Hvor aktiv er din forvalter?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Gjennom utallige studier er det dokumentert at aktive forvaltere i gjennomsnitt ikke klarer å slå sine referanseindekser etter honorarer. Så hvordan finner man de få som klarer det? Active Share kan være løsningen.

I 2007 presenterte Martijn Cremers og Antti Petajisto fra Yale School of Management en studie som først i senere tid har fått sin fortjente oppmerksomhet. Studien How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance introduserte et nytt nøkkeltallbegrep kalt Active Share. Active Share beskriver andelen av et fonds portefølje som er forskjellig fra fondets referanseindeks. Et aksjefond som ikke har anledning til å shorte aksjer, vil alltid ha en Active Share mellom 0 og 100 prosent. Et rent indeksfond vil ha en Active Share tilnærmet lik 0, mens fond som ikke eier noen aksjer i referanseindeksen vil ha en Active Share på 100 prosent.

Dataene i studien er hentet fra det amerikanske fondsuniverset i perioden 1980-2003, med et utvalg på totalt 2 650 aksjefond. I stedet for kun å se på tracking error (standardavviket til differanseavkastningen mellom fond og indeks) som mål på aktiv forvaltning, ser Active Share på hvordan den faktiske porteføljen til et fond avviker fra referanseindeksens sammensetning.

Resultatene fra studien
Det interessante med studien er at aksjefond med lav Active Share og høy tracking error, tenderte til å levere mindreavkastning både før og etter at forvaltningshonorarer var fratrukket. Indeksnære fond (lav Active Share og lav tracking error) tenderte også til å levere mindreavkastning både før og etter at honorarer var fratrukket. De som leverte best avkastning, og normalt meravkastning, var fond med konsentrerte porteføljer (høy Active Share og høy tracking error), etterfulgt av fond som forvaltet mer diversifiserte porteføljer (høy Active Share og lav tracking error). I motsetning til de fleste andre nøkkeltall (også tracking error), mener forfatterne at Active Share langt på vei kan forutsi fremtidig avkastning – det vil si at fondene med høyest Active Share i gjennomsnitt skaper signifikant meravkastning både før og etter honorarer, mens aktive fond med lavest Active Share skaper mindreavkastning.

Hva så med Delphi?

For oss i Delphi er dette åpenbart hyggelig lesning, spesielt etter at vi nylig foretok beregninger på egne fond. At vi har høy Active Share (og relativt høy tracking error), spesielt i fondene med bredere investeringsunivers, skyldes nettopp vår indeksuavhengige og langsiktige investeringstilnærming. Så vidt vi vet er det ikke offentliggjort noen Active Share studier på andre regioner eller land utenom USA. Grafen til høyre viser Delphi-fondenes Active Share de siste 13 månedene pr 30/11-11 (Kilde: Bloomberg).

Ut fra eget tallmateriale har vi gjort oss noen refleksjoner: Alle våre fond er indeksuavhengige, det vil si svært aktive fond målt ved tradisjonell tracking error. Vi ser en klar tendens til at jo større investeringsuniverset er, desto høyere er Active Share blant Delphis fond. For mindre investeringsunivers som det norske (her representert ved aksjefondet Delphi Norge), mener vi det er naturlig at Active Share er lavere enn for eksempel Delphi Verden – rett og slett fordi det er færre aksjer å velge blant. I tillegg er vi opptatt av at likviditeten i selskapene er god nok til at vi kan være rimelig sikre på å komme oss ut av aksjene om nødvendig. Hvis vi ser bort fra likviditet, er det fullt mulig å oppnå en høy Active Share også for et fond som benytter Oslo Børs Fondsindeks som referanseindeks (inneholder 69 selskaper), men da bør man vekte seg mer opp i de mindre selskapene i indeksen, og eventuelt vekte seg opp i selskaper som ikke ligger i indeksen. I tillegg vil en høy kontantandel også øke Active Share. Ergo, jo mer en forvalter konsentrerer porteføljen i de mindre selskapene i sin referanseindeksindeks, desto høyere Active Share. Og jo mer av fondets markedsverdi som investeres i selskaper utenfor indeksen, desto høyere blir Active Share.

Videre observerer vi at fond med mindre investeringsunivers i perioder kan ha varierende Active Share. Dette skyldes at forvalter normalt avviker mer fra indeks under mer normale markedsforhold, mens Active Share normalt går ned under usikre markedsforhold, da forvalter tenderer til å investere mer i større og mer likvide selskaper – som av naturlige årsaker også er representert i indeksen.

Begrenset tilgjengelighet
Active Share er nok et verktøy for investorer og rådgivere verden over. En ulempe med nøkkeltallet er at det ikke er enkelt å oppdrive for alle fond, siden det basers på porteføljeinnhold og ikke rene kvantitative avkastningsserier – som for eksempel tracking error. Etter hvert som studien blir mer synlig i markedet, og investorer og rådgivere etterspør måltallet, vil vi trolig se økt tilgjengelighet i diverse databaser, samt fra fondsleverandører som kan vise til en indeksuavhengig tilnærming. Likevel, Active Share er ett av flere relevante nøkkeltall for å måle forvalters prestasjoner, og følgelig bør enhver investor sjekke dette og andre relevante nøkkeltall, samt kvalitative forhold, før eventuelle investeringer i et aksjefond.

Delphi Fondene
Delphi FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer