Gå til hovedinnhold
Hvordan beregne pris/bok (P/B)?

Multipler er sentralt i verdsettelsen av aksjer. Når man skal verdsette en hel børs, er det ofte en fin indikasjon å se på pris/inntjening, men også pris/bokførte (P/B) verdier. Under forklares pris/bok og hva tallene forteller oss.

Pris/bok er enkelt forklart forholdet mellom de bokførte verdiene i selskapets regnskapsbalanse, fratrukket eventuell gjeld. Denne multippelen blir brukt som en komponent i den kvantitative analysen av et selskap, men også prisingen av markedet som helhet. I dette innlegget får du vite hvordan du regner ut pris/bok, og hvordan du skal tolke dette nøkkeltallet og bruke det til din fordel når man verdsetter aksjer.

Et lavt forhold mellom pris/bok kan indikere at selskapet handles på billigsalg. Dette er kun delvis sant, da det er store nyanser mellom bransjer, industrier og selskap. Noen selskap, eksempelvis finans og sykliske aksjer, gir p/b en god indikasjon på verdsettelsen. Derimot er pris/bok veldig lite anvendelig når man skal verdsette et konsulentselskap eller et software-selskap. Når det gjelder Oslo Børs, er pris/bok en god indikator, nettopp grunnet sammensetningen av selskaper.

Eksempel på beregning av P/B.

Utregningen av pris/bok er forholdsvis enkel. Det første man må finne ut er markedsverdien på et selskap. Dette gjøres ved å finne antall aksjer og multiplisere med prisen per aksje. Når vi da har markedsverdien på selskapet, må vi finne ut av hva selskapet har av eierandeler og gjeld. Som vi vet er bokførte verdier summen av alle eiendeler minus gjeld. Eksemplet som benyttes nedenfor er Norsk Hydro.

Antall aksjer i Norsk Hydro: 2 069 000 000
Pris per aksje i Norsk Hydro: 74 kr
Markedsverdien i Norsk Hydro: 2 069 000 000 x 74 = 152,6 mrd kroner

Sum eiendeler i Norsk Hydro: 198,618 mrd
Sum gjeld i Norsk Hydro: 90,820 mrd
Bokførte verdier: 198,618-90,820 = 107,79 mrd
Pris Bok: 152,6/107,79
Multippel1,41

Om dette er dyrt eller billig er en nyansert prosess som man må vurdere opp etter selskap, sektor og bransje. Multippelen forteller deg derimot at man kjøper 1 krone for 1,4 kroner i markedet. Altså 40 prosent over reell verdi. Selv om dette høres dyrt ut, må det ses i sammenheng med hva slags avkastning på kapitalen eiendelene skaper. I tilfellet Norsk Hydro skaper eiendelene store verdier og inntjening, som da kan forsvare en høyere bokført verdi. Dette understreker igjen det faktumet at en fullstendig analyse av et selskap må inneholde flere variabler og både kvalitative og kvantitative betraktninger.

Les mer om pris/bok på Oslo Børs.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Kom i gang med aksjehandel.Invester i aksjer.