Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva betyr...

Backwardation

Om du fortsatt vil ligge investert i en råvare må du bytte terminkontrakt når terminen utløper for å forhindre fysisk leveranse. Dette kalles å rullere. Om du da rullerer inn i en billigere termin så du får mer råvare for pengene, kalles det at markedet er i backwardation. Det motsatte er er at markedet er i contango.

 

Bear

Dette er et utbredt uttrykk i finansbransjen og betegner en investor som har et pessimistisk syn til markedet eller et spesifikt verdipapir. Bears forventer et kursfall, og vil forsøke å tjene penger på fallet.

 

BetA

Beta er et mål for volatilitet. Betaverdien sier noe om hvordan avkastning samvarierer til markedet eller en indeks. Hvis for eksempel en aksje eller en portefølje har en betaverdi på 1, og indeksen går opp med 1 % skal aksjen eller porteføljen også opp med 1 %.

 

Brent

Brentolje er navnet på en referanseolje som utvinnes på enkelte felt i Nordsjøen. Brent er den ledende globale prisnormen for råolje fra Atlanterhavet. Den brukes til å prise 2/3 av verdens internasjonalt handlede råolje. Tilsvarende heter den amerikanse referanseoljen West Texas Intermediate (WTI).

 

BRIC

Engelsk forkortelse for økonomiene til Brasil, Russland, India og Kina kombinert. Forkortelsen kommer av teorien om at disse landene har potensialet til å ta over som økonomiske verdensledere.

 

Bull

Dette er et utbredt uttrykk i finansbransjen og betegner en investor som har et optimistisk syn på markedet eller et spesifikt verdipapir. Bulls forventer en stigning i kursen.

 

Capped

Et engelsk uttrykk for et "tak" eller en grense i forhold til et parameter, for eksempel at en enkelt beholdning av en aksje ikke får overstige 5% i et fond.

 

CDS

Credit Default Swaps kan på norsk oversettes til kredittderivat. Instrumentet er en derivatkontrakt mellom to parter, der kjøperen betaler en viss premie til selgeren for å beskytte seg mot at utgiver av et visst verdipapir ikke kan oppfylle sine forpliktelser.

 

CME

Chicago Mercantile Exchange. CME er verdens største derivatbørs for både finansielle intrumenter og råvarer.

 

COMEX

Står for Commodity Exchange og er en del av CME Group.

 

Contango

Om man vil ligge fortsatt investert i en råvare, må man bytte terminkontrakt når terminen løper ut for å unngå fysisk levering, rullering. Om man da rullerer inn i en dyrere termin (man får da mindre råvare for pengene) kalles det at markedet er i contango. Det motsatte er backwardation (at den kommende terminen er billigere enn den nåværende).

 

Crude

Engelsk for råolje. Det finnes flere ulike varianter av råoljeinstrumenter som handles internasjonalt. De mest kjente referanseoljene som det handles futures og andre tradinginstrumenter på er Brent (Nordsjøolje) og WTI (amerikansk lettolje).

 

Direkteavkastning

Aksjeutbytte i prosent av aktuell aksjekurs.

 

Diversifisering

Innebærer at du reduserer risikoen i en verdipapirportefølje ved å investere i et antall verdipapirer utgitt av ulike selskaper i flere bransjer. Du får størst diversifisering når du investerer i selskaper som påvirkes motsatt av utviklingen på ulike faktorer. Eksempelvis er fallende oljepris negativt for oljeselskaper, men positivt for fly- og cruiseaksjer som bruker olje som drivstoff.

 

Emerging markets

Står for vekstmarkeder og inkluderer for tiden ca 28 land. Eksempel på land som klassifiseres som vekstmarkeder er Afrika, Brasil, Chile, Colombia, India, Kina, Mexico, Peru samt land i Øst Europa, Midtøsten og Latin Amerika.

 

Emittent

En instutisjon som utsteder et verdipapir. Det kan være et selskap som utsteder en aksje, eller en bank som utsteder et sertifikat. For ETN'er eller warranter er ofte emittenten en større bank.

 

ETC

ETC står for Exchange Traded Commodities og oversettes til børshandlet råvare.

 

ETF

ETF står for Exchange Traded Funds og oversettes til børshandlede fond. Investerer du i en ETF har du ingen motpartsrisiko i motsetning til ETN.

 

ETN

ETN står for Exchange Traded Notes og kan oversettes til sertifikat. ETN'ens kursutvikling følger en gitt formel og kan være tidsbegrenset eller evig. Investerer du i en ETN tar du motpartsrisiko, dvs. riskoen for at den som har utstedt produktet går konkurs.

 

Euroland

Et fellesnavn for området som per i dag utgjør 19 land som har innført euro som valuta. I tillegg til de offesielle Eurolandene er det flere land og territorier utenfor EU som bruker euro.

 

Future

En standarisert terminkontrakt som er notert på en børs. Futures på aksjeindekser eller råvarer er blant de mest handlede verdipapirene, særlig av profesjonelle investorer. Se mer under Terminkontrakt.

 

Gearing

Gearing er et navn på effekten man får med belåning av verdipapierer eller porteføljer. Bevegelsene opp og ned forsterkes av gearing. I stedet for en normal forandring (100 prosent) øker eller minsker verdien på instrumentet med 150 (1,5x) eller 200 prosent (2x) avhengig av nivået på belåningen/gearingen. Gearing kan gjøres av investoren selv gjennom å belåne investeringene sine, eller ved å kjøpe ferdig gearede produkter, tradingprodukter eller derivater.

 

Hedging

En investeringsstrategi der du minsker eller eliminerer risiko, ofte ved hjelp av futures eller opsjoner. Eksempelvis kan du hedge en posisjon i enkeltaksjer ved å kjøpe salgsopsjoner på de samme aksjene. Du vil da kjøpe en beskyttelse mot kursfall, men samtidig koster denne forsikringspremien penger, og er som oftest begrenset i tid.

 

High Yield

Selskapsobligasjoner som ikke er Investment Grade kalles "high yield/junk bonds" og klassifiseres som høyrisikoobligasjoner.

Høyrenteobligasjoner. Selskapsobligasjoner med høyere risiko enn de som klassifiseres som "Investment Grade". Risikoen for at selskapene som har utstedt disse obligasjonene ikke klarer å betjene gjelden er derfor noe høyere enn for de aller sikreste obligasjonene, men samtidig er renten høyere. De mest risikofylte høyrenteobligasjonene er på engelsk kjent som "junk bonds".

 

iNAV

Indicative Net Asset value. Er fondets eiendeler minus gjeld beregnet i realtid, til forskjell fra NAV som normalt beregnes etter børsens stengetid. Rapporteres ofte for ETF'er.

 

Indeksfond

Et fond som holder en portefølje av aksjer som er helt lik en underliggende indeks, det vil si at fondet "kopierer" en indeks. Disse fondene forvaltes passivt, og har ofte mye lavere kostnader enn aktivt forvaltede fond. Det fins både tradisjonelle indeksfond og børsnoterte indeksfond kalt Exchange Traded Funds (ETF'er).

 

Investment grade (IG)

Er en kredittkarakter og innebærer at en selskapsobligasjon har en kredittrating fra Standard & Poors (S&P) på BBB- eller høyere og en kredittrating fra Moodys på Baa3 eller høyere.

 

Kredittrisiko

Risiko for at utsteder av et verdipapir går konkurs, kalles også motpartsrisiko.

 

Kurtasje

Avgiften en investor må betale til banken eller meglerhuset ved kjøp og salg av verdipapirer.

 

Large cap

En betegnelse som brukes på de største børsnoterte selskapene. I følge Nasdaq OMX Nordics klassifisering inkluderer dette selskaper med en børsverdi på over en milliard euro.

 

Market maker

Market maker er en finansiell aktør som stiller kjøps- og salgskurser for et finansielt instrument eller en råvare. Deres fortjeneste ligger i differansen mellom kjøps- og salgskurs samtidig som likviditeten i det finansielle instrumentet hele tiden er garantert for.

Marketmaking er dermed et system for å garantere likviditeten i det aktuelle instrumentet. Investoren vet at market maker hele tiden stiller kursene og dermed kan investoren selge posisjonen sin når som helst ønskelig. Market maker er vanligvis store banker eller meglerhus.

 

Mid Cap

En betegnelse som brukes på mellomstore børsnoterte selskaper. I følge Nasdaq OMX Nordics klassifisering gjelder dette selskaper med børsverdi på mellom 150 millioner og 1 milliard euro.

 

Motpartsrisiko

Risiko for at utsteder av et verdipapir går konkurs.

 

NAV

Net Asset Value. Forholder seg til markedsverdien på alle finansielle instrumenter et fond eier etter fratrekk for for avgifter og delt på antall utestående foondsandeler. Kan sammenlignes med aksjekurs/børskurs for et notert selskap.

 

Negativt utbytte

Dersom du shorter en aksje utover ink-dagen, for eksempel ved et aksjeutbytte må du betale tilbake utbyttet til den opprinnelige aksjeeieren. Dette kalles negativt utbytte.

 

NYMEX

New York Mercantile Exchange er verdens største råvarebørs og en del av CME Group.

 

Obligasjoner

Et rentebærende verdipapir med en løpetid som overstiger ett år. Obligasjoner utstedes av stater, kommuner, banker og andre selskaper.

 

Passiv forvaltning

Dette er en betegnelse som brukes på fond som holder en portefølje av aksjer som tilsvarer en viss underliggende indeks, det vil si fondet "kopierer" en indeks. Disse fondene kalles ofte indeksfond, og har som regel lavere forvaltningskostnader enn aktivt forvaltede fond. De børsnoterte aksjefondene (ETF'ene) er som regel passivt forvaltede.

 

Pengemarkedet

Markedet for korte rentepapirer, det vil si rentepapirer med en løpetid som er kortere enn ett år.

 

Rullering

Hvis du for eksempel fortsatt vil ligge investert i en råvare må du bytte terminkontrakt når terminen utløper for å forhindre fysisk leveranse. Dette kalles å rullere.

 

Sertifikat

Et verdipapir hvor kursutvikling følger en gitt formel og kan være tidsbegrenset eller evig. Investerer du i et sertifikat som for eksempel en ETN tar du i tillegg risiko på det underliggende verdipapirets motpartsrisiko. Det vil si risikoen for at den som har utstedt produktet går konkurs.

 

Small Cap

En betegnelse som brukes på små børsnoterte selskaper. I følge Nasdaq OMX Nordics klassifisering omfatter dette selskaper med en børsverdi på mindre enn 150 millioner euro.

 

Spread

Betegner forskjellen mellom kjøps- og salgskursen som sees i et verdipapirs ordrebok i markedet. Det kalles også bid-ask spread, eller bid-off stread. Desto mindre spreaden er i prosent av verdipapirets pris, jo lavere er kostnaden for å komme seg inn eller ut av verdipapiret.

 

TER

Total Expense Ratio. En internasjonalt anerkjent måte å angi de totale kostnadene i prosent av fondets gjennomsnittlige verdi. TER innbefatter forvaltningsavgift, tilsyn, renter, skatter og diverse øvrige kostnader, i tillegg til transaksjonskostnader (kurtasje) for kjøp og salg av verdipapirer som fondet eier.

 

Terminkontrakt

En avtale om kjøp av aktiva eller finansielt instrument ved avtalt tidspunkt fram i tid til en avtalt pris. Terminkontrakter på indekser eller råvarer kalles ofte futures, og er blant de mest handlede finansielle instrumentene i verden.

 

Utbytte

Utbetalinger av aktiva (oftest kontanter) fra et aksjeselskap eller fond til dets eiere. Utbyttene kan være enkelthendelser eller periodiske. Utdelingen er en måte for aksjeselskapet å kompensere de som har investert i selskapet, eller for fond å dele ut de aksjeutbyttene fondet har fått fra selskapene det har investert i. Utbyttets prosent i forhold til aksjekurs eller fondsverdi betegnes ofte som "yield", og kan sammenlignes med rente.

 

WTI

Navnet på den amerikanske referanseoljen West Texas Intermediate. En referanseolje er olje av bestemt kvalitet, og det handles ofte futures, terminer og lignende på disse. Oljer fra andre felt med annen kvalitet prises som regel med en "premium" (høyere) eller en "discount" (lavere) enn referanseoljen. Referanseoljen fra Nordsjøen kalles Brent.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake