Investeringskonto Zero

Opp


Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring med investeringsvalg som tilbys av Nordnet Livsforsikring ASlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Med forsikringsproduktet Investeringskonto Zero kan du investere i aksjer, fond og et stort utvalg ETFer. Du får også muligheten til å utsette beskatning. Det vil si at du beskattes først når du tar penger ut av investeringskontoen din. Fra 2019 er gjelder nye skatteregler for Investeringskonto Zero, les mer om det lengre ned på siden. Vi gjør all skatterapportering for deg slik at du sparer tid.

Litt mindre å tenke på

Utsatt beskatning

Ingen administrasjonskostnader

Enkel skatterapportering

 

AKSJE- OG FONDSKONTO


INVESTERINGSKONTO ZERO

AKSJESPAREKONTO

Investeringsunivers

Alt Nordnet tilbyr

Aksjer (ikke unoterte), fond og et utvalg ETF'er

Børsnoterte aksjer og aksjefond registrert innen EØS, med mer enn 80 % aksjeandel

Privat/Bedrift

Begge

Kun privatpersoner

Kun privatpersoner

Kan åpnes for mindreårige

Ja

Ja

Ja

Kurtasjevilkår

Lik for alle kontoer

Lik for alle kontoer

Lik for alle kontoer

Skatteprosent privat

Aksjegevinst: 30,59 %, renteinntekt: 23 %

23 % (2019: aksjegevinst: 30,59 %, renteinntekt 23 %. Andelen aksjer og andelen renter beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden. For året 2019 skal aksjeandel pr 1.1.19 legges til grunn.)

30,59 %

Skatteprosent bedrift

0 % innen fritaksmetoden, 30,59 % utenfor

N/A

N/A

Beskatning av gevinst

Hvert salg/realisasjon (først inn, først ut-prinsippet FIFO)

Utsatt beskatning til uttak fra Investeringskonto (gjennomsnittsmetoden)

Utsatt beskatning til uttak av avkastningen

Fradrag for tap

Hvert salg/realisasjon

Utsatt beskatning til uttak fra Investeringskonto (gjennomsnittsmetoden)

Fradrag ved avslutning av Aksjesparekonto

Utbytte

Når det er vedtatt av generalforsamling

Utsatt beskatning fram til uttak fra Investeringskonto (gjennomsnittsmetoden)

Beskattes fortløpende når vedtatt på generalforsamling

Beregningsgrunnlag formuesbeskatning

80 %

100% (2019: aksjer og aksjefond: 80 %)

80 %

Skjermingsfradrag

Ja

Nei (2019: Skjermingsfradrag på aksjedelen, som beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.)

Ja (Skjermingsfradrag beregnes ut fra det laveste innskuddet i løpet av året.)

Papirarbeid ved skatterapportering

Ja

Nei

Nei

Verdipapirbelåning

Ja

Nei

Ja

Intradagskreditt

Ja

Nei

Nei

Administrasjonskostnad

0

0

0

Innskuddskostnad

0

0

0

Forsikringskostnad

0

Ja, se prisliste

0

Aksjonærrettigheter

Ja

Nei

Ja

Begunstigelse

-

Hvem som helst

-

Pantsetting

Ja

Nei

Usikkert

Hva kan flyttes inn

Aksjer

Kontanter fra tilsvarende avtale (ikke verdipapir)

Aksjer og aksjefond, skattefritt i en overgangsperiode

Omfattes av Bankenes Sikringsfond

Ja

Nei

Ja

 

Utsatt gevinstskatt

Du beskattes ikke før du tar pengene ut av kontoen. Du har også krav på fradrag for tap.

Handel i ulike verdipapir

Du kan handle aksjer, fond og flere ETFer på Investeringskonto Zero.

Lave forsikringskostnader

Det er ingen løpende avgifter på kontoen. Du betaler kun en forsikringskostnad fra 0,001 %.

Utsatt skatt på investeringene dine

Du kan selge verdipapirer, få renteinntekter og utbytte, uten at dette utløser skatt eller fradrag. Det er kun når du tar ut penger av kontoen at gevinst og tap kommer til beskatning. Dette innebærer at du vil få utsatt skatt på gevinst, men også utsatt rett til fradrag ved tap. Husk at du ikke får skjermingsfradrag med Investeringskonto Zero.

Andelen av uttaket som er gevinst skattlegges som alminnelig inntekt med en sats på 23 prosent i 2018. Andelen av uttaket som er tap kommer til fradrag i alminnelig inntekt med en sats på 23 prosent i 2018. Verdien av kontoen din er skattepliktig formue dersom du betaler formueskatt.

Fra 2019 innføres det nye skatteregler, les mer om de nedenfor.

Mindre papirarbeid

Hvert år får du en ferdig utfylt årsoppgave med informasjon om kontoverdi ved årsskiftet. Du får også oppgitt hva du har satt inn eller tatt ut. Kontoverdien inngår i formuesgrunnlaget ditt.

Uttak fra kontoen skal være ferdig utfylt i selvangivelsen. Du trenger med andre ord bare undersøke at alt stemmer.

Du kan få høyere avkastning

Hvis du selger investeringer med gevinst kan du reinvestere pengene uten å måtte betale skatt. Jo høyere avkastning du får, spesielt de første årene, desto mer lønnsomt vil det være å bruke Investeringskonto Zero. Mer-avkastningen stiger eksponentielt over tid.

Hvis du for eksempel vil investere i rentefond slipper du å tenke på at avkastningen realiseres hvert år. For renteinvesteringer vil en Investerings-konto Zero passe uansett om du har kort eller lang tidshorisont.

 

Nye skatteregler for Investeringskonto Zero fra 2019

Fra og med inntektsåret 2019 blir det nye skatteregler for Investeringskonto Zero. Her er de viktigste endringene:

  • Investeringer i Investeringskonto Zero vil skattlegges likt som verdipapirfond.
  • Den 01.01.2019 beregnes aksjeandelen på din Investeringskonto.
  • Aksjeandelen vil avgjøre skattesats på gevinst ved uttak i 2019.
  • Aksjer og aksjefond skattlegges med en sats på *31,68 %.
  • Rentefond skattlegges med en sats på *22 %. Bankinnskudd holdes utenfor ved beregning av aksjeandel.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med 2019, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
  • Verdsettelsesrabatt av formuesverdi på aksjer og aksjefond settes til *25 %.

* Overnevnte satser forutsetter at statsbudsjettet blir godkjent. Endringene vil ikke påvirke skattesatsene som gjelder for 2018.

Mer informasjon om skattereglene

Den 01.01.2019 vil det bli foretatt en beregning av aksjeandelen på Investeringskonto. Beregningen gjøres for å fastsette hvilken skattesats som vil bli benyttet for å beregne skatt på avkastning ved uttak i 2019.

Beregningen gjøres ved at vi først ser på den faktiske aksjeandelen på hver plassering i aksjer og aksjefond. Kontanter/bankinnskudd holdes utenfor beregningen og det er kun forholdet aksjer og renter som beregnes.

Når dette summeres opp så vil man få en prosentsats som viser total aksjeandel på Investeringskonto ved målingstidspunktet 1. januar.

Dersom aksjeandelen er mindre enn 20 % så tilsvarer det en aksjeandel på 0%. Dersom aksjeandelen er over 80 % så tilsvarer det en aksjeandel på 100%. Dersom aksjeandelen er mellom 20 % og 80% så benyttes den faktiske aksjeandelen.

For 2019 er skattesatsen du blir belastet for uttak av gevinst avhengig av hvilken aksjeandel du har 01.01.2019. Skattesatsen for aksjeavkastning blir 31,68 % og skattesatsen for renteavkastning blir 22 %.

Er aksjeandelen under 20 % vil alle uttak i 2019 få en skattesats på 22 %. Er aksjeandelen over 80% vil alle uttak få en skattesats på 31,68 %. Er aksjeandelen mellom 20 % og 80 % vil det bli gjort en forholdsvis beregning mellom 31,68 % og 22 %.

Det er fremdeles slik at det vil bli benyttet gjennomsnittmetoden ved et uttak, det vil si at dersom du eksempelvis tar ut 10 % av kontoverdien så vil du dermed ta ut 10 % av eventuell opparbeidet gevinst.

Neste måling vil skje 01.01.2020, og det er lagt opp til at alle målinger som blir gjort skal telle med – det vil si at etter at det har blitt gjort to målingen så vil det bli beregnet et gjennomsnitt av målingene.

Dette må du vite

Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring

Siden Investeringskonto Zero er en kapitalforsikring blir innskuddene og verdipapirene dine forsikret slik at 101 % av kontoverdien din utbetales til etterlatte i tilfelle død.

Forsikringskostnad

Du betaler en promillesats i forsikringskostnad for å forsikre pengene dine. Forsikringskostnaden varierer avhengig av alder og sparesaldo.

Dette kan du investere i

Med en Investeringskonto Zero kan du investere i norske og utenlandske aksjer, rundt 500 fond, inkludert rentefond og børsnoterte fond (ETFer). Du kan ikke belåne etter shorte investeringene dine, og du kan ikke ha valutakontoer i utenlandske valutaer. Les mer om hva du kan, og ikke kan investere i.

Du kan sette opp en spareavtale i både tradisjonelle fond og ETFer.

Viktig informasjon

Generalforsamling

Nordnet eier formelt sett de aksjene du har på en Investeringskonto Zero. Du har derfor ikke stemmerett på generalforsamlinger. Nordnet vil ikke delta på generalforsamlinger eller utøve sin aksjonærrolle.

Belåning

Siden Investeringskonto Zero er et forsikringsprodukt kan kontoen aldri ha negativ saldo. Tjenester som verdipapirbelåning, intradagskreditt og shorthandel er heller ikke tilgjengelig.

Skjermingsfradraget bortfaller

På Investeringskonto Zero får du ikke opparbeidet skjermingsfradrag på langsiktig sparing i aksjer og fond.

Skjermingsfradraget er et skatteinsentiv fra staten for å stimulere langsiktig sparing og gjør at du skatter mindre av avkastningen din for hvert årsskifte du eier et verdipapir sammenhengende.

Kompliserte produkter

På Investeringskonto Zero kan du ikke investere i kompliserte produkter som opsjoner, derivater, verdipapirer med innebygget gearing, ETC, ETN eller unoterte aksjer som ikke handles på et regulert marked, MTF eller tilsvarende markedsplass utenfor EU.

Du kan heller ikke handle Nordnet-aksjen (NN B).

Overføring av verdipapirer

Du kan ikke overføre verdipapirer du allerede eier til en Investeringskonto Zero. Dersom du ønsker å flytte aksjer fra Aksje- og fondskontoen din eller en annen VPS-konto, må du først selge verdipapirene dine og så flytte pengene over til en Investeringskonto Zero.

Dersom du ønsker å flytte investeringskontoen din fra en annen bank til Nordnet, vil verdipapirene dine selges og pengene overføres til en Investeringskonto Zero. Du må selv reinvestere kontoverdien din. Å flytte en investeringskonto utløser ikke skatt på gevinst.

Kildeskatt

På Investeringskonto Zero blir du trukket kildeskatt, men du får refundert dette i januar påfølgende år.

Formue

Verdien på Investeringskonto Zero inngår i formuesgrunnlaget ditt.

Arv og begunstiget

Arveplanlegging

Ved å oppnevne begunstigede kan du i større grad styre hvem som vil motta pengene dine ved dødsfall. Forsikringsverdien er 101 % av kontoverdien din og utbetales som et engangsbeløp.

Dersom du ikke har oppført begunstigede, vil forsikringsavtaleloven styre hvem som mottar forsikringens verdi ved dødsfall.

Endre begunstiget

Ønsker du at pengene skal fordeles på annen måte, kan du selv velge hvem som skal begunstiges. Det kan være flere begunstigede på samme avtale.

For å oppnevne begunstigelser fyller du ut skjemaet under. Skal sendes til: Nordnet Bank, Postboks 302 Sentrum, 0103 Oslo.

Endring av begunstigelse

Nordnet Livsforsikring AS

Nordnet Livsforsikring (Nordnet Liv) ble stiftet 19. juni 2014. Selskapet er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensjonsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge. Nordnet Liv har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og tilbyr kun forsikringer uten avkastningsgaranti der kundene selv plasserer og forvalter midlene. Produktene som leveres er: Nordnet Investeringskonto Zero og Nordnet IPA Link.


Årsrapport

Nordnet Livsforsikring AS sin årlige rapport om solvens og finansiell stilling finner du her.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.