Gå til hovedinnhold

Slik fikser du skatt på aksjer og fond

For de fleste som sparer i aksjer og fond vil utfylling av skattemeldingen være enkel, siden det meste er forhåndsutfylt. Du bør likevel sjekke beløpene. Har du mer avanserte investeringer, må du rapportere inn tallene selv.

Skattereglene er noe ulik fra kontotype til kontotype. I denne artikkelen vil vi derfor gå gjennom skatterapporteringen for de vanligste kontotypene for privatpersoner. I siste del kommer vi inn på mer avanserte investeringer, som utenlandsregistrerte fond og aksjer, unoterte aksjer, valuta og derivater.

La oss starte med den enkleste kontotypen: Aksjesparekonto.

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt kjøpe og selge aksjer og aksjefond notert i EU/EØS innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp samt opparbeidet skjermingsfradrag skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Har du en slik konto skal du ha mottatt en årsoppgave fra din bank eller fondsforvalter (kontofører).

Formuesverdien på aksjesparekontoen ved utgangen av 2022 skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Formuesverdien på børsnoterte aksjer notert på Oslo Børs tilsvarer et gjennomsnitt av slutt-børskurs 31.12.22 og slutt-børskurs første børsdag 2023. Dette gjelder alle kontotyper. Spesielt interesserte kan finne alle ligningskurser på norske børsnoterte aksjer og andre norske børsnoterte finansielle instrumenter på VPFF.no.

Har du tatt ut beløp som overstiger innskudd og skjermingsfradrag, vil gevinsten fremkomme i skattemeldingen. Skattesatsen for aksjegevinster i 2022 er 35,2 % hvis uttaket er gjort i perioden 1. januar til 5. oktober, og 37,84 % hvis uttaket er gjort i perioden 6. oktober frem til 31. desember 2022. (Det er første gang jeg har sett to ulike skattesatser innenfor samme kalenderår, noe som skyldes at regjeringen vedtok økt skatt på aksjegevinster og utbytte samme dag de la frem statsbudsjettet, altså 6. oktober.)

Sjekk om beløpene stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra kontoføreren din. Merk at i skattemeldingen skal det stå korrekt gevinst/tap, så vil skattekontoret automatisk foreta oppjusteringen av aksjeinntekt/tap i sin skatteberegning for å beregne riktig skatt.

I 2022 er verdsettelsesrabatten på 25 % av formuesverdi på aksjer og aksjefond. (For skatteåret 2023 reduseres rabatten ytterligere – til 20 %.) Har du bankinnskudd på kontoen, skal dette verdsettes til full verdi. Formuesverdien av aksjer, aksjefond o.l. vil være forhåndsutfylt og verdiene erførverdsettelsesrabatt – dette gjelder alle kontotyper.

Tips: Har du flyttet aksjesparekontoen til en ny bank / nettmegler, bør du sjekke ekstra nøye om sum innskutt beløp (sum kostpris) har blitt overført korrekt fra banken du flyttet fra.Kostpris per verdipapir registreres ikke ved flytt av aksjesparekontoer mellom banker og er ikke relevant for skatterapportering på aksjesparekonto – siden skatterapporteringen skjer på kontonivå.

I dette innlegget forklarer vi hva skjermingsfradrag er og hvordan fradraget regnes ut.

Investeringskonto (også kalt fondskonto eller kapitalforsikring)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du også har fordelen av utsatt skatt på gevinst ved kjøp og salg innad på kontoen. I en investeringskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS. De samme enkle reglene for skatterapportering gjelder også her – det vil si at alt skal være forhåndsutfylt.

Det er formuesverdien ved utgangen av 2022 som skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Sjekk om beløpet stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra kontoføreren din.

Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2022, vil du måtte skatte av uttaket om du har gevinst. Har du et tap får du fradrag. Gevinst eller tap regnes på kontonivå og alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning. Skattesatsen for aksjeavkastning (og aksjetap) i 2022 er 35,2 % hvis uttaket er gjort i perioden 1. januar til 5. oktober, og 37,84 % hvis uttaket er gjort i perioden 6. oktober til 31. desember 2022. Renteavkastning skattlegges med 22 %.

For å vite hvor stor andel av gevinsten som stammer fra aksjedelen og rentedelen, har myndighetene utarbeidet følgende (temmelig kompliserte) regler. Fordelen er at du slipper å regne på dette selv. Alt er forhåndsutfylt av kontofører / banken din.

  • Ved beregning av aksjeandel for det enkelte fond på investeringskontoen skal faktisk aksjeandel benyttes (ikke sjablong). Et kombinasjonsfond med en aksjeandel på 81 % per 1.1.22 får en aksjeandel på 81 % i beregningen.
  • For nye fond som er kjøpt i løpet av 2022, beregnes aksjeandelen ved inntektsårets slutt (31.12.).
  • Ved beregning av aksjeandel på kontonivå gjelder samme sjablong som for verdipapirfond, altså 80/20-sjablongen. Denne sjablongregelen gjelder også ved beregning av skjermingsfradrag.

Skattesatsene og tilhørende aksjeandel på investeringskontoen kan oppsummeres slik:

Beholdning per 1. jan.Skattesats på realisert gevinst
0-20% aksjeandel22 %
80-100% aksjeandel35,2 % hvis uttaket er gjort i perioden 1.1 til 5.10, og 37,84 % hvis uttaket er gjort i perioden 6. 10 til 31. 12.2022
20-80% aksjeandelFaktisk aksjeandel blir benyttet for beregning av vektet skattesats

På kontonivå beregnes aksjeandelen på investeringskontoen til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig. Første måletidspunkt var 1.1.2019. (Historiske aksjeandeler før 1.1.19 tas ikke hensyn til.) Andre måletidspunkt var 1.1.20. Tredje måletidspunkt var 1.1.21. Fjerde måletidspunkt var 1.1.22. Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.

Eksempel: Du etablerte en investeringskonto i 2015 hvor du har hatt både aksjer, aksjefond og rentefond. 1.1.19 hadde du en aksjeandel på 50 %. 1.1.20 var aksjeandelen 85 %. 1.1.21 og 1.1.22 var aksjeandelen 60 %. Du realiserte hele investeringskontoen i juni 2022 (før regjeringen økte skattesatsen) og gevinsten er 100.000 kroner. Gjennomsnittlig aksjeandel i eiertiden blir 67,5 % ((50+100 + 60 + 60)/4). Merk at en aksjeandel på 85 % regnes som 100 % pga sjablongregelen. Skattesatsen blir 30,91 % ((35,2*0,675) + (22*0,325)). Gevinstskatten blir 30.910 kroner. Vi ser bort fra skjermingsfradrag her for enkelthets skyld.På skatteetaten.no finner du flere eksemplerpå beregning av aksjeandel.

Fra og med 2019 får man skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond på investeringskonto. Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. Man får også en verdsettelsesrabatt på aksjer og aksjefond på 25 % ved formuesberegningen for skatteåret 2022.

Tips! Sjablongreglene for investeringskonto gir visse muligheter for tilpasninger. Du kan for eksempel ha 19 % aksjeandel ved årsskiftet og likevel få lav skattesats (22%) dette skatteåret, siden sjablonregelen sier at en aksjeandel under 20 % regnes som 0. Men du vil samtidig gå glipp av skjermingsfradrag og formuesrabatt, som beregnes etter samme sjablongregel. Du kan også vekte deg ned i aksjer og aksjefond til fordel for rentefond rett før nyttår, for eksempel om du forventer en børskorreksjon. Da vil du få lavere skattesats påfølgende år. Men pass i så fall på at en eventuell positiv januareffekt på børsene fort vil kunne gjøre at du kommer ut i minus ved å forsøke å være skattesmart.

OBS! Vær obs på at bankinnskudd /kontanter holdes utenfor ved beregning av aksjeandel. Det innebærer at dersom du for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100 %, og du får høy skattesats dette skatteåret (!). Dette er en liten skattefelle. Det vil være skattesmart å eie (trygge) rentefond fremfor bankinnskudd ved årsskiftet – på den måten får du økt renteandelen på kontoen og dermed redusert fremtidig skattesats på gevinst.

I dette innlegget forklarer vi skattereglene for investeringskonto i detalj.

Aksje- fondskonto (også kalt VPS-konto)

En tredje kontotype er Aksje- og fondskonto (som kalles VPS-konto i de fleste banker). Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig.

Tips! Privatpersoner som ønsker fleksibilitet til å bytte verdipapirer bør generelt eie aksjer og fond via en aksjesparekonto eller investeringskonto, og ikke via en VPS-konto. Det skyldes at disse to kontotypene nyter fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg samt utbytte. Handler du derimot derivater, unoterte aksjer og andre avanserte instrumenter, må disse handles via en VPS-konto. Aksjeselskaper (investeringsselskaper og holdingselskaper) ha ikke noe valg: De kan kun opprette en VPS-konto / Aksje- fondskonto.

Beholdning, gevinst og tap i norskregistrerte verdipapirfond og enkeltaksjer handlet på Oslo Børs, skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt på skattemeldingen. De relevante beløpene er innrapportert fra din kontofører. Men det kan forekomme feil, så du bør likevel kontrollere tallene.

Gevinst på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon. Skattesatsen for aksjegevinster i 2022 er 35,2 % hvis salget skjedde i perioden 1. januar til 5. oktober, og 37,84 % hvis salget skjedde i perioden 6. oktober frem til 31. desember 2022.

På en Aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Har du gevinst her, må du betale skatt av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget. Selger du aksjer med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Gevinst i rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) beskattes årlig med en sats på 22 % i 2022 – uansett om du realiserer rentefondet eller ikke.

For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen, og inntekten ved beskatningen splittes i en renteinntektsdel (22 % skatt) og en aksjeinntektsdel (35,2 eller 37,84 %, avhengig av når i 2022 du solgte kombinasjonsfondet).

Tips! Skal du spare i rentefond er det mer skattegunstig å gjøre det på en investeringskonto, siden du her får utsatt skatten på renteinntekter og avkastning.

Typiske feil er opplysningene om inngangsverdi på aksjer. Det gjelder blant annet egne regler om inngangsverdi på aksjer du har fått ved arv eller gave eller aksjer du har kjøpt med rabatt i arbeidsforhold.

Du bør også sjekke at Aksjeoppgaven inneholder informasjon om alle dine aksjer i norske aksjeselskaper ved utgangen av året, utbytte du har mottatt gjennom året, aksjesalg som er foretatt gjennom året.

Dersom du eier aksjer eller fondsandeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven» eller i skattemeldingen, legger du til opplysningene under temaet Finans.

PS: Aksjer listet på Euronext Growthregnes ikke som børsnoterte. For ikke-børsnoterte aksjer er det skattemessig formuesverdi 1.1.22 som føres opp i skattemeldingen. Også her er verdsettelsesrabatten på 25 % av formuesverdi for skatteåret 2022. Er aksjene registrert i VPS, som Euronext Growth-aksjer er, vil VPS rapportere inn skattemessig formuesverdi til skattemyndighetene automatisk. skattemessig formuesverdi tilsvarer de balanseførte verdiene i regnskapet per aksje, og kan være både lavere eller høyere enn børskursen. For vekstselskaper som har steget mye i verdi er normalt skattemessig formuesverdi langt lavere enn børskursen. For aksjer på Euronext Growth som har falt mye i verdi i løpet av 2022, som f eks Flyr eller Norse Atlantic, vil man derimot kunne oppleve at skattemessig formuesverdi i skattemeldingen er langt høyere enn børskursen ved årsskiftet. Dette er likt for alle kontotyper (Euronext Growth-aksjer kan dog ikke kjøpes på aksjesparekonto).

Eier du aksjer i utenlandske selskaper direkte via VPS-konto / Aksje- og fondskonto?Alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i utenlandske aksjer med formue, gevinst/tap, skjermingsfradrag og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Sjekk årsoppgaven som du skal ha fått fra kontoføreren din.

Dersom kontofører mangler informasjon om formuesverdi eller kostpris vil det ikke stå noen verdi i dette feltet. Har du solgt verdipapirer i 2022 på en Aksje- og fondskonto / VPS-konto som mangler informasjon om kostpris, må du legge til opplysninger om kostpris under temaet Finans.

PS: Kurtasje (avgiften ved kjøp og salg) og evt valutavekslingskostnader er allerede tatt hensyn til når gevinst/tap er regnet ut, og fremkommer ikke som egen post på årsoppgaven. Dette gjelder alle kontotyper.

Mer avanserte investeringer

Har du investert i utenlandsnoterte ETFer (UCITS og amerikansk-noterte), utenlandsregistrerte fond, unoterte aksjer, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en VPS-konto (eller Aksje- og fondskonto, som den heter i Nordnet)? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene.

Er ikke instrumentene omsatt på Oslo Børs,kankontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du legge til opplysningene under temaet Finans.

En del utenlandsregistrerte fond kan også kjøpes på aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Her rapporterer kontofører på kontonivå, og da vil verdiene inkluderes i skatterapporteringen.

Derivater og opsjoner (inklusive Mini futures og Bull & bear-produkter) regnes av skattemyndighetene som “andre finansielle produkter”, og gevinst skattlegges med en sats på 22 %. Tap er fradragsberettiget med samme sats. Dette gjelder selv om underliggende objekt er aksjer og/eller aksjeindekser.

Ved omregning til norsk valuta benytter du kursen på transaksjonstidspunktet. Ved fastsettelse av markedsverdi benytter du valutakursen 1. januar i 2023. Trenger du hjelp til dette, finner du god informasjon på skatteetaten.no.

Tips! Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond som eies på en VPS-konto (Aksje- og fondskonto) må du selv føre inn i under temaet Finans dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.

Tips! Husk på å trekke fra kurtasjen når du fører opp gevinst og eller tap, dersom verdipapirene ikke er forhåndsutfylt. (Valutavekslingskostnaden som tilkommer når du kjøper utenlandske aksjer og utenlandsregistrerte fond og ETFer er allerede innbakt i valutakursen du får, så den skal ikke føres opp som fradrag.)

Fradrag for kildeskatt

Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt, er det kontotypen du eier aksjene på som avgjør om du kan kreve fradrag betalt kildeskatt for å unngå dobbeltbeskatning.

Det vanlige er at kontofører trekker 15 % av utbyttet fra utenlandske selskaper som Apple, Investor AB eller Microsoft i kupongskatt/kildeskatt umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen. Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 35,2 eventuelt 37,84 % i skatt, i stedet for 35,2 eventuelt 37,84 % til sammen. Fradraget fører du opp i skattemeldingen under temaet Personlige forhold – betalt skatt i utlandet.

På en VPS-konto (også kalt Aksje- og fondskonto) er det uproblematisk å kreve fradrag for betalt kildeskatt, siden du er eier av kontoen og du betaler utbytteskatten fortløpende. Det er likevel litt kronglete å fylle ut fradraget i skattemeldingen. Du finner en oppskrift på fremgangsmåten påskatteetaten.no under «Inntekt og formue i utlandet»– scroll ned til Aksjer og verdipapirer. Vi synes ikke oppskriften var spesielt god, så vi laget en egensteg-for-steg-video –“Slik får du fradrag for betalt kildeskatt” – se den her.

På aksjesparekonto kan du med dagens skatteregler kun kreve kreditfradrag for betalt kildeskatt såfremt du har tilstrekkelig skattepliktig uttak på samme aksjesparekonto samme skatteår. (Dette kommer ikke tydelig frem på Skatteetatens nettside, men Nordnet fikk dette bekreftet av Skatteetaten april 2022.)

De fleste vil imidlertid ikke ha skattepliktig uttak på aksjesparekontoen i 2022, og kan p.t. ikke kreve dette fradraget. Du kan heller ikke fremføre fradraget til senere år for å nytte seg av fradraget når man en gang gjør et skattepliktig uttak fra aksjesparekontoen. (Nordnet og Skattebetalerforeningen mener at investorer med aksjesparekonto som blir trukket kildeskatt bør kunne kan kreve fradrag for dette, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år, og selv om man ikke har gjort et skattepliktig uttak fra kontoen samme skatteår. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når man foretar skattepliktige uttak fra ASK-kontoen. Men dette er ikke teknisk mulig i dagens skattemelding. Vi jobber for regelendringer her.)

På investeringskonto (også kalt fondskonto) vil du ikke personlig kunne kreve fradrag for kildeskatt, siden verdipapirene ikke er registrert på deg, men på livselskapet. Nordnet Livsforsikring har kontaktet skattemyndighetene for å kunne kreve tilbake kildeskatten på vegne av kundene, men har p.t. ikke funnet en løsning.

Husk å trekke fra relevante kostnader!

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. Det kan være finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram, evt årsavgift på VPS-konto etc. Disse kostnadene føres opp under tema «Finans – forvaltningskostnader». Jeg anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige.

Merk at utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 3000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

Flere banker, blant andre Nordnet, har innført plattformavgift for fond de siste årene. Nordnetkunder med fond på en Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto) må rapportere inn denne plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2022. Kunder med andre kontotyper slipper dette, siden det blir håndtert på selve kontoen. Kunder i andre banker må sjekke om deres bank innrapporterer plattformavgift samt returprovisjon. Les mer om hvor du finner plattformavgiften som kan fradragsføres i innlegget“Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon”.

NB! Denne artikkelen er rettet mot privatpersoner. Det gjelder egne skatteregler for aksjer og fond som er eid av aksjeselskaper (fritaksmetoden), som ikke omtales her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
116 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Fredrik
Fredrik
26.09.2023 23:04

Hei!
Lurer på om dere i Nordnet kan prøve å skape ny debatt rundt beskatning av askjer? Det føles helt grusomt at vi stadig skal straffes med høy skatt for sparing i askjer, mens andre som sparer i utleieboliger, crypto og lignende slipper unna med 22 % skatt.
Vet ikke hvordan dette påvirker andre sparere, men det fører vertfall til en stor svekkelse i motivasjonen for min del til å spare i aksjer.

Jakub
Jakub
27.08.2023 15:15

Hei.
Hvis jeg tar ut min kapital sammen med gevinst nå fra ASK, men setter de pengene igjen tilbake på ASK før slutt av året, så må jeg likevel betale skatt ?

Nordnet
Svar på  Jakub
30.08.2023 15:33

Hei!

Skatten trigges i det du tar ut pengene fra kontoen, og kommer på neste års skattemelding uavhengig om du setter penger inn igjen eller ikke. Det er altså ikke noen måte å unngå skatten på så snart pengene er tatt ut av kontoen.

Karl-Eivind Pedersen
Karl-Eivind Pedersen
08.06.2023 23:27

Jeg har et spørsmål som jeg ikke finner svar på.
Hvis man får kapital utbetaling/tilbakebetaling av innbetalt kapital på en aksje på en ASK, øker da Totalt innskutt siden (GAV) synker?
Eller må man skatte av dette i tillegg til at man får mere skatt på et eventuelt salg av aksjen?

Daniel L.
Daniel L.
08.06.2023 08:14

Hei, tusen takk for innlegget. Jeg har to typer aksjekontoer – aksjesparekonto (herved kalt A) og investeringskonto (herved kalt B). Jeg har tjent penger på konto A, men tapt penger på konto B. Jeg måtte selge aksjer – dermed realisert gevinst og tap i disse kontoene. Alt i alt gikk det pluss. Min bekymring er da at jeg må skatte all gevinst i konto A uten at tapet i konto B er tatt med i betraktning ved uttak. Hvordan løses dette i praksis? Hvordan hadde du minimert skatten i dette tilfellet? En ting jeg tenkte på var å «slå sammen»… Les mer »

Daniel L.
Daniel L.
Svar på  Daniel L.
08.06.2023 08:16

En ting jeg tenkte på var å «slå sammen» disse to kontoene slik at gevinst i konto A og tap i konto B blir slått sammen. Er dette mulig?

Jan
Jan
30.04.2023 02:13

Hei, jeg synes det har vært temmelig vanskelig å finne noe som helst informasjon om rapportering og beskatning av ETF’er, både på Nordnet og Skatteetaten sine sider. Litt merkelig at ETF’er blir omtalt som “avanserte” investeringer, det fins knapt noe enklere finansprodukt.
Hvis man kjøper utenlandske rente-ETF’er i en IKZ, blir dette faktisk betraktet som renteprodukter, eller blir alle ETF’er sett på som aksjer? Tenker da spesielt på skattesatsen på realisert gevinst, den dagen denne kommer.

Biki Isssi
Biki Isssi
28.03.2023 00:16

Hei i 2021 satt jeg inn et større beløp i nordnet kontoen min for å handle aksjer ( ca. 400.000kr) Jeg brukte de pengene for å kjøpe og selge aksjer gjennom 2021, 2022 og 2023. Men noen måneder siden så valgte jeg å ta ut mine penger da jeg skjønte at aksjehandel ikke er noe for meg, da jeg tapte en del penger. Så får jeg skattemelding for 2022, og det står at mine uttak står som gevinst. Hvordan kan jeg bevise det til skatteetaten at alle de pengene som jeg tok ut, er egentlig et innskud og ikke gevinst.… Les mer »

Roger Bakke
Roger Bakke
16.03.2023 22:33

Hei, jeg overførte aksjer som gave i 2022 til min datter. I Aksjeoppgaven min er disse nå oppført som solgt med realisasjonsverdi på kr 0, og tilsvarende hos min datter er inngangsverdien for kjøp oppført til kr 0. Skal vi la disse verdiene stå slik? Jeg får da et solid realisasjonstap som skattefradrag, mens min datter får tilsvarende skattesmell når hun selger aksjene, da hennes inngangsverdi da er kr 0. Jeg må da selvfølgelig kompensere henne for ekstraskatten i forhold til min opprinnelige inngangsverdi. Er dette vanlig måte å gjøre det på, og er det slik Skatteetaten vil at dette… Les mer »

Skatt på agio
Skatt på agio
12.03.2023 18:46

Hei. Jeg har i 2022 handlet futures i den svenske indeksen med daglig oppgjør i svenske kroner. Min skattepliktige inntekt av dette er en gevinstdel ved realisasjon av andeler og en agiodel fra Nordnetkontoen min, som er i svenske kroner. Jeg antar at realisasjon av futures skattlegges som realisasjon av aksjer. Men hva er skattestasen for agiogevinster/-tap?

Nordnet
Nordnet
Svar på  Skatt på agio
16.03.2023 09:47

Hei! Ut ifra det du skriver virker det som at du handler derivater på en AF-konto med valutakonto i SEK. Valutagevinst/agiogevinst beskattes med 22%. Dette blir ikke rapportert av Nordnet, så du må selv rapportere dette til Skatteetaten. For derivater, opsjoner og ETN’er der underliggende objekt er aksjer og/eller indekser, skattelegges gevinst som kapitalinntekt med 22%. Årsoppgaven skal inneholde alt du trenger for å fylle ut skattemeldingen. NB: Overnevnte gjelder hvis du handler med valutakonto og får oppgjøret i SEK, uten automatisk veksling. Ved automatisk veksling bakes valutagevinsten/agiogevinsten inn i GAV og salgspris, og blir dermed en del av den… Les mer »

Magnus
Magnus
06.12.2022 15:56

Hei!

Hvis man har kjøpt og solgt en rekke Mini Futures produkter gjennom året. Hvordan rapporteres dette, hvis man sitter med ett tap?

Gjest
Gjest
29.05.2022 15:27

Om man setter inn 40000kr på en Aksjesparekonto som øker til 100000. Kan man da fortsatt ha de der skattefritt?

Knut
Knut
Svar på  Gjest
05.04.2023 23:43

Om du har ASK konto realiseres gevinst først når du avslutter konto eller du tar ut mer penger enn du har satt inn. Dvs i ditt tilfelle om det er mindre en 40.000 på konto. Skattefri er det ikke, du bare utsetter skatten og kan reinvestere pengene som forhåpenligvis gir positiv avkastning.

Gjest
Gjest
02.05.2022 20:12

fant her inne på en artikkel at fradraget fra forvaltningskostnader blir 22% på alminnelig inntekt. etter å ha lettet en god del på nettet generelt, synes det står veldig lite om dette på nettet. synes det er vanskelig å faktisk finne klar tekst på dette temaet

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
03.05.2022 09:51

Hei nysgjerrig. Antar at du med forvaltningskostnader mener plattformavgift, fordi forvaltningskostnadene i fondene trekkes fra fondets kurs daglig. Så til spørsmålet ditt: Jeg er enig i at det er vanskelig å finne noe om dette. Du kan imidlertid se på skatteberegningen din at “forvaltningskostnader for aksjesparekonto” er listet opp som et fradrag sammen med alle andre fradragene dine – som minstefradrag, rentefradrag etc. Disse fradragene trekkes fra i alminnelig inntekt med en sats på 22 %. Egentlig burde forvaltnignskostnader for aksjesparekonto redusert skattepliktig gevinst, med en sats på 31,68 % i 2021. Dette har vi meddelt skatteetaten. Hilsen Bjørn Erik,… Les mer »

Gjest
Gjest
13.04.2022 15:21

eg har finasavis abonomang og Investec abonomang, kor skal føre de i skattemeldinga mi?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
13.04.2022 15:41

Hei Olav. Som det står i innlegget: “Relevante kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, plattformavgift o.l. føres opp under tema «Finans – forvaltningskostnader». Jeg anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige.”

Jeg kan legge til at du kan føre opp fradraget under den kontoen du har mest penger / handel på.

Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom