Skattemeldingen.

Informasjonen du trenger for
å kontrollere og rette skattemeldingen.

Her finner du informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen mot Nordnet-kontoene dine. Hvordan du fyller ut skattemeldingen avhenger av hvilke poster du skal kontrollere med tanke på kontotype, tjenester og hva du har handlet.

Du kan lese mer om spesifikke verdipapir eller hvordan du sender inn skattemeldingen på hjemmesiden til Skatteetaten.

Viktige datoer.

15. februar

Innen denne dagen vil alle årsoppgavene dine være tilgjengelige på nordnet.no.

31. mars

Innen denne datoen vil skattemeldingen være tilgjengelig. Du finner skattemeldingen elektronisk på www.altinn.nolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og nettsidene til skatteetaten.

30. april

Frist for å levere aksjeoppgaven og for å endre og levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister.

31. mai

Frist for å levere skattemeldingen for personlig næringsdrivende.
Du finner flere viktige datoer på nettsidene til Skattebetalerforeningenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Slik fikser du skatten på aksjer og fond

For de fleste som sparer i aksjer og fond vil utfylling av skattemeldingen være enkel, siden det meste er forhåndsutfylt. Du bør likevel sjekke beløpene.

Les Bjørn Eriks blogginnlegg: Slik fikser du skatt på aksjer og fondlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Våre skattetjenester.

Transaksjoner og sluttsedler.

På siden Transaksjoner og sluttsedler finner du informasjon om alle bevegelsene på kontoen din. Du kan stille inn det datointervallet du ønsker og søke på ulike typer transaksjoner og verdipapir. Her finner du også kvitteringer for handlene dine via Nordnet (sluttsedler).

Du kan legge ved både sluttsedler og utskrifter av transaksjonslister som vedlegg til skattemeldingen.

Årsoppgave.

Årsoppgaven brukes til å kontrollere den ferdigutfylte skattemeldingen din. Du finner årsoppgavene dine når du er innlogget på nordnet.no på siden Årsoppgave under menypunktet mine sider.

 • Aksjesparekonto: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen vises også gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen.
 • Aksje- og fondskonto: Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12. Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.
 • Investeringskonto Zero: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger vises også gevinst/fradragsberettiget beløp som du skal legge til eller trekke fra i skattemeldingen.
 • IPS, IPA og Pensjonskapitalbevis: Årsoppgaven viser verdi, innskudd (kun pensjonskapitalbevis) og eventuelle utbetalinger.
 • Sparekonto: Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

Lær mer om skatt.

Informasjon om skatt på utbytte.

Skjermingsfradrag - hva betyr det for deg?

Aksjesparekonto.

Med en Aksjesparekonto er skatterapporteringen relativt enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Gevinst ved salg av aksjer og fond er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen. Fra og med skatteåret 2019 får du utsatt skatt på utbytte du mottar på Aksjesparekonto.

Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til to forhold:

 • Uttak som overstiger innskuddet (tillagt skjermingsfradrag fra kontoen i løpet av året) skal skattlegges som gevinst eller tap.
 • Verdien av Aksjesparekontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på aksjesparekonto skal settes til 75 % av markedsverdien på aksjer og aksjefond 31.12.19).

Annen nyttig informasjon:

Skattefordelen med kontoen er at beskatning av avkastningen utsettes. Det betyr at du får mer kapital du kan investere her og nå. Skatten på avkastningen beregnes og forfaller til betaling først når du gjør et uttak av kontoen utover innskuddet tillagt skjerming, i stedet for ved hver transaksjon.

Kildeskatt blir eventuelt trukket i utstederlandet ved utbetaling av utbytte på utenlandske aksjer.

Dette bør du gjøre:

Kontroller kontoverdien din per 31.12 i post 4.1.8 i skattemeldingen mot punkt "Utgående verdi (31.12)" i årsoppgaven fra Nordnet. Skattemessig formuesverdi på aksjer og aksjefond skal settes til 75 % av markedsverdien 31.12.19. Skatteetaten vil beregne rabatten på 25 % automatisk i skatteoppgjøret.

Hvis du har flyttet verdipapir inn på Aksjesparekonto i 2019 bør du kontrollere årsoppgaven ekstra nøye med tanke på kostpriser, ubenyttet skjerming osv.

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Har du gjort ett eller flere uttak fra Aksjesparekontoen i løpet av fjoråret må du kontrolllere post 3.1.4 (ved gevinst) mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap». Når du tar ut penger er det 31,68 % skatt for skatteåret 2019 på den delen som utgjør avkastning.

For å få fradrag for tap på Aksjesparekonto må du avslutte kontoen før 31. desember. Da må du kontrollere post 3.3.7 mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap».

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen. Dette gjør du enklest på skatteetaten.no.

Andre spørsmål om Aksjesparekonto:

Gevinst ved salg av aksjer og fond er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen. Fra og med skatteåret 2019 får du også utsatt skatt på utbytte på Aksjesparekonto.

Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til to forhold:

 • Uttak som overstiger innskuddet (tillagt skjermingsfradrag fra kontoen i løpet av året) skal skattlegges som gevinst eller tap.
 • Verdien av Aksjesparekontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på verdipapirene skal settes til 75 % av markedsverdien 31.12.19).

For å få refundert kildeskatt må du fylle ut skjema RF-1147 i Skattemeldingen.

Skjerming på Aksjesparekonto beregnes ut i fra kostpris på kontoen.

På Nordnetbloggen kan du lese mer om skjermingsfradrag.

Sitter du med en aksje som har gått konkurs på din Aksjesparekonto får du ikke krevd fradrag på aksjen isolert sett. Men verditapet vil senke samlet kostpris på kontoen.

For å kunne kreve fradrag for tap på en Aksjesparekonto må du avslutte kontoen i sin helhet, og kostprisen på kontoen må være i minus. Du får forøvrig ikke avsluttet Aksjesparekontoer med verdipapirbeholdning, så du må evt. vente med å avslutte kontoen til konkursen i aksjen er formelt ferdigbehandlet, og aksjen er slettet i VPS.

Investeringskonto Zero.

Med en Investeringskonto Zero er skatterapporteringen relativt enkel. Vi i Nordnet rapporterer alt for deg.

Gevinst ved salg av aksjer og fond beskattes først når du tar gevinsten ut av kontoen. Skatt på Investeringskonto Zero er knyttet til følgende forhold:

Det beregnes hvor mye som er gevinst/tap når du tar penger ut av Investeringskonto Zero basert på verdien av kontoen ved uttak.

Fra og med 2019 er det innført nye skatteregler for Investeringskonto Zero. Les mer om det under "Gjeldende skatteregler i 2019".

Annen nyttig informasjon:

Skattefordelen med kontoen er at beskatning av avkastningen utsettes. Det betyr at du får mer kapital du kan investere her og nå. Skatten på avkastningen beregnes og forfaller til betaling først når du gjør et uttak av kontoen, i stedet for ved hver transaksjon eller utbytteutbetaling. Skjermingsmodellen kommer ikke til anvendelse i en kapitalforsikring som Investeringskontoen.

Kildeskatt blir eventuelt trukket i utstederlandet ved utbetaling av utbytte på utenlandske aksjer.

Dette bør du gjøre:

Kontroller kontoverdien din per 31.12 i post 4.5.2 i skattemeldingen mot punkt "Utgående verdi (31.12)" i årsoppgaven fra Nordnet. Skattemessig formuesverdi på Investeringskonto er 100% skatteåret 2019. Fra 2019 ble det også formuesrabatt på aksjeandel på investeringskonto.)

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler, må dette korrigeres i skattemeldingen.

Har du gjort ett eller flere uttak fra Investeringskontoen i løpet av fjoråret må du kontrolllere post 3.1.4 (ved gevinst) og post 3.3.7 (ved tap) mot årsoppgaven fra Nordnet og punktet «Gevinst / Tap». Les mer om hvordan investeringskonto skattlegges her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Hvis beløpene ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen.

Andre spørsmål om Investeringskonto Zero:

Du betaler først gevinstskatt når du tar penger ut av en Investeringskonto Zero. Det har ikke sammenheng med hva eller om du har solgt verdipapir, men på verdien av kontoen i forhold til innskudd på kontoen ved uttakstidspunktet.

Har du satt inn 100 000, kontoverdien har steget til 150 000 og du tar ut 50 000, vil 1/3 (siden 50 000 er 1/3 av kontoens verdi) av gevinsten på 50 000 gå til beskatning dette året. Har du tapt penger beregnes tap forholdsmessig på samme måte. For å realisere 100% tap eller gevinst må du tømme Investeringskontoen helt.

Du får refundert kildeskatt for mottatte utbytter fra utenlandkse aksjer i 2019. På grunn av skatteregler vil denne tjenesten mest sannsynligvis opphøre fra og med inntektsåret 2020 siden vi ikke kan kreve tilbake beløpet fra skattemyndighetene.

Vi har kontaktet skattemyndighetene i et forsøk på å kunne fortsette denne praksisen. 

Aksje- og fondskonto.

Nordnet rapporterer kontanter, renter og som en prøveordning i 2019 vil Nordnet og andre kontoførere også rapporter handel i utenlandske akjser. Men VPS rapporterer VPS-registrerte aksjer (Oslo Børs). I årsoppgaven fra oss kan du se i uthevet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere, og hvilke du selv må rapportere i skattemeldingen din.

Beskatning av Aksje- og fondskontoen din er knyttet til fire forhold:

 • Mottatt utbytte er skattepliktig inntekt
 • Eventuell gevinst/tap i forbindelse med realisasjon skal skattlegges
 • Verdien av kontoen din regnes som formue (skattemessig verdi på aksjer og aksjefond skal settes til 75 % av markedsverdien 31.12.19)
 • Renteinntekter er skattepliktig inntekt - rentekostnader gir fradrag

Annen nyttig informasjon:

Utbytte og gevinster utover et såkalt skjermingsfradrag skal beskattes. Skjermingsfradrag reduserer skatt på gevinst og utbytte.

Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere aksjens inngangsverdi (skjermingsgrunnlag) med skjermingsrenten - som skal tilsvare en risikofri markedsrente.

Skjermingsgrunnlaget er normalt sett anskaffelsesverdien inklusive avgifter. Skjermingsfradrag vil tillegges hvert eneste år du eier verdipapiret sammenhengende basert på gjeldende skjermingsrente. For å få skjermingsfradrag må du eie aksjen ved årsskiftet, og skjermingsfraget er knyttet til hver enkelt aksje for hvert enkelt inntektsår.

Les mer på skatteetaten.no.

Eier du aksjer gjennom et aksjeselskap vil selskapet i stor grad være fritatt for skatt på utbytte og gevinst fra aksjer, fondsandeler og noen finansielle instrumenter. Tap er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget.

Fritaksmetoden gjelder kun for inntekter fra selskaper som er hjemmehørende innenfor EØS. Det er også visse begrensninger for investeringer innenfor EØS.

Les mer om fritaksmetoden på skatteetaten.no.

Dette bør du gjøre:

Beholdningen din av aksjer, fond og andre verdipapir inngår som en del av formuen din. Alle børsnoterte aksjer (norske og utenlandske), grunnfondsbevis og andeler i aksjefond verdsettes til 75 % av markedsverdien i formuesgrunnlaget per 31. desember i skatteåret. Skatteetaten vil beregne rabatten på 25 % automatisk i skatteoppgjøret.

Norske verdipapirer
Norske aksjer/verdipapirer rapporterers via VPS eller Aksjonærregistret til Skatteetaten, og skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din*. Kontroller post 4.1.7 i skattemeldingen mot punktet Verdipapirinnehav Norge 31.12.2019 i årsoppgaven fra Nordnet. Du finner årsoppgaven under menyfliken Mine sider og Årsoppgave.

Vi rapporterer alle fondsinnehavene dine, og det skal være ferdig utfylt i skattemeldingen. Kontroller at ligningsverdien fra årsoppgaven stemmer med post 4.1.4 i skattemeldingen din. Korriger selv hvis noe mangler eller er feil.

*Hvis du for eksempel har handlet med tradingprodukter er det ikke sikkert VPS har rapportert innehavet for deg. Siden for eksempel warranter handles på Nordnets nominee-konto, vil ikke dette komme med i årsoppgaven din fra VPS. Er det noe som mangler i skattemeldingen mot det som står i årsoppgaven din fra Nordnet må du rapportere dette manuelt selv.

Utenlandske verdipapirer
Du må selv rapportere utenlandske aksjer under punkt 4.6.2 formue utenlandske verdipapirer. Du finner alle innehavene dine i årsoppgaven fra oss.

Utbytte for norske aksjer/verdipapirer skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din. Kontroller at alt stemmer overens med årsoppgaven din fra Nordnet. Husk at du kun skal betale skatt for den delen av utbyttet du har mottatt utover skjermingsfradraget. Hvis du har mottatt utbytte i løpet av året, men solgt aksjene dine før 31.12 har du ikke krav på skjermingsfradrag for dette året.

Utbytte for utenlandske aksjer/verdipapirer må du rapportere selv. Det står i årsoppgaven din fra Nordnet hvilke poster du må kontrollere eller fylle ut i skattemeldingen din.

Utbytte eller avkastning i rentefond skal være ferdig utfylt i skattemeldingen din. Avkastningen i rentefond skattlegges årlig (akkurat som en høyrente- eller sparekonto). I rentefond får du tildelt nye andeler i fondet fremfor renter i form av penger.

 • Realisert tap eller gevinst på utenlandske akjer må du rapportere selv. I årsoppgaven står det hvilke poster du skal kontrollere i skattemeldingen din.
 • Realisert tap eller gevinst på norske aksjer skal være forhåndsutfylt, men du må likevel kontrollerer at alt stemmer overens med skattemeldingen din og årsoppgaven fra Nordnet.
 • Realisert tap eller gevinst for fond rapporteres av Nordnet og skal være forhåndsutfylt. Kontroller at alt stemmer i skattemeldingen din.

Her finner du en rettledning på hvordan du sjekker Aksjeoppgaven (RF-1088).

Les mer om rapportering til myndighetene.

Fakta om realisert gevinst og tap

Aksjer ansees som realisert blant annet når de selges. Gevinst ved realisasjon av aksjer er skattepliktig, og tap fradragsberettiget. Gevinsten/tapet inngår i alminnelig inntekt som skattlegges med 31,68 %. Ubenyttet skjermingsfradrag kan redusere skattepliktig gevinst.

Gevinst-/tapsberegningen er differansen mellom verdipapirets utgangsverdi (vanligvis salgssum minus omkostninger) og inngangsverdi (vanligvis kjøpesum pluss omkostninger). Har du et ubenyttet skjermingsfradrag når du realiserer kan du kreve skjermingsfradraget fradratt i gevinsten, men merk at dette aldri kan øke eller skape et tap på realisasjonen. Du skal med andre ord kun skatte for den delen av gevinsten som går utover skjermingsfradraget.

Les mer på skatteetaten.no.

FIFO-prinsippet gjelder ved realisasjon

FIFO står for "first in first out". Prinsippet brukes for å avgjøre hvilke verdipapirer som skal anses for å være realisert. Dersom du eier flere aksjer i et selskap og kun selger (realiserer) noen av aksjene, skal de aksjene som ble kjøpt først ansees som solgt først. FIFO-prinsippet gjelder også for fondsandeler og andre verdipapirer.

Les mer om FIFO-prinsippet på skatteetaten.no.

Hvis du har flere kontoer, for eksempel en aksje- og fondskonto og en sparekonto, slås saldo og renter sammen. For å kontrollere disse beløpene må du se på årsoppgaven både for sparekontoen og aksje- og fondskontoen din.

Sjekk post 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Nordnet Bank i skattemeldingen din mot det som står i årsoppgaven fra oss.

Andre spørsmål om Aksje- og fondskonto:

Gevinst og tap i aksjer og fond realiseres det året du selger de. Denne gevinsten/tapet står normalt oppgitt i skattemeldingen du mottar i starten av april påfølgende år. Du er pliktig til å legge det inn selv hvis det mangler noe.

For å få refundert kildeskatt må du fylle ut skjema RF-1147 i Skattemeldingen.

Sitter du med en aksje til et selskap som har gått konkurs på en Aksje- og fondskonto må du vente til konkursen formelt sett er helt ferdigbehandlet og aksjen er slettet i VPS før tapet blir registrert.

En konkursbehandlig kan være en veldig lang prosess og det kan dermed ta litt tid før du får fradragsført tapet. Ønsker du tapet fradragsført tidligere må det eventuelt dokumenteres på egen hånd til skattemyndighetene at verdiene er tapt.

Dette gjør du i skjema RF-1159 som åpner seg når du legger til post 3.1.13 og 3.3.13 i skattemeldingen.

Individuell pensjonssparing.

Du betaler skatt på IPS-kontoen din først når du blir pensjonist og tar penger ut fra kontoen. I den "gamle" IPS-kontoen beskattes hvert enkelt uttak som pensjonsinntekt. I den "nye" IPS-kontoen, som ble lansert i november 2017, beskattes uttak som alminnelig inntekt (22 % i 2019). I oppsparingsperioden gir innskuddene lavere skatt.

Verdien av IPS-kontoen er unntatt formuesskatt.

Annen nyttig informasjon:

IPS er en privat pensjonssparing hvor du kan sette inn opptil 40 000 NOK i året som du får utsatt skatt på. Dette er greit å vite:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)
 • IPS-saldoen er fritatt for evt. formueskatt
 • Du får ikke skjermingsfradrag
 • Utbetalinger til begunstigede ved forsikringstakers død beskattes som pensjonsinntekt
 • For evt. fradrag for kildeskatt, bruk skjema RF-1147 i Skattemeldingen

Dette bør du gjøre:

Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Nordnet trekker ikke skatt på dine vegne, men utbetaler brutto beløp fra din IPS-konto.

Kontroller post 2.2.2 i skattemeldingen mot "Utbetalt i løpet av året" i årsoppgaven fra Nordnet. Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler må du korrigere det i skattemeldingen.

Sparekonto.

På Sparekonto betaler du årlig skatt på rentene du mottar, i tillegg til at saldo per 31.12 inngår i formuesgrunnlaget ditt. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Dette bør du gjøre:

Hvis har flere kontoer, for eksempel en aksje- og fondskonto og en sparekonto, slås saldo og renter sammen. For å kontrollere disse beløpene må du se på årsoppgaven både for sparekontoen og aksje- og fondskontoen din.

Du finner årsoppgaven når du logger inn på sparekontoen din, og går til menypunktet mine sider og Årsrapport.

Pensjonskapitalbevis.

Med et Pensjonskapitalbevis er skatterapporteringen relativt enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)
 • Skjermingsfradraget bortfaller
 • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt

Dette bør du gjøre:

Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Kontroller at skattemeldingens post 2.2.2 stemmer med punktet "Utbetalt i løpet av året" fra årsoppgaven fra Nordnet.

Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler så må du korrigere dette i skattemeldingen.

IPA.

IPA beskattes som pensjonsinntekt når penger tas ut fra kontoen. Verdien av IPA-avtalen er unntatt formuesskatt.

IPA er en privat pensjonssparing hvor du tidligere kunne sette inn opptil 40 000 NOK i året som du fikk fradrag for i skattemeldingen. I 2006 ble skattefradragsmuligheten tatt bort, og IPA ble stengt for innskudd.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)
 • IPA-saldoen er fritatt for evt. formueskatt
 • Du får ikke skjermingsfradrag
 • Utbetalinger til begunstigede ved forsikringstakers død beskattes som pensjonsinntekt

Dette bør du gjøre:

Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt. Nordnet trekker ikke skatt på dine vegne, men utbetaler brutto beløp fra IPA.

Kontroller post 2.2.2 i skattemeldingen mot "Utbetalt i løpet av året" i årsoppgaven fra Nordnet. Hvis beløpet ikke stemmer eller mangler må du korrigere det i skattemeldingen.