Gå til hovedinnhold

Slik får du fradrag for aksjetapene

En del kunder spør om de må gjøre noe selv for å få fradrag for tap på aksjer og fond i skattemeldingen. Svaret er som regel nei. Alt skjer automatisk. Har du tap (eller gevinst) på mer avanserte investeringer som unoterte aksjer, valuta, opsjoner eller futures, må du imidertid rapportere inn tallene selv.

Selger du aksjer og fond med tap, er det kontotypen du har valgt som avgjør når du får fradrag for tapet – og om tapet blir motregnet mot gevinster på andre investeringer på kontoen. Her er reglene i kortform for privatpersoner:

For alle kontotyper gjelder at kurtasje og evt valutavekslingsgebyr ved kjøp og salg er inkludert i tallene som Nordnet rapporterer til skattemyndighetene, slik at man automatisk får fradrag for disse kostnadene.

Aksjesparekonto: Du må selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet på skattemeldingen.

Investeringskonto Zero: Du får fradrag for et tap når du tar ut penger fra investeringskontoen. Alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning.

Aksje- og fondskonto (VPS-konto): Du får fradrag for et tap ved hver realisasjon.

Fradraget får du (uansett kontotype) på neste års skattemelding, det vil si at du får en lavere skatteregning påfølgende år.


Utdypning:

Aksjesparekonto

I en aksjesparekonto kan du fritt bytte mellom aksjer og aksjefond innad på kontoen uten at det utløser skatt. Du kan ta ut innskutt beløp skattefritt. Det er først når du tar ut gevinsten av kontoen at skatten må betales, etter fradrag for skjermingsfradrag. Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du må altså selge alle verdipapirene og avslutte aksjesparekontoen for å få fradrag for tapet. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Aksjegevinster (minus opparbeidet skjermingsfradrag) skattlegges med 37,84 % (22 % x 1,72 i oppjusteringsfaktor) for skatteåret 2023. Aksjetap gir tilsvarende fradrag.


Investeringskonto (også kalt fondskonto)

Investeringskonto er en kontotype som ligner på aksjesparekonto, hvor du har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg innad på kontoen. I en fondskonto har du et enda større investeringsunivers enn aksjesparekonto, siden du kan investere i både aksjer, aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond – både innenfor og utenfor EU/EØS.

Har du tap på verdipapirer i en investeringskonto får du fradrag for tapet når du tar ut penger fra kontoen. I en fondskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, der forholdet mellom innskudd og tap på kontoen avgjør hvor stor andel av uttaket du kan få fradrag for. Skal du få fradrag for hele tapet, må du ta ut alle pengene fra investeringskontoen. Nordnet rapporterer inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Avkastning som stammer fra aksjeinvesteringer (minus opparbeidet skjermingsfradrag) skattlegges med en sats på 37,84 % i 2023. Renteavkastning skattlegges med 22 %. Les mer om dette her, og se eksempel.


Aksje- og fondskonto (også kalt VPS-konto)

Her eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon.

Her får du altså ikke gleden av utsatt skatt, som er en fordel dersom du har gevinst ved salg. Men du får fradrag for tap når du realiserer / selger.

Gevinst og tap på aksjefond og aksjer skattlegges ved realisasjon. Skattesatsen for skatteåret 2023 er 37,84 %.

På en Aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet («first in, first out») som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Selger du aksjer eller aksjefond med tap, vil du få fradrag i skattemeldingen, selv om du totalt sett skulle har gevinst på kontonivå.

Så lenge du eier børsnoterte aksjer og fond rapporterer Nordnet inn alle relevante beløp til skattemyndighetene, men du bør kontrollere tallene.

Har du investert i unoterte aksjer, utenlandsregistrerte fond, valuta, CFDer, opsjoner, warrants, futures, obligasjoner eller annet snadder på en Aksje- og fondskonto? Dersom disse instrumentene er omsatt på Oslo Børs (inklusive Euronext Growth) vil VPS skatterapportere gevinst / tap og formuesverdier, og du kan kontrollere tallene. Er de ikke omsatt på Oslo Børs, kan kontofører skatterapportere transaksjonene, men har ingen plikt. Nordnet har p.t. ikke systemer for skatterapportering på slike avanserte investeringer, men alle opplysninger står i årsoppgaven du har fått tilsendt. Her må du rapportere inn relevante verdier til skattemyndighetene selv. Da må du fylle ut og levere skjemaet Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159). Har du fått skattemelding i nytt format, legger du til opplysningene under temaet Finans.

Les mer om utfylling av skattemeldingen i innlegget “Slik fikser du skatt på aksjer og fond“.


Hva om tapene er større enn inntekten et år?

Enkelte personer har realisert så store tap på investeringene at tapene overstiger inntekten i et skatteår. Dette vil resultere i en negativ alminnelig inntekt i skatteåret. Denne negative inntekten vil bli først automatisk overført til eventuell ektefelle samme år. Hvis heller ikke ektefelle har høy nok inntekt til å få brukt opp den negative alminnelige inntekten, så vil det bli etablert et underskudd til fremføring som kan benyttes mot alminnelig inntekt i senere år. Det er ingen tidsbegrensning på hvor lenge man kan fremføre et slikt underskudd.

Man kan benytte et slikt underskudd til å redusere skatten på alle typer inntekter, men fradraget kan bare benyttes til å redusere det man kaller alminnelig inntekt (fradragseffekt på 22 % etter oppjustering av tapsfradraget på aksjer). Et aksjetap eller fremførbart underskudd kan altså ikke brukes til å redusere trygdeavgift eller trinnskatt / toppskatt. En lønnstaker, næringsdrivende eller pensjonist må altså uansett betale trygdeavgift eller trinnskatt selv om alminnelig inntekt er kroner 0 (eller negativ). Les mer om disse reglene i Skatte ABC under “U2 – Underskudd”.

Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto