Nordnet Smarte Porteføljer.

Sparing i verdensklasse. Automatisk.

Med Nordnet Smarte Porteføljer får du en investering som gir deg ekte diversifisering og som balanserer seg selv i takt med markedet. Gjennom bred spredning på ulike aktivaklasser over hele verden og automatisk tilpasning er porteføljene ment for å unngå store verdisvingninger og gi deg meravkastning over tid.

I samarbeid med J.P. Morgan, en av verdens fremste investeringsbanker, tilbyr Nordnet gjennom Smarte Porteføljer en type sparing som tidligere ikke har vært tilgjengelig for privatpersoner i Norge. Smart-fondene har allerede blitt populære blant våre kunder. Over 40 000 nordiske kunder har i løpet av perioden investert i en av de tre variantene av Nordnet Smarte Porteføljer.

Du kan kjøpe Nordnet Smarte Porteføljer på samme måte som vanlige fond, eller ta rådgivningen for å få hjelp til å finne fondet som passer deg best.

 • Ekte diversifisering
  Fondene investerer i globale aksjer, renter, kredittobligasjoner, råvarer, børsnotert eiendom og markedsnøytrale faktorstrategier.
 • Fast risikoandel
  Smart-fondene forvaltes etter målsatt risiko, ikke etter en målsatt aksje/rente-andel.
 • Lave kostnader
  Fra 0,79 % til 0,99 % i årlig forvaltningskostnad.

Avkastning 1 år.

Nordnet Smarte Porteføljer ble lansert i Norge i oktober 2018. Smartfondene har levert gode resultater det første året.

I et turbulent og usikkert marked har Smartfondene levert god avkastning. I løpet av det første året (22.10.18-22.10.19) har Smart 5, 10 og 15 levert avkastning på henholdsvis 8,3 %, 11,2 % og 15,6 % og slått referanseindeksene med god margin.

Merk at Smartfondene er valutasikret i norske kroner, i motsetning til de fleste andre kombinasjonsfond og aksjefond.

Les mer om referanseindekser og se hvilke aktivaklasserlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu som har bidratt mest på nordnetbloggen.Periode: 22.10.18-22.10.19

Kjøp Nordnet Smarte Porteføljer.

Nordnet Smart 5

Smart 5 er lavrisiko-alternativet og kan sammenlignes med et forsiktig kombinasjonsfond med 20 % aksjeandel. Tallet 5 viser til at fondet har et volatilitetsmål på 5 %.

→ Les mer om Nordnet Smart 5

Nordnet Smart 10

Smart 10 kan sammenlignes med et moderat/balansert kombinasjonsfond med 50-60 % aksjeandel. Tallet 10 viser til at fondet har et volatilitetsmål på 10 %.

→ Les mer om Nordnet Smart 10

Nordnet Smart 15

Smart 10 kan sammenlignes med et agressivt/offensivt kombinasjonsfond med 80-100 % aksjeandel. Tallet 15 viser til at fondet har et volatilitetsmål på 15 %.

→ Les mer om Nordnet Smart 15

Nordnet Smarte Porteføljer på 7 minutter.

I denne videoen får du eksempler og grafer på hvordan Smartfondene er forskjellig fra aksje- og kombinasjonsfond, og du får se hvorfor Smarte Porteføljer har en høyere forventet risikojustert avkastning.

Nordnet Smart 5

Type instrument
Kombinasjonsfond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivatyper
Aksjer, renter (statsobligasjoner og kreditt), inflasjonsbeskyttende investeringer (børsnotert eiendom og råvarer) og faktorstrategier (alternative risk premia)

Risiko:
3/7

Årlig avgift
0,79 %

Nøkkelinformasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Risikofordeling mellom aktivaklasser:
Risikofordelingen er konstant, og nedenfor ser du hvordan risikoen er fordelt mellom aktivaklasser og summeres til et voltatilitetsmål på 5 %.

Nordnet Smart 10

Type instrument
Kombinasjonsfond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivatyper
Aksjer, renter (statsobligasjoner og kreditt), inflasjonsbeskyttende investeringer (børsnotert eiendom og råvarer) og faktorstrategier (alternative risk premia)

Risiko:
4/7

Årlig avgift
0,89 %

Nøkkelinformasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Risikofordeling mellom aktivaklasser:
Risikofordelingen er konstant, og nedenfor viser hvordan risikoen er fordelt mellom aktivaklasser og summeres til et voltatilitetsmål på 10 %.

Nordnet Smart 15

Type instrument
Kombinasjonsfond (UCITS)

Eksponering
Global

Aktivatyper
Aksjer, renter (statsobligasjoner og kreditt), inflasjonsbeskyttende investeringer (børsnotert eiendom og råvarer) og faktorstrategier (alternative risk premia)

Risiko:
5/7

Årlig avgift
0,99 %

Nøkkelinformasjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Risikofordeling mellom aktivaklasser:
Risikofordelingen er konstant, og nedenfor viser hvordan risikoen er fordelt mellom aktivaklasser og summeres til et voltatilitetsmål på 15 %.

Dette må du vite om risiko og avkastning

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Nordnet Smarte Porteføljer handles som fond. Før du investerer i et Nordnet Smart-fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og nøkkelinformasjonen du finner i faktaboksen ovenfor.

Smartere balansering.

Nordnet Smarte Porteføljer vurderer kontinuerlig forholdet mellom flere ulike typer verdipapir og balanserer risikoen fortløpende.

Ved bruk av belåning (gearing) øker eksponeringen mot aktivaklasser som normalt har lav risiko og avkastning, eksempelvis renter. Formålet er å justere opp aktivaklasser som diversifiserer godt, slik at til og med en portefølje med høyere forventet risiko og avkastning er effektivt diversifisert.

Nordnet Smarte Porteføljer forventes også å falle i verdi ved børsfall, men strategien har som formål å begrense effekten av verdifallet.

Vanlig balansert kombinasjonsfond

Lik fordeling mellom aksjer og renter

Tradisjonelle kombinasjonsfond består av aksjer og renter, med for eksempel 50 prosent i hver – som vist i figuren under. De fleste anser dette som en balansert portefølje. Men er den egentlig balansert? Moderne porteføljeteori svarer «nei» på dette spørsmålet, siden nesten all risiko i porteføljen kommer fra aksjedelen. Det skyldes at de trygge rentepapirene svinger mye mindre enn aksjene.

Aksjeandelen står for nesten all risiko

Figuren til venstre viser den samme porteføljen, men her har vi målt etter hvor mye hver aktivaklasse bidrar med av risiko. Målt ved standardavvik (volatilitet) kommer anslagsvis ca 90 prosent av svingningene (dvs risiko) i en slik balansert portefølje fra aksjedelen (som typisk har en volatilitet på ca 15 % på lang sikt). Rentedelen (som typisk har en volatilitet på 1,5 % på lang sikt – gjelder sikre rentepapirer) bidrar kun med ca 10 % av svingningene. Nå ser du at denne porteføljen slettes ikke er balansert.

Nordnet Smart Porteføljer gearer opp renteandelen

Eksempel: Smart 10

Høy risiko:

 • 37 % aksjer
 • 17 % råvarer
 • 6 % børsnotert eiendom

Lav risiko:

 • 172 % statsobligasjoner
 • 58 % faktorstrategier
 • 45 % Kredittsobligasjoner

For å balansere risikoen bedre i våre Smart-fond har vi økt andelen renter og andre lavrisikoaktiva. Utfordringen med å gjøre dette er at den nye veldiversifiserte porteføljen vil få en relativt lav forventet avkastning – vesentlig lavere enn tradisjonelt kombinasjonsfond. Dette løses ved bruk av belåning (gearing) av aktivaklasser som normalt har lav risiko og avkastning, fortrinnsvis renter. Formålet er at balansen målt ved bidrag til risiko mellom høyrisiko-aktiva som aksjer og lavrisiko-aktiva som renter, blir jevnere.

I den forsiktige Smart 5-porteføljen brukes litt gearing, i Smart 10 noe mer, og i Smart 15 mest. Gearingen gjøres ved bruk av derivater.

Til venstre ser du den gjennomsnittlige nominelle aktivafordelingen for Smart 10 de 12 første månedene fondet var i drift (oktober 2018-oktober 2019).

Som du ser utgjør aktivaene med lav risiko – på høyresiden – en langt større del av porteføljen enn aktivaene med høy risiko – på venstresiden. Dette fordi høyrisikoaktivaene svinger langt mer i verdi enn lavrisikoaktivaene. Målt etter hvor mye de ulike aktivaklassene bidrar med av risiko gir dette en god balanse. Denne måten å tenke porteføljerisiko på, kalles for risikoparitet – på engelsk, risk parity.

Merk at det ikke er et tydelig skille mellom høyrisikoaktiva og lavrisikoaktiva, som illustrasjonen kan gi inntrykk av. Kredittobligasjoner kan for eksempel ha både lav risiko (investment grade) og høy risiko (speculative grade / high yield.)

Summen av nominell aktivafordeling i Smart 10 er 335 prosent (durasjonsjustert). Det kan høres risikabelt ut, men husk at eksponeringen er størst mot renter, og her er svingningene små. Det er dessuten et viktig poeng at de ulike aktivaklassene har lave korrelasjoner med hverandre, slik at de svinger lite i takt. I tillegg forvaltes Smartfondene ut fra et fast risikonivå. Det betyr at eksponeringen i aktivaklassene automatisk reduseres dersom svingningene øker.

PS: Slike multi asset-fond med risikoparitet-strategi er ikke noe nytt. Blant andre Bridgewater, AQR og J.P. Morgan har tilbudt disse produktene til det profesjonelle markedet i mange år. Nordnet er det første selskapet som tilbyr disse spareproduktene for privatkunder i Norden.

Invester i hele verden, og litt til.

Nordnet Smarte Porteføljer investerer i aksjer, renter, kredittobligasjoner, råvarer og børsnotert eiendom. Med eksponering mot tusenvis av underliggende verdipapirer fordeles risikoen på ulike aktivaklasser over hele verden. Med andre ord er diversifiseringen svært bred.

For ytterligere å spre risikoen investerer Nordnet Smarte Porteføljer i verdipapirer med markedsnøytrale faktorstrategier som har lav korrelasjon med aksjemarkedet generelt. Dette kalles for Alternative Risk Premia og kan handle om faktorer som størrelse, finansiell styrke, verdsettelse, trend eller historisk lav risiko (lav volatilitet). Hver faktor er godt dokumentert av vellykkede forvaltere samt forskere, inkludert Nobelprisvinneren Eugene Fama (Nobelprisen 2013).

Hvilken portefølje passer deg?

Få hjelp til å finne sparingen som passer deg og som gir deg riktig balanse i investeringene dine. Ta rådgivningen ved å svare på noen spørsmål om risiko, sparehorisont og erfaring. Etter rådgivningen får du anbefalt ett av Smartfondene, men du velger selv hvilket fond du ønsker å investere i. Vi kan ikke garantere at Nordnet Smarte Porteføljer er det riktige for deg.

Spørsmål og svar:

Nordnet Smarte Porteføljer har en årlig avgift på 0,79 % for Nordnet Smart 5, 0,89 % for Nordnet Smart 10 og 0,99 % for Nordnet Smart 15.

Det minste beløpet du kan investere er 100 kroner.

Både privatpersoner og bedriftskunder kan handle Smartfondene.

Nordnet Smarte Porteføljer kan handles på Investeringskonto Zero, Aksje- og fondskonto, IPS, pensjonskapitalbevis og IPA. Fondene kan ikke handles i en Aksjesparekonto på grunn av for høy renteandel.

1) Gå inn på menyen «Mine sider» og velg «Spareavtaleåpnes i nytt vindu».

2) Trykk på knappen «Månedlig sparing».

3) Velg hvilken konto du vil spare fra. Skriv inn beløpet og velg dato for trekk.

4) Velg fondet du vil spare i. Søk på «Smart» og velg det Smart-fondet du vil spare månedlig i og trykk på knappen «Start månedlig sparing».

5) Sørg for å ha tilstrekkelig saldo på kontoen den dagen pengene trekkes. Du kan gjøre dette ved å sette opp en fast overføring fra den andre banken til Nordnetkontoen (husk KID-nummer). Er det ikke penger nok på konto en måned, hopper man over fondskjøpet denne måneden, og forsøker igjen påfølgende måned.

I stedet for å tildele et forhåndsbestemt beløp til hver aktivaklasse baserer Nordnet Smarte Porteføljer allokeringen på hvor mye risiko hver aktivaklasse bidrar med i den totale porteføljerisikoen. I Nordnet Smart 10 kommer eksempelvis 50 % av risikoen fra aksjer og de resterende 50 % balanseres mellom de øvrige aktivaklassene. Risikofordelingen er fast over tid, og den nominelle beløpsallokeringen forandres basert på hvordan markedet endrer seg.

5, 10 og 15 i navnet på fondene refererer til risikoen (målt ved årlig volatilitet i prosent) som den respektive porteføljen har som målsetting. Porteføljenes allokering justeres kontinuerlig av en systematisk algoritme for å opprettholde et jevnt risikonivå over tid.

Til sammenligning har Oslo Børs Hovedindeks hatt en volatilitet på mellom 10 og 30 % de siste 10 til 20 årene. Verdensindeksen: mellom 10 og 20 %.

Nordnet Smarte Porteføljer benytter belåning (gearing) for å øke eksponeringen mot aktivaklasser som normalt er ansett for å ha lav risiko og lav avkasnting, eksempelvis renter. Formålet er å få en bedre balanse mellom lavrisikoaktiva som renter, og høyrisikoaktiva som aksjer - målt ut fra risiko i porteføljen. Resultatet av belåningen er at Nordnet Smarte Porteføljer vil ha en høyere forventet risiko og høyere forventet avkastning enn den ikke-belånte porteføljen.

Alle porteføljer som har en høyere forventet avkastning enn risikofri rente innebærer risiko. For eksempel kan man investere i en tradisjonell portefølje med 60 % aksjer og 40 % rentebærende verdipapir. En slik fordeling på aktivaklasser betyr faktisk at du nesten utelukkende følger aksjemarkedets utvikling. Den positive utviklingen av rentebærende verdipapirer kan ikke kompensere for fallet i aksjekursene i et negativt aksjemarked, uten bruk av belåning.

Bruk av belåning i visse aktivaklasser er ikke risikofritt, men vi anslår at det innebærer lavere risiko enn å utelukkende konsentrere porteføljen mot aksjemarkedet.

Sammenligningsindekser:

 • Nordnet Smart 5: 100 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR. Morningstar har plassert Smart 5 i fondskategorien "Forsiktige kombinasjonsfond, NOK".
 • Nordnet Smart 10: 40 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR 60 % MSCI All Country World Index IMI. Morningstar har plassert Smart 10 i fondskategorien "Moderate kombinasjonsfond, NOK".
 • Nordnet Smart 15: 100 % MSCI All Country World Index IMI. Morningstar har plassert Smart 15 i fondskategorien "Aggressive kombinasjonsfond, NOK".

Samtlige indekser er uten avgifter. Nordnet Smart er etter avgifter. Disse sammenligningsindeksene er valgt basert på likhet med Nordnet Smart.

Både økt diversifisering og belåning (gearing) av sikre rentepapirer, som normalt har lav eller negativ korrelasjon med aksjer, vil ha en slik effekt. Et eksempel kan være at når aksjemarkedene faller mye, stiger ofte de sikreste rentepapirene i verdi. I et tradisjonelt kombinasjonsfond vil investor oppleve at aksjetapet vil være betydelig større enn rentegevinsten, og fondet vil falle betydelig. I Nordnet Smarte Porteføljer er de sikreste rentepapirene belånt og utgjør en større del av porteføljen. Dermed kan en investor i dette eksempelet forvente å få en større rentegevinst som motvirker aksjetapet noe mer, og en noe bedre totalavkastning enn et sammenlignbart tradisjonelt kombinasjonsfond.

Nordnet Smarte Porteføljer beskattes som renter, med en skattesats ved realisasjon på 22 % (gjeldende skattsats for 2019). Årsaken er at aksjeeksponeringen i fondene gjøres gjennom derivater (med JP Morgan som motpart), og skattemyndighetene regner derivater som ”andre verdipapirer enn aksjer”. Dermed vil alle de tre Smartfondene ha en aksjeandel på 0, og få en skattesats på 22 % ved realisasjon.

Dette er en fordel for privatpersoner, siden skattesatsen ved realisasjon av Smartfondene er lavere enn for andre kombinasjonsfond med tilsvarende aksjeeksponering. Siden aksjeandelen settes til 0 i Smartfondene, gis det ikke skjermingsfradrag. Formuesverdien settes til 100 % markedsverdien ved årsskiftet.

For AS / investeringsselskaper er det en ulempe at Smartfondenes beskattes som renter, siden renteinntekter dobbeltbeskattes i AS.

Les mer om skatt på verdipapirfond i SkatteABC 2018-2019lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Se punkt 3.2.1 (s.1517), hvor det blant annet står: «Aksjeandelen i fondet beregnes ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer ved inntektsårets begynnelse» og «Derivater behandles som andre verdipapirer, selv om de har aksjer som underliggende objekt.»

Les mer om skatt i AS / investeringsselskaper i dette blogginnlegget.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Ja. Smartfondene er valutasikret i norske kroner. Det innebærer at avkastningen i Smartfondene ikke blir påvirket av endringer i valutakursen mellom norske kroner og dollar, euro eller yen.

Dersom norske kroner fortsetter å svekke seg mot andre valutaer vil ikke Smartfondene få ekstra avkastning grunnet dette. Og motsatt: Om norske kroner skulle styrke seg, vil ikke Smartfondene få lavere avkastning grunnet dette.

Her finner du et utdypende dokument som forklarer mekanismene i Smarte Porteføljer for spesielt interesserte:

Legg merke til at dette dokumentet ikke erstatter nøkkelinformasjonen til fondene og andre lovpålagte dokumenter.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirfondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Nordnet Smarte Porteføljer handles som fond. Før du investerer i et Nordnet Smart-fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.