Lær teknisk analyse: Formasjoner

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Lær teknisk analyse – i fire enkle steg

Interessen for teknisk analyse har økt kraftig i takt med bruken av Internett og den økende investeringslysten blant private investorer. Denne analysemetoden var tidligere forbeholdt de profesjonelle; det var både dyrt og tungvint å få tilgang til data og programmer for teknisk analyse. Med utbredelsen av Internett er slikt materiale nå mer eller mindre tilgjengelig for enhver.

Vi ser på fire sentrale begreper og modeller innen teknisk analyse, nemlig trend, støtte og motstand, formasjoner og volum.

Lær teknisk analyse: Introduksjon

Lær teknisk analyse: Del 1 – Trender

Lær teknisk analyse: Del 2 – Støtte og motstand

Del 3 – Formasjoner

Hva er en formasjon?
En formasjon er en samling av motstands- og støttepunkter som oppstår som følge av korreksjonsbevegelser i trenden. Motstands- og støttepunktene danner til sammen et mønster i kursgrafen som har en bestemt visuell form.

Når kursen har dannet en formasjon, indikerer dette at tankemåten og psykologien til investorene i markedet er i en bestemt tilstand. Dette forutsier det kommende handlingsmønsteret hos investorene og det er dermed mulig si noe om den fremtidige kursutviklingen.

En formasjon som brytes, signaliserer videre utvikling i samme retning som bruddet. Objektivet, det vil si forventet minimum kursendring, er lik formasjonens høyde målt i prosent. En formasjon som utvikles mellom 100 og 110 kr som brytes opp, gir altså et signal om at aksjen skal stige videre til 121 kr (10 % opp) eller høyere. Dette skal skje i løpet av en tidsperiode som er like lang som formasjonen.

Formasjoner gir sterke kjøps- og salgssignaler når de brytes, og identifikasjon og handel basert på disse, er noe av det beste vi kan gjøre innen teknisk analyse. En forskningsrapport fra Investtech viser for eksempel at kjøpssignaler fra rektangelformasjoner slår til i hele 67 % av tilfellene, og at en ved å følge disse har kunnet oppnå en årlig avkastning langt høyere enn børsen.

Et signal fra en formasjon blir forsterket hvis volumet samtidig øker, og den blir svekket hvis volumet avtar. Det er dermed viktig å holde et øye med volumet, men dette skal vi komme mer tilbake til i neste artikkel.

Noen ganger slår ikke formasjoner til, og vi får såkalt falske signaler. Hvis vi i ettertid da får et brudd på motsatt side av formasjonen, vil dette være et svært sterkt signal i motsatt retning.


Figur 1. (c) Investtech.com. Fjordkraft Holding har ligget i en stigende trend på mellomlang sikt siden juni 2019. Den 22. desember 2020 har aksjen brutt en hode-og-skuldre-formasjon. Etablert brudd på halslinjen ved cirka 77.47 kroner vil signalisere videre nedgang til 56.39 kroner eller lavere.

Hode-og-skuldre-formasjoner
Som navnet indikerer, danner slike formasjoner en figur som ligner et hode på to skuldre, se figur 2. Høyre og venstre skulder skal ideelt sett være like store, og halslinjen som forbinder dem skal være mest mulig horisontal. Volumet skal være høyt ved den første toppen, avtagende ved hodet og lavt ved dannelsen av høyre skulder. Når halslinjen brytes, og salgssignalet utløses, skal volumet øke.


Figur 2. En idealisert hode-og-skuldre-formasjon. Slike formasjoner opptrer ofte som avslutning på stigende trender. Brudd ned på den røde halslinjen gir et kraftig signal om videre nedgang, spesielt dersom volumet samtidig øker.

Snur vi en hode-og-skuldre-formasjon på hodet, får vi en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Slike formasjoner varsler innledning av stigende trender og gir kraftige kjøpssignaler. Nedsiden vil samtidig være begrenset, ved at det er god støtte ved halslinjen ved korreksjoner tilbake.


Figur 3. En omvendt hode-og-skuldre-formasjon, IHS – inverse head and shoulders, gir kjøpssignal når en fallende trend er over.

Figur 4. (c) Investtech.com. Napatechdannet i 2017 en hode-og-skuldre-formasjon på lang sikt. Kursen faller direkte etter bruddet, men reagerer så tilbake mot halslinjen ved ca 22 kr. Man får dermed ytterligere en mulighet til å komme seg ut av aksjen. Siden falt aksjen til 1,11 kr.


Figur 5. (c) Investtech.com. Europris falt gjennom Q2 2017 og Q1 2018. Kursen snudde i oktober 2018 og dannet så en stor omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Aksjen ga kjøpssignal i oktober 2019 ved bruddet over halslinjen ved 27,78 kr, se stor grønn pil merket IHS. Dette signaliserte videre positiv utvikling framover. Per 22. desember 2020 er objektivet ved 40.17 kroner tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning.Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres.

Doble topper og doble bunner
I likhet med hode-og-skuldre-formasjonene, er dobbel topp og dobbel bunn en type formasjoner som varsler trendvending. Geometrisk er formasjonene ganske enkle, og de opptrer hyppigere enn hode-og-skuldre-formasjoner. De anses å gi noe mindre signifikante signaler, men kan likevel ofte forutsi svært sterke kursbevegelser.

En dobbel-topp-formasjon varsler vending fra en stigende trend til en fallende trend. Når kursen bryter ned gjennom støtten, se rød linje i figur 6, utløses et salgssignal og videre nedgang indikeres. Hvis imidlertid volumet faller ved bruddet, og ikke stiger som det skal, har vi ofte å gjøre med et falskt brudd.

Salgssignal fra dobbel-topp-formasjon


Figur 6. En idealisert dobbel-topp-formasjon. Slike formasjoner varsler innledning av fallende trender og gir ofte meget gode salgssignaler. Legg merke til at volumet skal øke samtidig som formasjonen brytes.

Kjøpssignal fra dobbel-bunn-formasjon


Figur 7. En dobbel-bunn-formasjon signaliserer innledning av en stigende trend.


Figur 8. (c) Investtech.com. En dobbel-bunn-formasjon i Photocure gir kjøpssignal sommeren 2018, se grønn pil merket DB.

Rektangler
I rektangelformasjoner går kursen opp og ned mellom en støttelinje og en motstandslinje, se figur 9. Støtte- og motstandslinjene skal være mest mulig parallelle og horisontale. Jo lengre kursen har beveget seg mellom disse og jo flere ganger den har berørt linjene, jo sterke signal gis, og jo sterkere kan vi regne med at den etterfølgende kursbevegelsen blir.

Rektangelformasjoner kan opptre i trender og bekrefte fortsettelsen av trendene. Dette er for eksempel tilfellet når vi har en rektangelformasjon som gir salgssignal i en fallende trend. Tilsvarende kan vi ha rektangelformasjoner som gir kjøpssignaler i stigende trender.

Rektangelformasjoner kan imidlertid også varsle trendvending. Dette vil være tilfelle hvis en stigende trend ender med brudd ned på en rektangelformasjon, eller en fallende trend ender med brudd opp.

Samtidig som kursen bryter ut av en rektangelformasjon, skal volumet helst øke. Hvis dette ikke skjer, anses signalet mindre pålitelig. Noen ganger vil kursen reagere tilbake til formasjonen etter et brudd, gjerne på lavt volum. Da vil man ha en god mulighet til å komme inn i aksjen på en gunstig kurs.

Kjøpssignal fra rektangelformasjon


Figur 9. En idealisert rektangelformasjon. Det gis kjøpssignal når kursen bryter opp gjennom motstandslinjen. Hvis vi i stedet får brudd ned gjennom støttelinjen, gis det et salgssignal.

Et rektangel der støtte- og motstandslinjen spriker blir ofte kalt et triangel. Hvis rektangelet heller, blir det gjerne kalt et flagg, vimpel eller kile hvis det er kort, eller en trendkanal hvis det er langt. Utbrudd fra slike formasjoner gir de samme signalene som fra rette og horisontale rektangler, men regnes som mer usikre.


Figur 10. (c) Investtech.com. Norwegian Property konsoliderte fra august til november 2020 i en rektangelformasjon mellom ca.10,90 og 11,60 kroner. Denne ble så brutt opp den 10. november og det ble gitt kjøpssignal. Volumet økte kraftig da kursen brøt opp.

Volum

En analyse av bevegelser i kursgrafen bør alltid kombineres med analyse av omsetningsvolum. Volum skal i denne forbindelsen forstås relativt, altså hvordan volumet i en bestemt aksje utvikler seg over tid. Det dreier seg altså ikke om hvorvidt det er høyt eller lavt volum i forhold til antall aksjer i selskapet.

I neste artikkel ser vi nærmere på slike volumanalyser.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer