Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Handel med opsjoner Stockholmsbørsen

4. februar 2015 flyttet vi handelen med norske derivater til Stockhomsbørsen (Nasdaq OMX).

(informasjon på svensk)

Handeln är normalt öppen mellan kl. 09:00 och 17:25. Handeln i OMXS30-terminen avslutas dock med en stängningscall. Som kund hos Nordnet kan du köpa (inneha) och sälja (utfärda) index- och aktieoptioner. Du kan också köpa och sälja terminer. För att handla optioner och terminer måste du först (genom Nordnet) teckna ett avtal (Kundavtal OM) och vara väl förtrogen med instrumenten och hur handeln fungerar. Handeln startar direkt med kontinuerlig handel.

Kontraktstyper - Standardiserade aktieoptioner som handlas på Stockholmsbörsen är s k amerikanska optioner. Det innebär att lösen kan ske under hela löptiden. Standardiserade OMX-optioner är s k europeiska optioner. De kan inte lösas under löptiden utan kontantavräknas på slutdagen mot "slutindex".

Kontraktsstorlek - Det underliggande antalet aktier är för en aktieoption normalt 100 st. Detta innebär att det underliggande värdet för en handelspost (10 optioner) med lösenpriset 150 kr är 10*100*150 = 150.000 kr. Det underliggande värdet för OMX-optioner och terminer är OMX-index med en multipel om 100 kr. Det underliggande värdet för 1 handelspost (1 option) med lösenpriset 750 är 1*100 kr*750 = 75.000 kr. Det stora underliggande värdet i förhållande till optionens premie (pris) är en del av förklaringen till den hävstångseffekt/risk som handel med optioner ger upphov till.

Optioner och terminer vilkas beteckning avslutas med tillägg av ett X,Y, eller Z, kan ha en avvikande kontraktsstorlek. Kontakta mäklare om du är osäker. Priset för ett optionskontrakt är normala premien* antal optioner *100.

Prisintervall - Beroende på premiens storlek i ett instrument, kan kursen på en order läggas med olika antal decimaler. Tabellerna nedan visar minsta decimal (ticksize) som kan anges vid orderläggning inom respektive intervall.

Optioner:

0,01 - 0,10 = 1 öre

0,10 - 3,95 = 5 öre

4,00 - = 25 öre

Terminer:

0,01 - 0,10 = 1 öre

0,10 - 3,95 = 5 öre

4,00 - 49,99 = 10 öre

50,00 - = 25 öre

Orderläggning - Order ska placeras som limiterad dagsorder. Orderstorlek är maximerad till 500 kontrakt för order via internet. Lägsta kurs tillåten vid försäljning via internet är 0,05 kr. Vi hjälper gärna till med att manuellt förmedla optionsaffärer större än 50 kontrakt och kombinationsaffärer utan extra kostnad.

Felaktiga avslut - Om du som kund råkar skriva in fel kurs och ordern avslutas på ett orimligt pris måste du omgående kontakta Nordnets mäklare för att affären ska kunna makuleras. Enligt Stockholmsbörsens regelverk kan avslut makuleras som är gjort på ett marknadsmässigt felaktigt pris om avslutet reklamerats till Stockholmsbörsen inom 10 minuter. Efter 10 minuter, dock senast 30 minuter efter stängning samma dag, finns det möjlighet att få ett felaktigt avslut korrigerat till en "rimlig" avslutskurs.

Slutdag - Slutdagen för svenska aktie- och indexderivat (optioner och terminer) är tredje fredagen för respektive slutmånad. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen närmast föregående bankdag. Optioner och terminer med OMXS30 som underliggande och lösen i januari 2009 och 2010 undantas dock från regeln om när lösendagan inträffar, och där sker lösen den fjärde fredagen.

Lösen - Lösen av aktieoptionskontrakt innebär leverans av underliggande aktie genom likvid svarande mot lösenpriset. En aktieoption går till standardlösen på slutdagen om den är mer än 1% "in-the-money", räknat på den underliggande aktiens officiella stängningskurs på slutdagen. Standardlösen är en service som OMX har så att du som kund inte missar att lösa optioner med realvärde. Du har dock själv möjlighet att lösa kontrakt som inte är föremål för standardlösen eller avstå från att lösa kontrakt som är föremål för standardlösen. Lösenorder lämnas per telefon till Nordnets mäklare senast 15 minuter efter att handel avslutats i optionskontraktet för dagen. Om du har positioner i optionskontrakt på lösendagen och du inte har täckning för att ta leverans/leveransbara instrument på din depå, ska du meddela Nordnets mäklare vad du önskar göra med din position senast 4 timmar innan marknadens stängning. Om du inte kontaktar Nordnet innan nämnda tidpunkt kan Nordnet komma att stänga din position eller din depå blir överbelånad.

Optionsbeteckning - En option betecknas med hänsyn till dess underliggande, dess lösenpris och om det är en köp- eller säljoption. En option kan exempelvis betecknas som ERICB7H22. ERICB anger att det är en option med ERIC B som underliggande aktie. 7 anger att det är 2007 som är slutåret och H att det är en köpoption med lösen-/slutmånad i augusti. 22 är lösenpriset. H indikerar således både vilken typ av option det är samt lösenmånad. Du ser månadsbeteckningarna nedan. OMX-terminer har samma beteckning som köpoptioner, exempelvis står OMX7D för en OMX-termin med slutmånad i april 2007.

Säkerheter - För att köpa optioner krävs att du har erforderliga medel eller belåningsutrymme på din depå. För att utfärda optioner ställs säkerheter till Stockholmsbörsen. Nordnet ombesörjer säkerhetsställande för din räkning. För att utfärda optioner i Nordnets handelssystem krävs medel eller belåningsutrymme som täcker säkerhetskraven från Stockholmsbörsen. Det är dock ditt ansvar att erforderliga medel eller belåningsutrymme finns på din depå vid var tid.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake