Gå til hovedinnhold

Vilkår for mobilapplikasjon.


Generelle vilkår for mobilapplikasjon.

Denne versjonen av vilkårene er gyldig fra og med 28.09.2018. Nordnet kan endre vilkårene fra tid til annen, eksempelvis
for å oppfylle lov eller myndighetsbeslutninger. Du kan alltid lese, laste ned og skrive ut den nyeste versjonen av disse vilkårene på denne siden.

1. Generelt.

1.1 Nordnet Bank NUF (heretter "Nordnet") gir eksisterende kunder og andre brukere (samlet omtalt som "Brukere") tilgang til Nordnets applikasjon for mobile enheter (heretter "Mobilapplikasjonen"), i samsvar med disse generelle vilkår for mobilapplikasjonen (heretter "Vilkår"). Ved å godkjenne Vilkårene får brukeren en lisens i henhold til punkt 7.2 nedenfor. Lisensen gjelder for samtlige oppdateringer av Mobilapplikasjonen som Nordnet tilbyr, så sant slik oppdatering ikke etterfølges av en separat lisens med separate lisensvilkår.

1.2 De produkter og tjenester som fra tid til annen kan benyttes via Mobilapplikasjonen, vil over tid kunne variere i omfang og utforming. Nordnet forbeholder seg retten til å fortløpende utvikle, utvide, innskrenke eller for øvrig forandre mobilapplikasjonens utforming, tekniske spesifikasjoner, system og øvrige funksjoner, samt vilkårene for disse.

1.3 Ved inngåelse av avtale om bruk av Mobilapplikasjonen via aktuell handelsplass for applikasjoner, skal Brukeren gi nødvendige opplysninger som Nordnet etterspør, og deretter bekrefte at Brukeren vil inngå en avtale. Før Brukeren kan benytte Mobilapplikasjonen, skal Brukeren forstå og akseptere Vilkårene.

1.4 Ved å godkjenne disse Vilkår, forplikter Brukeren seg til å følge Vilkårene, samt de brukerinstruksjoner som Nordnet til enhver tid stiller til Brukerens disposisjon.

2. Forholdet til Nordnets øvrige vilkår.

2.1 Disse Vilkår regulerer bare brukerens rett til, og bruk av, Mobilapplikasjonen. Vilkårene regulerer ikke de eventuelle tjenester og produkter som brukeren benytter via Mobilapplikasjonen. For hver slik tjeneste eller hvert slikt produkt gjelder i stedet det som til enhver tid angis i vilkårene for det aktuelle produktet eller den aktuelle tjenesten, samt øvrig dokumentasjon som tilhører samme produkt eller tjeneste. I den grad visse Vilkår inneholder bestemmelser som er uforenlige med andre vilkår, skal de vilkårene som regulerer produkter og tjenester ha forrang.

3. Vilkår fra foretak som tilbyr handelsplasser for mobilapplikasjonen.

3.1 I avtaler som Nordnet har inngått med foretak som tilbyr handelsplasser for applikasjoner, der Nordnet har valgt å gjøre Mobilapplikasjonen tilgjengelig for nedlasting, er det krav til at Brukeren oppfyller visse særlige krav overfor slike foretak. Ved å godkjenne disse Vilkår forplikter Brukeren seg til også å følge de særlige vilkårene som angis her:

a) Brukeren godkjenner at disse Vilkår bare gjelder mellom Brukeren og Nordnet, og ikke mellom Brukeren og det foretak som tilbyr handelsplassen for Mobilapplikasjonen

b) Brukeren godkjenner at Nordnet, og ikke det foretak som tilbyr handelsplassen for Mobilapplikasjonen, alene er ansvarlig for Mobilapplikasjonen og dens innhold.

c) Brukeren bekrefter at Nordnet alene er ansvarlig, i samsvar med disse Vilkår, for alle eventuelle krav, tap, erstatningskrav, skader, utgifter eller kostnader som oppstår fordi eventuelle garantier ikke etterfølges, med unntak av garantier som eventuelt gis av det foretak som tilbyr Mobilapplikasjonen på en handelsplass for applikasjoner.

d) Brukeren bekrefter at Nordnet alene er ansvarlig, i samsvar med disse Vilkår, for alle eventuelle krav, tap, erstatningskrav, skader, utgifter eller kostnader som oppstår fordi eventuelle garantier ikke etterfølges, med unntak av garantier som eventuelt gis av det foretak som tilbyr Mobilapplikasjonen på en handelsplass for applikasjoner.

e) Brukeren bekrefter at Nordnet alene er ansvarlig, i samsvar med disse Vilkår, for å ta hånd om alle krav fra Brukeren eller tredjepart vedrørende Mobilapplikasjonen, eller vedrørende Brukerens innehav og/eller bruk av Mobilapplikasjonen.

f) Brukeren godkjenner at, i det tilfelle en tredjepart hevder at Mobilapplikasjonen krenker tredjepartens immaterielle rettigheter, Nordnet, og ikke foretaket som tilbyr handelsplassen for mobilapplikasjonen, alene er ansvarlig i samsvar med disse Vilkår, for å undersøke, forsvare, gjøre opp og utelukke alle slike immateriellrettslige krav.

g) Brukeren forsikrer at (i) han/hun ikke befinner seg i et land som er gjenstand for handelsrestriksjoner fra USA, eller som av USA er utpekt som et terroriststøttende land, og at (ii) han/hun ikke er registrert på en liste hos amerikanske myndigheter som en «forbudt eller begrenset handelspart».

h) Brukeren forplikter seg til, ved siden av disse Vilkårene, å oppfylle eventuelle gjeldende avtalevilkår fra tredjepart.

4. Behandling av personopplysninger.

4.1 Som behandlingsansvarlig behandler Nordnet personopplysninger for å oppfylle den avtalen Nordnet har eller er i ferd med å inngå med deg som kunde, og i forbindelse med administreringen av nåværende produkter og tjenester. Formålet med behandlingen er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene forut for avtaleinngåelsen, samt å dokumentere, administrere og oppfylle inngåtte avtaler. Videre kan opplysningene bli behandlet for å oppfylle rettslige forpliktelser, gjennomføre markeds-, forretnings- og kundeanalyser (herunder profilering), bedrive markedsføring og for å forbedre, utvikle og kundetilpasse de produkter og tjenester som tilbys. Personopplysningene kan også bli behandlet for andre formål, i overensstemmelse med gjeldende rett. Har du protestert mot at dine personopplysninger anvendes i forbindelse med direkte markedsføring, kommer opplysningene ikke til å bli brukt i denne sammenheng. Fullstendig informasjon om hvordan Nordnet behandler personopplysninger og registrertes rettigheter finner du på nordnet.no. Ved å godta disse vilkårene bekrefter du å ha tatt del i denne informasjonen.

5. Teknisk utstyr.

5.1 Det påhviler Brukeren selv, for egen regning, å skaffe, inneha og vedlikeholde alt nødvendig utstyr som trengs for å kunne bruke Mobilapplikasjonen. Dette innebærer for eksempel mobiltelefon, smarttelefon, nettbrett eller annen mobil enhet, datamaskin, programvare, e-postadresse, Internett-abonnement, mobilabonnement, SMS-funksjon og eventuelt øvrig utstyr.

5.2 Brukeren skal vise normal aktsomhet og beskytte sitt tekniske utstyr mot utilbørlig bruk, bl.a. ved å bruke nødvendige antivirusprogrammer og brannmur.

6. Sikkerhetsløsning.

6.1 For å få tilgang til visse tjenester via mobilapplikasjonen kreves de sikkerhetsløsninger som Nordnet til enhver tid angir (elektronisk identifiserings- og sikkerhetsutstyr så som personlig kode, BankID eller annen e-legitimasjon som brukeren kan styrke sin identitet overfor Nordnet med). Bruk av slik sikkerhetsløsning reguleres i særlige brukerinstruksjoner og vilkår fra tredjepart, som Brukeren selv er ansvarlig for å sette seg inn i og følge.

6.2 Brukeren er innforstått med at samtlige oppdrag og instruksjoner som gis til Nordnet ved å benytte Brukerens brukernavn og passord, er, uansett hvem som har gitt oppdraget eller instruksjonen, bindende for Brukeren. Brukeren forplikter seg til:

a) å treffe alle rimelige tiltak for å beskytte og håndtere sin sikkerhetsløsning på en slik måte at ingen uvedkommende får tilgang til denne, f.eks. ved å holde brukernavn og passord skjult og, ved bruk av sikkerhetsløsning via en mobil enhet, å sørge for å bruke den mobile enhetens relevante sikkerhetsanordninger, for eksempel kodelås på telefonen.

b) ikke å notere eller lagre brukernavn og passord på en slik måte at deres forbindelse med Mobilapplikasjonen eller de andre elektroniske tjenestene Nordnet tilbyr, fremkommer.

c) umiddelbart å kontakte Nordnet ved mistanke om at uvedkommende utnytter, har utnyttet eller kommer til å utnytte Mobilapplikasjonen og/eller øvrige e-tjenester via Brukerens autorisasjon

7. Immaterialrettigheter.

7.1 Samtlige immaterielle rettigheter og tekniske løsninger vedrørende mobilapplikasjonen tilhører Nordnet eller eventuell tredjepart som Nordnet samarbeider med. Nordnet og selskapets samarbeidspartnere beholder samtlige immaterielle rettigheter til all informasjon som tilbys via mobilapplikasjonen, og til alt øvrig offentliggjort materiale, logoer, bilder, videoer, databaser og lignende. Slikt materiale som beskrives i dette punktet må ikke benyttes av Brukeren uten skriftlig tillatelse fra Nordnet, så sant Brukerens bruk ikke er nødvendig for at Brukeren skal kunne benytte Mobilapplikasjonen i samsvar med disse Vilkår.

7.2 Vilkårene gir Brukeren en ikke-overførbar lisens i avtalens gyldighetsperiode til å bruke Mobilapplikasjonen på mobile enheter med operativsystemet iOS, Android eller Windows, som Brukeren eier og kontrollerer.

7.3 Brukeren må ikke (og må ikke forsøke) å (1) utføre inversutvikling, dekompilere eller demontere koden for Mobilapplikasjonen, unntatt i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning, (2) utnytte eventuelle tekniske begrensninger i Mobilapplikasjonen, (3) lage flere kopier av Mobilapplikasjonen enn det som er tillatt etter gjeldende lovgivning, (4) gjøre Mobilapplikasjonen tilgjengelig for kopiering for andre, (5) distribuere, underlisensiere, leie ut, lease ut eller låne ut Mobilapplikasjonen, eller (6) overlate Mobilapplikasjonen eller rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkår til en tredjepart.

8. Tjenestenes tilgjengelighet, avbrudd og avstengning.

8.1 Selv om Nordnet har som ambisjon å ha en høy grad av tilgjengelighet for Mobilapplikasjonen og tilby denne uten tekniske forstyrrelser, kan Nordnet ikke garantere at Mobilapplikasjonen alltid kommer til å være fullt ut tilgjengelig. Nordnet kan av sikkerhetshensyn, myndighetsvedtak, tekniske eller vedlikeholdsmessige årsaker tidvis måtte begrense tilgjengeligheten til, eller avbryte tilbudet av, Mobilapplikasjonen.

8.2 Nordnet har rett til, uten forutgående varsel til Brukeren, helt eller delvis å sperre tilgangen til Mobilapplikasjonen:

a) hvis feilaktig brukernavn og passord brukes, eller hvis det gjøres gjentatte mislykkede innloggingsforsøk i mobilapplikasjonen,

b) hvis det foreligger mistanke om uautorisert bruk av brukernavn og passord,

c) hvis Brukeren bryter retningslinjer gitt av Nordnet eller tredjepart vedrørende Mobilapplikasjonen eller sikkerhetsløsningen, eller hvis Nordnet har skjellig grunn til å anta at Mobilapplikasjonen kan komme til å bli brukt i strid med Vilkårene eller i strid med gjeldende lovgivning, forordning eller myndighetsbeslutninger,

d) hvis Brukeren ved bruk av Nordnets mobilapplikasjon opptrer på en måte som kan volde Nordnet eller tredjepart skade.

8.3 Nordnet er ikke ansvarlig verken for direkte eller indirekte skade som Brukeren eller andre påføres som følge av slik begrenset tilgjengelighet eller sperring av Mobilapplikasjon som ble angitt ovenfor i dette punkt 8.

9. Ansvar og ansvarsbegrensning.

9.1 Nordnets ansvar overfor Brukeren er begrenset til det som angis i disse Vilkår og gjeldende lovgivning.

9.2 Nordnet eller tredjepart som Nordnet samarbeider med, har ingen plikt til å erstatte Brukeren for skade som brukeren måtte påføres fordi Mobilapplikasjonen ikke tilsvarer Brukerens forventninger, eller for Brukerens bruk av Mobilapplikasjonen. Nordnet eller annen tredjepart som Nordnet samarbeider med, erstatter aldri skader som kan henføres til næringsvirksomhet eller indirekte skader så som uteblitt gevinst og andre følgeskader, foruten ved forsett eller grov uaktsomhet, eller ved slikt ansvar som følger av gjeldende lovgivning.

9.3 Finansiell informasjon som vises gjennom Mobilapplikasjonen, vises bare i generell informasjonshensikt og er ikke ment å skulle brukes som finansiell rådgivning.

9.4 Mobilapplikasjonen leveres i foreliggende stand, og Brukeren er selv ansvarlig for sin bruk av Mobilapplikasjonen og det tekniske utstyret, programvare og annet utstyr som kreves for bruk av, og tilgang til, Mobilapplikasjonen. Nordnet eller annen tredjepart som Nordnet samarbeider med for å levere Mobilapplikasjonen til brukere, har ikke ansvar for skade som følger av at Brukeren ikke har iakttatt det som påhviler denne ifølge Vilkårene eller Nordnets instruksjoner, eller hvis Brukeren ikke har fulgt bestemmelsene i slike særlige vilkår som gjelder for respektive handelsplass for mobilapplikasjoner der Brukeren gis tilgang til mobilapplikasjonen.

9.5 Nordnet gir ingen garantier og fraskriver seg alle uttrykkelige, underforståtte eller lovfestede garantier, herunder garantier om kvalitet, eiendomsrett, fravær av inngrep i tredjeparts rettigheter, generell egnethet og egnethet for et visst formål.

9.6 Nordnet er ikke ansvarlig for skade som skyldes norsk eller utenlandsk lovpålegg, norsk eller utenlandsk myndighetsvedtak, krig, streik, blokade, boikott, lockout eller andre liknende omstendigheter. Forbeholdet når det gjelder streik, blokade, boikott og lockout, gjelder også hvis Nordnet selv er gjenstand for, eller vedtar et slikt konflikttiltak. Nordnet er også fritatt for ansvar ved unnlatelse, fra Nordnet eller fra underleverandør engasjert av Nordnet, av å oppfylle en forpliktelse hvis unnlatelsen skyldes omstendigheter som forhindrer eller vesentlig forvansker oppfyllelse i rett tid, eksempelvis ved elektronisk informasjonsbehandling og overføring eller systemtekniske problemer, og som dertil ligger utenfor partens rimelige kontroll. Nordnet frasier seg ethvert ansvar for eventuell sletting eller mislykket videreføring av informasjon.

9.7 Skader som har oppstått av andre årsaker enn det som angis ovenfor, skal ikke erstattes av Nordnet hvis Nordnet har vært utvist normal aktsomhet.

9.8 Hvis det oppstår skade, har så vel Brukeren som Nordnet en plikt til å treffe nødvendige tiltak for å begrense sin skade. Forsømmer noen av partene dette, kan erstatningen bli redusert i tilsvarende grad.

9.9 Brukeren plikter å holde Nordnet skadesløs for skade som påføres Nordnet på grunn av Brukerens bruk av mobilapplikasjonen, eksempelvis hvis Brukerens bruk forårsaker driftsforstyrrelser, driftsavbrudd eller skade. Brukeren er ansvarlig for skade eller tap som rammer Nordnet, tredjepart eller Brukeren selv fordi Brukeren ikke har iakttatt det som påhviler denne ifølge ovenstående. Hvis to eller flere personer sammen har inngått avtale om bruk av Mobilapplikasjonen, svarer slike personer solidarisk for nevnte skade eller tap. Hvis Brukeren er en juridisk person, er Brukeren ansvarlig for at bare autoriserte personer hos Brukeren kjenner til og kan bruke brukernavn og passord for Mobilapplikasjonen.

10. Priser.

10.1 Nordnet tar ikke avgift av Brukeren for å benytte Mobilapplikasjonen. Brukeren er imidlertid klar over at for eventuell bruk av Nordnets produkter og tjenester via Mobilapplikasjonen, benyttes de vilkår og avgifter som gjelder for det aktuelle produktet eller den aktuelle tjenesten i samsvar med Brukerens separate avtale med Nordnet. Brukeren er selv ansvarlig for kommunikasjons- og abonnementsavgifter, samt eventuelle andre kostnader for utstyr som er nødvendig for å bruke

11. Reklamasjon.

11.1 Skulle det oppstå problemer ved bruk av Mobilapplikasjonen, eller er Brukeren for øvrig er misfornøyd med mobilapplikasjonen, kan Brukeren melde dette til Nordnet på den måten som til enhver tid fremgår av informasjon tilgjengelig i Mobilapplikasjonen, samt på Nordnets nettsted. Hvis Brukeren mener at Mobilapplikasjonen er feilaktig, er det viktig at Brukeren alltid meddeler dette til Nordnet snarest etter at Brukeren har oppdaget den aktuelle feilen. Hvis reklamasjon ikke fremsettes innen denne tid, mister kunden retten til å kreve erstatning eller kreve andre tiltak fra Nordnet. Nordnet vil anstrenge seg for å finne en løsning for Brukeren på det aktuelle problem.

11.2 Reklamasjon over tjenester eller annet som Brukeren har kjøpt eller på annen måte har anskaffet fra andre enn Nordnet, skal rettes til den aktuelle leverandøren. Feil eller uteblitt informasjon fra tredjepart skal meldes til den som har sendt, eller burde ha sendt, informasjonen. Nordnet vil i denne forbindelse understreke at Nordnet ikke bringer videre reklamasjoner eller klager til tredjeparter. Alle slike eventuelle spørsmål og klager skal rettes direkte til den aktuelle leverandøren.

12. Angrerett.

12.1 Ved å godkjenne disse Vilkår aksepterer Brukeren at det ikke eksisterer angrerett for denne avtalen.

13. Avtaleperiode og oppsigelse.

13.1 Avtale som er inngått mellom Nordnet og Brukere etter disse Vilkår, gjelder fra den dag avtalen er inngått i samsvar med punkt 1.3 ovenfor, og inntil videre så lenge Brukeren benytter seg av Mobilapplikasjonen. Brukeren har rett til når som helst å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Oppsigelse fra Brukerens side skjer ved at Brukeren opphører med all bruk av Mobilapplikasjonen og sletter alle fullstendige eller delvise kopier av mobilapplikasjonen. Dersom Brukeren gjenopptar sin bruk av Mobilapplikasjonen, fortsetter disse Vilkår mellom Nordnet og Brukeren å gjelde inntil videre.

13.2 Nordnet har rett til å si opp avtalen, slik at den opphører tidligst en måned etter oppsigelsen. Nordnet har imidlertid rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning etter punkt 8.2 ovenfor, og i tilfelle:

a) Brukeren bruker Mobilapplikasjonen i strid med gjeldende lov, forskrift eller myndighetsbeslutning

b) det kan antas at Brukeren ikke kommer til å fullføre sine forpliktelser etter disse Vilkår, eller annen forpliktelse som foreligger overfor Nordnet eller andre selskap i Nordnet-konsernet. I slike tilfeller har Nordnet rett til umiddelbart å sperre personlig passord eller tilsvarende sikkerhetsløsning, engangskode, kort og sertifikat. Når avtalen har opphørt, må verken personlig passord eller tilsvarende sikkerhetsløsning, engangskode, sertifikat eller kort som brukes til innlogging, brukes.

13.3 Oppsigelse fra Nordnets side sendes til Brukerens kontaktopplysninger som Brukeren har registrert hos Nordnet.

14. Tilgang til vilkår og informasjon.

14.1 Brukeren kan alltid få tilgang til alle Nordnets vilkår, samt informasjon om alle Nordnets produkter og tjenester, via Nordnets hjemmeside, alternativt via Nordnets kundeservice 03023. Informasjonen kan i visse tilfeller basere seg på opplysninger fra, eller bringes videre direkte fra, andre enn Nordnet. Nordnet påtar seg ikke ansvar for at slik informasjon eller slike opplysninger er korrekte, eller for eventuell skade eller uleilighet som påføres brukeren på grunn av eventuelle mangler eller feil i slik informasjon.

15. Endring.

15.1 Nordnet forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Vilkår. Hvis Nordnets endringer av Vilkårene ikke er akseptable for Brukeren, har Brukeren rett til umiddelbart og avgiftsfritt å si opp avtalen.

16. Lovvalg og tvisteløsning.

16.1 Avtale etter disse Vilkårene reguleres av norsk rett.

16.2 Tvist vedrørende tolkning og gjennomføring av disse Vilkår skal avgjøres av norsk domstol etter norsk rett.