Gå til hovedinnhold

Så mye er skattefordelene i IPS verdt.

Du skal ha godt betalt for å binde en andel av sparepengene dine frem til pensjonsalder. Vi har regnet på verdien av skattefordelene i IPS, og de fleste kan forvente mellom 15 og 50 prosent høyere sparesaldo ved å velge individuell pensjonssparing (IPS). Du får selv avgjøre om det er nok.

Dette er IPS:

 • IPS står for Individuell Pensjonssparing

 • Du kan spare inntil 15.000 kr i året og få en skattefordel på inntil 3.300 kr året etter (22 prosent i 2023).

 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

 • Pengene du setter inn på IPS-kontoen blir låst frem til du er 62 år (utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år).

 • Pengene du tar ut av kontoen, både innskudd og avkastning, beskattes som alminnelig inntekt (22 prosent i 2023).Høsten 2017 kom nye og mer gunstige skatteregler for IPS (Individuell pensjonssparing), og ordningen har blitt populær blant de som ønsker å spare til pensjon på egen hånd. I 2022 ble imidlertid maksimalt årlig sparebeløp redusert fra 40.000 til 15.000 kroner, noe som isolert sett gjør ordningen mindre attraktiv. Samtidig ble formuesskatten og skatten på aksjegevinster økt, noe som gjør IPS-ordningen relativt sett mer skattegunstig sammenlignet med fri sparing (uten bindingstid). IPS-midler er nemlig fritatt for formuesskatt og beskattes som alminnelig inntekt.

De fleste eksperter er enige om at skattefordelene er betydelige. Men er de store nok til at du skal låse pengene frem til du blir 62 år, og ta de ut gradvis frem til du blir 80?

Det er liten tvil om at IPS er en skattegunstig ordning for de som vil spare til pensjon. I realiteten fungerer IPS slik at fradraget på 22 prosent (2023-satser), inntil 3.300 kroner, er et rentefritt lån fra staten, som du får avkastning på i hele spareperioden.

Nordnets beregninger viser at de fleste kan få mellom 15 og 50 prosent høyere sparesaldo ved 65 år med sparing aksjefond i IPS over en periode på 20 til 40 år. Her sammenligner vi med sparing i samme aksjefond i en investeringskonto eller aksjesparekonto. Lønnsomheten øker jo tidligere du starter sparingen, jo høyere aksjeandel du har, og om du betaler formueskatt.

Du bør imidlertid ikke binde alle sparepengene dine i IPS, kun en andel – for eksempel halvparten av din langsiktige sparing. Dermed beholder du fleksibiliteten på den andre delen, i tilfelle du får bruk for pengene.


Så mye er skattefordelene verdt


Tre skattefordeler med IPS:


 1. 1

  Fradrag i alminnelig inntekt for innskuddet. Satsen er 22 % i 2023. Ved å spare maksbeløpet på 15.000 kroner får du tilbake 3.300 kroner på skatten neste år. Dette fradraget må du betale tilbake når du blir pensjonist og utbetalingene starter. Fradraget kan dermed betraktes som et rentefritt lån fra staten, som du får avkastning på i hele spareperioden.

 2. 2

  Du slipper formueskatt på IPS-pengene. Dette utgjør inntil 1 % pr år (2023-sats) de årene du betaler formuesskatt. (1,1 % over 20 millioner i formue.)

 3. 3

  Du får lavere skatt på aksjeavkastningen. Skattesatsen på aksjegevinster er lavere i IPS enn i en aksjesparekonto eller investeringskonto. P.t er satsen 22 % for IPS og 37,84 % for aksjesparekonto eller investeringskonto (i 2023). Skatt på renteavkastningen er lik, p.t. 22 %.Tre ulemper med IPS:


 1. 1

  Pengene er bundet frem til du fyller 62 år(utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år).

 2. 2

  Du får ikke skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond. Skjermingsfradraget har vært lite verdt de siste årene, fordi renten har vært så lav. Men nå har rentene økt, og da øker verdien av skjermingsfradraget.

 3. 3

  Havner du på sykehjem langtidsopphold kan kommunen kreve egenandel for oppholdet på inntil 85 % av alle løpende inntekter, både pensjoner og kapitalinntekter- også utbetalingen fra IPS, både innskudd og avkastning. Merk at det er svært få personer under 80 år som har langtidsplass på sykehjem, og at oppholdet i gjennomsnitt er ca. ett år, ifølge SSB.Mellom 15 og 50 prosent mer

I tabellen nedenfor sammenligner vi en månedlig spareavtale i aksjefond i IPS med en månedlig spareavtale i samme aksjefond i en investeringskonto eller aksjesparekonto. Vi antar at spareavtalen løper til man er 65 år. Da regner vi ut sparesaldo etter skatt. Vi regner både med og uten formuesskatt, siden formuesskattefritaket utgjør en betydelig forskjell. Merk at vi forutsetter at skattefordelen reinvesteres.

La oss ta et konkret eksempel: Christian (40) vil spare til pensjon. Han betaler formuesskatt, og vil sette av 15.000 kroner i året. Han får 3.300 kroner (22 prosent) tilbake på skatten året etter. Dette beløpet setter han også inn i IPS påfølgende år, slik at han i realiteten sparer 11.700 kroner i året fra år 2. Siden Christian skal spare i flere tiår, velger han aksjefond i hele spareperioden. Etter 25 år kan Christian forvente å ha en sparesaldo etter skatt i IPS på 631.000 kroner. Sparer han samme nettobeløp, 11.700 kroner i året, i samme aksjefond i en investeringskonto eller aksjesparekonto, blir saldoen 454.000 kroner etter skatt. Forskjellen er 177.000 kroner, eller 39 prosent. Dersom Christian ikke betaler formuesskatt blir forskjellen 128.000 kroner, eller 25 prosent.

Alder ved sparestart
Økt sparesaldo ved 65 år ved bruk av IPS (hvis du betaler formueskatt)
Økt sparesaldo ved 65 år ved bruk av IPS (hvis du ikke betaler formueskatt)
30 år
55 %
34 %
40 år
40 %
25 %
50 år
24 %
16 %
60 år
9 %
6 %

Forutsetninger: Vi forutsetter en årlig avkastning i aksjefondet på 5,5 prosent, noe som er i tråd med Finans Norges reviderte Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (i et indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt med 22 prosent i 2023. Avkastningen på aksjefond i en investeringskonto/ aksjesparekonto blir beskattet med 37,84 prosent i 2023. Evt formuesskatt er på 0,8 prosent årlig (1 % minus 20 % verdsettelsesrabatt (i 2023)). IPS er fritatt for formuesskatt. Vi ser bort fra skjermingsfradrag. Sistnevnte vil i realiteten medføre at forskjellene blir noe lavere. Blir den årlige avkastningen høyere enn 5,5 % i spareperioden, vil forskjellene bli større – og motsatt. Velger man en høy renteandel i sparingen, blir forskjellene mindre.IPS-Stockholm-lang


Øker formuesskatten? Eller vil den forsvinne?

Den rødgrønne regjeringen har økt formuesskatten og redusert verdsettelsesrabattene for skatteåret 2022 og 2023.

Får vi et regjeringsskifte om noen år vil formueskatten kunne bli redusert igjen. Det er imidlertid få som tror at formueskatten vil forsvinne helt, selv med en ny borgerlig regjering.

Hvem bør ikke spare i IPS?

Er du under 30 år, bør du normalt ikke spare i IPS – hvor du binder pengene frem til pensjonsalder. I ung alder vet du ikke hva fremtiden vil bringe, og du vil trolig ha behov for alle sparepenger som egenkapital til boligkjøp.

En annen gruppe er personer som ikke har utsikter til å betale formueskatt, og som vil ha lav aksjeandel og høy renteandel i sparingen. De får ikke utnyttet skattefordelene i IPS-avtalen, og vil få nesten samme (lave) avkastning etter skatt i en investeringskonto eller aksjesparekonto – og her er ikke pengene låst.

Når det er sagt: Er du en person som liker litt for godt å bruke penger i dag og er dårlig til å spare? Da kan bindingstiden i IPS være det du trenger for å ikke sløse bort pengene.

PS: Du må selv avgjøre om du har behov for å spare til pensjon på egen hånd. For de fleste er svaret ja. Start IPS-sparingen her

PS: Velger du å spare i IPS i Nordnet får du tilgang til Norges største utvalg av fond og ETFer. Nordnet er også eneste aktør som tillater enkeltaksjer på IPS-kontoen.

PS: Nordnet tilbyr IPS gjennom Nordnet Bank, og da er det ikke noe krav om at kundene må ha en avkastningsgaranti i utbetalingsperioden. Kundene kan velge risikonivå, fond og evt enkeltaksjer også i utbetalingsperioden. Dersom IPS-avtalen tilbys gjennom et livselskap krever myndighetene at IPS-pengene skal plasseres i en portefølje med garantert avkastning ved utbetalingsstart / pensjonsalder. Les mer om disse “rare” reglene i dette innlegget fra 2018.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Få kontroll over pensjonen din.Opprett pensjonskonto