Gå til hovedinnhold

Slik fikser du skatt på aksjer og fond

I 2020 fikk Norge over 100.000 nye aksje- og fondssparere. Det er rekord! De nye aksjonærene kan glede seg over at utfylling av skattemeldingen er enkel, siden det aller meste er forhåndsutfylt. Du bør likevel sjekke beløpene. Har du mer avanserte investeringer, må du rapportere inn tallene selv.

Mer enn 90.000 nordmenn begynte å handle aksjer i 2020. Økningen i antall kunder er størst blant unge mellom 18 og 39 år, viser tall fra AksjeNorge. Minst like mange startet også fondssparing. Det er gledelig!I siste halvdel av mars vil disse – og alle andre – motta skattemeldingen.

I fjor fikk de fleste skattytere en helt ny skattemelding. Denne vil man også motta i år. Den nye skattemeldingen er fremdeles forhåndsutfylt, men har som kjent fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem fra tidligere er erstattet av temaer. Et utvalg vil fremdeles få skattemeldingen i gammelt format. På skatteetaten.no finner du en oversikt over hvilke poster som har blitt til hvilke tema. Vi henviser derfor ikke til poster i denne artikkelen.

La oss starte med det enkleste:Aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Førstnevnte ble innført så sent som i 2017. Sistnevnte har eksistert i mange år, men fikk nye skatteregler i 2019.

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto har på få år blitt en suksess blant norske aksje- og fondssparere. Har du en slik konto skal du ha mottatt en årsoppgave fra din fondsforvalter/megler/kontofører.

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp samt opparbeidet skjermingsfradrag skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Markedsverdien på aksjesparekontoen per 31.12.20 skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Har du tatt ut beløp som overstiger innskudd og skjermingsfradrag, vil gevinsten fremkomme i skattemeldingen. Aksjegevinster skattlegges med 31,68 prosent (22 % x 1,44 i oppjusteringsfaktor). Aksjetap gir tilsvarende fradrag.

Sjekk om beløpene stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller megleren din. Merk at i skattemeldingen skal det stå korrekt inntekt/tap, så vil skattekontoret automatisk foreta denne oppjusteringen i sin skatteberegning.

En gladnyhet er at fra og med 2019 får aksjeutbytte mottatt på en aksjesparekonto utsatt skatt, slik reglene har vært for investeringskonto i mange år.

I 2020 er verdsettelsesrabatten på 35 % av formuesverdi på aksjer og aksjefond, opp fra 25 % i 2019. Har du bankinnskudd på kontoen, skal dette verdsettes til full verdi.

PS: Aksjer listet på Euronext Growth (tidligere Merkur Market) regnes ikke som børsnoterte. For ikke-børsnoterte aksjer er det ligningsverdi 1.1.21 som føres opp i skattemeldingen. Er aksjene registerte i VPS, som Euronext Growth-aksjer er, vil VPS rapportere inn ligningsverdi til skattemyndighetene automatisk. Ligningsverdi tilsvarer de balanseførte verdiene i regnskapet per aksje, og kan være både lavere eller høyere enn børskursen. For vekstselskaper er normalt ligningsverdien langt lavere enn børskursen. Dette er likt for alle kontotyper (Euronext Growth-aksjer kan dog ikke kjøpes på aksjesparekonto).

Tips: Har du flyttet aksjesparekontoen til en ny bank / nettmegler, bør du sjekke ekstra nøye om historiske kostpris er ført opp og at tallene stemmer. Hvis ikke må du selv rapportere inn disse tallene til skattemyndighetene.

I dette innlegget forklarer vi hva skjermingsfradrag er og hvordan fradraget regnes ut.

Investeringskonto (også kalt fondskonto eller kapitalforsikring)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en investeringskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS. De samme enkle reglene for skatterapportering gjelder også her – det vil si at alt skal være forhåndsutfylt.

I en investeringskonto skatter du først av gevinst/tap ved salg av aksjer og fond når du tar ut penger fra kontoen. Det er markedsverdien 31.12.20 som skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt. Sjekk om beløpet stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller megleren din.

Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2020, vil du måtte skatte av uttaket om du har gevinst. Har du et tap får du fradrag. Gevinst eller tap regnes på kontonivå. Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer skattlegges med en sats på 31,68 %. Renteavkastning skattlegges med 22 %.

For å vite hvor stor andel av gevinsten som stammer fra aksjedelen og rentedelen, har myndighetene utarbeidet følgende (temmelig kompliserte) regler. Fordelen er at du slipper å regne på dette selv. Alt er forhåndsutfylt av kontofører / banken din.

  • Ved beregning av aksjeandel for det enkelte fond på investeringskontoen skal faktisk aksjeandel benyttes (ikke sjablong). Et kombinasjonsfond med en aksjeandel på 81 % per 1.1.20 får en aksjeandel på 81 % i beregningen.
  • For nye fond som er kjøpt i løpet av 2020, beregnes aksjeandelen ved inntektsårets slutt (31.12.).

Ved beregning av aksjeandel på kontonivå gjelder samme sjablong som for verdipapirfond, altså 80/20-sjablongen. Denne sjablonregelen gjelder også ved beregning av skjermingsfradrag.

Skattesatsene og tilhørende aksjeandel kan oppsummeres slik:

Beholdning per 1. jan.Skattesats på realisert gevinst
0-20% aksjeandel22 %
80-100% aksjeandel31,68 %
20-80% aksjeandelFaktisk andel blir benyttet

På kontonivå beregnes aksjeandelen på investeringskontoen til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig. Første måletidspunkt var 1.1.2019. (Historiske aksjeandeler før 1.1.19 tas ikke hensyn til.) Andre måletidspunkt var 1.1.20. Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.

Eksempel: Du etablerte en investeringskonto i 2015 hvor du har hatt både aksjer, aksjefond og rentefond. 1.1.19 hadde du en aksjeandel på 50 %. 1.1.20 var aksjeandelen 85 %. Du realiserte hele investeringskontoen i juni 2020 og gevinsten er 100.000 kroner. Gjennomsnittlig aksjeandel blir 75 % ((50+100)/2). Merk at en aksjeandel på 85 % regnes som 100 % pga sjablonregelen. Skattesatsen blir 29,26 % ((31,68*0,75) + (22*0,25)). Skatten blir 29.260 kroner. Vi ser bort fra skjermingsfradrag her for enkelthets skyld. På skatteetaten.no finner du flere eksempler på beregning av aksjeandel.

Fra og med 2019 får man skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond på investeringskonto. Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. Man får også en verdsettelsesrabatt på aksjer og aksjefond på 35 % ved formuesberegningen.

Skattereglene ved uttak er (underlig nok) noe annerledes for investeringskonto enn aksjesparekonto: I en investeringskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og gevinst på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket som regnes som gevinst og dermed skattlegges (evt fradragsføres ved tap). I en aksjesparekonto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt.

Tips!Sjablonreglene for investeringskonto gir visse muligheter for tilpasninger. Du kan for eksempel ha 19 % aksjeandel ved årsskiftet og likevel få lav skattesats (22%) dette skatteåret, siden sjablonregelen sier at en aksjeandel under 20 % regnes som 0. Men du vil samtidig gå glipp av skjermingsfradrag og formuesrabatt, som beregnes etter samme sjablonregel. Du kan også vekte deg ned i aksjer og aksjefond til fordel for rentefond rett før nyttår, for eksempel om du forventer en børskorreksjon. Da vil du få lavere skattesats påfølgende år. Men pass i så fall på at en positiv januareffekt på børsene fort vil kunne gjøre at du kommer ut i minus ved å forsøke å være skattesmart.

OBS!Vær obs på at bankinnskudd /kontanter holdes utenfor ved beregning av aksjeandel. Det innebærer at dersom du for eksempel har 10 % aksjer og 90 % bankinnskudd ved årsskiftet, blir aksjeandelen satt til 100 %, og du får høy skattesats dette skatteåret (!). Dette er en liten skattefelle.

I dette innlegget forklarer vi skattereglene for investeringskonto i detalj.

Aksje- fondskonto (også kalt VPS-konto)

En tredje kontotype er VPS-konto (eller aksje- og fondskonto, som den heter i Nordnet). Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig.

Tips!Privatpersoner som ønsker fleksibilitet til å bytte verdipapirer bør generelt eie aksjer og fond via en aksjesparekonto eller investeringskonto, og ikke via en VPS-konto. Det skyldes at disse to kontotypene nyter fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg samt utbytte. Handler du derimot derivater og andre avanserte instrumenter, må disse handles via en VPS-konto. Aksjeselskaper (investeringsselskaper og holdingselskaper) ha ikke noe valg: De kan kun opprette en VPS-konto / aksje- fondskonto.

Beholdning, gevinst og tap i norskregistrerte verdipapirfond og enkeltaksjer handlet på Oslo Børs, skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt på skattemeldingen. De relevante beløpene er innrapportert fra din kontofører, forvaltningsselskapet eller VPS. Men det kan forekomme feil, så du bør likevel kontrollere tallene.

Gevinst på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon med en sats på 31,68 % i 2020. På en VPS-konto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Har du gevinst her, må du betale skatt av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget. Selger du aksjer med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Gevinst i rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) beskattes årlig med en sats på 22 % i 2020 – uansett om du realiserer rentefondet eller ikke.

For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen, og inntekten ved beskatningen splittes i en renteinntektsdel (22 % skatt) og en aksjeinntektsdel (31,68 %).

Tips!Skal du spare i rentefond er det mer skattegunstig å gjøre det på en investeringskonto, siden du her får utsatt skatten på renteinntekter og avkastning.

Typiske feil er opplysningene om inngangsverdi på aksjer. Det gjelder blant annet egne regler om inngangsverdi på aksjer du har fått ved arv eller gave eller aksjer du har kjøpt med rabatt i arbeidsforhold.

Du bør også sjekke at Aksjeoppgaven (skjema RF-1088) inneholder informasjon om alle aksjer du eier ved utgangen av året, utbytte du har mottatt gjennom året, aksjesalg som er foretatt gjennom året.

PS:Kurtasje, som er avgiften ved kjøp og salg, er allerede tatt hensyn til når gevinstene er regnet ut.

Dersom du eier aksjer eller fondsandeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven» eller i skattemeldingen, legger du til opplysningene under temaet Finans (evt gammel skattemelding: skjema RF-1159).

Eier du aksjer i utenlandske selskaper direkte via VPS-konto / aksje- og fondskonto? Nytt fra inntektsåret 2019 er at alle norske banker og finansinstitusjoner skal innrapportere dine beholdninger i andre utenlandske aksjer med formue, gevinst/tap og utbytte til Skatteetaten. Det betyr at du vil få disse forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Sjekk årsoppgaven som du skal ha fått fra banken/kontoføreren din.

Dersom kontofører mangler informasjon om formuesverdi eller kostpris vil det ikke stå noen verdi i dette feltet. Har du solgt verdipapirer i 2019 på en aksje- og fondskonto / VPS-konto som mangler informasjon om kostpris, må du legge til opplysninger om kostpris under temaet Finans (evt gammel skattemelding: skjema RF-1159).

Mer avanserte investeringer

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en VPS-konto (eller Aksje- og fondskonto, som den heter i Nordnet)? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

En del utenlandsregistrerte fond kan også kjøpes på aksjesparekonto og investeringskonto (også kalt fondskonto). Her rapporterer kontofører på kontonivå, og da vil verdiene inkluderes i skatterapporteringen.

Ved omregning til norsk valuta benytter du kursen på transaksjonstidspunktet. Ved fastsettelse av markedsverdi benytter du valutakursen 1. januar i 2021. Trenger du hjelp til dette, finner du god informasjon på skatteetaten.no.

Tips!Skjermingsfradrag for utenlandsregistrerte aksjefond (og evt aksjer) må du selv føre inn i under temaet Finans (gammel skattemelding: skjema RF-1159) dersom disse verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.

Tips!Husk på å trekke fra kurtasjen når du fører opp gevinst og eller tap, dersom verdipapirene ikke er forhåndsutfylt. (Valutavekslingskostnaden som tilkommer når du kjøper utenlandske aksjer og utenlandsregistrerte fond og ETFer er allerede innbakt i valutakursen du får, så den skal ikke føres opp som fradrag.)

Fradrag for kildeskatt

Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskaper og blitt belastet kildeskatt, vil du som regel kunne fradragsføre dette for å unngå dobbeltbeskatning. Det vanlige er at kontofører trekker 15 % av utbyttet fra utenlandske selskaper som Apple eller Microsoft i kupongskatt/kildeskatt umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen.

Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 % og deretter 31,68 % i skatt, i stedet for 31,68 % til sammen. Fradraget fører du i skjema RF-1147. For de som leverer ny type skattemelding så er dette skjemaet borte. Opplysningene gis direkte i skattemeldingen under temaet Personlige forhold – betalt skatt i utlandet.

På en VPS-konto (også kalt aksje- og fondskonto) er det helt uproblematisk å kreve fradrag for betalt kildeskatt, siden du er eier av kontoen og du betaler utbytteskatten fortløpende.

På aksjesparekonto er det fortsatt en del uklarheter rundt kildeskatt på utbytte og hvordan dette skal løses, siden man har utsatt skatt på utbytte. Nordnet og Skattebetalerforeningen mener at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt kan kreve fradrag for dette, selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når man foretar skattepliktige uttak fra ASK-kontoen. Vi venter fremdeles på en avklaring fra skattemyndighetene her.

På investeringskonto (også kalt fondskonto) vil du ikke personlig kunne kreve fradrag for kildeskatt, siden verdipapirene ikke er registrert på deg, men på livselskapet. Nordnet Livsforsikring har kontaktet skattemyndighetene for å kunne kreve tilbake kildeskatten på vegne av kundene, men har p.t. ikke funnet en løsning.

NB! Denne artikkelen er rettet mot privatpersoner. Det gjelder egne skatteregler for aksjer og fond som er eid av aksjeselskaper (fritaksmetoden), som ikke omtales her.

Husk å trekke fra relevante kostnader!

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse. Det kan være årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc.

Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten. Å føre opp 100 % av dine internettkostnader på 3000 kroner hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

Nytt for 2020 er at Nordnet (og enkelte andre aktører) har innført plattformavgift for fond. Kunder med fond på aksjesparekonto og / eller aksje- og fondskonto må rapportere inn denne plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2020. Kunder med andre kontotyper slipper dette, siden det bli håndtert på selve kontoen. Les mer om hvor du finner plattformavgiften som kan fradragsføres i innlegget “Skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon”.

For deg som leverer ny skattemelding skal relevante kostnader til årsavgift på VPS-konto, finansaviser, kostnader for kursinformasjon, plattformavgift o.l. føres under «Finans – forvaltningskostnader» (gammel skattemelding: post 3.3.7). Jeg anbefaler at du gir en nærmere forklaring på disse utgiftene i et vedlegg som legges ved skattemeldingen dersom de er betydelige.

Vi har skrevet et eget innlegg om skattereglene ved tap på verdipapirer for de ulike kontotypene.

Mer informasjon om skattemeldingen finner du på vår samleside om skattemeldingen.

Dette innlegget er en oppdatering av fjorårets innlegg. Derfor ser du noen gamle kommentarer under. Du kan rangere kommentarene etter nyeste eller eldste.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
68 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Atle Iversen
Atle Iversen
07.10.2021 12:34

Når man får utbytte fra 2020 Bulkers hver måned, så blir man vel belastet skatt på dette årlig (fra AF-konto, siden de er registrert i Bermuda) uavhengig om du lar utbytte stå på konto, reinvesterer eller tar det ut til din bankkonto?

Petter
Petter
18.08.2021 21:04

Hei !
Har jeg forstått det riktig at hvis man tar ut inntil 20 % av et aksje fond så er beskatningen 22 % ?
Tar man ut mer en 20 % av aksjene så betaler man 31.67 %
Er dette riktig ?

Petter
Petter
Svar på  Petter
18.08.2021 21:05

Av avkastningen !!!!!

Lars
Lars
28.06.2021 16:34

Hei! Takk for god informasjon.

Jeg har en Investeringskonto Zero (IKZ) med aksjer som jeg ikke har planer om å realisere på flere år, men vurderer også å spare kortsiktig i rentefond.

Vil det si at om jeg gjør uttak som baserer seg på realisering av rentefond kan dette trygt kombineres i samme konto og at jeg ikke får beskatning på urealisert aksjegevisnt?

Eller vil det heller være mer hensiktsmessig å ha en IKZ-konto for langsiktig sparing i askjer og en for kortsiktig sparing i rentefond?

Med vennlig hilsen
Lars

Ola
Ola
23.06.2021 07:38

Hei! Takk for fyldig innlegg om skatt. Jeg lurer på en ting. Jeg er helt fersk i aksjemarkedet og lurer dermed på når jeg skal betalte skatt på gevinst. Jeg forstår at skatt blir utløst ved realisering av gevinst, men når betaler jeg skatten? I kort tid etter salg eller blir dette etter skatten er utregnet? På forhånd takk for svar.

Adam
Adam
02.06.2021 00:21

Hei,

Eier aksjer i et Amerikansk selskap gjennom en AF konto. Ved salg av aksjen, blir skatten trekt automatisk? Blir gevinsten automatisk rapport til Skatteetaten gjennom Nordnet? Hva slags ansvar har jeg som har solgt aksjen med tanke på skatt?

Petter Knut
Petter Knut
10.05.2021 15:45

Ved salg av aksjer på VPS-konto, blir skatt trekt automatisk ved salg, eller må ein betale inn dette til skatteetaten sjølv?

Per Arne
Per Arne
16.04.2021 18:31

Hei, jeg blir trukket 25% kildeskatt utbytte fra det canadiske selskapet LUMI. Aksjene er på en Nordnet AF-konto. Har ovenfor Nordnet nevnt at kildeskatt kun skal være 15% i henhold til skatteavtale. Skatteetaten Norge refunderer ikke kildeskatt i henhold til skjema 1147 utover hva som er regulert i skatteavtale. Jeg har fått denne kommentaren fra Nordnet: «Canada trekker 25% skatt på utbytte. Dette er vi nødt til å trekke til Canada da det er skattesatsen de forlanger.  Når det gjelder skatteavtale mellom Norge og Canada på 15% er ikke dette noe vi i Nordnet avgjør, men Skatteetaten. At dette da kan virke… Les mer »

Andreas
Andreas
14.04.2021 17:09

Fyller dere inn tallene på skattemeldingen for kundene deres?

Gjest
Gjest
09.04.2021 23:35

Hei, bra innlegg dette! Har er et lite spørsmål rundt kurtasje. Du skriver: Tips!Husk på å trekke fra kurtasjen når du fører opp gevinst og eller tap, dersom verdipapirene ikke er forhåndsutfylt.
Får man kun lov til å føre opp kurtasje ved salg?
Jeg antar videre at kurtasje er det samme som i åprsoppgaven omtales som transaksjonskostnader? Herunder transaksjonsavgifter og automatisk valutaveksling osv..?

Tor
Tor
07.04.2021 19:09

Relevante kostnader og fradrag for finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc.Vil jeg kunne benytte dette med AKS og/eller IKZ, eller er det kun VPS som gjelder her?

Kenneth
Kenneth
06.04.2021 20:01

Hei. Ser at skatteetaten har ført opp uttak som aksjegevinst. PR.i dag er jeg i minus og trodde ikke at uttak blir ført som gevinst, så lenge d ikke overstiger innskuddsbeløp. Dvs. At jeg har investert 600t og tar ut 50t av disse til div. Er d riktig av skattetaten å føre d som gevinst, når d er et uttak under inskuddsbeløpet og hvor jeg er i minus…noen med en forklaring på d..takk

Terje Andersen
Terje Andersen
23.03.2021 20:27

Hei, jeg har aksjer i et selskap som gikk konkurs forrige år. Lånte også ut en sum til selskapet. Eksempel aksjer for 100000 kr og lånt selskapet 20000 kr. Kan man da rapporter inn 120000 kr som tapt eller er det bare for aksjene man kan rapportere som tap 🤔