Lær teknisk analyse: Volum

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Lær teknisk analyse – i fire enkle steg

Interessen for teknisk analyse har økt kraftig i takt med bruken av Internett og den økende investeringslysten blant private investorer. Denne analysemetoden var tidligere forbeholdt de profesjonelle; det var både dyrt og tungvint å få tilgang til data og programmer for teknisk analyse. Med utbredelsen av Internett er slikt materiale nå mer eller mindre tilgjengelig for enhver.

Vi ser på fire sentrale begreper og modeller innen teknisk analyse, nemlig trend, støtte og motstand, formasjoner og volum.

Lær teknisk analyse: Introduksjon

Lær teknisk analyse: Del 1 – Trender

Lær teknisk analyse: Del 2 – Støtte og motstand

Lær teknisk analyse: Del 3 – Formasjoner

Del 4 – Volum

Børsnoterte aksjer gir oss informasjon om kurs og volum. Med volum mener vi antall aksjer handlet på børsen, eventuelt omsatt verdi i kroner. Voluminformasjon gir oss muligheten til å bedømme styrken og påliteligheten til en kursbevegelse. Dette gjøres ved å sammenligne selve kursbevegelsen med utviklingen i omsetningsvolumet. For mange investorer er volum av liten interesse, så lenge det er høyt nok, slik at de enkelt kan kjøpe og selge aksjer i selskapene. Volum er imidlertid særdeles viktig i forbindelse med teknisk analyse av aksjer.

Volumutvikling skal følge kursutvikling
En analyse av bevegelser i kursgrafen bør alltid kombineres med analyse av omsetningsvolum. Volum skal i denne forbindelsen forstås relativt. Vi skal altså se på hvordan volumet i en bestemt aksje utvikler seg over tid. Det dreier seg altså ikke om hvorvidt det er høyt eller lavt volum i forhold til antall aksjer i selskapet.

Vi skal også hele tiden huske på at det vi som investorer leter etter, er endringer – endringer som kan fortelle oss om en kommende trendvending. Spesielt observante bør vi være på forhold mellom kurs og volum som ikke svarer til normalsituasjonen, det vil si det normale forholdet i en trendbevegelse. Som en første grunnregel kan vi si: I trendbevegelsen følger kurs og omsetning hverandre. Når kursen i en stigende trend stiger, så stiger også omsetningen, og når kursen faller innenfor trenden, så faller omsetningen (figur 1). Det motsatte er tilfelle i en fallende trend. Når kursen i en fallende trend faller, så stiger omsetningen, og når kursen stiger, så faller omsetningen. Dette er normalsituasjonen. Den forteller oss at trenden som vi har observert, stadig er intakt, og vi skal derfor ikke foreta oss noe.

Figur 1. Forholdet mellom trend og omsetningsvolum. Den øverste linjen er aksjekursen. Omsetningsvolum er det mørkegrå skraverte området nederst. I en stigende trend skal volumet stige når kursen stiger, og volumet falle når kursen korrigerer tilbake. I fallende trender er det motsatt – der skal volumet stige når kursen faller.

Unormal volumutvikling varsler trendbrudd
Hvis vi befinner oss i en stigende trend og observerer at mens kursen stadig stiger, så faller omsetningsvolumet, så har vi et signal om en mulig trendvending. Hvis kursen deretter begynner å falle på stigende omsetning, og at den så stiger igjen på fallende omsetning, så har vi en sterk indikasjon på at trenden vil snu (figur 2).

Figur 2. Fallende volum på stigende kurs og stigende volum på fallende kurs – en indikasjon på at trenden vender.

Spesialsituasjoner
Når et stigende eller fallende marked har vart lenge, skal vi være på jakt etter et par viktige spesialsituasjoner. Disse varsler trendvending, og man kan her komme svært tidlig inn i langvarige kursbevegelser dersom man tolker markedet riktig.

Hvis vi i en stigende trend får en plutselig og kraftig kursoppgang på høyt volum og deretter et like plutselig og kraftig fall, så har vi et mulig avslutningsrally (figur 3). Alle investorer har her kastet seg på (kursen stiger kraftig), og det er ikke lenger flere kjøpere (kursen faller tilbake igjen), noe som varsler en mulig vending til en fallende trend.


Figur 3. Mulig avslutningsrally i en stigende trend. Både kurs og volum stiger først kraftig, for deretter å falle kraftig igjen. Denne spesialsituasjonen varsler en mulig vending til en fallende trend.

I en fallende trend som har vart lenge, kan vi noen ganger oppleve at kursen faller kraftig på svært høyt volum. Dette kan være initiert av brudd på stop-loss-nivåer eller tvangssalg fra belånte investorer. Hvis kursen så plutselig snur til en like bratt stigning, men uten særlig omsetning, så er det et tegn på at vi har hatt et sell-off og at trenden vil vende opp (figur 4).


Figur 4. Sell-off i en fallende trend. Denne spesialsituasjonen varsler en mulig start på en stigende trend.

Økende volum bekrefter kjøps- og salgssignaler
Figur 5 viser eksempel på volumutvikling i forbindelse med en kursformasjon. Omsetningen skal vanligvis falle etter hvert som formasjonen utvikler seg. Når kursen bryter ut av en formasjon, så skal omsetningen stige. Dette vil forsterke kjøps- eller salgssignalet som blir gitt. Hvis dette ikke skjer, bør bruddet tillegges mindre vekt, da det ofte kan vise seg å være falskt.

Også ved brudd over en markert trendlinje eller en sterk støtte- eller motstandslinje, bør vi følge med på volumet. Dersom dette skjer på stor omsetning, så er det en indikasjon på at bruddet er ekte.


Figur 5. Omsetningen bør stige ved brudd gjennom trendlinjer og ut fra kursformasjoner, slik som fra denne hode-og-skuldre-formasjonen.

Candlesticks for kortsiktige analyser
For kortsiktige analyser er candlestick-charts et uvurderlig verktøy. Der ser man veldig enkelt kursspennet gjennom dagen og for eksempel detaljerte støtte- og motstandsnivåer. Det som kanskje er aller viktigst her, er imidlertid hvordan volumet og kursen korresponderer. Vi ønsker å se høyt volum på økende kurser og lavt volum på fallende kurser – det indikerer at aksjen skal stige videre framover. Figur 6 viser et godt eksempel.

Figur 6. (c) Investtech.com. Et candlestick-chart der hver dag plottes som en søyle, hvit for oppgang og sort for nedgang. Volum plottes nede i chartet. På dager med kursoppgang plottes volum grønt, mens det plottes rødt på dager med nedgang. Vi ønsker altså at de grønne søylene skal være høye og de røde skal være lave. Det vitner om at det er aktive kjøpere som styrer kursen, og indikerer en videre positiv utvikling i aksjen.


Figur 7. (c) Investtech.com. Grafen viser teknisk analyse av REC Silicon på middels lang sikt. Legg merke til volumutviklingen, altså det grå området nederst i chartet. Volumbalansen er positiv, dvs. at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser.

Bakgrunnen for at man kan utarbeide tekniske analysemodeller, er at markedet gjentar seg selv på en slik måte at det dannes mønstre. Investorer lar seg påvirke psykologisk og gjør de samme feilene igjen og igjen. Disse mønstrene kan identifiseres og settes inn i systemer, enten via rent visuelle metoder eller via matematiske og statistiske modeller. Etablert teknisk analyse-teori viser at det er spesielt fire slike modeller som har større betydning enn andre, og som er enkle å ta i bruk ved praktisk aksjehandel. Vi har sett på disse fire sentrale modellene, nemlig trend, støtte og motstand, formasjoner og, i denne artikkelen, volum. Disse modellene er sentrale i Investtechs analysesystem.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer