Gå til hovedinnhold

Kildeskatt på aksjeutbytte på Investeringskonto Zero og ASK

Dette innlegget er skrevet av daglig leder i Nordnet Livsforsikring AS, Tommy Dilling.

Personer som mottar utbytte fra utenlandske aksjer og ETFer kan risikere dobbeltbeskatning av utbyttet. Nordnet har hatt flere møter med Skatteetaten hvor vi har påpekt urettferdigheten. Her kommer en oppdatering i saken.

La oss starte med å forklare hva kildeskatt på utbytte er: De fleste selskaper betaler en andel av årets overskudd til sine aksjonærer i form av utbytte. Dersom et selskap er hjemmehørende i utlandet, er det et generelt prinsipp at utbyttet kommer til beskatning (kildeskatt) der utbyttet anses bli opparbeidet (i kildestaten).

Skattesatsen som trekkes i kildestaten er ofte litt lavere enn «full sats», som følge av skatteavtaler mellom Norge og de land hvor selskapene er hjemmehørende. 15 % er relativt normal sats i dag, med visse unntak.

En norsk skattyter/aksjonær vil også bli beskattet av norske myndigheter for utbyttet mottatt fra et utenlandsk selskap. For å unngå dobbeltbeskatning finnes det mekanismer for å kreve fradrag for kildeskatten i norsk skatt, slik at dobbeltbeskatning unngås.

Ulike regler for ulike kontotyper

Eier du aksjene på en Aksje- og fondskonto (VPS-konto) kan du kreve fradrag for betalt kildeskatt i skattemeldingen under temaet «Personlige forhold – betalt skatt i utlandet» (skjema RF-1147 i gammel skattemelding). Gjør du ikke dette, vil du måtte betale dobbel skatt (kildeskatt på 15 % + norsk skatt på utbytte på 31,68 %) på aksjeutbytte fra utenlandske selskaper.

Tilsvarende velfungerende løsning finnes foreløpig ikke for aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto.

På aksjesparekonto (ASK) mener riktignok Nordnet og Skattebetalerforeningen at investorer med ASK-konto som blir trukket kildeskatt bør kunne kreve kreve fradrag for dette under temaet «Personlige forhold – betalt skatt i utlandet» (evt skjema RF-1147 i den gamle skattemeldingen), selv om man ikke blir beskattet for utbytte samme år. I dette tilfellet vil fradraget først komme til nytte når ASK-kontoen realiseres og beskattes. Men dette er altså ikke bekreftet av lovgiver.

På investeringskonto/fondskonto kan kundene per i dag ikke kreve fradrag for betalt kildeskatt på utbytte, fordi midlene formelt sett eies av forsikringsselskapet.

Vi omtalte denne problemstillingen for første gang i et innlegg 3. september 2020.

Et viktig prinsipp å unngå dobbeltbeskatning

Et sentralt prinsipp i vår skattelovgivning er å unngå dobbeltbeskatning. Inntil regelverk og rammebetingelser er klare for aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto, gis ikke privatpersoner adgang til å få refundert kildeskatt for to av de mest populære kontotypene for utenlandsk aksjehandel. Det mottatte utbyttet beskattes først i det land hvor inntekten opparbeides (kildestaten), og deretter i Norge. Resultatet blir dobbeltbeskatning, som generelt er ønskelig å unngå.

Finansdepartementet er slik Nordnet oppfatter det kjent med problemstillingen knyttet til kildeskatt på aksjesparekonto fra tidligere. Etter tett og god dialog med Skatteetaten fikk vi nylig bekreftet at også problemstillingen knyttet til kildeskatt på investeringskonto er formidlet og videresendt til Finansdepartementet. Vi mener det vil være naturlig at en endring gjennomføres for både aksjesparekonto og investeringskonto/ fondskonto samtidig.

Løsning på problemet

For å sikre lik behandling og for å unngå dobbebeskatning av kunder med investeringskonto/fondskonto må enten

  1. Kunden gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på fondskonto via RF-1147 eller lignende på egen hånd, eller så må
  2. Forsikringsselskapet gis anledning til å kreve refusjon av kildeskatt på vegne av kundene, eller føre og rapportere betalt kildeskatt til skattemyndigheter slik at dette tas hensyn til ved skattlegging av fondskontoen.

Begge forslag krever regelverkstilpasninger. Det enkleste for skattyter er om skatt på utbytte betalt i utlandet rapporteres direkte fra livsforsikringsselskapene til Grunnlagsdata, men det viktigste er uansett at privatpersoner med fondskonto og aksjesparekonto gis adgang til å refundere kildeskatt slik at «lik sparing beskattes likt» og at vi unngår dobbeltbeskatning.

Desto lengre tid det tar før en løsning er på plass desto mer skadelidende vil kunder som eier utenlandske aksjer på aksjesparekonto og investeringskonto/fondskonto bli.

Vi vil fortsette å arbeide for en løsning til beste for våre kunder, og håper at vi vil nå frem. Vi har hatt en konstruktiv dialog med Skatteetaten, og de har som nevnt informert Finansdepartementet om problemstillingen. Utgangspunktet er imidlertid klart. Kildeskatt vil i dag ikke kunne refunderes på investeringskonto med mindre det skjer en endring fra myndighetenes side – og det er ikke mulig for oss å si noe mer om eller evt når dette skjer. Vi har derimot vært tydelig på at vi er tilgjengelig for spørsmål, behov for informasjon eller hva som helst Nordnet kan bidra med for å løse dette på vegne av norske sparere og investorer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
6 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Morten
Morten
04.01.2022 20:16

Hei, er det noko nytt i denne saken etter kvart?

Svein Olav
Svein Olav
09.05.2021 09:31

Hvordan blir dette for innvisterings selskap ?

Jonny
Jonny
14.04.2021 19:42

Takk for oppdatering. Håper dere fortsetter å følge opp denne saken. Så får vi som er kunder også pushe på Finansdepartementet. Dette er en viktig sak for Nordnet sine kunder som investerer i utenlandske aksjer (de fleste betaler eller vil betale utbytte en gang i fremtiden), og som vil ha de i en konto som ikke utløser skatt før uttak.

David
David
14.04.2021 14:11

Vil anta at IPS-ordningen også har samme utfordringer som investeringskonto med tanke på refusjon av betalt kildeskatt til utlandet, fordi midlene også her formelt sett eies av forsikringsselskapet? Er refusjon av kildeskatt på IPS også en del av dialogen med Skatteetaten/Finansdepartementet?

Kigen
Kigen
Svar på  David
14.04.2021 21:32

Hei David.
De siste 2 årene har jeg fått refundert kildeskatt jeg har blitt trukket på IPS-konto.
Jeg har sendt inn krav på dette, og det har blitt godtatt. Selv om dette er “småpenger” ift. kildeskatten jeg blir trukket på Zero-kontoen hvert år, 4-5000 NOK.
Hva som vil skje med Skattemeldinga for 2020, vet jeg ikke ennå.

David
David
Svar på  Kigen
16.04.2021 09:55

Takk!