kjent fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer. På skatteetaten.no finner du en oversikt over hvilke poster som har blitt til hvilke tema. Vi henviser derfor ikke til poster i denne artikkelen, kun til tema.

La oss starte med det enkleste: Aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Førstnevnte ble innført så sent som i 2017. Sistnevnte har eksistert i mange år, men fikk nye skatteregler i 2019.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto har på få år blitt en suksess blant norske aksje- og fondssparere. Har du en slik konto skal du ha mottatt en årsoppgave fra din fondsforvalter/megler/kontofører.

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp samt opparbeidet skjermingsfradrag skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Formuesverdien på aksjesparekontoen ved utgangen av 2021 skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Formuesverdien på børsnoterte aksjer notert på Oslo Børs tilsvarer ligningsverdi per 1.1.22, som igjen tilsvarer et gjennomsnitt av sluttkurs 31.12.21 og sluttkurs første børsdag 2022. Dette gjelder alle kontotyper. Spesielt interesserte kan finne alle ligningsverdier på norske børsnoterte aksjer og andre norske børsnoterte finansielle instrumenter på VPFF.no.

Har du tatt ut beløp som overstiger innskudd og skjermingsfradrag, vil gevinsten fremkomme i skattemeldingen. Aksjegevinster skattlegges med 31,68 prosent (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor) for skatteåret 2021. Aksjetap gir tilsvarende fradrag. (For skatteåret 2022 økes skatten for aksjegevinster/-tap til 35,2 %, og økningen gjelder alle kontotyper.)

Sjekk om beløpene stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller megleren din. Merk at i skattemeldingen skal det stå korrekt inntekt/tap, så vil skattekontoret automatisk foreta oppjusteringen i sin skatteberegning for å beregne riktig skatt.

I 2021 er verdsettelsesrabatten på 45 % av formuesverdi på aksjer og aksjefond, opp fra 35 % i 2020. (For skatteåret 2022 reduseres rabatten til 25 %.) Har du bankinnskudd på kontoen, skal dette verdsettes til full verdi. Formuesverdien av aksjer, aksjefond o.l. vil være forhåndsutfylt og verdiene er før verdsettelsesrabatt – dette gjelder alle kontotyper.

Tips: Har du flyttet aksjesparekontoen til en ny bank / nettmegler, bør du sjekke ekstra nøye om sum innskutt beløp (sum kostpris) har blitt overført korrekt fra banken du flyttet fra. Kostpris per verdipapir registreres ikke ved flytt av aksjesparekontoer mellom banker og er ikke relevant for skatterapportering på aksjesparekonto – siden skatterapporteringen skjer på kontonivå.

I dette innlegget forklarer vi hva skjermingsfradrag er og hvordan fradraget regnes ut.

Investeringskonto (også kalt fondskonto eller kapitalforsikring)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en investeringskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS. De samme enkle reglene for skatterapportering gjelder også her – det vil si at alt skal være forhåndsutfylt.

I en investeringskonto skatter du først av gevinst/tap ved salg av aksjer og fond når du tar ut penger fra kontoen. Det er formuesverdien ved utgangen av 2021 som skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Sjekk om beløpet stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller megleren din.

Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2021, vil du måtte skatte av uttaket om du har gevinst. Har du et tap får du fradrag. Gevinst eller tap regnes på kontonivå. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %.

For å vite hvor stor andel av gevinsten som stammer fra aksjedelen og rentedelen, har myndighetene utarbeidet følgende (temmelig kompliserte) regler. Fordelen er at du slipper å regne på dette selv. Alt er forhåndsutfylt av kontofører / banken din.

  • Ved beregning av aksjeandel for det enkelte fond på investeringskontoen skal faktisk aksjeandel benyttes (ikke sjablong). Et kombinasjonsfond med en aksjeandel på 81 % per 1.1.21 får en aksjeandel på 81 % i beregningen.
  • For nye fond som er kjøpt i løpet av 2021, beregnes aksjeandelen ved inntektsårets slutt (31.12.).

Ved beregning av aksjeandel på kontonivå gjelder samme sjablong som for verdipapirfond, altså 80/20-sjablongen. Denne sjablonregelen gjelder også ved beregning av skjermingsfradrag.

Skattesatsene og tilhørende aksjeandel kan oppsummeres slik:

Beholdning per 1. jan.Skattesats på realisert gevinst
0-20% aksjeandel22 %
80-100% aksjeandel31,68 %
20-80% aksjeandelFaktisk andel blir benyttet

På kontonivå beregnes aksjeandelen på investeringskontoen til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig. Første måletidspunkt var 1.1.2019. (Historiske aksjeandeler før 1.1.19 tas ikke hensyn til.) Andre måletidspunkt var 1.1.20. Tredje måletidspunkt var 1.1.21. Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.

Eksempel: Du etablerte en investeringskonto i 2015 hvor du har hatt både aksjer, aksjefond og rentefond. 1.1.19 hadde du en aksjeandel på 50 %. 1.1.20 var aksjeandelen 85 %. 1.1.21 var aksjeandelen 60 %. Du realiserte hele investeringskontoen i juni 2021 og gevinsten er 100.000 kroner. Gjennomsnittlig aksjeandel blir 70 % ((50+100 + 70)/3). Merk at en aksjeandel på 85 % regnes som 100 % pga sjablonregelen. Skattesatsen blir 28,78 % ((31,68*0,7) + (22*0,30)). Skatten blir 28.780 kroner. Vi ser bort fra skjermingsfradrag her for enkelthets skyld. På skatteetaten.no finner du flere eksempler på beregning av aksjeandel.

Fra og med 2019 får man skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond på investeringskonto. Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. Man får også en verdsettelsesrabatt på aksjer og aksjefond på 45 % ved formuesberegningen for skatteåret 2021.

Skattereglene ved uttak er (underlig nok) noe annerledes for investeringskonto enn aksjesparekonto: I en investeringskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og gevinst på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket som regnes som gevinst og dermed skattlegges (evt fradragsføres ved tap). I en aksjesparekonto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt.

Tips! Sjablonreglene for investeringskonto gir visse muligheter for tilpasninger. Du kan for eksempel ha 19 % aksjeandel ved årsskiftet og likevel få lav skattesats (22%) dette skatteåret, siden sjablonregelen sier at en aksjeandel under 20 % regnes som 0. Men du vil samtidig gå glipp av skjermingsfradrag og formuesrabatt, som beregnes etter samme sjablonregel. Du kan også vekte deg ned i aksjer og aksjefond til fordel for rentefond rett før nyttår, for eksempel om du forventer en børskorreksjon. Da vil du få lavere skattesats påfølgende år. Men pass i så fall på at en positiv januareffekt på børsene fort vil kunne gjøre at du kommer ut i minus ved å forsøke å være skattesmart.

OBS! Vær obs på at bankinnskudd /kontanter holdes utenfor ved beregning av aksjeandel. Det innebærer at dersom du for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100 %, og du får høy skattesats dette skatteåret (!). Dette er en liten skattefelle. Det vil være skattesmart å eie (trygge) rentefond fremfor bankinnskudd ved årsskiftet – på den måten får du økt renteandelen på kontoen og dermed redusert fremtidig skattesats på gevinst.

I dette innlegget forklarer vi skattereglene for investeringskonto i detalj.

Aksje- fondskonto (også kalt VPS-konto)

En tredje kontotype er Aksje- og fondskonto (som kalles VPS-konto i de fleste banker). Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig.

Tips! Privatpersoner som ønsker fleksibilitet til å bytte verdipapirer bør generelt eie aksjer og fond via en aksjesparekonto eller investeringskonto, og ikke via en VPS-konto. Det skyldes at disse to kontotypene nyter fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg samt utbytte. Handler du derimot derivater og andre avanserte instrumenter, må disse handles via en VPS-konto. Aksjeselskaper (investeringsselskaper og holdingselskaper) ha ikke noe valg: De kan kun opprette en VPS-konto / aksje- fondskonto.

Beholdning, gevinst og tap i norskregistrerte verdipapirfond og enkeltaksjer handlet på Oslo Børs, skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt på skattemeldingen. De relevante beløpene er innrapportert fra din kontofører, forvaltningsselskapet eller VPS. Men det kan forekomme feil, så du bør likevel kontrollere tallene.

Gevinst på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon med en sats på 31,68 % i 2021. På en VPS-konto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Har du gevinst her, må du betale skatt av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget. Selger du aksjer med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Gevinst i rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) beskattes årlig med en sats på 22 % i 2021 – uansett om du realiserer rentefondet eller ikke.

For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen, og inntekten ved beskatningen splittes i en renteinntektsdel (22 % skatt) og en aksjeinntektsdel (31,68 %).

Tips! Skal du spare i rentefond er det mer skattegunstig å gjøre det på en investeringskonto, siden du her får utsatt skatten på renteinntekter og avkastning.

Typiske feil er opplysningene om inngangsverdi på aksjer. Det gjelder blant annet egne regler om inngangsverdi på aksjer du har fått ved arv eller gave eller aksjer du har kjøpt med rabatt i arbeidsforhold.

Du bør også sjekke at Aksjeoppgaven (skjema RF-1088) inneholder informasjon om alle dine aksjer i norske aksjeselskaper ved utgangen av året, utbytte du har mottatt gjennom året, aksjesalg som er foretatt gjennom året.

Dersom du eier aksjer eller fondsandeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven» eller i skattemeldingen, legger du til opplysningene under temaet Finans.

PS: Aksjer listet på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) regnes ikke som børsnoterte. For ikke-børsnoterte aksjer er det ligningsverdi 1.1.22 som føres opp i skattemeldingen. Er aksjene registerte i VPS, som Euronext Growth-aksjer er, vil VPS rapportere inn ligningsverdi til skattemyndighetene automatisk. Ligningsverdi tilsvarer de balanseførte verdiene i regnskapet per aksje, og kan være både lavere eller høyere enn børskursen. For vekstselskaper er normalt ligningsverdien langt lavere enn børskursen. Dette er likt for alle kontotyper (Euronext Growth-aksjer kan dog ikke kjøpes på aksjesparekonto).

Eier du aksjer i utenlandske selskaper direkte via VPS-konto / aksje- og fondskonto? Nytt fra inntektsåret 2019 er at alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i andre utenlandske aksjer med formue, gevinst/tap, skjermingsfradrag og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Sjekk årsoppgaven som du skal ha fått fra banken/kontoføreren din.

Dersom kontofører mangler informasjon om formuesverdi eller kostpris vil det ikke stå noen verdi i dette feltet. Har du solgt verdipapirer i 2021 på en aksje- og fondskonto / VPS-konto som mangler informasjon om kostpris, må du legge til opplysninger om kostpris under temaet Finans.

PS: Kurtasje (avgiften ved kjøp og salg) og evt valutavekslingsgebyr er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut, og fremkommer ikke som egen post på årsoppgaven. Dette gjelder alle kontotyper.

Mer avanserte investeringer

Har du investert i utenlandsnoterte ETFer (UCITS og amerikansk-noterte), utenlandsregistrerte fond, unoterte aksjer, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en VPS-konto (eller Aksje- og fondskonto, som den heter i Nordnet)? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du legge til opplysningene under temaet Finans.

En del utenlandsregistrerte fond kan også kjøpes på aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Her rapporterer kontofører på kontonivå, og da vil verdiene inkluderes i skatterapporteringen.

Ved omregning til norsk valuta benytter du kursen på transaksjonstidspunktet. Ved fastsettelse av markedsverdi benytter du valutakursen 1. januar i 2022. Trenger du hjelp til dette, finner du god informasjon på skatteetaten.no.

Tips! Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond som eies på en VPS-konto (Aksje- og fondskonto) må du selv føre inn i under temaet Finans dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.

Tips! Husk på å trekke fra kurtasjen når du fører opp gevinst og eller tap, dersom verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.(Valutavekslingskostnaden som tilkommer når du kjøper utenlandske aksjer og utenlandsregistrerte fond og ETFer er allerede innbakt i valutakursen du får, så den skal ikke føres opp som fradrag.)

Fradrag for kildeskatt

Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt, vil du som regel kunne fradragsføre dette for å unngå dobbeltbeskatning. Det vanlige er at kontofører trekker 15 % av utbyttet fra utenlandske selskaper som Apple eller Microsoft i kupongskatt/kildeskatt umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen.

Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 31,68 % i skatt, i stedet for 31,68 % til sammen. Fradraget fører du opp i skattemeldingen under temaet Personlige forhold – betalt skatt i utlandet.

På en VPS-konto (også kalt aksje- og fondskonto) er det helt uproblematisk å kreve fradrag for betalt kildeskatt, siden du er eier av kontoen og du betaler utbytteskatten fortløpende. Det er likevel litt kronglete å fylle ut fradraget i skattemeldingen. Du finner en oppskrift på fremgangsmåten på skatteetaten.no under «Inntekt og formue i utlandet» – scroll ned til Aksjer og verdipapirer. Vi synes ikke oppskriften var spesielt god god, så vi laget en egen steg-for-steg-video – “Slik får du fradrag for betalt kildeskatt” – se den her.

På aksjesparekonto er det fortsatt en del uklarheter rundt kildeskatt på utbytte og hvordan dette skal løses, siden denne kontotypen har utsatt skatt på utbytte. Vi har imidertid fått bekreftet fra Skatteetaten per april 2022 at det er mulig å kreve kreditfradrag for betalt kildeskatt på aksjesparekonto, såfremt du har tilstrekkelig skattepliktig uttak på samme aksjesparekonto samme skatteår. Gjelder det deg, må du følge oppskriften til i videoen vi linket til i forrige avsnitt. De fleste vil ikke ha skattepliktig uttak på aksjesparekontoen, og kan p.t. ikke kreve dette fradraget. De kan heller ikke fremføre fradraget til senere år for å nytte seg av fradraget når man en gang gjør et skattepliktig uttak fra aksjesparekontoen. (Nordnet og Skattebetalerforeningen mener at investorer med aksjesparekonto som blir trukket kildeskatt bør kunne kan kreve fradrag for dette, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år, og selv om man ikke har gjort et skattepliktig uttak fra kontoen samme skatteår. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når man foretar skattepliktige uttak fra ASK-kontoen. Vi har meddelt dette til Skatteetaten og Finansdepartementet, og venter fremdeles på en avklaring her.)

På investeringskonto (også kalt fondskonto) vil du ikke personlig kunne kreve fradrag for kildeskatt, siden verdipapirene ikke er registrert på deg, men på livselskapet. Nordnet Livsforsikring har kontaktet skattemyndighetene for å kunne kreve tilbake kildeskatten på vegne av kundene, men har p.t. ikke funnet en løsning.

NB! Denne artikkelen er rettet mot privatpersoner. Det gjelder egne skatteregler for aksjer og fond som er eid av aksjeselskaper (fritaksmetoden), som ikke omtales her.

Husk å trekke fra relevante kostnader!

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. Det kan være årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc.

Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 3000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

I 2020 innførte Nordnet (og enkelte andre aktører) plattformavgift for fond. Kunder med fond på aksjesparekonto og / eller aksje- og fondskonto må rapportere inn denne plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2021. Kunder med andre kontotyper slipper dette, siden det blir håndtert på selve kontoen. Les mer om hvor du finner plattformavgiften som kan fradragsføres i innlegget “Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon”.

Relevante kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, plattformavgift o.l. føres opp under tema «Finans – forvaltningskostnader». Jeg anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige.

Vi har skrevet et eget innlegg om skattereglene ved tap på verdipapirer for de ulike kontotypene.

Mer informasjon om skattemeldingen finner du på vår samleside om skattemeldingen.

Dette innlegget er en oppdatering av fjorårets innlegg. Derfor ser du noen gamle kommentarer under. Du kan rangere kommentarene etter nyeste eller eldste.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
96 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Steffen Hvalby
Steffen Hvalby
29.05.2022 15:27

Om man setter inn 40000kr på en Aksjesparekonto som øker til 100000. Kan man da fortsatt ha de der skattefritt?

nyskjerrig
nyskjerrig
02.05.2022 20:12

fant her inne på en artikkel at fradraget fra forvaltningskostnader blir 22% på alminnelig inntekt. etter å ha lettet en god del på nettet generelt, synes det står veldig lite om dette på nettet. synes det er vanskelig å faktisk finne klar tekst på dette temaet

Olav
Olav
13.04.2022 15:21

eg har finasavis abonomang og Investec abonomang, kor skal føre de i skattemeldinga mi?

kunde
kunde
10.04.2022 09:50

“I 2021 er verdsettelsesrabatten på 45 % av formuesverdi på aksjer og aksjefond, opp fra 35 % i 2020.”
Her er tallene stokket om.

Lasse
Lasse
05.04.2022 10:33

hei
kan både automatisk valutaveksling og platformavgift på ASK føres under «Finans – forvaltningskostnader»?

eller spurt på en annen måte, kan alle avgifter\kostnader fra nordnet på ASK føres under «Finans – forvaltningskostnader»?

Ketil
Ketil
29.03.2022 09:01

Hei,
For en IKZ; hvordan beregnes skatt i forbindelse med regulering av kreditkontoen. Blir man skattlagt på samme måte som ved uttak?

Johan Andreas Furebotten
Johan Andreas Furebotten
Svar på  Bjørn Erik Sættem
04.08.2022 08:25

Men uttaket må vel sees i forhold til innskuddet? Har man satt inn 1MNOK på IKZ kontoen, går i pluss, men kun tar ut igjen 1MNOK blir vel skatten 0kr?

Linn
Linn
28.03.2022 09:23

Hei

I mitt oppsett i selvangivelsen blir det beregnet skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap samt formue. Formue til tross for at aksjer går dårlig og tapet er større, gevinst og tap til tross for at penger ikke er tatt ut av konto men brukt til kjøpe andre aksjer… Hvordan kan det ha seg at jeg kun får formue (som sum summarum ikke er formue) og ingen fratrekk på selvangivelsen? Dette er verdier oppgitt av nordnet. På kontoen står det AF, har jeg registrert feil konto type?

Mvh Linn

Frank Johansen
Frank Johansen
24.03.2022 08:04

Hei,

Dere skriver av man ikke bør/skal trekke av hele internettkostnaden, det blir mest sannsynlig ikke godkjent. Hvordan skal man beregne bruk av nett-tilkobling for inntektservervelse vs. alt annet som man selv, og familien bruker? Jeg er inne hver dag, og bruker kanskje 1/3 av tiden totalt sett på å lese meg opp, og gjøre valg mht. salg og kjøp.

Er det andre fradag man kan kreve. Mobilbruk, kan man kreve noe fradrag her? Alle gode tips tas imot.

Thomas
Thomas
24.03.2022 00:07

Hei. Kjedelig med forslaget om økt skatt på aksjegevinster… så til spørsmålet: Nordnets internasjonale indeksfond er syntetiske, men det er stilt sikkerhet i en aksjeportefølje tilsvarende fondets verdi. Vi tolker regelverket slik at våre internasjonale indeksfond er aksjefond fullt ut, og skal derfor skattlegges som aksjefond. Du kan f eks se topp 10-porteføljen til fondene på morningstar og Nordnet. Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom i Nordnet Hva baseres deres tolkning på? Visste ikke at beskatningsregler av verdipapir var fri for tolkning ift. Skatteetaten sin fasit. Da kan det jo praktiseres ulikt mellom foretak og skattepliktig slik at de blir forskjellsbehandling på… Les mer »

LostTrader
LostTrader
21.03.2022 11:13

For my AF account, gain is 388K and loss is 540K. How would my tax return look? Please help

jouni
jouni
18.02.2022 10:35

Hei,

har nordnet noen rapport som forteller inngangsverdien av en aksje, fond eller etf beholdning per 31/12 enlig FIFU prinsippen?

Mvh
Jouni

bug11
bug11
17.02.2022 11:02

Bjørn:

For Aksjesparekonto kan jo kildeskattproblematikken løses enkelt ved å justere opp innskuddsbeløpet tilsvarende som fratrekk på kildeskatten. Er dette er løsning dere i Nordnet fronter? eller skal vi søke personlig fradrag på kildeskatt for utbytter som kommer til aksjesparekonto?

Får vel selvangivelsen straks, så greit å vite