Gå til hovedinnhold

Hva er en emisjon?

En av de viktigste årsakene til at et selskap vil notere seg på børs, er tilgangen på kapital. For at et selskap skal kunne vokse videre, enten via oppkjøp eller sammenslåinger, er man avhengig av å ha tilgang til finansiering. I dette innlegget skal vi se på en av de vanligste formene for finansiering, nemlig emisjoner.

Som nevnt finnes det mange muligheter for et børsnotert selskap å hente ny egenkapital. Den vanligste formen, ihvertfall fra en privatperson sitt ståsted, er å ta opp ekstra lån i banken, dette er dog tidkrevende og man får nødvendigvis ikke akkurat den summen man skulle ønske. En annen form for å hente ny egenkapital, er å utstede et obligasjonslån i markedet, der investorer kan låne et selskap penger, mot en kupongrente tilbake og at lånet forfaller eksempelvis tre år frem i tid. Den tredje muligheten er en emisjon, og det er det vi skal se nærmere på i dette innlegget.


Hva er en emisjon?

En emisjon kan kort beskrives som en utvidelse av selskapets egenkapital, som igjen fører til en økning i selskapets aksjekapital. Som selskap søker du å kunne få inn mer penger, gjennom å trykke opp nye aksjer som investorene kan kjøpe og igjen da øke selskapets egenkapital. Prosessen skjer normalt sett ved at selskapet utsteder / trykker nye aksjer som selges til en kombinasjon av nye og eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris (emisjonskurs).

Aksjene som trykkes til en emisjon kalles for førstehåndsaksjer, som er utstedt direkte fra selskapet, i motsetning til vanlig prosedyre, der du som investor kjøper aksjene direkte over børs. Vanlig børshandel kalles annenhåndsaksjer i denne sammenhengen.


Hvorfor gjør selskaper emisjoner?

Et selskap gjennomfører en emisjon for å styrke sin egenkapital. Det kan være mange grunner til at et selskap ønsker mer egenkapital, men noen av de vanligste årsakene er:

  1. 1

    Selskapet ønsker å vokse videre gjennom oppkjøp og investeringer.

  2. 2

    Selskapet ønsker bedre finansiell fleksibilitet.

  3. 3

    Selskapet trenger å styrke egenkapitalen, for å kunne dekke underskudd og gjeld, hvis det går dårlig med bedriften.


Se listen med kommende børsnoteringer og nyemisjoner her


Emisjoner –hvilke typer emisjoner har vi?

Her er det mange forskjellige typer å skille mellom, men grovt sett kan vi skille mellom tre forskjellige typer emisjoner:


Fortrinnsrettet emisjon

En fortrinnsrettet emisjon er en emisjon som er rettet mot selskapets eksisterende eiere. Dette er i tråd med aksjonærlovgivningens hovedregel, som bekrefter at eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til å tegne aksjer i det spesifikke selskapets emisjon. Dette gjøres for å beskytte de eksisterende eierne mot utvanning av deres eieranadel.


Rettet emisjon

Som nevnt over, gjør også aksjeloven visse unntak på emisjoner. Her kommer rettede emisjoner inn. En rettet emisjon kan kort oppsummeres med at denne emisjonen retter seg kun inn mot spesifikke grupper av investorer, som får lov å tegne seg i selskapet. Siden denne typen emisjon fraviker fra prinsippet til den fortrinnsrettede emisjonen, er man her avhengig av at styre vedtar og godkjenner dette med et holdbart grunnlag. Fordelen med rettede emisjoner er at dette kan gjøres betydelig raskere enn en normal fortrinnsrettet emisjon.


Reparasjonsemisjon

Rettede emisjoner er som sagt opp til styret, og at de har en «saklig grunn» til at denne emisjonen kun skjer til et knippe utvalgte aksjonærer. Dette er selvsagt urettferdig mot aksjonærfellesskapet, og om det er tvil rundt den «saklige grunnen» til styret, kan man da gjennomføre en reperasjons emisjon til de andre eksisterende aksjonærene, med lik emisjonskurs som i den rettede emisjonen.

På Nordnetbloggen kan du lese mer om emisjoner i spesifikke selskaper.

Hvordan skal man tolke en emisjon?

Emisjoner har gjerne et litt frynsete rykte, at et selskap må ut i markedet å hente penger er ikke nødvendigvis negativt. Om vi skal forsøke å dele emisjoner inn i bolker, kan man skille mellom to typer emisjoner:

Vekst emisjon:

Dette er gjerne en emisjon som gjøres utelukkende for å vokse videre. Dette er gjerne aksjonærene meget entusiastiske til, da selskapet vil bruke pengene på videre vekst, enten via oppkjøp eller sikre finansieringskapasitet for videre vekstplaner. Dette tolker gjerne markedet positivt og viser at selskapet har ambisjoner om å vokse og etterhvert øke sin inntjening.

Krise emisjon:

Krise er selvsagt et sterkt ord. Dog er det dessverre slik at noen selskaper går med kraftig underskudd og sliter med både sitt marked og drift. Da skjer det fra tid til annen at selskapet må gjøre en emisjon for å samle ny egenkapital til å dekke inn underskudd og andre kostnader. Dette er ingen positiv nyhet for deg som aksjonær, og vanlig praksis er derfor at den påfølgende emisjonskursen gjøres til kraftig rabatt fra nåværende markedspris. Dette er viktig å ta hensyn til for deg som aksjonær, da dette kan gjøre at du blir utvannet om du ikke deltar.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto