Gå til hovedinnhold

Nordnet Bank NUF sine retningslinjer for innlegg på Nordnetbloggen

Hensikten med Nordnetbloggen er å gi deg som Skribent en plattform, hvor du kan skrive om dine tanker og ideer rundt privatøkonomi, sparing og verdipapirmarkedet. Du som Skribent er ansvarlig for alt materiale som du bidrar med, og er forpliktet til å følge retningslinjene for innlegg på Nordnetbloggen nedenfor.

Det materiale som du publiserer på Nordnetbloggen skal være relatert til privatøkonomi, sparing eller verdipapirmarkedet. Du er ansvarlig for at dine innlegg utformes i henhold til relevante lover, forskrifter og myndighetsbeslutninger, samt er utformet slik at Foretakets varemerke ikke risikerer å bli skadet. Innleggene skal være skrevet på norsk.

Du er forpliktet til å påse at ditt innlegg ikke kan anses å være spredning av falsk eller misvisende informasjon som kan innebære utilbørlig markedspåvirkning slik som beskrevet i verdipapirloven av 29. juni 2007 med tilhørende forskrifter. Du kan eksempelvis ikke skrive innlegg som offentliggjør innsideinformasjon, eller som har som formål er å påvirke et verdipapirs markedspris (markedsmanipulasjon). Du er forpliktet som Skribent på Nordnetbloggen, til å ikke direkte eller indirekte berøre aksjen Nordnet AB (publ) og dens utvikling.

Du får ikke publisere innhold eller utføre handlinger på Nordnetbloggen som angriper eller krenker noen annens rettigheter eller på annen måte bryter norsk lov. Du får kun publisere materiale på Nordnetbloggen som du selv har opphavsrett til, eller har rett til å publisere og videreformidle. En Skribent som publiserer materiale på Nordnetbloggen forutsettes å gi Foretaket en ikke-eksklusiv, evig og kostnadsfri rett til å benytte, lagre, spre og publisere materialet, elektronisk eller på annen måte.

Det materiale som du bidrar med får ikke inneholde krenkende opplysninger om personer, utgjøre provokasjoner, hets mot folkegrupper m.m. Materialet får ikke fremstå som urimelig, utilbørlig, støtende eller rammes av bestemmelsene om offentlige ytringer i straffeloven av 22. mai 1902, eller stride mot personopplysningsloven av 14. april 2000.

Du får ikke bedrive markedsføring, salg, laste opp virus eller annen skadelig programkode, eller på annen måte benytte Nordnetbloggen for å utføre en ulovlig, misvisende, skadelig eller diskriminerende handling.

SKRIBENT SOM YRKESMESSIG UTARBEIDER INVESTERINGSANBEFALINGER MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE:
Det er ikke tillatt å publisere innlegg som kan anses å utgjøre investeringsanbefalinger i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 med tilhørende forskrifter. Dette innebærer at yrkesmessig utarbeidede anbefalinger om investeringer i finansielle instrument, deriblant synspunkter på nåværende eller fremtidige verdier eller pris på disse instrumentene, ikke er tillatt i innlegget. Såvel direkte anbefalinger og forslag (eksempelvis ”kjøp”, ”behold” eller ”selg”) som indirekte anbefalinger og forslag (eksempelvis henvisning til en riktig pris) er forbudt.

Det er heller ikke tillatt å publisere innlegg som kan anses å utgjøre investeringsanalyser i henhold til samme regelverk som er nevnt ovenfor. Begrepet investeringsanalyse defineres kortfattet som en investeringsanbefaling der analysen betegnes som en investeringsanalyse eller liknende, eller fremstilles som en objektiv eller uavhengig forklaring av innholdet i anbefalingen

Dersom du påfører Nordnet en skade eller tap ved å handle i strid med disse retningslinjer eller øvrig gjeldende regelverk, er du forpliktet til å dekke Nordnets påførte tap.