Risiko.

Kjenn risikoen før du investerer.

Bull & Bear-sertifikater og Mini Futures er investeringsprodukter med høy risiko der du kan tape hele eller deler av kapitalen du investerer. Derfor er det viktig at du forstår hvilke risikoer du tar når du investerer i børshandlede produkter. Denne informasjonen gir deg et innblikk i relevante risikoer, skjønt ikke alle.

Bull & Bear-sertifikater.

Kredittrisiko.

Ved kjøp av Bull & Bear-sertifikater påtar du deg en kredittrisiko på den utstederen (emittenten) som har utarbeidet produktet. Det betyr at dersom utstederen blir betalingsudyktig, så kan hele eller deler av investeringen din gå tapt.

Hvis du handler med Nordnets egne sertifikater tar du en kredittrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med «negativ outlook» ifølge Standard & Poor's, og Aa3 ifølge Moody's. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko.

Når du kjøper Bull & Bear bør du være klar over at det følger med en valutarisiko dersom det underliggende aktivumet er notert i en utenlandsk valuta. Det betyr at Bull respektive Bear kan falle i verdi på grunn av valutakursendringer selv om selve aktivumet stiger respektive faller i verdi eller er uforandret.

Markedsavbrudd og andre spesielle hendelser.

Markedsavbrudd kan for eksempel inntreffe dersom all handel med det underliggende aktivumet blir avbrutt. Ved markedsavbrudd kan fastsettelsen av verdien på det underliggende aktivumet skje til en annen tid enn tiltenkt, og i visse tilfeller også på en annen måte enn planlagt. Spesielle hendelser som nyemisjoner, konkurs eller liknende selskapshendelser kan påvirke det underliggende aktivumet. Hvis det skjer noe slikt, vil vilkårene for de berørte instrumentgruppene endres etter hva Nordea (som emitterer Nordnets sertifikater) finner nødvendig.

Markedsrisiko.

Verdien av din Bull & Bear påvirkes av flere faktorer, blant annet det underliggende aktivumets utvikling og volatilitet, samt plasseringens brekkstang. Utviklingen kan være både positiv og negativ. Merk at du kan miste hele beløpet du har satset.

Likviditetsrisiko (kjøps- og salgskurser).

Under normale markedsforhold tilbyr Nordea både kjøps- og salgskurs i Nordnets Bull & Bear-sertifikater. Det kan imidlertid være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Bull & Bear. Da sier man at de er «illikvide».

Mini Futures.

Kredittrisiko.

Ved kjøp av Mini Futures påtar du deg en kredittrisiko på den utstederen som har utgitt produktet. Det betyr at dersom utstederen blir betalingsudyktig, så kan hele eller deler av investeringen din gå tapt.

Hvis du handler med Nordnets egne Mini Futures, tar du en kredittrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med «negativ outlook» ifølge Standard & Poor's, og Aa3 ifølge Moody's. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko.

Når du kjøper Mini Futures bør du være klar over at det følger med en valutarisiko dersom det underliggende aktivumet er notert i en utenlandsk valuta. Det betyr at Mini Long respektive Mini Short kan falle i verdi på grunn av valutakursendringer selv om selve aktivumet stiger respektive faller i verdi eller er uforandret.

Markedsavbrudd og andre spesielle hendelser.

Markedsavbrudd kan for eksempel inntreffe dersom all handel med det underliggende aktivumet blir avbrutt. Ved markedsavbrudd kan fastsettelsen av verdien på det underliggende aktivumet skje til en annen tid enn tiltenkt, og i visse tilfeller også på en annen måte enn planlagt. Spesielle hendelser som nyemisjoner, konkurs eller liknende selskapshendelser kan påvirke det underliggende aktivumet. Hvis det skjer noe slikt, vil vilkårene for de berørte instrumentgruppene endres etter hva Nordea (som emitterer Nordnets Mini Futures) finner nødvendig.

Markedsrisiko.

Verdien av din Mini Future påvirkes av flere faktorer, blant annet det underliggende aktivumets utvikling og lånerenten. Utviklingen kan være både positiv og negativ. Merk at du kan miste hele beløpet du har satset.

Likviditetsrisiko (kjøps- og salgskurser).

Under normale markedsforhold tilbyr Nordea både kjøps- og salgskurs i Nordnets.

Det kan imidlertid være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Mini Futures. Da sier man at de er «illikvide».

Unlimited Turbos.

Kredittrisiko.

Ved kjøp av Unlimited Turbos påtar du deg en kredittrisiko på utstederen av produktet. Det betyr at dersom utstederen blir betalingsudyktig, så kan hele eller deler av investeringen din gå tapt.

Hvis du handler med Nordnets egne Unlimited Turbos, tar du en kredittrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med «negativ outlook» ifølge Standard & Poor's, og Aa3 ifølge Moody's. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Valutarisiko.

Når du kjøper Unlimited Turbos bør du være klar over at det følger med en valutarisiko dersom det underliggende aktivumet er notert i en utenlandsk valuta. Det betyr at Turbo Long respektive Turbo Short kan falle i verdi på grunn av valutakursendringer selv om selve aktivumet stiger respektive faller i verdi eller er uforandret.

Markedsavbrudd og andre spesielle hendelser.

Markedsavbrudd kan for eksempel inntreffe dersom all handel med det underliggende aktivumet blir avbrutt. Ved markedsavbrudd kan fastsettelsen av verdien på det underliggende aktivumet skje til en annen tid enn tiltenkt, og i visse tilfeller også på en annen måte enn planlagt. Spesielle hendelser som nyemisjoner, konkurs eller liknende selskapshendelser kan påvirke det underliggende aktivumet. Hvis det skjer noe slikt, vil vilkårene for de berørte instrumentgruppene endres etter hva Nordea (som emitterer Nordnets Unlimited Turbos) finner nødvendig.

Markedsrisiko.

Verdien av din Unlimited Turbo påvirkes av flere faktorer, blant annet det underliggende aktivumets utvikling og lånerenten. Utviklingen kan være både positiv og negativ. Merk at du kan miste hele beløpet du har satset.

Likviditetsrisiko (kjøps- og salgskurser).

Under normale markedsforhold tilbyr Nordea både kjøps- og salgskurs i Nordnets Unlimited Turbos. Det kan imidlertid være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Unlimited Turbos. Da sier man at de er «illikvide». Hvis du for eksempel har investert i en Turbo Short med en brekkstangeffekt på 5, betyr det at investeringen vil falle med 10 % dersom det underliggende aktivumet øker med 2 %.