Markedskommentar juli

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norske aksjer

Aksjemarkedet i Norge steg videre i juli selv om oppgangen var noe mindre enn i juni. Måneden var preget av mange halvårsresultater som i Norge jevnt over viste seg å være tilfredsstillende. Ikke minst kom flere oljerelaterte selskaper ut med bra tall, og kombinert med en oljepris som steg i underkant av 10% ble en del oljerelaterte aksjer vinnere i juli. Energi var også en vinnersektor i USA (til en forandring), mens energiaksjer i Europa var mindre opp fordi flere store oljeselskaper der kom med litt skuffende tall. Fisk var imidlertid en tapersektor i juli. Dette henger nok noe sammen med den sterke utviklingen fisk hadde gjennom 1. halvår 2012. Dessuten bidro nok de sterkt stigende kornprisene på verdensmarkedet gjennom juli p.g.a. tørke i USA til at markedet begynte å frykte stigende forkostnader fremover. De stigende kornprisene var trolig også medvirkende til at Yara steg videre. Metaller fortsetter å være en gruppe råvarer som gjør det svakt på verdensmarkedet, og det bidrar til at Norsk Hydro stadig blir blant taperaksjene på Oslo Børs. På tross av betydelige makroøkonomiske utfordringer gjennom sommermånedene har aksjemarkedet klart seg bra. Dette forventet vi i og for seg ut fra generelt positive ”flow of funds” gjennom sommeren. Vi tror dette har gode muligheter til å fortsette i august, mens høsten blir spennende med gode muligheter for store utslag både opp og ned.

Globale aksjer

Etter en sterk avslutning på måneden ble det oppgang i verdens aksjemarkeder i juli. På tross av fortsatt svært turbulente makroøkonomiske forhold virker det som verdens aksjemarkeder stort sett klarer å se gjennom dette og fokusere på resultatene i selskapene som fortsatt er på et godt nivå. Følgelig ble juli i likhet med alle måneder i 2012 med unntak av mai, en måned med ganske begrenset volatilitet i aksjemarkedene. De søreuropeiske markedene utgjør naturligvis et visst unntak da det er der stormen fortsatt blåser hardest. Juli var for øvrig en måned der de nordiske markedene klarte seg meget godt i forhold til resten av verden, og dette bildet ble styrket av at den svenske kronen styrket seg markert mot alle andre valutaer.  Valutajustert ble Sverige en av vinnermarkedene. Det svenske markedet ble nok båret fram av relativt gode resultater for 1. halvår, og særlig bankene leverte svært sterke tall. Her skilte Sverige og Norden seg klart fra resten av Europa der uroen innen finans nok en gang gjorde finansaksjer til relativt dårlige investeringer.  Fremvoksende markeder gikk generelt ikke vesentlig bedre enn utviklede markeder i juli. Metallprisene fortsetter å være relativt svake, og særlig aluminiumsprisen gikk dårlig i juli, og det bidro til at materialsektoren fortsatt å være en tapersektor internasjonalt. Kornprisene derimot var meget sterke, og dette gir grunnlag for en viss bekymring for utviklingen utover høsten da det kan påvirke inflasjonen i Kina og andre fremvoksende land. I august fester vi imidlertid lit til at tiltak både fra politikere og sentralbanker i USA, Asia og Europa vil bidra positivt.

Aksjetips – Marine Harvest

Selskapet er verdens største lakseoppdretter og er horisontalt integrert med egen smolt produksjon, oppdrett, videreforedling og salg/markedsføring. Selskapet er den største lakseoppdretteren i Norge og ca 1/3 av produksjonen kommer fra Storbritannia, Kanada og Chile. Laksesektoren er en syklisk bransje med ca 2-3 år mellom hver topp og bunn. Vi mener at bunnen er nært forestående og synes derfor at sektoren er interessant.

Investeringscase: Vårt investeringscase for Marine Harvest er:

–       Laksesykelen nærmer seg bunnen: Lav vekst i smoltutsett i Norge og Chile er grunnlaget for en tilstramning av markedsbalansen. Reduksjonen er drevet av at vi befinner oss nært kapasitetstaket i Norge samtidig som Chilenske oppdrettere har utfordringer med lav kontantstrøm. Dette skaper god visibilitet på hva tilbudet av laks blir om noen år.

–       Laksepris oppgang i 2013 og 2014: Laksemarkedet er basert på at tilbudet er gitt og således klarerer etterspørselen på den prisen som kjøperne er villig til å betale. Det har vært enorm tilbudsvekst av laks i 2012 og prisene har falt markant det siste året selv om etterspørselen har vært god. Den antatt lave produksjonsveksten for 2013 og 2014 skaper derfor en interessant situasjon og vi mener at lakseprisene skal stige fra dagens nivåer. Selskapets eksponering mot det Europeiske markedet hvor prisene har vært sterkere enn eksempelvis i Amerika er også fordelaktig.

–       Operasjonell og finansiell gearing er bra i et sterkt marked. I et markedsscenario som skissert ovenfor, skal investorer eie aksjer i de selskapene som har en skalerbar forretningsmodell både operasjonelt og finansielt. Marine Harvest tilbyr begge formene for gearing.

–       Verdsettelse attraktivt på sikt: Til tross for at aksjen allerede har steget markant fra bunnen, mener vi at verdsettelsen er rimelig på sikt. Både operasjonelle multipler som EV/kilo og finansielle multipler (EV/EBITDA, P/E) fremstår som rimelig basert på vårt markedssyn for 2013 og 2014.

–       Sterk balanse og god likviditet gjør at selskapet skal prises til en premie: Selskapet rapporterte solide kvartalstall for Q2-12; sterk kontantstrøm bidro til at nettogjelden var betydelig lavere enn ventet. Dette skaper grobunn for et potensielt utbytte for 2012 (markedet forventet ingen utbetaling) og et sikkert utbytte for 2013. Likviditeten av selskapets aksjer over børs er i en egen klasse, noe som en del investorer tilskriver en premie.

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer