Alfred Berg | Månedsrapport september 2019

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

ØKONOMI OG RENTER

Etter en august måned med nær panikk knyttet til Brexit, handelskrig og globale vekstutsikter har markedene igjen roet seg i september. USA og Kina er igjen på talefot, hard Brexit er litt fjernere og vekstutsiktene i spesielt USA ser ikke ut til å ta en ny negativ vending. FED i USA kuttet som ventet sentralbank renten. Rentekuttet ble fulgt opp av relativt positive vurderinger av utsiktene fremover og dermed med begrenset potensiale for videre rentekutt herfra. Markedet er mer negativ på utsiktene fremover og venter fortsatt mer rentekutt enn hva FED signaliserer.

I Europa er makroutviklingen svak. Industrien er i resesjon og kun en sterk service økonomi hindrer resesjon. I den senere tiden har vi sett få tegn til at dette bildet er i bedring. ECB reagerte som ventet med videre rentekutt, med relansering av nytt obligasjonskjøps program og med tiltak for å dempe de negative effektene på banksystemet av vedvarende lave renter. I sum er signalet fra ECB at renter vil holde seg lave i lang tid fremover.

I Norge er økonomien er fortsatt sterk, inflasjonen på målsetning og eiendomsmarkedet i fortsatt positiv utvikling. Med denne bakgrunnen hevet Norges Bank som ventet renten i september. Markedet tror nå at Norges Bank er ferdig med hevingene for denne gang og at neste endring er ned! Gjennom september ble noe av det kraftige rentefallet i USA reversert. Lange statsrenter i USA steg med ca. 20 basispunkter, Tyskland var tilsvarende rente opp 0,13 %, Sverige opp 0,07 % og Norge opp 0,09 %.

UTVIKLING I KREDITTMARKEDENE

Med et noe mer normalt markedssentiment i september så vi også en moderat reversering av den kraftige kredittpåslags inngangen fra august. I Europa så vi en utgang i påslaget på om lag 10 basispunkter mens i Norden var utslaget mer størrelsesorden 3-5 punkter. Sentimentet er fortsatt sterkt og en vesentlig faktor er ECB’s nye kjøps program for obligasjoner. Dette gir solid støtte til nivåene og bidrar til fortsatt sterke markeder.

UTVIKLINGEN I VÅRE RENTEFOND

Likviditetsfond

De korte pengemarkedsrentene i Norge steg omlag 0,15 % etter at Norges Bank hevet renten i september. Markedsforventningene er at Norges Bank er ferdig for denne gang med renteøkningene. I Sverige har det vært forventninger om renteøkninger frem i tid. Disse forventes nå å skyves ytterligere lengre frem. Kredittpåslagene i NOK kreditter og SEK kreditter har steget marginalt i september. I sum har markedsbevegelsene vært små og avkastningen relativt solid. Det har kun vært små posisjonsendringer gjennom måneden.

  • Alfred Berg Likviditet gav en avkastning på 0,1 % i september og 1,25 % YTD.
  • Alfred Berg Likviditet Pluss (Classic) gav en avkastning på 0,1 %, og 1,47 % YTD.
  • Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss (Classic) gav på 0,11 %, og 1,54 % YTD.

Norske obligasjonsfond

Litt renteoppgang og litt utgang i kredittpåslagene har gitt en noe svakere avkastningsmåned i september. Høy durasjon og mye kreditteksponering har bidratt til negative tall for måneden.

  • Alfred Berg Obligasjon gav en avkastning på -0,31 % i september og YTD 2,11 %.

Nordiske obligasjonsfond

De samme faktorene som påvirket våre norske fond virket også i det nordiske universet. Kort durasjon og begrenset kredittrisiko bidro til den beste avkastningen. Gjennom måneden så vi renter svakt opp i Europa og også i Sverige og i Norge. Kredittpåslagene var moderat opp i Norge og Sverige og noe mer opp i Europa. Vi tror på fortsatt sterke markeder fremover men skyver noe av kjøpsfokuset vårt over på Euro papirer som har korrigert sterkere enn norske og svenske. I løpet av september har vi investert i to nye selskaper; det finske livsforsikringsselskapet Mandatum og i svenske eiendomsselskapet Samhallsbyggnadsbolaget.

  • Alfred Berg Nordic Investment Grade (Classic) gav 0,03 % i september og 3,15 % YTD.

Alfred Berg Income hadde en avkastning på 0,21 % i september. En god del high yield og hybridobligasjoner bidro positivt i september, mens lange investment grade obligasjoner i EUR og enkelte high yield navn (som Nova Austral) bidro negativt. Fondet deltok i flere nye obligasjoner, blant annet i Mandatum Life, Color Group, Sanolium AB, Stockholm Exergi, Storebrand Liv, og Stendörren hybridobligasjon. Vi har økt andelen likvide midler i fondet i den siste tiden som følge av økt usikkerhet i markedet.

Alfred Berg Høyrente falt -0,02 % i september, og er nå opp 5,30 % hittil i år. Uroen i oljeservice sektoren har fortsatt og det er denne sektoren som primært har påvirket fondet negativ for september. Vi forventer at volatiliteten i det nordiske markedet skal fortsette men mener det fortsatt er potensiale for nedgang kredittspreadene i ratingsegmentet «single-B», hvor påslagene i Norden fortsetter å være høyere enn i det globale markedet.

AKSJEMARKEDET I SEPTEMBER

Norske aksjer

En god måned for Oslo Børs i september. Hovedindeksen steg 2,9 % etter en periodene preget av hendelser i Midtøsten som skapte volatilitet i oljeprisen. Hittil i år er Oslo Børs hovedindeks opp 10,9 %. Oljeprisen endte september rundt 60$ fatet, rundt nivåene den startet på. I løpet av måneden var den derimot oppe i nærmere 70$ etter droneangrep på oljeanlegg i Saudi Arabia som reduserte produksjonen betydelig. Produksjonen kom raskere enn forventet tilbake og oljeprisen falt til nivåene den hadde før angrepene. Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % til 1,5 %. Dette var i tråd med hva Norges Bank tidligere har kommunisert, men forventningene i markedet var mer delt. Motstanderne av rentekutt mente Norges Bank er på etterskudd med rentesettingen, gitt svakere globale vekstutsikter og rentekutt fra andre sentralbanker. Norges Bank har dog senket fremtidig rentebane i Norge. Alle ledende banker svarte med å øke sine renter på utlån med inntil 0,25 %.

Største positive bidragsyteren til oppgangen i september var energisektoren. Equinor hadde en sterk måned etter de meldte om tidligere enn ventet oppstart på Johan Sverdrup feltet samt start på tilbakekjøps program av deres aksjer. Equinor aksjen har utviklet seg svakere enn konkurrentene seneste tiden og en av grunnene det er pekt på er lavere utbytte yield hos Equinor. Selskapene som frakter LPG (propan) hadde også en god måned etter sterk oppgang i volumene ut av USA.

Etter en svak august måned kom finanssektoren sterkt tilbake i september ledet av DNB. Høyere rentenivå skaper normalt muligheter for banker til å øke rentemarginene sine. DNB meldte overraskende om ett tap på 1 mrd. kroner mot en nylig kreditthendelse, ting tyder på at dette er Thomas Cook, morselskapet til Ving som meldte om konkurs etter svakere marked i Storbritannia.

Materialsektoren med en positiv måned etter Norsk Hydro endelig meldte om gode nyheter fra Brasil. Selskapet har fått nødvendige godkjennelser til å bruke alle deponier de trenger for å komme tilbake til full drift. Selskapet meldte også på kapitalmarkedsdagen om betydelige kostnadskutt og nedstengning av ulønnsomme produktområder. På den negative siden hadde vi kommunikasjonssektoren som falt tilbake etter en sterk august.

Konsumsektoren falt også i september. Lakseprisene har falt til nærmere 40 kr på overraskende store eksportvolumer ut av Norge. Volumene i de siste ukene ligger nesten på nivå med de beste juleukene fra tidligere år. Dette tyder på gode vekstvilkår samt bedre biologi for oppdretterne. Estimatene innen sektoren må nok justeres noe ned etter fallet i prisene siste måneden. Bakkafrost gjorde avtale med hovedaksjonæren i Scottish Salmon om å kjøpe en majoritetspost i selskapet og har intensjoner om å by på resten av aksjene. Norway Royal Salmon solgte sin oppdrettsvirksomhet i Rogaland til lokale oppdrettere til en pris som var over markedets forventninger.

Alfred Berg Gambak steg med 1,5 % i september, mens Fondsindeksen steg med 2,5 %. Fondets aktive andel er 57,5 %. Ved månedsskiftet var Gambak’s største posisjoner NEL (5,9 %), Mowi (5,3 %) og Sparebanken Midt-Norge (4,7 %). Aksjene som bidro mest i positiv retning i august var NEL som steg 23 % (+1,16 % på porteføljenivå), DNB som steg 9,1 % (+0,37 %) og BW Offshore som steg 6,2 % (+0,25 %). De som trakk mest ned var Adevinta A som falt 7,8 % (-0,27 %), Tomra som falt 5,1 % (-0,26 %) og Lerøy Seafood som falt 7,5 % (-0,24 %). Vi har redusert beholdningene i Lerøy Seafood, Tomra og Aker BP i september. Vi har økt beholdningene i Scatec Solar, Bakkafrost og tatt en ny posisjon i Nordic Semiconductor i løpet av september.

Alfred Berg Aktiv steg med 0,9 % i september, mens Fondsindeksen steg med 2,5 %. Fondets aktive andel er 47,5 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,21 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Borregaard (0,17 %) og undervekt i Mowi (0,17 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Equinor (-0,52 %), undervekt i Norsk Hydro (-0,40 %) og overvekt i Lerøy Seafood (-0,27 %). Vi har solgt oss ut av Norwegian den siste måneden, og redusert beholdningene i Lerøy Seafood og Tomra. Vi har økt beholdningene i DNB, SR-Bank og Bakkafrost i samme periode.

Alfred Berg Norge (Classic) steg 1,3 % i september, mens Fondsindeksen steg med 2,5 %. Fondets aktive andel er 32,1 %. De største bidragsyterne i positiv retning var overvekt i BW Offshore (som bidro med 0,13 % i forhold til Fondsindeksen), overvekt i Borregaard (0,10 %) og undervekt i Mowi (0,10 %). De som trakk i negativ retning var undervekt i Equinor (-0,30 %), undervekt i Norsk Hydro (-0,25 %) og overvekt i Lerøy Seafood (-0,17 %). Vi har solgt oss ut av Norwegian den siste måneden, og redusert beholdningene i Schibsted og Lerøy Seafood. Vi har økt beholdningene i Equinor, DNB, Fjordkraft og Bakkafrost i samme periode.

Nordiske aksjer

September er kjent for å være en turbulent måned på børsene. Også denne gang ble det bevegelser, men kanskje litt motsatt av hva historisk mønster skulle tilsi. Det var enkelte av de sektorene som har vært svakest tidligere i 2019, som fikk et aldri så lite comeback i september. Sterkeste sektorer var Energi (+6,3 %), Finans (+5,1 %) og Materialer (+3,4 %). I motsatt ende av skalaen var Konsumvarer (-2,7 % og Helse (-1,4 %).

Fra et makromessig synspunkt er det lite som skulle tilsi en trendendring, men enkeltnyheter preget markedet. En av nyhetene var droneangrepet mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia, som løftet oljeprisen. Den gode avkastningen for Energi-sektoren må nok sees noe på den bakgrunn. Innen Finans var Nordea sterkeste aksje, med en oppgang på 13 %. Nordea har gitt svak avkastning over lengre tid, men lederbytte i september gav aksjemarkedet håp om endring.

Konsumvarer hadde en måned med svak avkastning i september. Sjømataksjene hadde generelt svak avkastning. August er gjerne en måned med sesongmessig lave laksepriser, men i år var prisene ekstra lave. I Sverige hadde dagligvarekjedene ICA og Kesko svak avkastning, men det er etter meget god oppgang så langt i år. Helsesektoren var også svak. Dette er en sektor hvor utviklingen i Novo Nordisk betyr mye, og Novo Nordisk var ned 1,5 % gjennom måneden, uten at det var noen selskapsspesifikke nyheter som skulle tilsi det. Etter en turbulent start på 2019, har volatiliteten sunket gjennom året. Denne trenden fortsatte gjennom september, tross septembers historiske rykte som en turbulent måned.

Alfred Berg Nordic Gambak steg 0,5 % mens VINX, målt i norske kroner, steg med 1,8 %. Fondets aktive andel er 66 %. Ved månedsskiftet var fondets største posisjoner Novo Nordisk 7,6 %, Kemira 5,1 % og Metso 4,3 %. Aksjer som bidro mest i positiv retning var BW LPG, som steg 10,5 % (0,2 % på porteføljenivå), Fjordkraft Holding, som steg 7,8 % (0,2 % på porteføljenivå) og Skanska, som steg 7,9 % (0,2 % på porteføljenivå). I negativ retning trakk forrige måneds største bidragsyter, ICA Gruppen, som falt 6,0 %, (-0,3 % på porteføljenivå), Addtech, som falt 4,8 % (0,1 % på porteføljenivå) og Balder, som steg 0,3 %, men som bidro negativt i forhold til benchmark. I løpet av måneden har vi økt posisjonene i BW LPG, Epiroc og Genmab. Vi har redusert posisjonene i Indutrade, Kone og Mowi.

Globale aksjer

Usikkerheten som preget de globale aksjemarkedene i august dempet seg i september og løftet verdensindeksen opp til nivåer like under tidligere toppnoteringer. Til tross for nye datapunkter som viser fallende globale handelsvolumer og oppbremsing i industrien i de store økonomiene har aksjemarkedet vært overraskende sterkt. Hittil i år er verdensindeksen opp rundt 18 % i amerikanske dollar. Amerikanske dollar har styrket seg kraftig mot norske kroner de siste månedene, så i norske kroner har verdensindeksen steget 23 % så langt i år.

I september så vi et markant skifte i faktorpreferanser blant investorer i markedet. Verdiaksjer (selskaper med lav prising i forhold til inntjening, kontantstrøm og utbytte) har vært svært upopulære blant globale aksjeinvestorer de siste årene og mange har påpekt det historisk store gapet i prisingen mellom verdiaksjer og vekstaksjer. I september fikk vi en liten korrigering og verdiaksjene fikk seg et etterlengtet løft. MSCI sin faktorindeks for verdi steg 3,6 % mot en flat utvikling i faktorindeksen for vekst. Ved plutselige endringer i faktorpreferanser vil naturligvis momentumaksjer (aksjer som har gjort det bra de siste 6-12 måneder) få seg en knekk. MSCI sin faktorindeks for momentum falt rundt 1 % i september. Alfred Berg Global falt 0,7 % i september. Fondets referanseindeks, MSCI World (verdensindeksen), endte i samme periode opp 1,9 %.

Alfred Berg Global fikk dermed litt motvind i september. Porteføljen har høy eksponering mot kvalitetsselskaper, dvs. selskaper med god lønnsomhet, stabil inntjening og lite gjeld. Dette er selskaper som typisk er høyere priset enn gjennomsnittet på grunn av lavere finansiell og operasjonell risiko. Fondet har også høy eksponering mot momentumaksjer. Vi ble derfor straffet på flere fronter. Porteføljen tapte rundt 2,6 % relativt til referanseindeksen i september.

Porteføljens faktoreksponeringer har vært relativt stabile etter at vi på slutten av fjoråret dreide eksponeringen mot større selskaper med stabil inntjening og lavere prisvolatilitet på bekostning av mindre selskaper med høye vekstforventninger. På sektornivå har vi de siste månedene redusert vår porteføljevekt innen IT og eiendom og økt i konsum, forbruk og forsyning. Ved utgangen av september har vi størst overvekt relativt til vår referanseindeks innen konsum, forsyning og industri, og størst undervekt i helse, energi og kommunikasjon. Vår noe defensive posisjonering med høyere eksponering (enn vår referanseindeks) mot kvalitetsselskaper med stabil inntjening og lav volatilitet, gjør at vi forventer at porteføljen fremover vil gjøre det relativ bedre i et marked med lav risikoappetitt enn i et marked med stor risikoappetitt hos globale aksjeinvestorer

Alfred Berg
Alfred BergPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer