Gå til hovedinnhold

Oppkjøpsselskap (SPAC)

Hva er en SPAC?

Special Purpose Acqusistion Companys (SPACs), også kalt oppkjøpsselskap, er tomme selskap uten en aktiv virksomhet. Hensikten er å innhente kapital via en børsnotering (IPO) og innen en gitt tidsfrist kjøpe opp et unotert selskap som, etter at markedsplassen har vurdert selskapet, blir børsnotert.

SPACs dannes av såkalte sponsorer som vanligvis er en gruppe investorer med sterk bakgrunn fra en bransje eller forretningssektor. Deres oppgave er å identifisere, analysere og gjennomføre et oppkjøp.

De ulike stadiene til en SPAC

 1. I det første stadiet henter oppkjøpsselskapet kapital gjennom en børsnotering (IPO). Selskapet utsteder før noteringen aksjer og tegningsopsjoner.
 2. I det andre stadiet leter oppkjøpsselskapet etter et potensielt oppkjøpsmål. Oppkjøpsselskapet har normalt 24–36 måneder på seg til å finne et selskap å kjøpe.
 3. Oppkjøpsselskapet identifiserer et unotert selskap å kjøpe. I denne fasen kalles aksjonærene inn til en generalforsamling for å stemme ja eller nei til oppkjøpsmålet.
 4. Dersom oppkjøpet godkjennes på generalforsamlingen, kjøpes selskapet og etter en granskning av, og godkjennelse, fra markedsplassen, blir det oppkjøpte selskapet notert.

Viktig å vite før du investerer i en SPAC

 • Ettersom SPACer ikke har noen virksomhet før notering, mangler de både relevant historisk finansiell informasjon og virksomhetshistorikk. Med bakgrunn i dette har potensielle investorer begrenset informasjon for å kunne vurdere selskapets framtidsutsikter. Man stoler på sponsorenes tidligere erfaring, hvilket ikke nødvendigvis er en indikator på selskapets fremtidige resultat.

 • En investering i et oppkjøpsselskap kan gi deg retten til å få tegningsopsjoner, så kalte investoropsjoner. En tegningsopsjon gir deg som innehaver retten, men ikke forpliktelsen, til å tegne aksjer til forhåndsbestemte vilkår. Om du velger å ikke benytte deg av retten til å kjøpe nye aksjer, vil tegningsopsjonen bli verdiløs. Du kan dog aldri tape mer enn du har investert.

 • Sponsorene tar normalt ingen lønn for jobben de gjør. Derimot får sponsoren før oppkjøpet gjennomføres kjøpe tegningsopsjoner som gir rett til å tegne seg for aksjer etter et vellykket oppkjøp. Sponsorene får normalt også en del av aksjene ved et fullført oppkjøp, såkalte sponsoraksjer. Ettersom sponsoropsjonene og sponsoraksjene kun kan benyttes om oppkjøpet er fullført, gir dette sponsorene incentiv til å fokusere på å fullføre oppkjøpet.

 • Det kan også eksistere andre interessekonflikter mellom sponsorene og investorene, for eksempel ved at sponsoren taper deler eller hele investeringen ved at oppkjøp mislykkes innen den satte tidsfristen, eller at sponsoren investerer i et selskap eller en sektor som han selv er investert i. Alle typer interessekonflikter mellom sponsor og investor skal fremgå i prospektet til oppkjøpsselskapet.

 • Når et oppkjøp gjennomføres, har man som aksjonær normalt rett på å innløse sine aksjer. Innløsningen skjer vanligvis til samme kurs som oppkjøpsselskapet ble notert til, men vilkårene kan variere mellom oppkjøpsselskapene.

 • Et oppkjøpsselskap kan komme til å gjennomføre en nyemisjon av aksjer for å kunne gjennomføre et oppkjøp. Om emisjonen gjennomføres uten at aksjonærene har førsterett, kan det før til at du som investor ikke har mulighet til å beskytte deg mot utvanning, eller mulighet til å få økonomisk kompensasjon via for eksempel salg av tegningsretter.

 • Dersom et oppkjøpsselskap ikke lykkes med et oppkjøp i løpet av den angitte investeringsperioden, vanligvis mellom 24 og 36 måneder, avnoteres selskapet og går til likvidasjon. Om det skjer, risikerer du som aksjonær å tape hele eller deler av ditt investerte beløp.

 • Det er mulig at det ikke publiseres et nytt godkjent prospekt om handelen i forbindelsen med et oppkjøp. Hensikten med et standardisert prospekt er å hjelpe deg som investor fra å gjøre en velbegrunnet investeringsbeslutning.

Husk:

Informasjonen på denne siden opplyser ikke om alle risikoer forbundet med oppkjøpsselskap. Vilkårene for oppkjøpsselskap kan variere. For at du skal ta en velbegrunnet investeringsbeslutning, er det viktig å sette seg inn i prospektet for oppkjøpsselskapet før du investerer.

Kunnskapstest

Når du har lest deg opp på oppkjøpsselskap, kan du teste kunnskapen din. Får du testen godkjent, har du mulighet til å handle SPAC.