Gå til hovedinnhold

Provisjon.

Informasjon om provisjon.


Som kunde har du rett på å få informasjon om godtgjørelsene som Nordnet Bank NUF (heretter Nordnet Bank) og Nordnet Livsforsikring AS (heretter Nordnet Liv) mottar fra, eller betaler til, tredjeparter i knyttet til at vi tilbyr investeringstjenester og forsikringsprodukter til deg.

Vi skal på en korrekt og forståelig måte informere om de godtgjørelsene som finner sted, samt type og beløp. Hvis godgjørelsens størrelse ikke kan fastsettes, skal det opplyses om metoden som er brukt for beregning av godtgjørelsen.

Nedenfor finner du informasjon om godtgjørelsene som Nordnet Bank og Nordnet Liv mottar.

Nordnet Bank NUF.

Formidling av fondsandeler.

Nordnet Bank tilbyr handel i et stort antall fond fra en rekke ulike forvaltere. Nordnet Bank mottar provisjon for å distribuere fondsandeler fra disse fondsforvaltningsselskapene og tjenestene Nordnet Bank utfører. Provisjonen beregnes som en andel av fondets eventuelle tegnings- eller innløsningsprovisjon, en andel av fondets forvaltningskostnad eller en kombinasjon av disse. Denne provisjonen, kalt returprovisjon, tilbakeføres kvartalsvis til kunder som eier andeler i et fond.

Som kunde betaler du fondets løpende kostnader, minus returprovisjon, pluss en plattformavgift til Nordnet Bank. Se mer i prislisten. Prisene til et spesifikt fond står på fondets instrumentside på Nordnet Banks nettsider, samt i fondets nøkkelinformasjon. Forvaltningskostnaden trekkes fra fondets verdi, normalt med en beregning som er 1/365-del av forvaltningskostnaden per dag. Forvaltningskostnaden går til fondsselskapet som deretter utbetaler en del av provisjonen til Nordnet Bank. Utbetalingen til Nordnet Bank skjer normalt kvartalsvis.

Returprovisjonen som tilbakebetales til kundene baseres på det faktiske innehav Nordnet Banks kunder har i respektive fond fra tid til annen. Nordnet Banks kunder betaler ikke en høyere forvaltningsavgift enn hva som til enhver tid er gjeldende.

For kundene som får uavhengig rådgivning eller porteføljeforvaltning som resulterer i provisjon som nevnt ovenfor, vil Nordnet Bank tilbakeføre den delen av provisjonen som tilskrives beholdningen til disse kundene.

Tilbakeføringen gjøres raskt, og i samme valuta som kontoen er koblet til.

Månedlig sparing i ETFer.

Nordnet Bank tilbyr kurtasjefri månedlig sparing for kjøp i børshandlede fond, Exchange Traded Funds (ETF). Nordnet Banks kunder kan spare kurtasjefritt månedlig i et stort utvalg børshandlede fond. Nordnet Bank mottar i gjengjeld en provisjon fra fondsselskapene og utstederene hvor produkter inngår i tjenesten.

Provisjonen for handle i børshandlede fond er basert på volumet Nordnet Banks kunder investerer i fondene hver måned. Utstederne betaler Nordnet Bank en prosentsats av det investerte volumet til Nordnet Bank, som ligger rundt 0,1-0,2 prosent.

Børsnoteringer, emisjoner og andre selskapshendelser.

Nordnet Bank kan medvirke ved emisjoner, børsnoteringer og andre selskapshendelser. Ved markedsføring av emisjoner, børsnoteringer og/eller andre selskapshendelser mottar Nordnet Bank provisjon fra utstederen eller fra utstederens finansielle rådgivere. Denne provisjonen er en variabel prosentandel som er beregnet basert på tildelt beløp til Nordnet Banks kunder i emisjonen, børsnoteringen eller andre selskapshendelser.

Provisjonen eller godtgjørelsen Nordnet Bank mottar på tildelt beløp til Nordnet Banks kunder, er normalt mellom 1-3 prosent. I tilfellene der Nordnet Bank ikke deltar aktivt i en emisjon, børsnotering eller annen selskapshendelse så blir ingen provisjon utbetalt.

For kundene som får uavhengig rådgivning eller porteføljeforvaltning som resulterer i provisjon som nevnt ovenfor, vil Nordnet Bank tilbakeføre den delen av provisjonen som tilskrives beholdningen til disse kundene. Tilbakeføringen gjøres raskt, og i samme valuta som kontoen er koblet til.

Kurtasjefri handel i børshandlede produkter.

Innenfor rammene av tjenesten Nordnet Markets, der Nordnet Banks kunder kan handle instrument utstedt av Nordea Bank AB (publ) kurtasjefritt*, utbetales delvis en provisjon per oppgjør der Nordea Bank AB (publ) står som motpart i handelen, og en delvis basert på innehav over natten fra Nordea Bank AB (publ) til Nordnet Bank.

Godtgjørelsen Nordnet Bank mottar på innehavet over natten beregnes som en prosentvis andel av produktets totale finansieringskostnad, noe som fremkommer i respektive produkts vilkår. Nordnet Banks andel utgjør 67-83 prosent av total provisjon som tas ut av produktets verdi.

Godtgjørelsen Nordnet Bank mottar per oppgjør beregnes som en prosentvis andel av produktets spread (forskjellen mellom kjøp- og salgskurs) etter avdrag for hedging-kostnader. Spreaden i produktet varierer og kan variere mellom ulike produkttyper og ulike aktivaklasser. Nåværende spread fremkommer i produktets ordrebok. Nordnet Banks andel av spread-inntekter utgjør 50 prosent.

* Produktene er kurtasjefrie dersom kunden legger en ordre på Nordnets hjemmeside eller via noen av handelsapplikasjonene våre, som for eksempel Infront Web Trader, der verdien på ordren er høyere eller lik 1000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR. For handel via telefon og megler og/eller for ordrer under 1000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR, betales kurtasje i henhold til Nordnets til enhver gjeldende prisliste. Ved handel i produkter i en annen valuta enn kundens kontovaluta tilkommer en automatisk vekslingsavgift, dersom kunden ikke har aktivert en valutakonto. Kontakt Nordnets kundeservice for mer informasjon. Nordnet forbeholder seg retten å når som helst endre eller avslutte tilbudet.

Kapitalforvaltning.

Hvis du er kunde hos en kapitalforvalter som samarbeider med Nordnet, kan kontoen din være hos Nordnet Bank. Nordnet Bank har inngått avtaler med kapitalforvalterne som Nordnet Bank samarbeider med. Disse samarbeidsavtalene omfatter i de fleste tilfeller at Nordnet Bank og kapitalforvalteren deler på en formidlings- og administrasjonsgodtgjørelse som Nordnet Bank mottar fra fondsselskapet (se ovenfor). Godtgjørelsens størrelse varierer mellom ulike kapitalforvaltere. I gjennomsnitt innebærer samarbeidsavtalen at Nordnet Bank utbetaler 40 prosent av provisjonen fra fondsselskapet til kapitalforvalteren. I noen tilfeller innebærer samarbeidsavtalen at Nordnet Bank betaler til kapitalforvalteren en del av kurtasjen som du som kunde betaler til Nordnet Bank. Størrelsen på kurtasjen du betaler bestemmes ikke av Nordnet Bank, men avhenger av hva du har avtalt med kapitalforvalteren din. Delen av kurtasjen som Nordnet Bank mottar utgjør 0,04-0,085 prosent av kjøpesummen. Resten av kurtasjen du betaler utbetales av Nordnet Bank i form av en provisjon til kapitalforvalteren. Provisjonens størrelse varierer mellom 0,05–0,45 prosent av kjøpesummen.

Henvisning av kunde.

Nordnet Bank betaler i enkelte tilfeller provisjon til tredjepart som henviser kunder til Nordnet Bank. En slik provisjon beregnes normalt som:

  • en engangsgodtgjørelse

  • en årlig provisjon i form av en prosentsats av forvaltet kapital

  • en årlig provisjon beregnet som en andel av betalt kurtasje

  • årlig godtgjørelse beregnet som en andel av betalt fondsforvaltningsavgift, eller

  • en kombinasjon av det nevnt over.


Nordnet Livsforsikring AS.

Ved fond- og verdipapirhandel samarbeider Nordnet Liv med Nordnet Bank. Fond- og verdipapirhandel skjer via Nordnet Banks handelsplattform. Dette innebærer at dersom du som kunde handler fond eller verdipapir via et forsikringsprodukt, fordeles kurtasje og eventuelt plattformavgift fra fond mellom Nordnet Liv og Nordnet Bank.

Fondshandel i Nordnet Livs forsikringsprodukter.

Nordnet Liv tilbyr handel via forsikringsprodukter i et stort antall fond fra en rekke forvaltere. Nordnet Liv mottar provisjon for å distribuere fondsandeler fra disse fondsforvaltningsselskapene og tjenestene Nordnet utfører. Provisjonen beregnes som en andel av fondets eventuelle tegnings- eller innløsningsprovisjon, en andel av fondets forvaltningskostnad, eller en kombinasjon av disse. Denne provisjonen, kalt returprovisjon, tilbakeføres kvartalsvis til kunder som eier andeler i et fond.

Som kunde betaler du fondets løpende kostnader, minus returprovisjon som tilbakeføres til deg, pluss en plattformavgift til Nordnet. Se mer i prislisten. Prisene til et spesifikt fond står på fondets instrumentside på Nordnets nettsider, samt i fondets nøkkelinformasjon. Forvaltningskostnaden trekkes fra fondets verdi, normalt med en beregning som er 1/365-del av forvaltningskostnaden per dag. Forvaltningskostnaden går til fondsselskapet som deretter utbetaler en del av provisjonen til Nordnet. Utbetalingen til Nordnet Liv skjer normalt kvartalsvis.

Returprovisjonen som tilbakebetales til kundene baseres på det faktiske innehav Nordnets kunder har i respektive fond fra tid til annen. Nordnets kunder betaler ikke en høyere forvaltningsavgift enn hva som til enhver tid er gjeldende. Tilbakeføringen gjøres i den valuta som kontoen er tilknyttet.

Månedlig sparing i ETFer.

Nordnet Liv tilbyr kurtasjefri månedlig sparing i et utvalg børshandlede fond, Exchange Traded Funds (ETF). Nordnet mottar til gjengjeld en provisjon fra fondsforvalterne og utstederne av ETFene. Provisjonen er basert på volumet Nordnets kunder investerer i fondene hver måned. Utstederne betaler til Nordnet en prosentsats av den investerte kapitalen, som ligger i intervallet 0,1-0,2 prosent.

Verdipapirhandel i Nordnet Livs forsikringsprodukter.

Ved verdipapirhandel via Nordnet Livs forsikringsprodukter mottar Nordnet Liv kurtasjen Nordnet Bank tar ut av forsikringsdepotene i forbindelse med verdipapirhandelen.

Kunden har inngått en avtale med en forsikringsformidler tilknyttet Nordnet Liv.

Når en kunde har engasjert en forsikringsformilder til knyttet Nordnet Liv som rådgiver, trekkes et rådgivningshonorar. Størrelsen på rådgivningshonoraret varierer beroende av hvilken av Nordnet Livs forsikringsformidlere kunden har inngått en avtale med. Rådgivningshonoraret som tas ut er oppad begrenset til 2 % av beholdningen på forsikringsproduktet, hvor Nordnet beholder maksimalt 0,3 % av dette til dekning av fondsadministrasjon/plattformavgift. All returprovisjon mottatt fra fondsforvaltere ved investering i fond, returneres til kunden. Der en forsikringsformidler tilknyttet Nordnet Liv handler andre verdipapir enn fond, belastes kunden kurtasje ved handel. Avhengig av hvilken forsikringsformilder tilknyttet Nordnet Liv kunden har inngått en avtale med, deles kurtasje mellom Nordnet Liv og forsikringsformidleren. Egne priser for kurtasje fås ved å kontakte din rådgiver. Nordnet vil beholde den andel av kurtasjen som er oppad begrenset til kurtasjevilkårene som fremkommer i prislisten.