Gå til hovedinnhold
Aksjeordliste.

Ordliste finans

Ord og uttrykk som blir brukt i aksjemarkedet er uendelig lang. Nedenfor finner du en liste med noen av de begrepene vi oftest får spørsmål om fra kunder. Denne listen blir utvidet etter hvert.

Arbitrasje

Utnytte prisforskjeller på samme “vare”. Equinor er notert på Oslo Børs og på New York børsen. Tidligere satt det mennesker av kjøtt og blod som arbitrerte aksjen mellom de ulike markedene. Kostet EQNR 251 kr på Wall Street og en norsk kjøper var villig til å betale 252 kr på Oslo Børs, var det bare å kjøpe for 251 og selge for 252 for å realisere 1 kr profitt. Traderen må veksle valuta samtidig, for at dette ikke spiser opp marginen. I dag er det maskiner som har tatt over hele arbitrasjemarkedet, og det forklarer ofte ordre som blir lagt inn og trukket i et hurtig tempo. Roboter legger inn og trekker ordre på få millisekund. Dette er ofte arbitrasjemaskiner som stiller en kurs på bakgrunn av en annen kurs i et annet marked, og når prisen forandrer seg i sekundærmarkedet vil det påvirke prisen i primærmarkedet. Hvis den som flyttet kursen i sekundærmarkedet også er en maskin, blir det en vill runddans med tusenvis av priser som er vanskelig å trade på.

Backwardation

Om du fortsatt vil ligge investert i en råvare må du bytte terminkontrakt når terminen utløper for å forhindre fysisk leveranse. Dette kalles å rullere. Om du da rullerer inn i en billigere termin – så du får mer råvare for pengene, kalles det at markedet er i backwardation. Det motsatte er at markedet er i contango.

Bear

Dette er et utbredt uttrykk i finansbransjen og betegner en investor som har et pessimistisk syn til markedet eller et spesifikt verdipapir. Bears forventer et kursfall, og vil forsøke å tjene penger på fallet.

Beta

Beta er et mål for volatilitet. Betaverdien sier noe om hvordan avkastning samvarierer til markedet eller en indeks. Hvis for eksempel en aksje eller en portefølje har en betaverdi på 1, og indeksen går opp med 1 % skal aksjen eller porteføljen også opp med 1 %.

Brent

Brentolje er navnet på en referanseolje som utvinnes på enkelte felt i Nordsjøen. Brent er den ledende globale prisnormen for råolje fra Atlanterhavet. Den brukes til å prise 2/3 av verdens internasjonalt handlede råolje. Tilsvarende heter den amerikanse referanseoljen West Texas Intermediate (WTI).

BRIC

Engelsk forkortelse for økonomiene til Brasil, Russland, India og Kina kombinert. Forkortelsen kommer av teorien om at disse landene har potensialet til å ta over som økonomiske verdensledere.

Bull

Dette er et utbredt uttrykk i finansbransjen og betegner en investor som har et optimistisk syn på markedet eller et spesifikt verdipapir. Bulls forventer en stigning i kursen.

Capped

Et engelsk uttrykk for et “tak” eller en grense i forhold til et parameter. For eksempel at en enkelt beholdning av en aksje ikke får overstige 5 % i et fond.

CDS

Credit Default Swaps kan på norsk oversettes til kredittderivat. Instrumentet er en derivatkontrakt mellom to parter, der kjøperen betaler en viss premie til selgeren for å beskytte seg mot at utgiver av et visst verdipapir ikke kan oppfylle sine forpliktelser.

CME

Chicago Mercantile Exchange. CME er verdens største derivatbørs for både finansielle intrumenter og råvarer.

COMEX

Står for Commodity Exchange og er en del av CME Group.

Contango

Om man fortsatt vil ligge investert i en råvare, må man bytte terminkontrakt når terminen løper ut for å unngå fysisk levering, rullering. Om man da rullerer inn i en dyrere termin (man får da mindre råvare for pengene) kalles det at markedet er i contango. Det motsatte er backwardation (at den kommende terminen er billigere enn den nåværende).

Crude

Engelsk for råolje. Det finnes flere ulike varianter av råoljeinstrumenter som handles internasjonalt. De mest kjente referanseoljene som det handles futures og andre tradinginstrumenter på er Brent (Nordsjøolje) og WTI (amerikansk lettolje).

Direkteavkastning

Aksjeutbytte i prosent av aktuell aksjekurs.

Diversifisering

Innebærer at du reduserer risikoen i en verdipapirportefølje ved å investere i et antall verdipapirer, utgitt av ulike selskaper, i flere bransjer. Du får størst diversifisering når du investerer i selskaper som påvirkes motsatt av utviklingen på ulike faktorer. Eksempelvis er fallende oljepris negativt for oljeselskaper, men positivt for fly- og cruiseaksjer som bruker olje som drivstoff.

Emerging markets

Står for vekstmarkeder og inkluderer for tiden ca 28 land. Eksempel på land som klassifiseres som vekstmarkeder er Afrika, Brasil, Chile, Colombia, India, Kina, Mexico, Peru samt land i Øst Europa, Midtøsten og Latin Amerika.

Emittent

En instutisjon som utsteder et verdipapir. Det kan være et selskap som utsteder en aksje, eller en bank som utsteder et sertifikat. For ETN’er eller warranter er ofte emittenten en større bank.

ETC

ETC står for Exchange Traded Commodities og oversettes til børshandlet råvare.

ETF

ETF står for Exchange Traded Funds og oversettes til børshandlede fond. Investerer du i en ETF har du ingen motpartsrisiko i motsetning til ETN.

ETN

ETN står for Exchange Traded Notes og kan oversettes til sertifikat. ETN’ens kursutvikling følger en gitt formel og kan være tidsbegrenset eller evig. Investerer du i en ETN tar du motpartsrisiko, dvs. riskoen for at den som har utstedt produktet går konkurs.

EPS

“Earnings per share” eller inntjening per aksje, fremkommer ved å dele profitten til et selskap på antall aksjer. Hvis f.eks RCL tjener 3.2 mrd kr i år og man deler det på 212 mill aksjer, blir inntjeningen 15 kr per aksje.

Euroland

Et fellesnavn for området som per i dag utgjør 19 land som har innført euro som valuta. I tillegg til de offesielle Eurolandene er det flere land og territorier utenfor EU som bruker euro.

Future

En standarisert terminkontrakt som er notert på en børs. Futures på aksjeindekser eller råvarer er blant de mest handlede verdipapirene, særlig av profesjonelle investorer. Se mer under “Terminkontrakt” lenger ned i ordlisten.

Gearing

Gearing er et navn på effekten man får med belåning av verdipapierer eller porteføljer. Bevegelsene opp og ned forsterkes av gearing. I stedet for en normal forandring (100 %) øker eller minsker verdien på instrumentet med 150 (1,5x) eller 200 % (2x) avhengig av nivået på belåningen/gearingen. Gearing kan gjøres av investoren selv gjennom å belåne investeringene sine, eller ved å kjøpe ferdig gearede produkter, tradingprodukter eller derivater.

Giring / Gearing

Gearing betyr belåning av aksjer. Det vil si at du kjøper en aksjepost finansiert med lån og egenkapital. Egenkapitalen du stiller vil være avhengig av volatiliteten og likviditeten i de enkelte aksjer. Statoil har høyere belåningsgrad enn f.eks Acta. Girer du 5 x, vil det si at du kjøper aksjer for fem ganger egenkapitalen, og et 20 % fall i aksjen vil utslette alt. Ikke en vinnerstrategi.

Hedging

En investeringsstrategi der du minsker eller eliminerer risiko, ofte ved hjelp av futures eller opsjoner. Eksempelvis kan du hedge en posisjon i enkeltaksjer ved å kjøpe salgsopsjoner på de samme aksjene. Du vil da kjøpe en beskyttelse mot kursfall, men samtidig koster denne forsikringspremien penger, og er som oftest begrenset i tid.

Hedgefond

I utgangspunktet skal slike fond bruke forvaltningstrategier som minimerer risikoen, men i enkelte tilfeller har fleksibiliteten i mandatet ved bruk av belåning og derivater gjort det motsatte. Hvordan reduserer de risikoen på investeringene? Et enkelt eksempel kan være Long/Short fond, der porteføljeforvalterne bruker tiden på å identifisere de 50 selskapene i Europa med høyest vekst, og de 50 selskapene med dårligst business eller balanse. De kjøper de 50 beste og shorter de andre. Dette skal i teorien gi en markedsnøytral portefølje – er analyseavdeling god, unngår du de største bombene. Problemet oppstår når de girer opp posisjonene, fordi variasjonen historisk sett har vært lav og således vil avkastningen bli svak uten å belåne. Det var mange hedgefondforvaltere som sov dårlig i 2008, når alt gikk feil vei og den “markedsnøytrale” porteføljen ikke var det allikevel. Snittet av Hedgefond tapte 18.3 % det året.

High Yield

Selskapsobligasjoner som ikke er Investment Grade kalles “high yield/junk bonds” og klassifiseres som høyrisikoobligasjoner.
Høyrenteobligasjoner. Selskapsobligasjoner med høyere risiko enn de som klassifiseres som “Investment Grade”. Risikoen for at selskapene som har utstedt disse obligasjonene ikke klarer å betjene gjelden er derfor noe høyere enn for de aller sikreste obligasjonene, men samtidig er renten høyere. De mest risikofylte høyrenteobligasjonene er på engelsk kjent som “junk bonds”.

iNAV

Indicative Net Asset value (iNAV) er fondets eiendeler minus gjeld beregnet i realtid, til forskjell fra NAV som normalt beregnes etter børsens stengetid. Rapporteres ofte for ETF’er.

Indeksfond

Et fond som holder en portefølje av aksjer som er helt lik en underliggende indeks, det vil si at fondet “kopierer” en indeks. Disse fondene forvaltes passivt, og har ofte mye lavere kostnader enn aktivt forvaltede fond. Det fins både tradisjonelle indeksfond og børsnoterte indeksfond kalt Exchange Traded Funds (ETF’er).

Investment grade (IG)

Er en kredittkarakter og innebærer at en selskapsobligasjon har en kredittrating fra Standard & Poors (S&P) på BBB- eller høyere, og en kredittrating fra Moodys på Baa3 eller høyere.

Kredittrisiko

Risiko for at utsteder av et verdipapir går konkurs, kalles også motpartsrisiko.

Kurtasje

Avgiften en investor må betale til banken eller meglerhuset ved kjøp og salg av verdipapirer.

Large cap

En betegnelse som brukes på de største børsnoterte selskapene. I følge Nasdaq OMX Nordics klassifisering inkluderer dette selskaper med en børsverdi på over en milliard euro.

Market maker

Market maker er en finansiell aktør som stiller kjøps- og salgskurser for et finansielt instrument eller en råvare. Deres fortjeneste ligger i differansen mellom kjøps- og salgskurs, samtidig som likviditeten i det finansielle instrumentet hele tiden er garantert for. Marketmaking er dermed et system for å garantere likviditeten i det aktuelle instrumentet. Investoren vet at market maker hele tiden stiller kursene og dermed kan investoren selge posisjonen sin når som helst ønskelig. Market maker er vanligvis store banker eller meglerhus.

Mid Cap

En betegnelse som brukes på mellomstore børsnoterte selskaper. I følge Nasdaq OMX Nordics klassifisering gjelder dette selskaper med børsverdi på mellom 150 millioner og 1 milliard euro.

Motpartsrisiko

Risiko for at utsteder av et verdipapir går konkurs.

NAV

Net Asset Value. Forholder seg til markedsverdien på alle finansielle instrumenter et fond eier etter fratrekk for for avgifter og delt på antall utestående foondsandeler. Kan sammenlignes med aksjekurs/børskurs for et notert selskap.

Negativt utbytte

Dersom du shorter en aksje utover ink-dagen, for eksempel ved et aksjeutbytte må du betale tilbake utbyttet til den opprinnelige aksjeeieren. Dette kalles negativt utbytte.

NYMEX

New York Mercantile Exchange er verdens største råvarebørs og en del av CME Group.

Obligasjoner

Et rentebærende verdipapir med en løpetid som overstiger ett år. Obligasjoner utstedes av stater, kommuner, banker og andre selskaper.

Passiv forvaltning

Dette er en betegnelse som brukes på fond som holder en portefølje av aksjer som tilsvarer en viss underliggende indeks, det vil si fondet “kopierer” en indeks. Disse fondene kalles ofte indeksfond, og har som regel lavere forvaltningskostnader enn aktivt forvaltede fond. De børsnoterte aksjefondene (ETF’ene) er som regel passivt forvaltede.

Pengemarkedet

Markedet for korte rentepapirer, det vil si rentepapirer med en løpetid som er kortere enn ett år.

Pris/Bok

Ofte brukt for å vise markedsverdien (aksjekursen) målt mot bokførte verdier (slakteprisen). Man deler markedsverdien på eiendelene minus immatrielle eiendeler (det du ikke kan omgjøre til cash. f.eks goodwill, skattefordel og gjeld). Jo lavere Pris/Bok, jo “billigere” er selskapet. Problemet er at det ofte vil være andre og større problemer i et selskap som er priset under bokførte verdier.

PE

Price/Earnings ratio gir et bilde av prisen på et selskap sett i lys av hva de tjener. Hvis aksjekursen er 158 kr, og du deler det med inntjeningen på 15 kr per aksje (158 / 15 = 10.5) blir PE ratioen 10.5. Det gir et godt sammenligningsgrunnlag til andre aksjer i samme sektor. Snitt PE for S&P500 selskapene er 15, men de ulike bransjene varierer sterkt. Spenstige oppstartsbedrifter innen IT og gruveselskaper får ofte en høy PE multippel, fordi de har liten eller ingen inntjening.

Prop. trading

Forkortelse for ordet “proprietary trading”, og betyr handel for banken eller meglerhuset sin egen regning. Det er ulik praksis i forskjellige markeder, og forskjellen er også stor på utlandet kontra Norge. I Goldman Sachs er denne funksjonen primært til for å tjene penger på bankens balanse og informasjonsflyten fra kundene, men praksisen blir forbudt fra 21. juli i år. Den samme banken er f.eks en av de største aktørene i oljemarkedet, spesielt i finansielle kontrakter. En av primærtjenestene deres er å hjelpe flyselskap og rederier med å hedge fuelkostnadene sine. Dette gir dem unik innsikt i hvor og når kundene agerer i oljemarkedet, noe tradingdesken utnytter og resultatet er at egenhandel i oljekontrakter har vært en gullgruve for GS. I Norge fungerer egenhandel på en mer skånsom måte. Primært har meglerhusene egne tradere som skal hjelpe kundene med å plassere store ordre smidig i markedet. Det blir ofte garantert såkalt WVAP ordre, der kunden får et “vektet volum snitt pris/ weighted volume average price” gjennom dagen. Jobben til børsmegler blir å følge med på volumet gjennom dagen, og sørge for at ordren blir plassert riktig. Eventuell differanse må meglerhuset dekke. Børsmegleren har derfor mandat til å gjøre handler for meglerhusets regning. Praksisen er at det blir gjort mange hurtige handler, offisielt for å skape likviditet for kunden, semioffisielt for å tjene penger, men uoffisielt for å blåse opp meglerstatistikken. Det er ikke vanskelig å se hva som er egenhandel. Ta de 5 største meglerhusene på Oslo Børs -> se på omsetningen deres i f.eks Equinor, og hvis den viser 100 mill inn og 100 mill ut med noen få øre i mellom så er ikke det kundeordre…

Rullering

Hvis du for eksempel fortsatt vil ligge investert i en råvare må du bytte terminkontrakt når terminen utløper for å forhindre fysisk leveranse. Dette kalles å rullere.

Sertifikat

Et verdipapir hvor kursutvikling følger en gitt formel og kan være tidsbegrenset eller evig. Investerer du i et sertifikat som for eksempel en ETN tar du i tillegg risiko på det underliggende verdipapirets motpartsrisiko. Det vil si risikoen for at den som har utstedt produktet går konkurs.

Small Cap

En betegnelse som brukes på små børsnoterte selskaper. I følge Nasdaq OMX Nordics klassifisering omfatter dette selskaper med en børsverdi på mindre enn 150 millioner euro.

Spread

Betegner forskjellen mellom kjøps- og salgskursen som sees i et verdipapirs ordrebok i markedet. Det kalles også bid-ask spread, eller bid-off stread. Desto mindre spreaden er i prosent av verdipapirets pris, jo lavere er kostnaden for å komme seg inn eller ut av verdipapiret.

Spread trade

Blir ofte blandet med arbitrasje av de som aldri har gjort noen av delene. Hvis to investeringsobjekter (det kan nemlig være alt mulig) beveger seg i et spesielt mønster i forhold til hverandre, kan dette utnyttes ved å trade på at differansen (spreaden) skal gå tilbake til normalen. Vi har sett på Transocean og Seadrill tidligere. Hvis f.eks historisk differanse de siste 5 årene er et snitt på 10 USD. (forskjellen i prisen på RIG og SDRL), vil en spreadtrader selge 12 USD og kjøpe 8 USD. Det gjennomføres ved å kjøpe en aksje og shorte den andre. Slik får man et markedsnøytralt “bet”, som kun er avhengig av forholdstallene mellom de to aksjene.

Stoploss

Er viktig! Men noe alle bommer på fordi det innebærer å innrømme feil. Konseptet er at du skal bestemme deg FØR du kjøper en aksje hvor mye du er villig til å tape – og justere volum og utgangspris deretter. Kommer aksjen ned til stoploss nivået, noe som tyder på at kjøpet var dumt og forutsetningene har visnet bort, skal aksjen selges og tapet realiseres. Mange tradere og meglere i aksjemarkedet bommer på dette konseptet fordi de enten flytter stoplossen lengre ned eller rett og slett fjerner den – som motstrider hensikten med stoploss.

Støtte/Motstandsnivå

Brukes innen teknisk analyse på konkrete kursnivåer som blir ansett som hhv. høye og lave. Hvis f.eks Yara har snudd ned fra 280 kr tre ganger tidligere, kan det være en god argumentasjon at ved brudd opp gjennom motstandsnivået kan det tiltrekkes flere kjøpere.

TER

Total Expense Ratio. En internasjonalt anerkjent måte å angi de totale kostnadene i prosent av fondets gjennomsnittlige verdi. TER innbefatter forvaltningsavgift, tilsyn, renter, skatter og diverse øvrige kostnader, i tillegg til transaksjonskostnader (kurtasje) for kjøp og salg av verdipapirer som fondet eier.

Terminkontrakt

En avtale om kjøp av aktiva eller finansielt instrument ved avtalt tidspunkt fram i tid til en avtalt pris. Terminkontrakter på indekser eller råvarer kalles ofte futures, og er blant de mest handlede finansielle instrumentene i verden.

Utbytte

Utbetalinger av aktiva (oftest kontanter) fra et aksjeselskap eller fond til eiere. Utbyttene kan være enkelthendelser eller periodiske. Utdelingen er en måte for aksjeselskapet å kompensere de som har investert i selskapet, eller for fond å dele ut de aksjeutbyttene fondet har fått fra selskapene det har investert i. Utbyttets prosent i forhold til aksjekurs eller fondsverdi betegnes ofte som “yield”, og kan sammenlignes med rente.

Underperform/outperform

Dette er utslag i en aksje målt i forhold til totalmarkedet. Her er det viktig å ta høyde for betaverdien til en aksje, det vil si hvor mye den i teorien skal bevege seg i forhold til hovedindeksen basert på historien. PGS flytter seg 2-3 x raskere enn f.eks Equnor. Hvis markedet er opp 1 %, er det normalt at Equinor stiger ca 1 %, mens PGS vil være opp 2-3 %. Gitt samme forutsetning på indeksen, men Equinor kun er opp 0.5 % og PGS flytter seg 5 %, kan man si at Equinor underperformer og PGS overperformer. Lettfattelig forklart er det signaler på hva aktørene liker og ikke liker den dagen. Det er selvfølgelig også vanlig å bruke dette over en lengre tidsakse, gjerne måneder og kvartaler.

WTI

Navnet på den amerikanske referanseoljen West Texas Intermediate. En referanseolje er olje av bestemt kvalitet, og det handles ofte futures, terminer og lignende på disse. Oljer fra andre felt med annen kvalitet prises som regel med en “premium” (høyere) eller en “discount” (lavere) enn referanseoljen. Referanseoljen fra Nordsjøen kalles Brent.

Y/Y

“Year on year” betyr å måle et rapporteringstall mot samme periode året før. F.eks Q1 viste 20 % Y/Y vekst = Tallene i førstekvartal var 20 % høyere enn i første kvartal året før. Grunnen til at man bruker Y/Y og ikke Q/Q er fordi mange selskaper har sterke sesongmessige variasjoner i omsetningen sin. Hvis du selger julenisser til REMA 1000, nytter det ikke å sammenligne første kvartal (Q1) med fjerde kvartal (Q4), fordi etterspørselen etter den skjeggete figuren forhåpentligvis faller til null i Januar, Februar og Mars.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Kom i gang med aksjehandel.Invester i aksjer.