Her er svarene fra Western Bulk

Det kom inn flere interessante spørsmål i forbindelse med børsnoteringen av Western Bulk. Vil passe på å takke alle bidragsytere. Under kan du lese svarene til CFO i selskapet.

Hva ligger til grunn når dere har priset selskapet?

Det indikative prisintervallet er basert på en overordnet vurdering av flere faktorer som inkluderer blant annet selskapets eiendeler og utsiktene for disse, selskapets historiske, og forventede, inntjening samt generelle markedsutsikter. Disse faktorene er også vurdert opp mot markedsverdien av sammenlignbare selskaper. Forventet etterspørsel etter aksjene er også tatt i betraktning. Vi gjør oppmerksom på at endelig pris kan avvike fra indikativt prisintervall, og vil bli satt at selskapets styre med bakgrunn i bookbuilding-prosessen ovenfor institusjonelle investorer.

Hvordan ser dere på dry bulk markedet fremover? Og som relativt ny i aksjemarkedet, bør jeg putte pengene i aksjefond eller Western?

Vi har stor tro på tørrlastmarkedet fremover og vi mener vår forretningsmodell vil gjøre at den positive markedsutviklingen vil komme våre aksjonærer til gode.

Det er imidlertid alltid risiko knyttet til investeringer, enten det er i fond eller enkeltaktiva. Enhver investor må for egen regning vurdere risiko opp mot forventet avkastning, og deretter treffe en investeringsbeslutning. Risikofaktorene i WB er gjengitt i prospektet sidene 14-28, her finner du både selskapsspesifikk risiko og markedsrelatert risiko beskrevet. Det er viktig å påpeke at en investering i WB ikke må gjøres uten å ha lest prospektet nøye.

Jeg har lest analysen til Pareto og first sec., og jeg må innrømme at jeg blir litt usikker: Skal Western Bulk være en vekst eller utbytteselskap? Så er det kanskje litt naivt å tro at det er mulig å være begge deler i shipping sektoren?

Begge deler! I bunn ligger vår rolle som operatør, som har bidratt til solide finansielle resultater gjennom alle sykluser av markedet (og følgelig jevnt utbytte). WB lever av å drifte skip, fremfor å eie skip. Vi leier skip fra skipseiere og bruker skipene til å transportere varer for ulike kunder. I begge ender av operatøraktiviteten finnes det et marked – markedet for skipsleie og markedet for transporttjenester (frakt). Vi beveger oss i skjæringspunktet mellom disse to markedene og balanserer hele tiden marginen – differansen mellom innleiekostnaden og inntekten fra transportoppdragene. Det har altså gitt stabile kontantstrømmer. Emisjonen som gjøres ved IPO’en vil gi tilstrekkelig med kapital til vekstmålene for de to neste årene for den innbefraktede flåten. Vi har ikke konkrete planer om kjøp av skip.

Men vi er også godt posisjonert for en opptur i shippingmarkedene. Forretningsmodellen vår er annerledes enn vanlige tørrlast-rederier. Vi har svært få assets, og har leaset skip på langsiktige kontrakter. I tillegg har vi opsjoner, både på å innleie av skip for hovedsakelig korte perioder, men også på kjøp av skip som vi kan løse inn for å øke vår eksponering.

Vår forretningsmodell er detaljert beskrevet i prospektet.

Hvor mange aksjeposter kan jeg kjøpe til rabatert pris? Finnes det begrensninger, og hva er betingelsene generellt? Hva blir prisen for en rabatert post, og hva sparer man? Er det noe greenshoe i bildet her?

Privatpersoner, institusjonelle investorer og ansatte er invitert til å tegne seg for aksjer i noteringen. Privatpersoner må tegne seg for beløp mellom 10500 – 1999999 NOK, mens det ikke er noen øvre grense for ansatte i Western Bulk. Privatpersoner vil få en rabatt på 1500 NOK, mens ansatte får en rabatt på 3000 NOK. For mer informasjon om dette, vennligst se prospektet.

Rabattene er altså ikke knyttet til post eller antall poster, men er en absolutt sum.

Det er lagt opp til muligheten for kursstabiliserende tiltak de første 30 dagene etter notering. ABG Sundal Collier vil utføre slike tiltak etter myndighet fra Western Bulk. Eventuelt omfang og innhold av slike tiltak vil offentliggjøres innen en uke etter utgangen av 30-dagersperioden.

Hva er de tre viktigste grunnene til at jeg burde kjøpe aksjer i IPO’en?

De tre viktigste grunnene til å kjøpe aksjer i WB er;

  • WB er en verdensledende tørrbulkoperatør og verdens 3. største operatør av Supramax-skip. (Opererte ved utgangen av H12013 135 skip).
  • WB har skapt solide finansielle resultater gjennom alle sykluser av markedet ved å kombinere solid shippingerfaring med en tradingorientert forretningsmodell.
  • I tillegg er selskapet, gjennom en betydelig opsjonsbok (p.t. ca. 30000 opsjonsdager) samt en skalerbar forretningsstruktur, godt posisjonert for en eventuell oppgang i tørrbulkmarkedet.

Hvilken eierandel vil Sveaas sitte igjen med etter børsnotering og emisjon? Og har dere mulighet til å forklare noe mer inngående hvordan dere balanserer risiko ift motparter (ref artikkel i Kapital om risikostyring). Dere skriver at dere bruker Value at Risk, men hva betyr det egentlig?

Risikostyringen i selskapet er utstrakt. For det første har WB en Chief Risk Officer (CRO), som sitter i konsernledelsen sammen med CEO og CFO. CRO rapporterer direkte til CEO, og har også direkte tilgang til styreleder i WB dersom det er nødvendig.

CRO leder risikostyringsarbeidet; som er todelt. Den ene delen består at et risikostyringsteam, som er uavhengig av alle andre forretningsenheter og profittsentere. Den andre delen utgjøres av et egenutviklet software-system for risikostyring. Dette systemet bergegner WBs posisjoner til enhver tid, og bidrar til at man aldri tar større risiko enn det som er fastlagt og tillatt av board of directors.

VaR er en risikostyringsmodell i utstakt bruk i porteføljestyring innen bank og finans som måler risiko for verdiendring på fremtidsverdien av eksisterende kontraktsportefølje. WB opererer med 1-ukes 95 % Value at risk, som betyr at vi forløpende beregner med et 95 % konfidensintervall hva vi kan risikere å tape (i form at tapt porteføljeverdi) i løpet av en uke. VaR suppleres med ulike former for stress-tester og også kontantstrømsrisiko-mål.

WB legger stor vekt på å ha en diversifisert portefølje av kunder (lasteeiere), leverandører (skipsredere), lastetyper, seilingsmønster mv for å jevne ut risiko for eksponering mot en enkelt region, lastetype og kunde/leverandør.

Du kan lese mer om risikostyring og motpartsgodkjenning i prospektets avsnitt 8.7.2 og 8.7.3

Christen Sveaas-kontrollerte Kistefos AS og Kistefos Investment AS eier 96,5 % av aksjene (per tidspunktet for publisering av prospektet). Christen Sveaas vil, gjennom AS’ene, eie ca. 59 % av aksjene etter børsnoteringen og emisjonen gitt maksimalt salg av eksisterende aksjer og maksimal utstedelse av nye aksjer, som annonsert i prospektet. Ved minimalt salg og nyutstedelse vil eierandelen bli på ca. 70 %.

Et par spørsmål;

Ser dere jobber med å signere leiekontrakt på 13 nye fartøy, og at det kun er ett av disse som dere per i dag har fikset charter på, er dere komfortable med å få i havn de 12 resterende også?

Skal noen i toppledelsen tegne seg på IPO’en? I så fall for hvor mye?

Det er blitt utbetalt noe utbytte i år, men hva med resten av året? Er det planer om å betale ut enda mer utbytte i år?

For de lange leiekontraktene med kjøpsopsjoner er det pr dato for prospektet 7 kontrakter som er inngått, men ikke signert. Vi forventer at alle disse blir signert. De fleste av de langsiktige innleiekontraktene er som du skriver ikke dekket med utleiekontrakter. WB er et stort system med høye volumer, og vi er svært komfortable på at alle våre fartøy vil få mye å gjøre fremover.

Toppledelsen eier før børsnoteringen 3.5% av aksjene i Western Bulk. Toppledelsen har forpliktet seg til å selge seg ned til omtrent halvparten av dagens beholdninger i forbindelse med IPO’en, og vil motta opsjoner tilsvarende det antallet aksjer som selges, og også opsjoner tilsvarende 3.5% av nye aksjer som utstedes i den planlagte emisjonen i forbindelse med IPO’en. Toppledelsen vil dermed opprettholde rundt 3.5% eierinteresse gjennom aksjer og opsjoner etter IPO’en. Alt er selvsagt avhengig av tegninger totalt sett. Emnet er omtalt i prospektets side 46-47 samt 127-128.

Vi planlegger utbytte 2 ganger pr år; etter halvårsresultat og etter årsregnskapet er avlagt. Utbyttepolitikken er beskrevet i prospektet på side 124. Dette vil ikke bli utbetalt flere utbytter dette kalenderåret. Første utbytte forventes å komme etter fastsettelse av årsregnskapet for 2013.

Hvordan ser dere bulkmarkedet fremover og er dere ikke engstelige at ordreboken av nye skip skal nok en gang kvele oppgangen?

Vi har stor tro på tørrlastmarkedet de nærmeste årene. Vi ser at ordrebøkene øker noe, men skip som bestilles nå har levering flere år frem i tid. Ordreboken for de neste par årene ser i følge analytikerne ut til å ligge på et nivå som gir en tilbudsvekst som er lavere enn deres forventede etterspørselsvekst. , noe som er positivt for tørrlastmarkedet. Skulle det igjen bli overkontraheringer som påvirker markedet negativt i fremtiden, vil WB med sin “asset-light” forretningsmodell, være godt posisjonert for å tjene penger også i fallende markeder.

Hele greia er rett og slett flaut. Før så skjønte jeg ikke hvorfor noen var villige til å betale så høye megler-/tilretteleggings-kommisjoner. Grunnen er selvsagt at selskapet/ hovedaksjonær betaler for Roadshow og Reklame + skamløsheten som trengs for å lure småsparere til å betale minimum 4x for egenkapitalen i et selskap i en bransje der f.eks Fredriksens bulkrederi handles rundt p/b 1 på børs pr i dag.

Det er synd at du tror noen forsøker å lure småsparere. Verdien av WBs aksjer ifm. den planlagte emisjonen og børsnoteringen er basert på dialog med markedet og investorer, slik som beskrevet tidligere under spørsmålet «Spennende. Hva ligger til grunn når dere har priset selskapet?» Bruken av tilretteleggere er ikke bare pålagt oss av Oslo Børs i en slik prosess, det gjøres nettopp for å sikre at alle potensielle investorer behandles rettferdig og likt, og at all informasjon som gis til markedet er korrekt og rettledende. Vi bruker mye tid på å forklare potensielle risikier ved investeringer i aksjer, og det er viktig at alle potensielle investorer, også småsparere, setter seg inn i dette.

Hva betyr det for selskapets inntjening og den opsjonsboka man sitter på, dersom ratene skulle doble seg?

Ulike scenarioer er omtalt i prospektet. Vi vil ikke spekulere, utover å si at en dobling av ratene vil naturligvis påvirke selskapets inntjening positivt. Vi har p.t. over 30000 opsjonsdøgn i WB Chartering, hvor vi kan velge å forlenge innleiekontrakter på skip til en fastsatt rate. Dette gjør oss godt posisjonert for en evt. opptur i ratene.

En professor sa i FA for en stund tilbake at denne opsjonalitets-baserte forretningsmodellen var unik. Vil noen av konkurrentene deres kunne kopiere dere?

Markedet vi opererer i er stort og diversifisert, og preget av sterk konkurranse. Vår tradingorienterte forretningsmodell, som minner mye om en råvaretrader eller investeringsbank, er ulik den tradisjonelle shippingmodellen med skipseierskap. Sånn sett mener vi at vår forretningsmodell er unik For eksempel er vårt risikohåndteringssystem og –software egenutviklet, og implementert som en integrert del av beslutningsverktøy for våre forretningsenheter. Selskapets høye volum gir en skalafordel, mens merkenavnet har vært utviklet over 30 år. Totaliteten gjør at modellen er vanskelig å kopiere, men selvsagt ikke umulig.

Jeg lurer på: Om dere skulle satse kun på en størrelse skip. Hvilket ville det vært? Tenker da på Supramax vs Handysize vs Capesize osv.

WB er per i dag verdens 3. største supramax-operatør, og det er denne klassen vi kan best. På grunn av egne kraner kan supramaxene gå til omtrent alle havner i hele verden, noe som vi ser som en stor fordel – det øker tilpasningsmulighetene og markedet er likvid og med en stor dybde. Ut over det kan vi ikke p.t. spekulere om vi vil bevege oss i større eller mindre markeder.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
15.10.2013 12:42

Takk for svar! Spennende lesning og lykke til. Bra tiltak nn!

FinansToppen
http://Www.finanstoppen.com