Gå til hovedinnhold

Tidshorisont.

Tidshorisonten er en viktig faktor å vurdere når man sparer og investerer penger. Generelt sett gjelder prinsippet at jo lengre tidshorisont man har, desto større verdisvingninger kan du akseptere. Dette skyldes at aksjemarkedet historisk sett har vist en oppadgående trend over tid, til tross for kortsiktige svingninger og volatilitet.

Hvis man har en lang tidshorisont, for eksempel når man sparer til pensjon over flere tiår, kan man i utgangspunktet tåle større risiko (svingninger. Dette taler for å ha en høy aksjeandel i pensjonssparingen din. Svingninger i markedet har tendens til å jevne seg ut over tid, og historisk sett har aksjer vist seg å ha høyere avkastning enn mindre risikofylte investeringer som rentepapirer eller bankinnskudd på lang sikt.

På den annen side, hvis man har en kort tidshorisont, for eksempel når man sparer til en ferie eller en buffer, kan det være mer hensiktsmessig å ha en mer konservativ tilnærming. Det betyr mindre risikofylte investeringer som bank og rentefond, som vil gi mer stabil avkastning på kort sikt.


Kort eller lang tidshorisont på din sparing og investering?

Det kan være lurt å ha følgende tanke i bakhodet: jo kortere tidshorisont du har på en investering, jo viktigere blir prisen du betaler for selskapet (aksjen). Skal du eie et selskap i 1-2-3 år, så blir pris en av de viktigste momentetene. Skal du eie et selskap lenger enn 5 år, så er den underliggende kvaliteten til forretningsmodellen en av de viktigste variabelene.

Når du vurderer investeringsalternativer, bør du vurdere den langsiktige underliggende avkastningen du får ved å eie et selskap. Du må altså gjøre deg opp en mening om hvor store overskudd selskapet kan generere de neste årene. Slik du ville gjort hvis du kjøpte og overtok den lokale butikken, restauranten eller snekkerfirmaet. Og med langsiktig tidshorisont, så menes et 5-10 års perspektiv.


Generelle retningslinjer og tips når det kommer til tidshorisont og ulike fondstyper:


Tidshorisont med rentefond.

Rentefond har en lavere risikoprofil og er mer egnet for kortsiktig sparing. Rentefond investerer hovedsakelig i sertifikater og obligasjoner og gir vanligvis stabile inntektsstrømmer. Rentefond deles som regel inn i tre kategorier:

💡 Korte rentefond – likviditetsfond

En kort rentefond, eller likviditetsfond, investerer i verdipapirer med en løpetid på mindre enn ett år, og har lav risiko og lav forventet avkastning. Likviditetsfond passer godt til sparing på kort og mellomlang sikt, og som alternativ til banksparing.


💡 Lange rentefond – obligasjonsfond

Et langt rentefond investerer i verdipapirer med en rentebindingstid på mer enn ett år, og blir derfor mer følsom for renteendringer enn korte rentefond. I perioder med renteoppgang, faller normalt verdien av lange obligasjonsfond, og motsatt. Obligasjonsfond passer godt til sparing på mellomlang sikt.


💡 Høyrentefond – high yield fond

Disse fondene investerer i rentepapirer med høyere risiko, lavere kredittkvalitet og høyere forventet avkastning. Risiko og forventet avkastning ligger mellom trygge likviditetsfond og risikable aksjefond. Høyrentefond passer godt til sparing på mellomlang sikt.Tidshorisont med kombinasjonsfond.

Kombinasjonsfond er en blanding av aksjer og rentepapirer. Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større andel aksjer i porteføljen, desto høyere forventet avkastning - og desto høyere risiko. Kombinasjonsfond passer for deg som ønsker middels risiko, altså, mellom et trygt rentefond og et risikabelt aksjefond. Disse fondene er egnet for sparing på mellomlang sikt, det vil si 3-5 år.


Tidshorisont med aksjefond.

Et aksjefond er et fond som plasserer minst 80 prosent av pengene i aksjer. Med et aksjefond har du eierandeler i mange selskaper, som gjør at risikoen spres. Aksjefondets verdiutvikling avhenger av utviklingen i aksjene som fondet eier. Aksjefond er best egnet for en langsiktig tidshorisont på 5 år eller mer.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.

Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto