Er tiden inn for å se på aksjer i finanssektoren?

Med utsikter for mer stabilitet og global vekst kan tiden være inne for å vurdere investeringer i finanssektoren.

Med nyheter om snarlig tilgang til vaksine og etterhvert mindre usikkerhet knyttet til det amerikanske valget, forventer vi at aktivitetsnivået i verdensøkonomien gradvis vil bli bedre i 2021. Dette taler for økte inflasjonsforventninger og gradvis høyere lange renter. Dette er viktige drivere for finanssektoren og det kan være verdt å se på finansaksjer. Dette sier Kjell Morten Hjørnevik, porteføljeforvalter av fondet DNB Finans.

Økonomiske realiteter for finanssektoren

Globale aksjemarkedet fremstår som høyt priset samtidig som både korte og lange renter er rekordlave. Det er få alternativer som gir høyere avkastning enn forventet inflasjon, og det holder prisingen av aksjer oppe. Det er særlig de såkalte vekstaksjer som har drevet opp prisingen av markedene, mens utviklingen på såkalte verdiaksjer har vært mer moderat.

Finanssektoren – som regnes som en av verdisektorene – har vært en av de svakeste så langt i år, og fremstår som rekordlavt priset mot markedet. Sektoren er også lavt priset versus sin egen historikk basert på pris/bokverdi-multipler. Sektoren blir ofte hardt rammet ved negative sjokk i økonomien og i tillegg legger lave renter en demper på inntjeningen.

I tillegg ble markedet negativt overrasket over størrelsen på bankenes tapsavsetninger i tilknytning til første kvartal som følge av nye regler (IFRS 9 2018 og CECL 2020 – bankene må ta forventet tap på sin låneportefølje med en gang de er sannsynlig). I tredje kvartal har vi imidlertid sett en motsatt effekt (dvs. tapsavsetningene har vært lavere) og bankene leverte bedre resultater enn markedet forventet.

Det har heller ikke hjulpet at reguleringsmyndigheter, spesielt i Europa, men også i USA, har lagt begrensninger på hvor mye banker og forsikringsselskaper kan betale i utbytte og bruke på tilbakekjøp av egne aksjer. Vi har imidlertid tro på at dette vil bli myket opp noe i 2021, og vi mener dette vil gi støtte til sektoren.

Finanssektoren fremstår som rekordlavt priset mot markedet.

Kjell Morten Hjørnevik , porteføljeforvalter av fondet DNB Finans

Mye negativt priset inn

Det er mye negativt priset inn i finanssektoren og historisk har sektoren gjort det bedre enn det brede markedet ved vending av økonomien. Hvorfor skjedde ikke dette i mai/juni i inneværende år?

En av hovedgrunnene er at den amerikanske sentralbanken i juni sa at de skulle holde korte renter lave lenge og at de vurderte tiltak for å holde lange renter lave (såkalt rentekurve-kontroll og rentetak). Dette medførte at lange renter, spesielt i USA, falt tilbake. I tillegg har usikkerhet og tiltak knyttet til ny oppblomstring av COVID-19 og mangel på en effektiv vaksine lagt en demper på aktiviteten i verdensøkonomien.

Mangfold av finansselskaper

Den globale finanssektoren har et stort mangfold av selskaper. Blant våre store overvekter i fondet DNB Finans, finner vi selskapene S&P Global, Visa, BNP og AXA.

S&P Global er et serviceselskap som tilbyr ulike informasjonstjenester innenfor rating, markedsinformasjon og indeksvirksomhet. S&P er det første ikke-kinesiske selskapet som har fått godkjennelse til å utstede ratinger i Kina. Kina er verdens tredje største gjeldsmarked. Vi ser også gode vekstmuligheter for selskapet gjennom å levere flere ESG-relaterte tjenester. Selskapets knallsterke posisjon og fortsatt gode langsiktige vekstutsikter gjør at dette er et kvalitetsselskap vi er positive til.

Visa er et av selskapene som er best posisjonert for det pågående skiftet fra kontanter til elektroniske betalinger. De eier verdens største betalingssystem for konsumenter og har, som dominerende aktør, hatt stabil topplinjevekst. Visa har klare konkurransefortrinn som gjør at forretningsmodellen er skalerbar. Selskapet viste til gode trender i amerikansk kredittvolumvekst og økt volumvekst på transaksjoner fra reisevirksomhet – som typisk har høyere marginer – i forbindelse med fremleggelse av resultatene for tredje kvartal. Reiseaktiviteten globalt er imidlertid fortsatt på et lavt nivå og Visa vil etter vår vurdering få økt vekst i inntjeningen ved normalisering av reisevirksomhet på kryss og tvers av landegrenser.

BNP Paribas er en av Europas største banker og har troverdig strategi for hvordan de skal bedre lønnsomheten. Banken har falt på linje med sine europeiske konkurrenter i inneværende år til tross for bedre stabilitet og utvikling i inntjening. Banken verdsettes med en rabatt til sammenlignbare banker, mens vi mener den burde prises til en premie. Større visibilitet rundt tapsavsetninger, gradvis mulighet til å betale utbytte fra 2021 samt bedring i økonomisk vekst og derfor stabile til økende lange renter er alle drivere for reprising av selskapet.

AXA er et globalt forsikringsselskap med virksomhet innenfor både skade- og livsforsikring. Selskapet har slitt på den franske børsen i år som følge av svak utvikling innenfor deres amerikanske forsikringsvirksomhet XL Group, usikkerhet i forhold til forsikringsmessige tap som følge covid-19, i tillegg til at tilsynsmyndighetene lagt begrensning for utbetaling av utbytte. Interimoppdateringen for 3. kvartal i forrige uke tyder på at selskapet har bedre kontroll på XL Groups forsikringsvirksomhet – selskapet operer også i markeder hvor prisene stiger noe som gjør at vi tror på en positiv utvikling for denne virksomheten fremover. Selskapet økte ikke avsetninger relatert til covid-19 og forventet heller ikke store endringer som følge av den nye smittebølgen vi nå ser. De positive vaksinenyhetene gjør at vi tror veien er kortere for at forsikringsselskapene i Europa kan betale ut utbytte. Det vil være positivt for AXA. Vi mener at AXA prises for lavt i forhold til de underliggende verdiene og at forholdene ligger til rette for en god utvikling i aksjen fremover.

DNB Finans unngår selskaper som ikke har, eller vi tror ikke vil få, en god posisjon i markedet det opererer. Disse selskapene tror vi vil slite med å skape avkastning over avkastningskravet på den investerte kapitalen i selskapet sier porteføljeforvalter Kjell Morten Hjørnevik.

Fondet DNB Finans er tilgjengelig på plattformen til Nordnet.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer