Gå til hovedinnhold

Nettmøte om skatt på facebook

I dag hadde vi besøk av Joachim Johanessen fra Skattebetalerforeningen på vår facebook side. Hensikten var å la nye og gamle kunder få svar på sine spørsmål om skatt. Skatt er som kjent et het tema i forbindelse med årsskiftet, så her får du høydepunktene fra dagens nettmøte.

Hvis man har spart i fond men en fast spareavtale i 10 år sammenhengende. Hvordan vet man hvor mye skjermingsfradrag man får? Blir dette regnet ut automatisk i selvangivelsen?

Skjermingsfradraget vil beregnes ut i fra hvor mye du har betalt inn i spareavtalen per 31.12, men forvaltningsselskapet vil holde orden på beregningen av skjerming for deg, slik at for eksempel gevinsten som fremkommer i selvangivelsen allerede har hensyntatt skjermingsfradraget. Du vil motta en oppgave fra forvaltningsselskapet hvor disse opplysningene fremkommer. Har du derimot realisert en andel i et utenlandsk selskap som ikke har gitt opplysninger til skattemyndighetene må du selv fylle ut RF 1059 og beregne skjermingen selv.

Jeg har gjort tap i min IPA i det siste og lurer på om det er mulig å få avdrag for det?

Nei, det er ikke mulig. Se nærmere om svaret nedenfor vedrørende gevinst på en IPA.

Jeg har gjort gevinst i min IPA i det siste, må jeg betale skatt på gevinst?

Nei, det er det ikke. Avkastning av midler som er innestående på en IPA konto er ikke skattepliktig ved opptjeningen. Det er først når det blir foretatt en utbetaling ihht. pensjonsavtalen at utbetalingen blir skattlagt som pensjonsinntekt. Skatteplikten gjelder for all utbetaling uavhengig av om det er tidligere innbetalt beløp eller avkastning på de innbetalte beløpene.

Dersom man har et tap på Investeringskonto Zero, og man tar ut pengene (realiserer tapet) den 28/12. Så setter man inn pengene igjen første handelsdag i 2013. Er dette lovlig?

Jeg kjenner litt for lite til ordningen med Investeringskonto Zero (som er et forsikringsprodukt), men generelt vedrørende salg og gjenkjøp av aksjer så kreves det at tapet er reellt for at du skal kunne fradragsføre det. Hvis man for eksempel selger aksjer og kort tid etterpå snur seg rundt og kjøper de samme aksjene tilbake, vil skattekontoret kunne komme til å stille spørsmål ved om salget var reelt eller ikke. Skattekontoret mener at du må risikere noe når du selger aksjene, slik at det må være en reell fare for at du må kjøpe tilbake aksjene for en annen pris enn du solgte de for. Men erfaringsmessig skal det mye til før det blir snakk om gjennomskjæring i tilfeller hvor man kjøper og selger aksjer som er registrert på børs, selv om det bare har gått noen dager. Når man kjøper aksjen tilbake noen dager senere, så har man jo rent faktisk vært eksponert for en viss risiko i denne perioden.

Hvis jeg selger aksjene mine den 28. desember så er jo oppgjør en dato inn i det nye året. Vil da realisasjonen registreres på 2012 eller 2013?

Det er handelsdatoen som er avgjørende. Så hvis handelsdatoen (tidspunktet for avtaleinngåelse) er 28. desember 2012 så skal gevinsten eller tapet tidfestes i 2012 og følgelig være med i selvangivelsen for dette året. Tidligere var det registrering av eierskifte i VPS som var avgjørende for børsnoterte aksjer, men etter en regelendring i 2011 er det altså handelsdatoen som avgjør når en gevinst/tap skal medtas i selvangivelsen.

Jeg har fått utbytte i et svensk selskap. Siden jeg er norsk ble jeg trukket for en kupongskatt samtidig jeg mottok utbytte på min Nordnet konto. Dette fordi jeg er nordmann. Men er det mulig å få fradrag eller noe på en slik kupongskatt?

Hvis du har betalt skatt på utbytte i Sverige så kan du kreve fradrag for denne skatten i Norge, slik at du ikke risikerer å måtte betale dobbel skatt. Det du må gjøre da er å fylle ut et skjema som heter RF 1147(Kreditskjema) som du leverer sammen med selvangivelsen. Gjelder dette et tidligere år må du sende inn en klage så raskt som mulig.

Hvordan fungerer skjermingsfradraget for en som har kjøpt og solgt aksjer i løpet av året?

Hvis man har kjøpt og senere solgt de samme aksjene innenfor samme inntektsår så vil man ikke få noen skjerming på disse aksjene. Det er kun den som er eier av aksjene ved årsskifte som vil bli tilordnet skjerming.

Hvis man handler aksjer gjennom et AS er man innenfor fritaksmodellen. Hvordan er reglene hvis man handler aksjer eller fond utenfor EØS?

Hvis man eier aksjer gjennom et aksjeselskap så vil selskapet som hovedregel være nesten fritatt for beskatning av gevinst/utbytte på aksjer (fritaksmetoden – kun 3 % av det skattefrie utbytte er skattepliktig (f.o.m 2012 er det ikke 3 % inntektsføring av gevinst). Men fritaksmetoden gjelder altså ikke for inntekter fra selskaper som er hjemmehørende utenfor EØS. Når man eier aksjer gjennom et aksjeselskap må man derfor være nøye med å sjekke om selskapet det investeres i er innenfor eller utenfor EØS. Hvis selskapet det investeres i ligger i et lavskatteland innenfor EØS, så må selskapet være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet for at aksjeinntektene skal omfattes av fritaksmetoden. Hvis man skal gjøre en investering utenfor fritaksmetoden må man derfor ikke gjøre dette via et holdingselskap. Gjør man det vil selskapet måtte betale 28 % skatt på gevinsten eller utbytte, i tillegg til at man som privat aksjonær få nye 28 % i skatt når man tar pengene ut. Dette gir da samlet sett en skatt på 48,16 %. Hadde man heller tatt denne investeringen privat ville maksimal skatt utgjort 28 % (før skjerming).

Kan jeg få noe fradrag på skatten ved kjøp og salg av aksjer?

Da kan du ha krav på fradrag for eventuelle utgifter i forbindelse med dette. Dersom du for eksempel abonnerer på realtidskurser, økonomiske tidsskrifter/aviser mv, fører du utgiftene opp i post 3.3.7 i selvangivelsen. Opplys i post 5.0 hva utgiftene består i. Teksten i post 5.0 kan for eksempel se slik ut: “I post 3.3.7 har jeg ført inn et beløp på kr 4 500. Beløpet gjelder utgifter i forbindelse med aksjehandel (ikke kurtasje ved kjøp/salg). Utgiftene omfatter abonnement på bladet Kapital og Finansavisen, samt abonnement på realtidskurser fra Oslo Børs. Utgiftene kan dokumenteres dersom skattekontoret ber om dette.

Jeg vurderer å selge mine privateide aksjer til mitt aksjeselskap til den verdien jeg kjøpte de for slik at det ikke blir noen gevinst å skatte av for meg. Går det?

Nei. Her vil du bli skattlagt for den fulle gevinsten, som om du hadde solgt til markedsverdi, så dette er dessverre ingen måte å unngå gevinstskatt på.Grunnen til det er at aksjeselskapet er en egen, selvstendig skattyter. Etter skatteloven har du plikt til å fastsette prisen som ved et ordinært salg.

Kan man trekke ifra kurtasje man har betalt megler ved kjøp og salg av aksjer?

Kurtasje kommer til fradrag det året du selger aksjene. Kurtasje ved kjøp av aksjer legges til kjøpsprisen, og øker skjermingsrunnlaget ditt. Skjermingsgrunnlaget er grunnlag for å beregne hvor stor del av utbyttet som er skattefritt. Kurtasje betalt ved salg av aksjene reduserer salgssummen, og dermed skattepliktig gevinst.

/Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer