Nordnet Smarte Porteføljer.

Nordnet Smarte Porteføljer 1 år.

Over 40 000 kunder har investert i Smartfondene siden oppstart.

I løpet av det første året har Nordnet Smarte Porteføljer blitt en populær investering blant våre kunder. Over 40 000 nordiske kunder har i løpet av perioden investert i en av de tre variantene av Nordnet Smarte Porteføljer.

I et turbulent og usikkert marked har Smartfondene levert god avkastning. I løpet av det første året (22.10.18-22.10.19) har Smart 5, 10 og 15 levert avkastning på henholdsvis 8,3 %, 11,2 % og 15,6 % og slått referanseindeksene med god margin.

Ta rådgivningen og se hvilket Smartfond som passer deg best for å komme i gang med sparingen din.

Les mer om referanseindekser og se hvilke aktivaklasserlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu som har bidratt mest på nordnetbloggen.Periode: 22.10.18-22.10.19

Sparing i verdensklasse. Automatisk.

Nordnet Smarte Porteføljer er utviklet for å prestere bedre enn tradisjonelle fond. Automatisk tilpasning til markedet gjør at du kan spare smartere, samtidig som at porteføljene er bygd for å slå referanseindeksen over tid.

Takket være et samarbeid med J.P. Morgan, en av verdens fremste investeringsbanker, får du nå tilgang til sparing i verdensklasse, uten høye avgifter. En investering som tidligere ikke har vært tilgjengelig for privatpersoner i Norge.

Det fine med Nordnet Smarte Porteføljer er at de ikke kun belager seg på fortsatt vekst i aksjer, men reagerer automatisk i takt med markedet. Dersom rentene stiger eller børsen faller så justeres porteføljen, noe som tar sikte på økt stabilitet og høyere avkastning over tid.

Nordnet Smarte Porteføljer på 7 minutter.

Nordnet Smarte Porteføljer revolusjonerer investeringsmarkedet. Men hva er det som gjør porteføljene så spesielle og hvordan fungerer de?

I denne videoen får du eksempler og grafer på hvordan smart porteføljestrategi er forskjellig fra aksje- og kombinasjonsfond og du får se hvorfor Smarte Porteføljer har en høyere forventet risikojustert avkastning.

Rådgivningsprosessen vår guider deg.

Før du kan kjøpe Nordnet Smarte Porteføljer må du gjennom en digital rådgivingsprosess. Slik sikrer vi at du får en anbefaling som passer for deg og som gir deg riktig balanse i investeringene dine. Vi kan ikke garantere at Nordnet Smarte Porteføljer er det riktige for deg. For å forenkle handel og for å holde prisen nede er porteføljene satt opp som vanlige verdipapirfond.

Nordnet Smart 5

Type instrument
Kombinasjonsfond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivatyper
Aksjer, renter, kreditt, råvarer, børsnotert eiendom, inflasjonsbeskyttede investeringer og Alternative Risk Premia

Risiko:
3/7

Årlig avgift
0,79 %

Nøkkelinformasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Risikofordeling mellom aktivaklasser:
Risikofordelingen viser hvordan risikoen er fordelt mellom aktivaklasser og summeres til et voltatilitetsmål på 5 %.

Nordnet Smart 10

Type instrument
Kombinasjonsfond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivatyper
Aksjer, renter, kreditt, råvarer, børsnotert eiendom, inflasjonsbeskyttede investeringer og Alternative Risk Premia

Risiko:
4/7

Årlig avgift
0,89 %

Nøkkelinformasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Risikofordeling mellom aktivaklasser:
Risikofordelingen viser hvordan risikoen er fordelt mellom aktivaklasser og summeres til et voltatilitetsmål på 10 %.

Nordnet Smart 15

Type instrument
Kombinasjonsfond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivatyper
Aksjer, renter, kreditt, råvarer, børsnotert eiendom, inflasjonsbeskyttede investeringer og Alternative Risk Premia

Risiko:
5/7

Årlig avgift
0,99 %

Nøkkelinformasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Risikofordeling mellom aktivaklasser:
Risikofordelingen viser hvordan risikoen er fordelt mellom aktivaklasser og summeres til et voltatilitetsmål på 15 %.

Dette må du vite om risiko og avkastning

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Nordnet Smarte Porteføljer handles som fond. Før du investerer i et Nordnet Smart-fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og nøkkelinformasjonen du finner i faktaboksen ovenfor.

Invester i hele verden, og litt til.

Nordnet Smarte Porteføljer investerer i aksjer, renter, kredittobligasjoner, råvarer og børsnotert eiendom. Med eksponering mot tusenvis av underliggende verdipapirer fordeles risikoen på ulike aktivaklasser over hele verden. Med andre ord er diversifiseringen svært bred.

For ytterligere å spre risikoen investerer Nordnet Smarte Porteføljer i verdipapirer med markedsnøytrale faktorstrategier som har lav korrelasjon med aksjemarkedet generelt. Dette kalles for Alternative Risk Premia og kan handle om faktorer som størrelse, finansiell styrke, verdsettelse, trend eller historisk lav risiko (lav volatilitet). Hver faktor er godt dokumentert av vellykkede forvaltere samt forskere, inkludert Nobelprisvinneren Eugene Fama (Nobelprisen 2013).

Smartere balansering.

Nordnet Smarte Porteføljer vurderer kontinuerlig forholdet mellom flere ulike typer verdipapir og balanserer risikoen fortløpende.

Ved bruk av belåning (gearing) øker eksponeringen mot aktivaklasser som normalt har lav risiko og avkastning, eksempelvis renter. Formålet er å justere opp aktivaklasser som diversifiserer godt, slik at til og med en portefølje med høyere forventet risiko og avkastning er effektivt diversifisert.

Nordnet Smarte Porteføljer forventes også å falle i verdi ved børsfall, men strategien har som formål å begrense effekten av verdifallet.

Hvilke porteføljer passer deg?

Rådgivningsprosessen gjør det mulig at du får en anbefaling som passer for deg.

  1. Svar på spørsmålene.
  2. Få en anbefaling.
  3. Kjøp porteføljen.

Spørsmål og svar:

Nordnet Smarte Porteføljer har en årlig avgift på 0,79 % for Nordnet Smart 5, 0,89 % for Nordnet Smart 10 og 0,99 % for Nordnet Smart 15.

Det minste beløpet du kan investere er 100 kroner.

I dag er det kun privatpersoner kan handle fondene. Vi jobber med å gjøre dette tilgjengelig for bedriftskunder også.

Nordnet Smarte Porteføljer kan handles på Investeringskonto Zero, Aksje- og fondskonto, IPS, pensjonskapitalbevis og IPA. Fondene kan ikke handles i en Aksjesparekonto på grunn av for høy renteandel.

1) Klikk på "start rådgivningsprosessen" for å se hvilket Nordnet Smart-fond som passer for deg.

2) Velg hvilken konto du vil spare fra og gå til ”Spareavtale i fond”.

3) Skriv inn beløpet og klikk på ”Legg til fond”.

4) Søk etter Nordnet Smart-fondet du vil spare månedlig i.

5) Fyll inn de obligatoriske feltene og start sparingen din.

I stedet for å tildele et forhåndsbestemt beløp til hver aktivaklasse baserer Nordnet Smarte Porteføljer allokeringen på hvor mye risiko hver aktivaklasse bidrar med i den totale porteføljerisikoen. I Nordnet Smart 10 kommer eksempelvis 50 % av risikoen fra aksjer og de resterende 50 % balanseres mellom de øvrige aktivaklassene. Risikofordelingen er fast over tid, og den nominelle beløpsallokeringen forandres basert på hvordan markedet endrer seg.

5, 10 og 15 i navnet på fondene refererer til risikoen (målt ved årlig volatilitet i prosent) som den respektive porteføljen har som målsetting. Porteføljenes allokering justeres kontinuerlig av en systematisk algoritme for å opprettholde et jevnt risikonivå over tid.

Til sammenligning har Oslo Børs Hovedindeks hatt en volatilitet på mellom 10 og 30 % de siste 10 til 20 årene. Verdensindeksen: mellom 10 og 20 %.

Nordnet Smarte Porteføljer benytter belåning (gearing) for å øke eksponeringen mot aktivaklasser som normalt er ansett for å ha lav risiko og lav avkasnting, eksempelvis renter. Formålet er å få en bedre balanse mellom lavrisikoaktiva som renter, og høyrisikoaktiva som aksjer - målt ut fra risiko i porteføljen. Resultatet av belåningen er at Nordnet Smarte Porteføljer vil ha en høyere forventet risiko og høyere forventet avkastning enn den ikke-belånte porteføljen.

Alle porteføljer som har en høyere forventet avkastning enn risikofri rente innebærer risiko. For eksempel kan man investere i en tradisjonell portefølje med 60 % aksjer og 40 % rentebærende verdipapir. En slik fordeling på aktivaklasser betyr faktisk at du nesten utelukkende følger aksjemarkedets utvikling. Den positive utviklingen av rentebærende verdipapirer kan ikke kompensere for fallet i aksjekursene i et negativt aksjemarked, uten bruk av belåning.

Bruk av belåning i visse aktivaklasser er ikke risikofritt, men vi anslår at det innebærer lavere risiko enn å utelukkende konsentrere porteføljen mot aksjemarkedet.

Sammenligningsindekser:

  • Nordnet Smart 5: 100 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR.
  • Nordnet Smart 10: 40 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR 60 % MSCI All Country World Index IMI.
  • Nordnet Smart 15: 100 % MSCI All Country World Index IMI.

Samtlige indekser er uten avgifter. Nordnet Smart er etter avgifter. Disse sammenligningsindeksene er valgt basert på likhet med Nordnet Smart.

Både økt diversifisering og belåning (gearing) av sikre rentepapirer, som normalt har lav eller negativ korrelasjon med aksjer, vil ha en slik effekt. Et eksempel kan være at når aksjemarkedene faller mye, stiger ofte de sikreste rentepapirene i verdi. I et tradisjonelt kombinasjonsfond vil investor oppleve at aksjetapet vil være betydelig større enn rentegevinsten, og fondet vil falle betydelig. I Nordnet Smarte Porteføljer er de sikreste rentepapirene belånt og utgjør en større del av porteføljen. Dermed kan en investor i dette eksempelet forvente å få en større rentegevinst som motvirker aksjetapet noe mer, og en noe bedre totalavkastning enn et sammenlignbart tradisjonelt kombinasjonsfond.

Nordnet Smarte Porteføljer beskattes som renter, med en skattesats ved realisasjon på 22 % (gjeldende skattsats for 2019). Årsaken er at aksjeeksponeringen i fondene gjøres gjennom derivater (med JP Morgan som motpart), og skattemyndighetene regner derivater som ”andre verdipapirer enn aksjer”. Dermed vil alle de tre Smartfondene ha en aksjeandel på 0, og få en skattesats på 22 % ved realisasjon.

Dette er en fordel for privatpersoner, siden skattesatsen ved realisasjon av Smartfondene er lavere enn for andre kombinasjonsfond med tilsvarende aksjeeksponering. Siden aksjeandelen settes til 0 i Smartfondene, gis det ikke skjermingsfradrag.

For AS / investeringsselskaper er det en ulempe at Smartfondenes beskattes som renter, siden renteinntekter dobbeltbeskattes i AS.

Les mer om skatt på verdipapirfond i SkatteABC 2018-2019lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Se punkt 3.2.1 (s.1517), hvor det blant annet står: «Aksjeandelen i fondet beregnes ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse» og «Derivater behandles som andre verdipapirer, selv om de har aksjer som underliggende objekt.»

Les mer om skatt i AS / investeringsselskaper i dette blogginnlegget.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Her finner du et utdypende dokument som forklarer mekanismene i Smarte Porteføljer for spesielt interesserte:

Legg merke til at dette dokumentet ikke erstatter nøkkelinformasjonen til fondene og andre lovpålagte dokumenter.

Ja. Smartfondene er valutasikret i norske kroner. Det innebærer at avkastningen i Smartfondene ikke blir påvirket av endringer i valutakursen mellom norske kroner og dollar, euro eller yen.

Dersom norske kroner fortsetter å svekke seg mot andre valutaer vil ikke Smartfondene få ekstra avkastning grunnet dette. Og motsatt: Om norske kroner skulle styrke seg, vil ikke Smartfondene få lavere avkastning grunnet dette.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Nordnet Smarte Porteføljer handles som fond. Før du investerer i et Nordnet Smart-fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.