2012 startet med oppgang

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Markedskommentar: I det norske aksjemarkedet har 2012 startet med en oppgang som naturligvis er kjærkommen etter at 2011 ble så dårlig som det ble, men oppgangen for hele måneden ble kanskje noe mindre enn mange trodde i midten av januar. På mange måter ble januar litt motsatt av hva vi så i 2011 ved at mange sektorer og enkeltaksjer som gjorde det dårlig i 2011 tok igjen litt av det tapte i begynnelsen av 2012, mens mange av de som klarte seg best i 2011 fikk et relativt tilbakeslag i januar. Dette gjaldt også for det norske markedet. Følgelig gikk OSEFX, der flere av de største selskapene får kuttet sin vekt i indeksen, klart bedre i januar enn OSEBX og OSEAX. Dette illustrerte at relative vinnere i 2011 som Statoil og Telenor havnet på taperlisten i januar, mens relative tapere fra 2011 som Sevan, REC, Frontline og Norske Skog fikk til dels eventyrlig avkastning i januar.

De internasjonale aksjemarkedene steg ganske pent i januar etter at 2011 ble et svakt år. Måneden var preget av at nesten alle aktivaklasser gikk opp, men mange hadde nok likevel forventet mer av måneden. Med solid oppgang i fremvoksende aksjemarkeder, de fleste metaller samt god interesse for høyrenteobligasjoner og finansaksjer internasjonalt, hadde vi kanskje trodd at de nordiske markedene med sitt sykliske innslag skulle gjøre det en del bedre enn resten av verden. Imidlertid var ikke den nordiske aksjeindeksen vesentlig bedre enn tilsvarende for verden, Europa og Nord Amerika, og betydelig svakere enn indekser for fremvoksende markeder. Dette hadde nok sammenheng av at på tross av rally i økonomisk sensitive råvarer bar januar mer preg av en viss grad av normalisering innen finans enn av en syklisk oppgang.

Finansaksjer og høyrentepapirer har fortsatt langt å gå før man kan si at en normal situasjon er gjenopprettet, og usikkerheten i forhold til veksten i verden er fortsatt stor, så utfallsrommet videre utover i 2012 er stort. Likevel mener vi å se tegn til at markedene håndterer urolige tider bedre enn på lenge. Vi vil fortsette å prioritere selskaper som vi anser har de beste utsikter for å håndtere vanskelige markedsforhold.

Aksjetips fremover.

Copeinca: Selskapet er et pelagisk fiskeselskap som har fastkvote i verdens største marked i Peru. Sluttproduktene inkluderer fiskemel som fôr og fiskeolje som innsatsfaktor til omega-3 produkter. Selskapet eier og opererer en stor moderne fiskeflåte og effektive foredlingsfabrikker.

Reguleringsendring: På bakgrunn av innføringen av et nytt regulatorisk rammeverk, ITQ, i 2009 ble inntjeningspotensialet til næringen endret. Regelendringen innebar i hovedsak en overgang fra olympisk fiske til kvotebasert fiske, som skapte mer forutsigbare rammevilkår for industrien. Copeinca gjennomførte betydelige investeringer og effektiviseringstiltak som reduserte kostnadene med 1/3; antall foredlingsfabrikker er redusert til fem fra tolv, antall båter er redusert til 27 (20 med kjølerom) fra 64 (uten kjølerom) og antall ansatte er redusert til 1,400 fra 2,200.

Investeringscase: Vårt investeringscase for Copeinca er derfor:

–      Sterk fri kontantstrøm til aksjonærene som følge av tidligere investeringer gir god lønnsomhet. Forventet kontantstrøm-yield på 16% i 2012 og 17% i 2013.

–      Utbytte oppjustert for 2011. Utbytte-yield forventet på 8% i 2012 og 2013.

–      Lav P/E multippel (forventet ca 6.3x i 2012 og 6.0x i 2013).

–      Solid verdsettelsesoppside fra tre kvotebaserte selskapstransaksjoner i 2010 og 2011

Stigende priser: Som følge av at verden trenger mer fisk (fiskemel til fôr, fiskeolje i omega-3 produkter og mer functional foods), drar selskapet også nytte av sterk etterspørsel for sine sluttprodukter. Det kinesiske- og andre store folkeslag ønsker ikke bare å spise ris, men også fisk, kjøtt og fugl. Da tilbudssiden av pelagisk fisk i Peru er stabil på ca 6 millioner tonn i året, har dette medført at prisene på fiskemel har vært sterkt stigende. De siste 10 år er prisene opp mer enn 11% per år.

Photo credit: kevin dooley / Foter / CC BY

————————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

 —

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer