Slik fikser du skatt på aksjer og fond

I siste halvdel av mars vil de fleste nordmenn ha motta skattemeldingen. Mange av våre kunder lurer da på hvordan skatt på aksjer og fond håndteres. For de fleste som sparer i aksjer og fond vil utfylling av skattemeldingen være enkel, siden det meste er forhåndsutfylt. Du bør likevel sjekke beløpene. Har du mer avanserte investeringer, må du rapportere inn tallene selv.

La oss starte med det enkleste: Aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Førstnevnte er en nyvinning, og ble innført så sent som i 2017. Sistnevnte har eksistert i mange år, men fikk nye skatteregler i 2019.

En nyhet i år er at de fleste lønnstakere og pensjonister får en helt ny skattemelding. Den nye skattemeldingen vil fortsatt være forhåndsutfylt, men har fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer. Et utvalg vil få skattemeldingen i gammelt format. På skatteetaten.no finner du en oversikt over hvilke poster som har blitt til hvilke tema. Vi henviser derfor ikke til poster i denne artikkelen.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto har på kort tid blitt en suksess blant norske aksje- og fondssparere, og svært mange har benyttet overgangsvinduet og flyttet aksjer og aksjefond (innenfor EU/EØS) inn på en slik konto av skattehensyn. Ved årsskiftet sto hele 77 prosent av den totale aksjefondskapitalen på en aksjesparekonto. Har du en slik konto skal du ha mottatt en årsoppgave fra din fondsforvalter/megler/kontofører.

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Det er kun markedsverdien 31.12.19 som skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Har du tatt ut beløp som overstiger innskudd og skjermingsfradrag, vil gevinsten fremkomme i skattemeldingen. Aksjegevinster skattlegges med 31,68 prosent (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor). Aksjetap gir tilsvarende fradrag.

Sjekk om beløpene stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller megleren din. Merk at i skattemeldingen skal det stå korrekt inntekt/tap, så vil skattekontoret automatisk foreta denne oppjusteringen i sin skatteberegning.

En gladnyhet er at fra og med 2019 får aksjeutbytte mottatt på en aksjesparekonto utsatt skatt, slik reglene har vært for investeringskonto i mange år.

I 2019 er verdsettelsesrabatten på 25 % av formuesverdi på aksjer og aksjefond, opp fra 20 % i 2018. Har du bankinnskudd på kontoen, skal dette verdsettes til full verdi.

Har du benyttet «skatteamnestiet» de siste tre årene til å overføre aksjer og aksjefond til aksjesparekonto, kan det være greit å kontrollere hvilke verdier som er lagt inn av avkastning og hva som er oppgitt til innskudd/kostpris, samt opparbeidet skjermingsfradrag. Oppdager du feil, må du melde fra til både skatteetaten og kontofører/fondsforvalter/megler.

I dette innlegget forklarer vi hva skjermingsfradrag er og hvordan fradraget regnes ut.

Investeringskonto (også kalt fondskonto eller kapitalforsikring)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en investeringskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS. De samme enkle reglene for skatterapportering gjelder også her – det vil si at alt skal være forhåndsutfylt.

I en investeringskonto skatter du først av gevinst/tap ved salg av aksjer og fond når du tar ut penger fra kontoen. Det er derfor kun markedsverdien 31.12.19 som skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Sjekk om beløpet stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller megleren din.

Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2019, vil du bli møtt med nye skatteregler: Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %.

I 2018 var gevinstskatten på investeringskonto 23 %. Du kunne altså få lavere skatt på aksjegevinster i en investeringskonto enn på aksjesparekonto. Dette ønsket ikke myndighetene. Finansdepartementet ønsket lik skattesats på investeringer i aksjer og aksjefond, uavhengig av kontotype. Derfor er skattereglene for investeringskonto nå endret.

For å vite hvor stor andel av gevinsten som stammer fra aksjedelen og rentedelen, har myndighetene utarbeidet følgende regler:

  • Aksjeandelen på investeringskonto skal ved realisasjon settes til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig. Første måletidspunkt var 1.1.2019.
  • Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.

Eksempel: Du etablerte en investeringskonto i 2015 hvor du har hatt både aksjer, aksjefond og rentefond. 1.1.19 hadde du en aksjeandel på 50 %. Du realiserte hele investeringskontoen i juni 2019 og gevinsten er 100.000 kroner. Skattesatsen blir 26,84 % ((31,68*0,5)+(22*0,5)). Skatten blir 26.840 kroner. På skatteetaten.no finner du flere eksempler på beregning av aksjeandel.

Siden skattereglene harmoniseres mellom de ulike kontotypene har myndighetene innført skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med 2019 for investeringskonto. Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. I tillegg får investeringskonto fra og med 2019 også en verdsettelsesrabatt på aksjer og aksjefond på 25 % ved formuesberegning.

Skattereglene ved uttak er (underlig nok) noe annerledes for investeringskonto enn aksjesparekonto: I en investeringskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og gevinst på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket som regnes som gevinst og dermed skattlegges (evt fradragsføres ved tap). I en aksjesparekonto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt.

Tips! Merk at en aksjeandel på inntil 20 % per 1.1. blir sjablonmessig satt til 0 % for investeringskonto. Tilsvarende blir en aksjeandel mellom 80 og 100 % satt til 100 %. Er aksjeandelen mellom 20 og 80 % vil faktisk andel bli benyttet. Det betyr at du kan ha 19 % aksjeandel ved årsskiftet og likevel få lav skattesats (22%) dette skatteåret – men du vil samtidig gå glipp av skjermingsfradrag og formuesrabatt, som beregnes etter samme sjablonregel.

Tips! Merk at bankinnskudd /kontanter holdes utenfor ved beregning av aksjeandel. Det innebærer at dersom du for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100 %, og du får høy skattesats dette skatteåret (!). Dette er en liten skattefelle.

I dette innlegget forklarer vi skattereglene for investeringskonto i detalj.

Direkteeide fond og aksjer (norskregistrert)

En tredje kontotype er VPS-konto (eller Aksje- og fondskonto, som den heter i Nordnet). Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig.

Tips! Privatpersoner som ønsker fleksibilitet til å bytte verdipapirer bør generelt eie aksjer og fond via en aksjesparekonto eller investeringskonto, og ikke via en VPS-konto. Det skyldes at disse to kontotypene nyter fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg samt utbytte. Handler du derimot derivater og andre avanserte instrumenter, må disse handles via en VPS-konto. Aksjeselskaper (investeringsselskaper og holdingselskaper) ha ikke noe valg: De kan kun opprette en VPS-konto.

Beholdning, gevinst og tap i norskregistrerte verdipapirfond og enkeltaksjer handlet på Oslo Børs skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt på skattemeldingen. De relevante beløpene er innrapportert fra din kontofører, forvaltningsselskapet eller VPS. Men det kan forekomme feil, så du bør likevel kontrollere tallene.

Gevinst på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon med en sats på 31,68 % i 2019. Gevinst i rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) beskattes årlig med en sats på 22 % i 2019 – uansett om du realiserer rentefondet eller ikke.

For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen, og inntekten ved beskatningen splittes i en renteinntektsdel (22 % skatt) og en aksjeinntektsdel (31,68 %).

Tips! Skal du spare i rentefond er det mer skattegunstig å gjøre det på en investeringskonto, siden du her får utsatt skatten på renteinntekter og avkastning.

Typiske feil er opplysningene om inngangsverdi på aksjer. Det gjelder blant annet egne regler om inngangsverdi på aksjer du har fått ved arv eller gave eller aksjer du har kjøpt med rabatt i arbeidsforhold.

Er det snakk om eldre aksjer kjøpt før 2006, må du også sjekke om verdiene er justert som følge av de tidligere RISK-reglene.

Du bør også sjekke at Aksjeoppgaven (skjema RF-1088) inneholder informasjon om alle aksjer du eier ved utgangen av året, utbytte du har mottatt gjennom året, aksjesalg som er foretatt gjennom året.

PS: Kurtasje, som er avgiften ved kjøp og salg, er allerede tatt hensyn til når gevinstene er regnet ut.

Dersom du har aksjer eller fondsandeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven» (skjema RF-1088) eller i skattemeldingen, skal du levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

Aksjer i utenlandske selskaper

Nytt for inntektsåret 2019 er at alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i andre utenlandske aksjer med formue, gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Sjekk årsoppgaven som du skal ha fått fra banken/kontoføreren din.

Dersom kontofører mangler informasjon om formuesverdi eller kostpris vil det ikke stå noen verdi i dette feltet. Da må du fylle ut og levere skjemaet RF-1159. Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans. Sitter du fremdeles med verdipapirene, bør du også rapportere inn disse verdiene til kontofører, slik at verdiene er forhåndsutfylt til neste år.

Mer avanserte investeringer

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner eller obligasjoner (og annet snadder som ikke er forhåndsutfylt) må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

Ved omregning til norsk valuta benytter du kursen på transaksjonstidspunktet. Ved fastsettelse av markedsverdi benytter du valutakursen 1. januar i 2020. Trenger du hjelp til dette, finner du god informasjon på skatteetaten.no.

Tips! Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond (og evt aksjer) må du selv føre inn i skjema RF-1159, dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt – eller direkte i skattemeldingen under temaet Finans for de som mottar ny type skattemelding.

Tips! Husk på å trekke fra kurtasjen når du fører opp gevinst og eller tap, dersom verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.

Fradrag for kildeskatt

Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt/kupongskatt, vil du kunne fradragsføre dette for å unngå dobbeltbeskatning. Normalt er at for eksempel USA trekker deg 15 % skatt for utbyttet i Apple eller Microsoft umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen.

Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 31,68 % i skatt, i stedet for 31,68 % til sammen. Fradraget fører du i skjema RF-1147. For de som leverer ny type skattemelding så er dette skjemaet borte. Opplysningene gis direkte i skattemeldingen under temaet Personlige forhold – betalt skatt i utlandet.

Merk! Har du aksjene på en investeringskonto (også kalt fondskonto) vil du ikke personlig kunne kreve fradrag siden ikke verdipapirene er registrert på deg. Nordnet har kontaktet skattemyndighetene for å kunne kreve tilbake kildeskatten på vegne av kundene, men hittil er det ukjent om Nordnet kan gjøre dette for inntektsåret 2020 og fremover.

NB! Denne artikkelen er rettet mot privatpersoner. Det gjelder egne skatteregler for aksjer og fond som er eid av aksjeselskaper (fritaksmetoden), som ikke omtales her.

Husk å trekke fra relevante kostnader!

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. Det kan være årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc.

Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 3000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

For deg som leverer gammel skattemelding skal utgiftene føres i post 3.3.7, mens de som leverer ny skattemelding fører fradraget under «Finans – forvaltningskostnader». Jeg anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen.

Vi har skrevet et eget innlegg om skattereglene ved tap på verdipapirer for de ulike kontotypene.

Mer informasjon om skattemeldingen finner du på vår samleside om skattemeldingen.

Dette innlegget er en oppdatering av fjorårets innlegg. Derfor ser du noen gamle kommentarer under.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
33 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
04.04.2019 19:20

Hei. Ser ut som RF1059 er byttet ut med RF1159 i år.

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
05.04.2019 09:40

Åge: Det har du helt rett i. Jeg retter opp teksten nå. Takk for at du sa fra 🙂
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
05.04.2019 07:59

Hei.
Hvordan blir det egentlig om en bedrift går konkurs å du eier 100% av aksjene, samt at du har mye utlegg som går tapt?
Ser at aksje verdien er ført i selvangivelsen som formue, mens bedriften opphørte i Februar 18..

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
05.04.2019 10:00

Hei Bjørn. Skatteetaten er nok ikke klar over at bedriften din har gått konkurs. Derfor er verdien av aksjene ført opp i selvangivelsen. Denne formuesverdien kan du endre og skrive 0.
Du har tapt penger på aksjer (siden selskapet nå er verdt 0). Da skal du fylle ut skjema RF-1159. Les hvordan dette skal fylles ut her: https://www.skatteetaten.no/skjema/gevinst-tap-utbytte-og-formue-pa-aksjer-og-andre-finansielle-produkter/
Du skriver videre at du har «hatt du har mye utlegg som går tapt». Her bør du nok kontakte en skatteadvokat eller Skattebetalerforeningen for å få råd.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
06.04.2019 15:39

Ad. kildekskatt (aksje- og fondskonto)

Jeg ser at på mine danske aksjer er det trukket 27% i kildeskatt på utbytte. Er det slik at jeg må kontakte danske skattemyndigheter for å få refundert de 12% trukket ekstra (med vedlegg av bostedsbrekreftelse signert av fylkesmannen)? I så fall kan jeg gjøre det nå med en gang eller må jeg vente til neste år?

Dere informerer om dette for så vidt her https://www.nordnet.no/kundeservice/start/skatt-og-skattemelding/kildeskatt.html (men det gjelder jo bare for utenlandske eiere av norske aksjer!)

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
08.04.2019 16:40

Hei Jan-Fredrik.
Det du skriver stemmer, slik jeg har forstått reglene.
Du må selvsagt avveie tidsbruken i forhold til beløpet du du krever refundert.
Her er en oversikt over kildesatser på dividender ut fra Norge:
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skatteavtaler/kildesatser/id414630/

Her er info fra danske skattemyndigheter:
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234844&ik_navn=transport
Scroll ned til “Refusion af utbyteskat”.
Merk at Nordnet ikke driver med skatterådgivning. Dette er kun ment som tips på veien.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
07.04.2019 16:12

Litt på siden av artikkelen, men fortsatt litt relevant: For ETFer (spesielt amerikanske) må man legge inn utbytte manuelt i skattemeldigen, og skatter av dette, justert for betalt kildeskatt i utlandet. Jeg vurderer å gå over til månedssparing i ETFer i stedet for “vanlige” fond, som KLP fremvoksende og global. Men det betales vel ut utbytter til KLP-fondene også, bare at dette reinvesteres uten av man ser noe til det? Så vidt jeg vet skatter man ikke av dette (?). Finner i alle fall ikke noe utbytte under skattemeldingen. Vil det da si at man utsetter skatt på utbytter for… Les mer »

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
08.04.2019 16:49

Hei Morten.
Dersom du mottar utbytte fra ETFene dine er det skattemessig gunstig å eie disse via en investeringskonto. Her vil kundene automatisk få tilbakeført betalt kildeskatt påfølgende år, siden Nordnet Livsforsikring p.t. gjør denne jobben for deg. (På en aksjesparekonto vil du fra og med 2019 også få utsatt skatt på aksjeutbytte, men her må du kreve tilbake kildeskatten selv.)

Et aksjefond som mottar utbytte betaler ikke løpende skatt av utbyttet, og forvalter sørger for at utbyttet reinvesteres i samme aksje eller i en annen aksje forvalter har større tro på.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Gjest
Gjest
13.04.2019 11:55

Hei. Jeg har aksjer i UTLANDSKE selskaper som ikke er notert på Oslo Børs. Bør jeg trekke fra kurtasjen når jeg fører opp gevinst og eller tap?

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
16.04.2019 10:19

Hei,
Legger du inn kjøp- og salgskurser/beløp inkl. kurtasje skal du ikke kreve fradrag for kurtasjen.
Legger du inn netto kurserne/beløpene du kjøpte/solgte på må du kreve fradrag for kostnaden.

Gjest
Gjest
29.04.2019 23:49

Hadde vert kjekt med ein litt meir detaljert guide når det kjem til utfylling av RF-1159. For meg framstår det som at skjemaet er ødelagt, men eg er usikker på om det berre er eg som misforstår noke. Frå rettledningen til skatt virker det som neste steg etter man har oppgitt kva selskap det gjelder er å registrere gevinst/tap, renter og eventuelle gjenstående aksjer. Eg får vel og merke ingen felt opp der eg kan legge dette inn og summeringspostene på siste side er gråa ut og umulig og skrive i 🙁

Gjest
Gjest
28.06.2019 19:47

Hi
Det er mulig å ha dette info på engelsk? Jeg er interessert i DK, FI, NO og SE aksjoner.Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre med hensyn til skatt på handlinger jeg eier utenfor norge.
Takk

Brynjar
Brynjar
10.02.2020 08:37

Hei,
Hvordan blir dette om man har en aksje/fondkonto eid av et AS? Har et privat AS for slag av konsulenttjenester og kjøper andeler i ymse fond globale og globale, norsk og utenlandske fond for overskuddene. Er svært usikker på hvordan dette skal føres i mitt fiken regnskapssystem, Hvor… detaljert må jeg være?

Kim Møllerop
Kim Møllerop
15.02.2020 23:38

Hei, jeg er litt fersk, tenker å selge det jeg har i annen bank ( ikke noe spesielt med avkastning da siste aksje har falt ) og flytte til Nordnet, kunne tenkt meg å ha tilgang til å kjøpe det jeg vil. Tenker det fondet smart 15, Aker bp, gjerne Apple og feks DnB global index, må jeg da velge investeringskonto zero eller aksje og fondskonto ? Og bør jeg da opprette valutakonto ? Generelt el tilhørende en av de sistnevnte ? Og ang aksje og fondskonto, fungerer den som før Ask ble innført ? At en må skatte av… Les mer »

Bjørn Kalvåg
Bjørn Kalvåg
21.03.2020 10:48

Heisann Bjørn Erik.
Det er en stund siden jeg har holdt på med dette og er derfor litt rusten…. Hvordan stiller det seg dersom jeg i mitt AS direkteinvesterer (ikke aksje- eller fondskonto) i et norsk registrert globalt aksjefond (som naturlig nok investerer i aksjer både i og utenfor EU/EØS)? Vil fondet være omfattet av fritaksmodellen eller ikke?

Alex
Alex
21.03.2020 18:02

God artikkel Bjørn! Jeg har 2 spm til deg : – hva er situasjonen til en IKZ ved likvideringsproblemer i Nordnet livsforsikring? Som jeg forstår det eier man ikke aksjene selv i en IKZ, dvs at ved eventuel konkurs så har man 0 aksjer? – Er den en grense på hvor mye penger det lønner seg å ha i en sånn IKZ konto? F.eks, ved 5 millioner NOK, er det heller lurt å ha AS? Merk at jeg er ute etter å investere både i EU/EØS og utenfor, og at jeg vil ha en sentraliset løsning istedenfor 10 forskjellige konti.… Les mer »

Alex
Alex
Svar på  Bjørn Erik Sættem
22.03.2020 16:36

Hei Bjørn, takk for svar men dette er dessverre ikke svaret jeg var Ute etter. Jeg er klar over ordningen til IKZ, det jeg lurer på er hvilke konto type egner seg best for meg, verken Privat elles AS ordning.
Ute etter noe sentralisert med tilgang til hele aksjeuniverset som er tilgjengelig via Nordnet. I og med at man ikke eier aksjepapirer via en IKZ er det litt bekymringsfullt med større summer.

Jan Johansen
Jan Johansen
Svar på  Bjørn Erik Sættem
27.08.2020 13:28

Hei Bjørn, ser dette er en gammel tråd, men prøver meg likevel. Hva er grunnen til at dere ikke tilbyr investeringskonto zero (kapitalforsikring) til aksjeselskap? Skattemessig hadde dette vært veldig interessant fordi man da kan ta ut midler (både innbetalt kapital og gevinst) fra investeringskontoen til AS uten skatt, og videre ut av AS til personlig hånd innenfor rammene av innbetalt kapital i AS. Altså får man da i praksis mulighet til å få “global fritaksmetode” i et AS inklusive fordelen med skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital til privat hånd som jo ikke går med investeringskonto zero eid privat.

Jan Olav
Jan Olav
01.04.2020 10:14

Hei! Har et spm angående hva som kan føres på “Relevante kostnader”. Var i fjor høst med på Angel Challenge, hvor påmeldingavgiften var på ca 25k. Jeg har i ettertid investert 10+ ganger det beløpet i de oppstartbedriftene som var med i programmet via et investeringsselskap som jeg opprettet på nyåret. Har prøvd å spørre Skatteetaten om påmeldingavgiften kan føres som “relevant kostnad for inntekts ervervelse”, men fikk der kontant nei. Lurer på hva dere tenker om det. Om jeg har truffet på feil person, slik at jeg bør prøve igjen eller om jeg tar feil. Utklipp av hva Angel… Les mer »