Gå til hovedinnhold

Lær teknisk analyse: Støtte og motstand

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Lær teknisk analyse – i fire enkle steg

Interessen for teknisk analyse har økt kraftig i takt med bruken av Internett og den økende investeringslysten blant private investorer. Denne analysemetoden var tidligere forbeholdt de profesjonelle; det var både dyrt og tungvint å få tilgang til data og programmer for teknisk analyse. Med utbredelsen av Internett er slikt materiale nå mer eller mindre tilgjengelig for enhver.

Vi skal se på fire sentrale begreper og modeller innen teknisk analyse, nemlig trend, støtte og motstand, formasjoner og volum.

Lær teknisk analyse: Introduksjon

Lær teknisk analyse: Del 1 – Trender

Del 2 – Støtte og motstand

Støtte og motstand er enkelt sagt prisnivåer der kursbevegelsen stopper opp og vender om. Motstand er nivåer der kursen ofte stoppes i stigende bevegelser, og støtte er nivåer der kursen ofte stoppes i fallende bevegelser. Å kunne identifisere og handle ut fra støtte og motstand er blant de viktigste operasjonene innenfor teknisk analyse, og det er kanskje det viktigste fundamentet for å kunne tjene penger på aksjehandel.

Motstand ligger alltid på eller over dagens kurs, og støtte ligger på eller under dagens kurs. Ved brudd opp gjennom en motstand, vil den tidligere motstanden bli støtte for fremtidige fallende kursbevegelser. På samme måte vil et fall ned gjennom en støtte, føre til at den tidligere støtten blir motstand ved fremtidige stigende kursbevegelser.

Støtte og motstand

Figur 1. Støtte og motstand. Det blir dannet motstand når kursen vender ned ved den midterste linjen. Tilsvarende blir det dannet støtte når kursen vender opp ved den nederste linjen. Når kursen bryter opp gjennom motstanden ved den midterste linjen, blir linjen omgjort til støtte. Ved nedgangen ved den øverste linjen er den midterste linjen derfor støtte. Støtte ligger alltid under kursen og motstand ligger alltid over kursen.

Figuren illustrerer at det ofte er kursens vendepunkter som danner støtte- og motstandnivåer, og at kursen også senere ofte vender ved disse nivåene.

Hvordan virker støtte og motstand?

Motstand oppstår i en kursstigning når mange av de som har kjøpt, finner ut at nivået er tilstrekkelig høyt for å selge. Grunner for å selge kan for eksempel være at kursen tidligere var oppe på dette nivået, men da toppet ut og begynte å falle, og at man nå regner med at det samme vil skje igjen. Mange investorer som kjøpte aksjen på dette nivået tidligere, og som lenge har sittet med tap i aksjen, ønsker å selge nå for å unngå tap. Likeledes ønsker mange investorer som solgte på dette nivået tidligere, men som i mellomtiden har kjøpt seg inn på lavere kurser, nå å selge på tilsvarende kurser som sist, siden dette var en vellykket handel. Det kan også være store aktører som mener kursen er dyr på dette nivået, og har bestemt seg for å selge til slike kurser hvis muligheten byr seg.

Vi ser altså at det samlet sett vil være et overskudd av selgere rundt slike kursnivåer. Dette overskuddet av selgere vil vanligvis være nok til å presse kursen ned igjen – selgerne vil utgjøre motstanden mot at kursen stiger videre. Hvis kursen derimot bryter gjennom motstanden, betyr dette at alle selgerne nå har fått solgt. Det er fortsatt kjøpsinteresse, men selgerne er altså borte, noe som ofte resulterer i at kursen raskt stiger videre når motstandsnivåer er brutt.

Støtte oppstår i en fallende kursbevegelse når størstedelen av markedet anser kursen for igjen å være attraktivt lav og begynner å kjøpe. Det kan være nye kjøpere som ikke fikk kjøpt forrige gang kursen var så lav, og som nå ser en mulighet for å komme med. Det kan også være investorer som kjøpte forrige gang kursen var på dette lave nivået, og som i mellomtiden har solgt med gevinst. Disse ser igjen muligheten for en god handel. Det kan også være store aktører som anser aksjen billig og akkumulerer aksjer rundt støttenivået.

Samlet vil det være et overskudd av kjøpere, som støtter kursen på dette nivået, slik at aksjen vanligvis stiger igjen. Hvis støtten brytes, har kjøperne som utgjorde støtten allerede kjøpt. Det er da færre kjøpere igjen, mens det gjerne er like mange selgere, og kursen vil falle.

Hvordan identifisere støtte og motstand?

Det klart viktigste vi bruker for å identifisere støtte og motstand, er tidligere topper og bunner i kursgrafen. Når kursen beveger seg mot en gammel topp, møter den motstand. Når den faller mot en tidligere bunn, får den støtte.

I et stigende marked finner vi ofte motstand ved runde tall, for eksempel 100 kr eller 1000 poeng. Det er en psykologiske faktor som fører til at markedet fokuserer på det runde tallet og dermed at mange handler deretter. Når kursen nærmer seg et rundt tall, kan mange bli nervøse for at toppen er nådd, og de begynner å ta ut gevinsten. Slik blir det runde tallet selvbekreftende.

Trendlinjer definerer støtte og motstand. Så lenge kursen beveger seg innenfor en bekreftet trendkanal, kan vi forvente at kurser nær trendlinjene markerer støtte- eller motstandspunkter.

Kursnivåer med høyt omsetningsvolum definerer støtte/motstand. Spesielt viktig er det å se etter områder med høy omsetning, der det samtidig er lav omsetning i området rett over eller under.

Kursformasjoner, slik som rektangel og hode-og-skuldre-formasjoner, definerer sterke støtte- og motstandsområder. Formasjoner er spesielt interessante, og vi skal se nærmere på disse i neste artikkel.

Hvordan utnytte støtte og motstand?

Motstand er nivåer der man i utgangspunktet bør selge aksjer. Dette gjelder spesielt hvis aksjen eller markedet er inne i en sidelengs bevegelse. Hvis kursen derimot bryter opp gjennom motstanden, for eksempel som følge av spesielle nyheter, kan kurser rett over det gamle motstandnivået være gode kjøpnivåer. Brudd på motstand gir kjøpssignal. En god strategi, kan derfor være å kjøpe aksjer som nylig har brutt motstandsnivåer. Det forventes videre oppgang i disse. Ved reaksjoner tilbake er det nå dessuten støtte ved det tidligere motstandsnivået, slik at risikoen for tap er redusert.

Spesielt i et stigende eller sidelengs marked, er det gunstig å kjøpe aksjer når kursen går ned mot støttenivåer. Da forventes ny oppgang. Hvis kursen imidlertid skulle bryte under støtten fortsetter aksjen gjerne videre ned. Det blir gitt et salgssignal, og er da viktig å selge raskt, slik at man unngår store tap.


Figur 2. Strategi for utnyttelse av støtte og motstand. Grønne piler opp angir kjøp og røde piler ned angir salg. Du kjøper ved støtte (A) og ved brudd på motstand (B). Du selger ved motstand (C) og ved brudd på støtte (ikke tegnet inn).


Figur 3. (c)Investtech.com. Teknisk chart for Axactor på lang sikt. Aksjen når en topp på 20.00 i desember 2015. Her blir det da dannet motstand. Når kursen omtrent et år senere bryter opp gjennom dette nivået, utløses et kjøpssignal. Samtidig går 20-nivået over til å bli støtte. Senere i 2017 er kursen nede og tester 20 kr, og man har mulighet til å kjøpe på støtte før kursen stiger igjen til 30.90. Høsten 2018 og våren 2019 testes støtten på 20 flere ganger. Kursen faller så ned mot 15.30, der det var støtte fra tidligere, før den reagerer opp igjen. Ved brudd ned på støtte, er dette et vanlig reaksjonsmønster. Hvis vi ikke får solgt med en gang, får vi ofte en mulighet til å selge på reaksjonen opp. Kursen falt videre våren 2020 ned til 5.00, hvor det nå er dannet støtte.


Figur 4. (c)Investtech.com. Teknisk chart for NEL på kort sikt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 22.60 kroner og videre ned til 21.00 og 19.00 kr.

Formasjoner

En formasjon er en samling av motstands- og støttepunkter som oppstår som følge av korreksjonsbevegelser i trenden. Motstands- og støttepunktene danner til sammen et mønster i kursgrafen som har en bestemt visuell form.

Disse mønstrene, kalt kursformasjoner, kan forklares med presise beskrivelser av investorenes psykologiske tilstand. Når disse dannes i kursgrafer, gis klare kjøps- eller salgssignaler. Identifikasjon og handel på kursformasjoner er meget sentralt i teknisk analyse.

I neste artikkel ser vi nærmere på slike kursformasjoner.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer