Gå til hovedinnhold

Lov om verdipapirmarkedet.

Det nye regelverket skal øke forbruker- og investorbeskyttelsen.


Verdipapirloven bygger på et EU-direktiv som forkortes til MIFID (Markeds in Financial Instruments Directive). På grunn av direktivet har de fleste landene i Europa de samme grunnleggende reglene for handel med verdipapir. Den viktigste årsaken til at reglene finnes er å beskytte for deg som kunde. Den 3. januar 2018 forsterkes direktivet ytterligere når MIFID II innføres. Lovforandringen kommer som en konsekvens av finanskrisen i 2008. Målet med MIFID II er å forbedre forbruker- og investorbeskyttelsen og å skjerpe konkurransen i finansbransjen.

LEI (Selskap).

Det nye regelverket gjør at alle selskaper som handler med verdipapir må ha en global identifiseringskode, også kalt LEI.

Fra og med den 3. januar 2018 må alle selskaper som handler med verdipapir ha en global identifiseringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Målet er å gjøre finansmarkedet mer transparent og å redusere risikoen for markedsmisbruk.

I tillegg vil det effektivisere tilsyn fra Finanstilsynet og andre tilsynsmyndigheter. Merk at det ikke vil være mulig å handle med verdipapir etter 3. januar 2018 uten å registrere LEI-nummer. Du kan imidlertid kjøpe og selge fond uten LEI. Les mer om LEI og hvordan du registrerer dette.

Kunnskapstest.

Første gang du handler med komplekse verdipapir må banken forsikre seg om at du har nok kunnskap om produktene og risikoene.

Når du som kunde legger en ordre på et komplekst verdipapir, som for eksempel opsjoner, terminer og warranter, må Nordnet sikre at du har tilstrekkelig kunnskap til å forstå hva handelen innebærer.

Du som kunde må derfor gå gjennom sikkerhetsvurdering i form av en kunnskapstest. Vurderingen gjøres kun første gangen du handler med det aktuelle verdipapiret. Når testen er bestått kan du handle i de verdipapirene som ligger i den kategorien.

Kunnskapstest

Transparens ved kostnader.

Som bank vil Nordnet være transparente og vise deg en estimert kostnad i forbindelse med handel eller registrering av en investeringstjeneste. Ved å få informasjon om hvordan de totale kostnadene for investeringstjenester og produkter påvirker avkastningen på tiltenkte investeringer, har kostnadsoversikten som formål å gi deg som kunde et bedre grunnlag til å at investeringsbeslutninger.

Du får se estimert kostnad som baseres på prisinformasjon og visse antakelser om fremtiden. Derfor kan faktisk pris og estimert pris variere, men formålet vil være å at du skal få en forståelse for kostnadsbildet som spesifikke investeringer og tjenester medfører.

Du kan også finne denne informasjonen i nøkkelinformasjonen til komplekse verdipapirer.

Endelig informasjon om faktiske kostnader du har betalt i løpet av året kommer i årsoppgaven.

Beste resultat.

Hos Nordnet har vi klare retningslinjer for hvordan en kundeordre skal utføres for å oppnå best mulig resultat for kunden. Ettersom Nordnet tilbyr verdipapirhandel på nett legger du som kunde selv ordrer på markedene Nordnet tilbyr handel på. En slik ordre anses som en spesifikk instruksjon fra deg som kunde som vi i Nordnet må forholde oss til. I et slikt tilfelle vil ikke retningslinjene være aktuelle i alle steg, da Nordnet ikke kan gjøre alle tiltakene.

Vi skal gjøre alle nødvendige tiltak for å oppnå best mulig resultat. Dette innebærer blant annet at når en kunde legger en ordre så plasseres den på det markedet som gir kunden best pris.

Vurdering av målgruppe.

I samsvar med reglene for produktstyring skal Nordnet som distributør av finansielle instrument bestemme en målgruppe for kundene sine. Formålet med reglene er at du som kunde skal tilbys instrument som passer behovene, egenskapene og målene dine.

Vurdering av målgruppe gjøres basert på informasjonen Nordnet har om deg som kunde, sammen med informasjonen om de finansielle instrumentene som tilbys. Informasjon om følgende kriterier er det vurderingen av målgruppe baseres på:

  • Kundetype, eksempelvis hvis det er en ikke-profesjonell eller profesjonell kunde

  • Kunnskapsnivå. Kunnskapen en kunde bør ha for å investere i et spesifikt instrument

  • Hvilket risikonivå en kunde bør ha for å investere i et spesifikt instrument

  • Evnen til å bære tap. Tapene en kunde skal kunne tåle for å investere i et spesifikt instrument

  • Mål og behov, slik som en kundes plasseringshorisont og spesifikke formål med en investering


Basert på det over, og siden Nordnet ikke har all informasjon om deg som kunde, kan ikke Nordnet gjennomføre en fullstendig vurdering av målgruppe. Kriteriene Nordnet har kjennskap til vil imidlertid bli tatt hensyn til. Dette medfører blant annet at instrumenter som er beregnet for profesjonelle kunder ikke blir tilbudt til ikke-profesjonelle kunder. Som eier av et instrument kan du imidlertid alltid selge instrumentet uavhengig av vurdering av målgruppe. Nordnet vil sikre kunnskapsnivået ved kunnskapstestene på Nordnet nettsider.

Verdiforandring på instrument.

Enkelte instrument, som for eksempel produkter med gearing, anses for å være mer risikofylte ettersom mindre bevegelser i markedet kan medføre at instrumentets verdi forandres betydelig mer. Eier du slike instrument må Nordnet i henhold til gjeldende regler gi deg beskjed via e-post om morgenen dersom verdien på investeringen din har falt med 10 prosent eller mer.

Verdiendringen beregnes på anskaffelsesverdi og den siste utbetalte kursen på handelsplassen, og gjennomføres etter at markedet stenger, dagen før en eventuell beskjed. Hvis du flytter instrument inn til Nordnet er det derfor viktig at du oppgir anskaffelsesverdi. Det er også viktig at du har registrert en e-postadresse du følger med på.

Hvis Nordnet har gitt deg beskjed om et spesifikt instrument som har falt i verdi med 10 prosent eller mer, så vil det ikke komme en ny beskjed angående samme instrument før endringen i anskaffelsesverdi og siste betalte kurs er 20 prosent eller mer.

Instrumentene som er aktuelle for denne typen beskjeder er børshandlede produkter, strukturerte produkter, samt standardiserte derivat, eksempelvis warranter, sertifikater, opsjoner og terminer. Hvis du investerer i et instrument som har gearing så anbefaler vi at du logger deg inn ofte for å følge med på verdiutviklingen.

Øvrig informasjon.

Her finner du mer informasjon om det nye regelverket. Du finner eksempelvis mer om interessekonflikter, kundetyper, komplekse og ikke-komplekse verdipapir samt sikkerhetskrav for rådgivnings- og porteføljeforvaltningstjenester.

Interessekonflikter

Selv om Nordnet alltid gjør sitt beste å unngå interessekonflikter, har vi en streng intern policy ved håndtering av interessekonflikter. En interessekonflikt kan oppstå når Nordnet ved utførelse av en tjeneste har en økonomisk interesse som strider mot kundens interesse. For eksempel kan Nordnet utføre tjenester for ulike kunder og disse har motstridende interesser. Nordnet skal identifisere alle interessekonflikter, samt forhindre at kundenes interesser påvirkes negativt av interessekonflikter. Nordnet har rutiner for å identifisere og unnvike potensielle interessekonflikter. Utover dette inneholder den nye loven regler som begrenser Nordnet fra å ta imot og beholde enkelte godtgjørelser ved levering av visse tjenester, for å unngå interessekonflikter.

Kundetype – Ikke-profesjonell

Nordnet er ifølge loven pliktig til å kategorisere alle kunder i ulike kategorier. I prinsippet er alle konsumenter og enkelte selskap å betrakte som ikke-profesjonelle kunder. Kun et begrenset antall kunder kategoriseres som profesjonelle kunder. Eksempler på profesjonelle kunder er andre banker, stater, store selskap og andre som jobber med investeringer. Kunder som kategoriseres som ikke-profesjonelle har den sterkeste beskyttelsen. Nordnet har derfor høyre krav om å gi deg som kunde informasjon og å ta dine interesser i betraktning.

Ikke-komplekse verdipapir

Begrepet refererer til finansielle instrumenter som på grunn av design og risiko skal klassifiseres som ikke-komplekst. Disse verdipapirene kan, under visse omstendigheter, handles uten at du har fullført en kunnskapstest. Børsnoterte aksjer, obligasjoner og andeler i fond er eksempler på verdipapir som ikke anses å være komplekse. Rene derivatinstrumenter kan for eksempel aldri klassifiseres som ikke-komplekse verdipapir.

Komplekse verdipapir

Finansielle verdipapir som innebærer mer risiko og som har en avansert oppbygging klassifiseres som komplekse verdipapir. Derivatinstrument som opsjoner, terminer og warranter er noen eksempler på finansielle instrument som klassifiseres som komplekse.

Vurderinger

Når du bruker tjenester som porteføljeforvaltning og rådgivning er Nordnet pliktig, ifølge loven, å gjøre en vurdering av hvilke tjenester og/eller verdipapir som passer for deg. Vurderingen baseres på kundens kunnskap og erfaring, økonomiske situasjon og formål med investeringen. Den nye vurderingen er nokså lik den som tidligere ble brukt ved investeringsrådgivning og porteføljestyring. En forskjell er at den nye vurderingen også gjelder for forbrukere, det vil si ikke-profesjonelle kunder.

Les mer

På Finanstilsynets hjemmeside finnes det mer informasjon om MIFID II og Finanstilsynets tilsyn. Merk at Nordnet rapporterer til den svenske Finansinspektionen.

Till regeringskansliet - Ny lag om värdepappersmarknaden

Finansinspektionen

Fondhandlareföreningen

kundeservicesiden vår har vi også samlet vanlige spørsmål om MIFID II.