Provisjon.

Som kunde har du rett på å få informasjon om godtgjørelsene som Nordnet Bank AB (Nordnet) mottar fra eller betaler til tredjeparter i forbindelse med at Nordnet tilbyr investeringstjenester til deg. Nordnet skal gi omfattende, korrekt og forståelig informasjon om godtgjørelsens eller provisjonens forekomst, art og beløp, eller hvis beløpet ikke kan bestemmes, metoden for utregning av beløpet og eventuelt om godtgjørelsen overføres til kunden.

Nedenfor finner du informasjon om godtgjørelsene Nordnet mottar.

Formidling av fondsandeler.

Nordnet tilbyr handel i et stort antall fond fra en rekke ulike forvaltere. Nordnet mottar provisjon for å distribuere fondsandeler fra disse fondsforvaltningsselskapene og tjenestene Nordnet utfører. Provisjonen beregnes som en andel av fondets eventuelle tegnings- eller innløsningsprovisjon, en andel av fondets forvaltningsavgift eller en kombinasjon av disse.

Som kunde betaler du fondets forvaltningsavgift. Fondsavgiften til et spesifikt fond står på fondets instrumentside på Nordnets nettsider, samt i fondets nøkkelinformasjon. Forvaltningsavgiften trekkes fra fondets verdi, normalt med en beregning som er 1/365-del av forvaltningsavgiften per dag. Forvaltningsavgiften går til fondsselskapet som deretter utbetaler en del av provisjonen til Nordnet. Utbetalingen skjer normalt kvartalsvis. Nordnets andel er normalt mellom 40-60 prosent av avgiften fondsselskapet får via forvaltningsavgiften. Se mer i prislisten.

Provisjonen baseres på det faktiske innehav Nordnets kunder har i respektive fond fra tid til annen. Nordnets kunder betaler ikke en høyere forvaltningsavgift enn hva som til enhver tid er gjeldende.

Provisjonen baseres på det faktiske innehav Nordnets kunder har i respektive fond fra tid til annen. Nordnets kunder betaler ikke en høyere forvaltningsavgift enn hva som til enhver tid er gjeldende.

For kundene som får uavhengig rådgivning eller porteføljeforvaltning som resulterer i provisjon som nevnt ovenfor, vil Nordnet tilbakeføre den delen av provisjonen som tilskrives beholdningen til disse kundene.

Tilbakeføringen gjøres raskt, og i samme valuta som kontoen er koblet til.

Månedlig sparing i ETFer.

Nordnet tilbyr kurtasjefri månedlig sparing i børshandlede fond, Exchange Traded Funds (ETF). Nordnets kunder kan spare kurtasjefritt månedlig i et stort utvalg børshandlede fond. Nordnet mottar i gjengled en provisjon fra fondsselskapene og utstederene hvor produkter inngår i tjenesten.

Provisjonen for handle i børshandlede fond er basert på volumet Nordnets kunder investerer i fondene hver måned. Utstederne betaler Nordnet en prosentsats av det investerte volumet til Nordnet, som ligger rundt 0,1-0,2 prosent.

For kundene som får uavhengig rådgivning eller porteføljeforvaltning som resulterer i provisjon som nevnt ovenfor, vil Nordnet tilbakeføre den delen av provisjonen som tilskrives beholdningen til disse kundene. Tilbakeføringen gjøres raskt, og i samme valuta som kontoen er koblet til.

Børsnoteringer, emisjoner og andre selskapshendelser.

Nordnet kan medvirke ved emisjoner, børsnoteringer og andre selskapshendelser. Ved markedsføring av emisjoner, børsnoteringer og/eller andre selskapshendelser mottar Nordnet provisjon fra utstederen eller fra utstederens finansielle rådgivere. Denne provisjonen er en variabel prosentandel som er beregnet basert på tildelt beløp til Nordnets kunder i emisjonen, børsnoteringen eller andre selskapshendelser.

Provisjonen eller godtgjørelsen Nordnet mottar på tildelt beløp til Nordnets kunder, er normalt mellom 1-3 prosent. Provisjonen varierer basert på de ulike tilbudene, og den aktuelle prosentsatsen i respektive tilbud fremgår i vilkårene på Nordnets nettsider. I tilfellene der Nordnet ikke deltar aktivt i en emisjon, børsnotering eller annen selskapshendelse så blir ingen provisjon utbetalt.

For kundene som får uavhengig rådgivning eller porteføljeforvaltning som resulterer i provisjon som nevnt ovenfor, vil Nordnet tilbakeføre den delen av provisjonen som tilskrives beholdningen til disse kundene. Tilbakeføringen gjøres raskt, og i samme valuta som kontoen er koblet til.

Kurtasjefri handel i børshandlede produkter.

Innenfor rammene av tjenesten Nordnet Markets, der Nordnets kunder kan handle instrument utstedt av Nordea Bank AB (publ) kurtasjefritt*, utbetales delvis en provisjon per oppgjør der Nordea Bank AB (publ) står som motpart i handelen, og en delvis basert på innehav over natten fra Nordea Bank AB (publ) til Nordnet.

Godtgjørelsen Nordnet mottar på innehavet over natten beregnes som en prosentvis andel av produktets totale finansieringskostnad, noe som fremkommer i respektive produkts vilkår. Nordnets andel utgjør 67-83 prosent av total provisjon som tas ut av produktets verdi.

Godtgjørelsen Nordnet mottar per oppgjør beregnes som en prosentvis andel av produktets spread (forskjellen mellom kjøp- og salgskurs) etter avdrag for hedging-kostnader. Spreaden i produktet varierer og kan variere mellom ulike produkttyper og ulike aktivaklasser. Nåværende spread fremkommer i produktets ordrebok. Nordnets andel av spread-inntekter utgjør 50 prosent.

* Produktene er kurtasjefrie dersom kunden legger en ordre på Nordnets hjemmeside eller via noen av handelsapplikasjonene våre, som for eksempel Infront Web Trader, der verdien på ordren er høyere eller lik 1000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR. For handel via telefon og megler og/eller for ordrer under 1000 NOK/SEK/DKK eller 100 EUR, betales kurtasje i henhold til Nordnets til enhver gjeldende prisliste. Ved handel i produkter i en annen valuta enn kundens kontovaluta tilkommer en automatisk vekslingsavgift, dersom kunden ikke har aktivert en valutakonto. Kontakt Nordnets kundeservice for mer informasjon. Nordnet forbeholder seg retten å når som helst endre eller avslutte tilbudet.

Kapitalforvaltning.

Hvis du er kunde hos en kapitalforvalter som samarbeider med Nordnet, kan kontoen din være hos Nordnet. Nordnet har inngått avtaler med kapitalforvalforvalterne som Nordnet samarbeider med. Disse samarbeidsavtalene omfatter i de fleste tilfeller at Nordnet og kapitalforvalteren deler på en formidlings- og administrasjonsgodtgjørelse som Nordnet mottar fra fondsselskapet (se ovenfor). Godtgjørelsens størrelse varierer mellom ulike kapitalforvaltere. I gjennomsnitt innebærer samarbeidsavtalen at Nordnet utbetaler 40 prosent av provisjonen fra fondsselskapet til kapitalforvalteren. I noen tilfeller innebærer samarbeidsavtalen at Nordnet betaler til kapitalforvalteren en del av kurtasjen som du som kunde betaler til Nordnet. Størrelsen på kurtasjen du betaler bestemmes ikke av Nordnet, men avhenger av hva du har avtalt med kapitalforvalteren din. Delen av kurtasjen som Nordnet mottar utgjør 0,04-0,085 prosent av kjøpesummen. Resten av kurtasjen du betaler utbetales av Nordnet i form av en provisjon til kapitalforvalteren. Provisjonens størrelse varierer mellom 0,05–0,45 prosent av kjøpesummen.

Henvisning av kunde.

Nordnet betaler i enkelte tilfeller provisjon til tredjepart som henviser kunder til Nordnet. En slik provisjon beregnes normalt som:

  • en engangsgodtgjørelse
  • en årlig provisjon i form av en prosentsats på forvaltet kapital
  • en årlig provisjon beregnet som en andel av betalt kurtasje
  • årlig godtgjørelse beregnet som en andel av betalt fondsforvaltningsavgift, eller
  • en kombinasjon av det over.