Gå til hovedinnhold

Skjermingsfradrag – hva er det og hva betyr det for deg?

Skjermingsfradrag skal du være glad i. Dette fradraget reduserer skatten på dine gevinster og utbytter fra aksjer og aksjefond. Skjermingsfradraget viser hvor stor del av utbytte eller gevinsten du kan motta skattefritt.

I dette innlegget forklarer vi hvordan skjermingsfradraget beregnes og hvor mye det utgjør i kroner og øre i redusert skatt.

Finn ut hva du må kontrollere og rapporter på årets skattemelding: Nordnet – Skatt på aksjer og fond

Hva er skjermingsfradrag?


Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter slik at du betaler mindre skatt. Skjermingsfradraget skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på en sikker, passiv kapitalplassering (les: bankinnskudd) unntas fra beskatning.

Skjermingsfradraget tilsvarer årsgjennomsnittet av såkalt tre måneders rente på statskasseveksler etter skatt pluss 0,5 prosentpoeng. I praksis får du dermed oppjustert inngangsverdien på investeringene dine på aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond litt hvert eneste år. Myndighetene fastsetter skjermingsrenten hver år. Pga økte renter steg skjermingsrenten betydelig i 2023. For skatteåret 2023 er skjermingsrenten satt til 3,2 %.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond eid per 31.12. i inntektsåret. Skjermingsfradrag det enkelte år er aksjens inngangsverdi /kostpris (pluss eventuelt tidligere ubenyttet skjermingsfradrag) multiplisert med en skjermingsrente. Hva markedsverdien på aksjene eller aksjefondene er, spiller egentlig ingen rolle for størrelsen på skjermingsfradraget.

Skjermingfradraget tilsvarer hvert år skjermingsrenten. Men du kan akkumulere, altså samle opp, fradragene gjennom flere år og få gleden av dette det året du selger og tar gevinst. Du kan også bruke skjermingsfradraget opp mot evt. skattepliktige utbytter du mottar for å redusere skatten på utbytte. Fradrag som ikke blir brukt kan du ta med til neste år som ubenyttet skjerming.

NB! Skjermingsrenten øker ikke det skatteberettigede tapet. Skjermingsfradrag er kun for å skjerme deler av gevinsten – og øker altså ikke et evt tap.


Eksempel på hvordan skjerming fungerer.


Du har f.eks kjøpt en aksje eller et aksjefond på en aksje- og fondskonto (VPS-konto) for 1.000 kr i 2010 og beholder aksjen/fondet til du selger det i januar 2023. Da får du opparbeidet skjerming i 13 år – fra 2010 til og med 2023. Når du så selger i 2023 vil du “kun” betale skatt av gevinsten som overstiger fra 1171 kroner, ikke fra 1000 kroner, som var din kostpris ved kjøp. Sagt på en annen måte: De første 17,1 prosentene i avkastning slipper du å betale skatt av.

I tabellen under ser du skjermingsrenten fra 2010 til 2023, samt utviklingen i skjermingsgrunnlaget for fondsinvesteringen på 1.000 kroner du gjorde i 2010.


År
Skjermingsrente
Skjermingsgrunnlag
2010
1,60 %
1016
2011
1,50 %
1031
2012
1,10 %
1043
2013
1,10 %
1054
2014
0,90 %
1064
2015
0,60 %
1070
2016
0,40 %
1074
2017
0,60 %
1081
2018
0,80 %
1089
2019
1,30 %
1103
2020
0,60 %
1110
2021
0,50 %
1116
2022
1,70 %
1135
2023
2,30 %
1171


PS: Med høyere renter skjermes en større andel av aksjeavkastningen fra beskatning, noe som medfører at den effektive skattesatsen blir en del lavere enn den nominelle satsen på 37,84 %. Nordnet har regnet på ulike scenarier for skjermingsrente, aksjeavkastning og investeringshorisont. Les innlegget og se regneeksemplene her.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto.

Med den nye aksjesparekontoen (ASK) har reglene for skjermingsfradrag blitt litt enklere. Mens skjermingsfradraget utenfor aksjesparekonto er knyttet opp mot hvert enkelt verdipapir, er grunnlaget for skjerming i aksjesparekonto samlet kostpris på kontoen. Dermed kan du utnytte skjermingsfradrag på hvert verdipapirer, noe som er en skattemessig fordel. Innskutte kontanter skal også inkluderes i skjermingsgrunnlaget.

Hvis vi antar at aksjesparekonto hadde eksistert tilbake i 2009-2012 ville et eksempel sett slik ut:

skjermingsfradrag eksempel

Skjermingsfradraget blir beregnet og fikset av din bank/kontofører, men du bør likevel kontrollere at det ser riktig ut i årsoppgaven.


Vær oppmerksom på beregningen på Aksjesparekonto.

Vær obs på hvordan grunnlaget for skjermingsfradraget beregnes på Aksjesparekonto. Skjermingsfradraget beregnes av den laveste (innskudds)verdien på aksjesparekontoen hvert år.

Si at du oppretter en ny aksjesparekonto september 2023. Du setter inn 10.000 samme dag som kontoen opprettes og kjøper aksjefond- i september 2023). I november samme år setter du inn nye 500.000 kroner, som du også setter i aksjefond. Skjermingsgrunnlaget blir da kun 10 000 kroner. Du får først skjerming på de 500.000 året etter. Hadde du derimot satt inn 500 000 i september og ytterligere 10.000 i november, ville beløpet det beregnes skjerming på være 500.000. Dette forutsetter at man ikke tar ut noen penger før årsskiftet.

Detaljerte skatteregler om aksjesparekonto finner du på skatteetaten.no.

Skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero.

Du får også skjermingsfradrag på aksjedelen i Investeringskonto Zero (også kalt fondskonto).

Skjermingsfradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse, med unntak av avtaler som etableres i løpet av året – hvor aksjeandel 31.12 skal benyttes.

I dette innlegget forklarer vi skattereglene for investeringskonto i detalj.

Du finner mye nyttig informasjon om skattemeldingen på vår samleside på nordnet.no


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto