Gå til hovedinnhold

Skattemeldingen.


Informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen.

Her finner du informasjonen du trenger for å kontrollere og rette skattemeldingen mot Nordnet-kontoene dine. Hvordan du fyller ut skattemeldingen avhenger av hvilke poster du skal kontrollere med tanke på kontotype, tjenester og hva du har handlet.

Du kan lese mer om spesifikke verdipapir eller hvordan du sender inn skattemeldingen på hjemmesiden til Skatteetaten.

Viktige datoer.

15. februar

Innen denne dagen vil alle årsoppgavene dine være tilgjengelige på nordnet.no.

31. mars

Innen denne datoen vil skattemeldingen normalt være tilgjengelig. Du finner skattemeldingen elektronisk på www.altinn.no og nettsidene til skatteetaten.

30. april

Frist for å endre og levere skattemeldingen, samt aksjeoppgaven for lønnstakere og pensjonister.

31. mai

Frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende.

Våre skattetjenester.

Transaksjoner og sluttsedler.

På siden Transaksjoner og sluttsedler finner du informasjon om alle bevegelsene på hver enkelt konto. Du kan stille inn det datointervallet du ønsker og søke på ulike typer transaksjoner og verdipapir. Her finner du også kvitteringer for handlene dine via Nordnet (sluttsedler).

Du kan legge ved både sluttsedler og utskrifter av transaksjonslister som vedlegg til skattemeldingen.

Nedover på denne siden finner du informasjon om skattereglene for hver av kontotypene som er tilgjenglig hos Nordnet.

Årsoppgave.

Årsoppgaven brukes til å kontrollere den ferdigutfylte skattemeldingen din. Du finner årsoppgavene dine når du er innlogget på nordnet.no på siden Årsoppgave under menypunktet mine sider.

 • Aksjesparekonto:

  Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.

 • Aksje- og fondskonto:

  Årsoppgaven viser rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12.

 • Investeringskonto Zero:

  Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.

 • IPS, IPA og Pensjonskapitalbevis:

  Årsoppgaven viser verdi, innskudd (kun pensjonskapitalbevis) og eventuelle utbetalinger.

 • Sparekonto:

  Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.

Lær mer om skatt.

Disse kostnadene kan du trekke fra.

Fradragsføring av kostnader.

Informasjon om skatt på utbytte.

Viktig å vite om skatt på utbytte.

Hva er skjermingsfradrag?

Hva er skjermingsfradrag?


Nettmøte om skattemeldingen.
Nettmøte om skattemeldingen.

I denne gjennomgangen med Skattebetalerforeningen og Nordnet får du høre om skattereglene for aksjer og fond for de ulike kontotypene. Sendingen holdes av Joachim Johannessen, advokat i Skattebetalerforeningen, og Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Investeringer via investeringsselskap eller AS.
Investeringer via investeringsselskap eller AS.

Finn ut mer om fordeler og ulemper ved å investere via et investeringsselskap eller AS, samt relevant informasjon om skatt og fritaksmetoden. Det blir også fokus på holdingsselskap, og hvilke muligheter og utfordringer etablering av dette fører med seg.

Aksjesparekonto.

Med en Aksjesparekonto er skatterapporteringen relativt enkel. Alt blir rapportert for deg, men du må kontrollere skattemeldingen.

Gevinst ved salg av aksjer og fond, samt aksjeutbytte, er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen.

Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til to forhold:

 • Uttak som overstiger innskuddet (tillagt skjermingsfradrag fra kontoen) skal skattlegges som gevinst eller tap. Skattesatsen for 2021 er 31,68 % (satsen økes til 35,2 % i 2022).

 • Verdien av Aksjesparekontoen din regnes som formue. Skattemessig verdi på aksjesparekonto skal settes til 55 % av markedsverdien på aksjer og aksjefond per 31.12.21 (skattemessig verdi økes til 75 % i 2022). Eventuelle kontanter på kontoen verdsettes til 100 %.


Dette bør du gjøre:


Andre spørsmål om Aksjesparekonto:

Investeringskonto Zero.

Med en Investeringskonto Zero er skatterapporteringen relativt enkel. Vi i Nordnet rapporterer alt for deg.

Gevinst ved salg av aksjer og fond beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Det vil si at du nyter fordel av utsatt skatt på gevinsten.

Skatt på Investeringskonto Zero er knyttet til følgende forhold:

 • Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2021, vil du måtte skatte av uttaket om du har gevinst. Har du et tap får du fradrag. Gevinst eller tap regnes på kontonivå og alle uttak skattlegges etter en gjennomsnittsberegning. Aksjeavkastning skattlegges med en sats på 31,68 % i 2021 (satsen økes til 35,2 % i 2022). Renteavkastning skattlegges med 22 %.

 • Verdien av Investeringskonto regnes som formue og det skilles mellom aksjeinvesteringer og renteinvesteringer. Aksjedelen på investeringskontoen verdsettes til 55 % av markedsverdien i 2021 (økes til 75 % i 2022). Rentedelen verdsettes til 100 %. Her er reglene noe komplisert.

  Les mer i dette innlegget.


Dette bør du gjøre:


Andre spørsmål om Investeringskonto Zero:

Aksje- og fondskonto.

Med en aksje- og fondskonto (VPS-konto) eier du aksjer eller fond direkte, og gevinst og tap ved salg skattlegges ved hver realisasjon. Aksjeutbytte beskattes årlig. I årsoppgaven fra oss kan du se i uthevet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere, og hvilke du selv må rapportere i skattemeldingen din.

Beskatning av aksje- og fondskontoen din er knyttet til fire forhold:

 • Eventuell gevinst/tap i forbindelse med realisasjon skattlegges årlig

 • Mottatt utbytte skattlegges årlig

 • Verdien av kontoen din regnes som formue. Skattemessig verdi på aksjer og aksjefond skal settes til 55 % av markedsverdien 31.12.21 (økes til 75 % i 2022).

 • Renteinntekter er skattepliktig inntekt hvert år - tap på rentefond gir fradrag. Renteavkastning skattlegges med 22 %.


Annen nyttig informasjon:

Privatpersoner som ønsker fleksibilitet til å bytte verdipapirer bør generelt eie aksjer og fond via en aksjesparekonto eller investeringskonto, og ikke via en aksje- og fondskonto. Det skyldes at disse to kontotypene har fordelen av utsatt skatt ved kjøp og salg samt utbytte. Handler du derimot derivater og andre avanserte instrumenter, må disse handles via en aksje- og fondskonto. Aksjeselskaper (investeringsselskaper og holdingselskaper) har ikke noe valg: De kan kun opprette en aksje- og fondskonto.

Les mer om de ulike kontotypene her.

Dette bør du gjøre:


Andre spørsmål om aksje- og fondskonto:

Egen pensjonskonto.

Det er utelukkende kunder som har startet pensjonsutbetaling som vil se spor etter pensjonskontoen i skattemeldingen. Når du starter pensjonsutbetalingen så vil det skje fra et pensjonskapitalbevis (PKB), og Nordnet rapporterer dette automatisk på dine vegne. Det eneste du må gjøre er å kontrollere at informasjonen i skattemeldingen stemmer.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte

 • Du får ikke skjermingsfradrag på pensjonskapitalbevis

 • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt

 • Merk at saldoen på pensjonskapitalbeviset ikke er ført opp som formue i skattemeldingen, i likhet med IPS og pensjon fra folketrygden. Dette skyldes at disse midlene er fritatt fra formuesskatt.


Dette bør du gjøre:


Individuell pensjonssparing (IPS).

Med Individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare til pensjon og samtidig få skattefordeler. Beskatning av IPS er knyttet til fire forhold:

 • Du kan spare inntil 40 000 i året (15 000 kr for 2022) og få en skattefordel på inntil 8 800 kr (3 300 kroner fra 2022). Fradragssatsen er 22 %

 • IPS-saldoen er fritatt for evt. formueskatt

 • Du betaler skatt på IPS-kontoen din først når du blir pensjonist og tar penger ut fra kontoen. I den "gamle" IPS-kontoen beskattes hvert enkelt uttak som pensjonsinntekt. I den "nye" IPS-kontoen, som ble lansert i november 2017, beskattes uttak som alminnelig inntekt (p.t 22 %).


Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte (utbytte fra utenlandske aksjer kan bli ilagt kildeskatt)

 • Du får ikke skjermingsfradrag

 • Før opp fradrag for eventuelt betalt kildeskatt under tema

  Personlige forhold – betalt skatt i utlandet.


Dette bør du gjøre:


Individuell pensjonsavtale (IPA).

IPA beskattes som pensjonsinntekt når penger tas ut fra kontoen. Verdien av IPA-avtalen er unntatt formuesskatt.

IPA er en privat pensjonssparing hvor du tidligere kunne sette inn opptil 40 000 kroner i året som du fikk fradrag for i skattemeldingen. I 2006 ble skattefradragsmuligheten tatt bort, og IPA ble stengt for innskudd.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte

 • IPA-saldoen er fritatt for evt. formueskatt

 • Du får ikke skjermingsfradrag

 • Utbetalinger til begunstigede ved forsikringstakers død beskattes som pensjonsinntekt


Dette bør du gjøre:


Pensjonskapitalbevis.

Det er kun personer som har startet utbetaling av pensjonkapitalbeviset som vil se spor etter pensjonskapitalbeviset i skattemeldingen.

Har du startet pensjonsutbetalingene rapporteres dette automatisk, men du må kontrollere skattemeldingen.

Annen nyttig informasjon:

 • Det er ingen løpende skatt på gevinst eller mottatt utbytte

 • Du får ikke skjermingsfradrag på pensjonskapitalbevis

 • Utbetalinger beskattes som pensjonsinntekt

 • Merk at saldoen på pensjonskapitalbeviset ikke er ført opp som formue i skattemeldingen, i likhet med IPS og pensjon fra folketrygden. Dette skyldes at disse midlene er fritatt fra formuesskatt.


Dette bør du gjøre:


Sparekonto.

På sparekonto betaler du årlig skatt på rentene du mottar, i tillegg til at saldo per 31.12 inngår i formuesgrunnlaget ditt. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Dette bør du gjøre: