Porteføljeoppdatering – Januar 2019

Første måned i 2019 er over og et tilbakeblikk over porteføljens utvikling i perioden er derfor interessant. Januar måned har vært en god måned for vår portefølje, med en månedlig avkastning på 4,45% mot hovedindeksen (OSEBX) som er opp 4,48% er vi positive til porteføljens utvikling så langt i 2019. Av figuren nedenfor kan en se vår månedlige avkastning. Per 31.01.2019 er avkastningen vår siden start av konkurransen -9,70%, mens hovedindeksen er ned -7,89% i samme periode. Vi henger litt etter enda, men med hensyn til våreposisjoner i olje og shipping sektoren som hadde en tøff høst i 2018 er vi tross alt fornøyde.

* Total avkastning siden konkurranse start inkluderer utbytte

En kan si at oppgangen knyttet til oljesektoren kan relateres til økt oljepris, som i januar har steget 13% og har den siste tiden ligget på et nivå rundt 60. Odfjell Drilling skiller seg helt klart ut med en månedlig avkastning på nærmere 20%. I en børsmelding fra selskapet fremgår det at Odfjell Drilling har forlenget en boreservicekontrakt som omfatter tre platformer til BP på 2 år med to ytterligere ettårsopsjoner. Nåværende kontrakt utgikk iløpet av januar 2019. Ny kontrakt på tre av sine rigger anslår vi som en solid positiv nyhet som vil bidra til bedret og mer stabil kontantstrøm fremover. Vi står fremdeles fast på et bedret marked for Harsh -Environment rigger som blant annet Odfjell besitter.

Innenfor shipping stiger Avance Gas godt i perioden. I likhet med oss reagerte markedet positivt til Q4 som ikke gjenspeiles i månedsavkastningen. Av rapporten går det frem at ratene øker, men kostnadene holdes stabilt noe som fører til mer inntjening og noe mindre tap. Selskapet har fortsatt negativ bunnlinje, men kan sies å være minimalt i forhold til tidligere kvartal og gir videre indikasjoner på at markedet er i ferd med å bedre seg. Av rapporten fremgår det at to av skipene skal få installert scrubbere mens 5 skal bytte til compliant-fuel. Dette med tanke på IMO 2020. Fra vår side anses dette som en god balansering mtp endelig utfall av IMO 2020. Det skal sies at selskapets gjeld er å få hodebry av. Samtaler om refinansiering av gjeld er et tema og kan ha en negativ innvirkning aksjekursen med blant annet tanke på hva emisjonskursen blir.
Til tross stiller vi oss positive til selskapet. Det fundamentale står støtt inntil videre. Flåteveksten regnes fortsatt som lav med 11 nye skip i 2008, 18 i 2019 og 19 i 202.

Selskapene Gjensidige og Sandnes Sparebank er andre selskaper som har hatt en sterk utvikling i perioden.
Gjensidiges kvartalsrapport for Q4 viser en kraftig resultatvekst sammenlignet med fjoråret og knyttes i stor grad til bedret lønnsomhet innenfor skadeforsikringsvirksomheten. Selskapet leverer i 2018 en egenkapitalavkastning på 17,3% og planlagt dividende gir en utbyttegrad på omkring 5%. Basert på at salget av Gjensidige bank går frem å være avsluttet i Q1 2019 hadde vi sett for oss noe høyere utbytte. Vi ser da for oss at selskapet vil øke sin markedsposisjon i utlandet, da spesielt videre i Baltikum og Norden ellers. Videre gir rapporten inntrykk at selskapet har god kostnadskontroll til tross for forrige års værforhold og skadeverk. Negativt som fremkommer av rapporten lav lønnsomhet i motor segmentet. Økt fokus på dette området videre i 2019 gjør at vi stiller oss positive til Gjensidiges videre utvikling og holder vår posisjon.

Sandnes Sparebank er posisjonen som har gjort det best hittil i år i finanssektoren. Selskapet legger ikke frem Q4 før 14.februar, men siste guiding fra selskapet gir indikasjoner på at en gode tall er å vente. Av guidingen går det blant annet frem at selskapet har lavere tap på utlån en tidligere kommunisert. God utvikling de siste årene, og da spesielt siste år gjør at vi forventer gode tall presentert. Selskapet har fortsatt en lav P/B på omkring 0,8 og er noe lavere enn sammenlignbare selskaper. Bare basert på selskapets utvikling forventer vi et utbytte i 2018 ut i fra historisk tall å være ca. 4 kr per egenkapitalbevis, som gir en div yield på ca. 6,6% ut i fra dagens nivåer.


Den siste perioden har det vært slipp av kvartalsrapporter til enkelte av selskapene våre. Basert på de som er kommet vil vi motta noe utbytte. Per nå forventer vi utbytte i februar, mars og mai fra Equinor, Sparebank 1 SMN samt Gjensidige Forsikring. Utbytte er forventet å være i overkant av kr 1000 og vil bidra positivt til vår totale avkastning. Med sikte på videre oppgående kursutvikling går vi inn mot en spennende tid i møte.


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer