Gå til hovedinnhold

Risiko.


Kjenn risikoen før du investerer.

Bull & Bear-sertifikater og Mini Futures er investeringsprodukter med høy risiko der du kan tape hele eller deler av investert kapital. Derfor er det viktig at du forstår hvilke risiko du tar når du investerer i børshandlede produkter. Denne informasjonen gir deg et innblikk i relevante risikoer du står ovenfor ved handel i produktene. Du som investor er selv ansvarlig for å sette deg inn i samtlige risikofaktorer forbundet med produktene. Den nøyaktive informasjonen for hvert spesifikke produkt finner du i grunnprospektet og i de endelige vilkårene på Nordeas hjemmeside.

Verken Nordea Bank AB (publ), eller noen av deres datterselskaper er ansvarlige for innholdet på denne og/eller andre nettsider tilhørende Nordnet AB. Innholdet på denne siden er heller ikke rettet mot personer bosatt i USA eller andre jurisdiksjoner som ikke er tillatt i følge Grunnprospektet og de endelige vilkårene. Informasjonen på denne siden skal ikke oppfattes som finansiell rådgivning basert på hver enkelt investors individuelle forutsetninger. Nordnet AB er ikke ansvarlig for informasjonen utstederen gir.

Bull & Bear-sertifikater.

Kredittrisiko.

Ved kjøp av Bull & Bear-sertifikater påtar du deg en kredittrisiko på den utstederen (emittenten) som har utarbeidet produktet. Det betyr at dersom utstederen blir betalingsudyktig, så kan hele eller deler av investeringen din gå tapt.

Hvis du handler Nordnets egne sertifikater tar du en kredittrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med «negativ outlook» ifølge Standard & Poor's, og Aa3 ifølge Moody's. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko.

Når du kjøper Bull & Bear bør du være klar over at det følger med en valutarisiko dersom det underliggende instrumentet er notert i en utenlandsk valuta. Til eksempel så kan et Bull-produkt falle i verdi på grunn av valutakursendringer selv om instrumentets underliggende stiger i verdi eller er uforandret.

Markedsavbrudd og andre spesielle hendelser.

Markedsavbrudd kan for eksempel inntreffe dersom all handel med det underliggende instrumentet blir avbrutt. Ved markedsavbrudd kan fastsettelsen av verdien på det underliggende instrumentet skje til en annen tid enn tiltenkt, og i visse tilfeller også på en annen måte enn planlagt. Spesielle hendelser som nyemisjoner, konkurs eller liknende selskapshendelser kan påvirke det underliggende instrumentet . Hvis det skjer noe slikt, vil vilkårene for de berørte instrumentgruppene endres etter hva Nordea (som emitterer Nordnets sertifikater) anser som nødvendig.

Markedsrisiko.

Verdien av din Bull & Bear påvirkes av flere faktorer, blant annet det underliggende instrumentets utvikling og volatilitet, samt plasseringens gearing. Utviklingen kan være både positiv og negativ. Merk at du kan tape hele det investerte beløpet.

Likviditetsrisiko (kjøps- og salgskurser).

Under normale markedsforhold tilbyr Nordea både kjøps- og salgskurs i Nordnets Bull & Bear-sertifikater. Det kan imidlertid være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Bull & Bear-produkter i situasjoner med store kursendringer i markedet eller avbrudd som påvirker handelen. Da sier man at de er «illikvide».

Mini Futures.

Kredittrisiko.

Ved kjøp av Mini Futures påtar du deg en kredittrisiko på den utstederen som har utgitt produktet. Det betyr at dersom utstederen blir betalingsudyktig, så kan hele eller deler av investeringen din gå tapt.

Hvis du handler Nordnets egne Mini Futures, tar du en kredittrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med «negativ outlook» ifølge Standard & Poor's, og Aa3 ifølge Moody's. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko.

Når du kjøper Mini Futures bør du være klar over at det følger med en valutarisiko dersom det underliggende instrumentet er notert i en utenlandsk valuta. Til eksempel så kan en Mini Future Long falle i verdi på grunn av valutakursendringer selv om instrumentets underliggende stiger i verdi eller er uforandret.

Markedsavbrudd og andre spesielle hendelser.

Markedsavbrudd kan for eksempel inntreffe dersom all handel med det underliggende instrumentet blir avbrutt. Ved markedsavbrudd kan fastsettelsen av verdien på det underliggende instrumentet skje til en annen tid enn tiltenkt, og i visse tilfeller også på en annen måte enn planlagt. Spesielle hendelser som nyemisjoner, konkurs eller liknende selskapshendelser kan påvirke det underliggende instrumentet. Hvis det skjer noe slikt, vil vilkårene for de berørte instrumentgruppene endres etter hva Nordea (som emitterer Nordnets Mini Futures) anser som nødvendig.

Markedsrisiko.

Verdien av din Mini Futures påvirkes av flere faktorer, blant annet det underliggende instrumentets utvikling og volatilitet, samt plasseringens gearing. Utviklingen kan være både positiv og negativ. Merk at du kan tape hele det investerte beløpet.

Likviditetsrisiko (kjøps- og salgskurser).

Under normale markedsforhold tilbyr Nordea både kjøps- og salgskurs i Nordnets Mini Futures. Det kan imidlertid være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Mini Futures i situasjoner med store kursendringer i markedet eller avbrudd som påvirker handelen. Da sier man at de er «illikvide».

Unlimited Turbos.

Kredittrisiko.

Ved kjøp av Unlimited Turbos påtar du deg en kredittrisiko på utstederen av produktet. Det betyr at dersom utstederen blir betalingsudyktig, så kan hele eller deler av investeringen din gå tapt.

Hvis du handler Nordnets egne Unlimited Turbos, tar du en kredittrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med «negativ outlook» ifølge Standard & Poor's, og Aa3 ifølge Moody's. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko.

Når du kjøper Unlimited Turbos bør du være klar over at det følger med en valutarisiko dersom det underliggende instrumentet er notert i en utenlandsk valuta. Til eksempel så kan et Turbo Long-produkt falle i verdi på grunn av valutakursendringer selv om instrumentets underliggende stiger i verdi eller er uforandret.

Markedsavbrudd og andre spesielle hendelser.

Markedsavbrudd kan for eksempel inntreffe dersom all handel med det underliggende instrumentet blir avbrutt. Ved markedsavbrudd kan fastsettelsen av verdien på det underliggende instrumentet skje til en annen tid enn tiltenkt, og i visse tilfeller også på en annen måte enn planlagt. Spesielle hendelser som nyemisjoner, konkurs eller liknende selskapshendelser kan påvirke det underliggende instrumentet. Hvis det skjer noe slikt, vil vilkårene for de berørte instrumentgruppene endres etter hva Nordea (som emitterer Nordnets Unlimited Turbos) anser som nødvendig.

Markedsrisiko.

Verdien av din Unlimited Turbos påvirkes av flere faktorer, blant annet det underliggende instrumentets utvikling og volatilitet, samt plasseringens gearing. Utviklingen kan være både positiv og negativ. Merk at du kan tape hele det investerte beløpet.

Likviditetsrisiko (kjøps- og salgskurser).

Under normale markedsforhold tilbyr Nordea både kjøps- og salgskurs i Nordnets Unlimited Turbos. Det kan imidlertid være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Unlimited Turbos i situasjoner med store kursendringer i markedet eller avbrudd som påvirker handelen. Da sier man at de er «illikvide». Hvis du for eksempel har investert i en Turbo Short med en gearingeffekt på 5, betyr det at investeringen vil falle med 10 % dersom det underliggende instrumentet øker med 2 %.