Gå til hovedinnhold

Provisjon.

Informasjon om provisjon.


Som kunde har du rett på å få informasjon om godtgjørelsene som Nordnet Bank NUF (heretter Nordnet Bank) og Nordnet Livsforsikring AS (heretter Nordnet Liv) mottar fra, eller betaler til, tredjeparter i knyttet til at vi tilbyr investeringstjenester og forsikringsprodukter til deg.

Vi skal på en korrekt og forståelig måte informere om de godtgjørelsene som finner sted, samt type og beløp. Hvis godgjørelsens størrelse ikke kan fastsettes, skal det opplyses om metoden som er brukt for beregning av godtgjørelsen.

Nedenfor finner du informasjon om godtgjørelsene som Nordnet Bank og Nordnet Liv mottar.

Nordnet Bank NUF.

Formidling av fondsandeler.

Nordnet Bank tilbyr handel i et stort antall fond fra en rekke ulike forvaltere. Nordnet Bank mottar provisjon for å distribuere fondsandeler fra disse fondsforvaltningsselskapene og tjenestene Nordnet Bank utfører. Provisjonen beregnes som en andel av fondets eventuelle tegnings- eller innløsningsprovisjon, en andel av fondets forvaltningskostnad eller en kombinasjon av disse. Denne provisjonen, kalt returprovisjon, tilbakeføres kvartalsvis til kunder som eier andeler i et fond.

Som kunde betaler du fondets løpende kostnader, minus returprovisjon, pluss en plattformavgift til Nordnet Bank. Se mer i prislisten. Prisene til et spesifikt fond står på fondets instrumentside på Nordnet Banks nettsider, samt i fondets nøkkelinformasjon. Forvaltningskostnaden trekkes fra fondets verdi, normalt med en beregning som er 1/365-del av forvaltningskostnaden per dag. Forvaltningskostnaden går til fondsselskapet som deretter utbetaler en del av provisjonen til Nordnet Bank. Utbetalingen til Nordnet Bank skjer normalt kvartalsvis.

Returprovisjonen som tilbakebetales til kundene baseres på det faktiske innehav Nordnet Banks kunder har i respektive fond fra tid til annen. Nordnet Banks kunder betaler ikke en høyere forvaltningsavgift enn hva som til enhver tid er gjeldende.

Tilbakeføringen gjøres raskt, og i samme valuta som kontoen er koblet til.

Børsnoterte fond.

Månedlig Sparing i ETF-er
Nordnet Bank tilbyr kurtasjefri månedlig sparing for kjøp i børsnoterte fond, Exchange Traded Funds (ETF). Nordnet Bank mottar i gjengjeld en provisjon fra fondsselskapene og utsteder hvor produkter inngår i tjenesten. Provisjonen for å handle i børsnoterte fond er basert på volumet Nordnet Banks kunder investerer i fondene hver måned. Utstederne betaler Nordnet Bank en prosentsats av det investerte volumet til Nordnet Bank, som ligger rundt 0,1-0,2 prosent.

ETF-filtreringsliste
Nordnet Bank mottar en årlig plattformavgift fra fondsselskapene hvis ETFene er synlige i Nordnets ETF-filtreringsliste. Plattformavgiften utgjør omtrent 12 500-25 000 kroner per fondsselskap.

Markedsføring
Fondsselskapene kan velge å kjøpe markedsføringskampanjer for ETFer hos Nordnet Bank for rundt 125 000 kroner per kampanje.

Børsnoteringer, emisjoner og andre selskapshendelser.

Nordnet Bank kan medvirke ved emisjoner, børsnoteringer og andre selskapshendelser. Ved markedsføring av emisjoner, børsnoteringer og/eller andre selskapshendelser mottar Nordnet Bank ett fast beløp samt provisjon fra utstederen eller fra utstederens finansielle rådgivere. Denne provisjonen er en variabel prosentandel som er beregnet basert på tildelt beløp til Nordnet Banks kunder i emisjonen, børsnoteringen eller andre selskapshendelser.

Provisjonen eller godtgjørelsen Nordnet Bank mottar på tildelt beløp til Nordnet Banks kunder, er normalt mellom 1-3 prosent.

Kapitalforvaltning.

Hvis du er kunde hos en kapitalforvalter som samarbeider med Nordnet, kan kontoen din være hos Nordnet Bank. Nordnet Bank har inngått avtaler med kapitalforvalterne som Nordnet Bank samarbeider med. Disse samarbeidsavtalene omfatter i de fleste tilfeller at Nordnet Bank og kapitalforvalteren deler på en formidlings- og administrasjonsgodtgjørelse som Nordnet Bank mottar fra fondsselskapet (se ovenfor). Godtgjørelsens størrelse varierer mellom ulike kapitalforvaltere. I gjennomsnitt innebærer samarbeidsavtalen at Nordnet Bank utbetaler 40 prosent av provisjonen fra fondsselskapet til kapitalforvalteren. I noen tilfeller innebærer samarbeidsavtalen at Nordnet Bank betaler til kapitalforvalteren en del av kurtasjen som du som kunde betaler til Nordnet Bank. Størrelsen på kurtasjen du betaler bestemmes ikke av Nordnet Bank, men avhenger av hva du har avtalt med kapitalforvalteren din. Delen av kurtasjen som Nordnet Bank mottar utgjør 0,04-0,085 prosent av kjøpesummen. Resten av kurtasjen du betaler utbetales av Nordnet Bank i form av en provisjon til kapitalforvalteren. Provisjonens størrelse varierer mellom 0,05–0,45 prosent av kjøpesummen.

Henvisning av kunde.

Nordnet Bank betaler i enkelte tilfeller provisjon til tredjepart som henviser kunder til Nordnet Bank. En slik provisjon beregnes normalt som:

  • en engangsgodtgjørelse

  • en årlig provisjon i form av en prosentsats av forvaltet kapital

  • en årlig provisjon beregnet som en andel av betalt kurtasje

  • årlig godtgjørelse beregnet som en andel av betalt fondsforvaltningsavgift, eller

  • en kombinasjon av det nevnt over.


Nordnet Livsforsikring AS.

Ved fond- og verdipapirhandel samarbeider Nordnet Liv med Nordnet Bank. Fond- og verdipapirhandel skjer via Nordnet Banks handelsplattform. Dette innebærer at dersom du som kunde handler fond eller verdipapir via et forsikringsprodukt, fordeles kurtasje og eventuelt plattformavgift fra fond mellom Nordnet Liv og Nordnet Bank.

Fondshandel i Nordnet Livs forsikringsprodukter.

Nordnet Liv tilbyr handel via forsikringsprodukter i et stort antall fond fra en rekke forvaltere. Nordnet Liv mottar provisjon for å distribuere fondsandeler fra disse fondsforvaltningsselskapene og tjenestene Nordnet utfører. Provisjonen beregnes som en andel av fondets eventuelle tegnings- eller innløsningsprovisjon, en andel av fondets forvaltningskostnad, eller en kombinasjon av disse. Denne provisjonen, kalt returprovisjon, tilbakeføres kvartalsvis til kunder som eier andeler i et fond.

Som kunde betaler du fondets løpende kostnader, minus returprovisjon som tilbakeføres til deg, pluss en plattformavgift til Nordnet. Se mer i prislisten. Prisene til et spesifikt fond står på fondets instrumentside på Nordnets nettsider, samt i fondets nøkkelinformasjon. Forvaltningskostnaden trekkes fra fondets verdi, normalt med en beregning som er 1/365-del av forvaltningskostnaden per dag. Forvaltningskostnaden går til fondsselskapet som deretter utbetaler en del av provisjonen til Nordnet. Utbetalingen til Nordnet Liv skjer normalt kvartalsvis.

Returprovisjonen som tilbakebetales til kundene baseres på det faktiske innehav Nordnets kunder har i respektive fond fra tid til annen. Nordnets kunder betaler ikke en høyere forvaltningsavgift enn hva som til enhver tid er gjeldende. Tilbakeføringen gjøres i den valuta som kontoen er tilknyttet.

Månedlig sparing i ETFer.

Nordnet Liv tilbyr kurtasjefri månedlig sparing i et utvalg børsnoterte fond, Exchange Traded Funds (ETF). Nordnet mottar til gjengjeld en provisjon fra fondsforvalterne og utstederne av ETFene. Provisjonen er basert på volumet Nordnets kunder investerer i fondene hver måned. Utstederne betaler til Nordnet en prosentsats av den investerte kapitalen, som ligger i intervallet 0,1-0,2 prosent.

Verdipapirhandel i Nordnet Livs forsikringsprodukter.

Ved verdipapirhandel via Nordnet Livs forsikringsprodukter mottar Nordnet Liv kurtasjen Nordnet Bank tar ut av forsikringsdepotene i forbindelse med verdipapirhandelen.

Kunden har inngått en avtale med en forsikringsformidler tilknyttet Nordnet Liv.

Når en kunde har engasjert en forsikringsformilder til knyttet Nordnet Liv som rådgiver, trekkes et rådgivningshonorar. Størrelsen på rådgivningshonoraret varierer beroende av hvilken av Nordnet Livs forsikringsformidlere kunden har inngått en avtale med. Rådgivningshonoraret som tas ut er oppad begrenset til 2 % av beholdningen på forsikringsproduktet, hvor Nordnet beholder maksimalt 0,3 % av dette til dekning av fondsadministrasjon/plattformavgift. All returprovisjon mottatt fra fondsforvaltere ved investering i fond, returneres til kunden. Der en forsikringsformidler tilknyttet Nordnet Liv handler andre verdipapir enn fond, belastes kunden kurtasje ved handel. Avhengig av hvilken forsikringsformilder tilknyttet Nordnet Liv kunden har inngått en avtale med, deles kurtasje mellom Nordnet Liv og forsikringsformidleren. Egne priser for kurtasje fås ved å kontakte din rådgiver. Nordnet vil beholde den andel av kurtasjen som er oppad begrenset til kurtasjevilkårene som fremkommer i prislisten.