Markeskommentar og aksjetips

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norge

Desember 2012 ble en relativt grei måned for verdens aksjeinvestorer, men det norske markedet var blant de dårligste markedene i verden med en oppgang på knapt 0,5%. Dermed ble desember en verdig avslutning på et godt år for verdens aksjemarkeder, og det norske markedet gjorde det også meget bra for året som helhet. En sterk norsk valuta gjennom 2012 gjorde det norske markedet enda bedre for internasjonale investorer enn for norske investorer. Mange av de selskapene som gjorde det best på Oslo Børs i desember var selskaper som hadde et dårlig år i 2012. Det var også generelt en litt svak måned for flere av de største aksjene i Norge. Det norske markedet fikk liten hjelp fra internasjonale trender i 2012 da energi var blant de dårligste sektorene internasjonalt. Oljeprisen målt ved Brent Blend olje var rett nok noe opp, men prisen på amerikansk olje målt ved WTI var betydelig ned. Den amerikanske gassprisen sluttet 2012 noe opp fra prisen i desember 2011, men jevnt over var amerikanske priser for naturgass svært lave, noe som har rammet inntjeningen for mange energirelaterte aksjer. 2013 ser ut til å få en god start med en foreløpig avtale om deler av det amerikanske budsjettet, men det er fortsatt mange skjær i sjøen. Imidlertid tror vi aksjer vil fortsette å gjøre det ganske bra rett og slett fordi alternative investeringer nå gir svært lav avkastning.

Globalt

Internasjonale aksjemarkeder avsluttet 2012 med en pen oppgang i desember. 2012 ble dermed et svært godt år for verdens aksjemarkeder med oppgang i alle regioner og nesten alle land. Selv de sør europeiske markedene viste oppgang etter at man tok med utbyttet på aksjene. Dette overrasket nok ganske mange investorer som gradvis oppdaget at de satt på alt for lite aksjer gjennom 2012. Blant de store markedene var det japanske det beste markedet i desember med en oppgang på 10%, godt hjulpet av en fallende valuta som halverte oppgangen for internasjonale investorer. Også fremvoksende markeder gjorde det godt i desember; særlig de europeiske fremvoksende markedene. De nordiske markedene fulgte de europeiske fremvoksende markedene nærmest til døren både i desember og for året 2012. På tross av at 2012 ble et svakt år for verdensøkonomien, og betydelig dårligere enn de fleste forventet for et år siden, ble året meget bra for både aksjer og råvarer. Vi tilskriver dette primært to faktorer; en forventning om bedre verdensøkonomi i 2013; og en mangel på god avkastning i rentemarkedet. Vi tror dette er faktorer som vil fortsette å gjelde inn i 2013. Fortsatt bruk av relativt ekstreme virkemidler innen pengepolitikk i både USA, Japan og Europa vil bety fortsatt historisk lave renter. Med signaler om bedre økonomisk vekst i Kina og andre fremvoksende land ser vi utsiktene for aksjer og råvarer som ganske bra i 2013.

Aksjetips – DnB

DnB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Banken tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester, herunder banklån, rådgivning, forsikring og pensjon for person- og bedriftskunder.

Investeringscase: Vårt investeringscase for DnB er:

–       Sterkt norsk marked: DnB drar nytte av en sunn og god vekst i norsk økonomi. Da flere internasjonale konkurrerende banker sliter med svak lokal økonomi føler flere investorer en ekstra trygghet og forutsigbarhet ved å investere i DnB.

–       Margin forbedring: Vi tror at DnB kan øke marginene i q4-12 og videre inn i 2013. Lavere lånetap på tvers av hele gruppen, foruten shipping divisjonen, bidro til at Q3-12 resultatene slo forventningene. Det er god grunn til å tro at dette vil fortsette videre inn i 2013 som følge av økte marginer innenfor boligutlån og generell “retail-banking”. Man kan faktisk si at bankene i Norge har fått klar beskjed fra myndighetene om å øke sine marginer; særlig på boliglån. Myndighetene ønsker å stoppe den sterke økningen i boligpriser gjennom å gjøre det dyrere å eie boliger på kort sikt. Da de ikke kan øke styringsrentene, fordi dette vil bidra til en alt for sterk kronekurs, og de heller ikke ønsker å øke boligbeskatningen vesentlig, så gjenstår bare å “out-source” reguleringen av boligmarkedet i Norge til bankene selv gjennom å tvinge bankene til å ta mer betalt for boliglån. Det vil innebære at bankene øker sine utlånsmarginer. Hvis man lykkes med å dempe etterspørselen etter lån gjennom å øke prisen (rentene), reduserer man også behovet for innskudd. Dermed kan innskuddsrentene settes noe ned. Dette øker innskuddsmarginen som i øyeblikket er omtrent 0. Det er i denne kontekst man må se det norske Finanstilsynets krav om økte kapitalkrav på boliglån.

–       God balanse til tross for noe usikkert regulatorisk rammeverk: Nye regler til kapitalkrav kan kreve at en del banker må skyte inn mer egenkapital. Etter vår oppfatning er DnB godt kapitalisert og selskapet styrker sin kapitalbase ytterligere gjennom sunn drift hvert kvartal, men vi vil ikke utelukke en mulig emisjon i DNB og andre banker i 2013. Vi tror imidlertid marginhistorien er så sterk at markedet vil tåle dette. Strengere nye kapitalkrav kan også legge en midlertidig demper på utbytteutbetalinger, men i dette scenarioet mener vi DnB vil stå seg sterkt relativt til andre banker.

–       Attraktiv verdsettelse: DnB handler på P/NAV 0.9x for 2013 versus Nordiske sammenlignbare banker på 1.2x. Vi tror at DnB vil levere gode nøkkeltall i 2013 herunder sterke egenkapitalavkastningstall. En fortsatt sterk norsk økonomi vil tale for at de høye marginene vil kunne vedvare i flere år fremover. I tillegg vil banken bruke de høye kapitalkravene som et argument internt for fortsatt fokus på kostnadskutt. Dette kan bidra til å lukke noe av verdigapet vis-a-vis de nordiske bankene.

Photo credit: Perpetualtourist2000 / Foter / CC BY-NC-SA

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer