Gå til hovedinnhold

Årlig kostnadsoversikt.

Nytt regelverk forbedrer investorbeskyttelsen
gjennom økt transparens.

Som en følge av at MiFID II (Markets in Financial Directive II) trer i kraft, er verdipapirforetak forpliktet til å gi en oversikt over kostnader som har oppstått i forbindelse med at kunden har benyttet tjenester hos selskapet og/eller investert i finansielle instrumenter.

Det viktigste med kostnadsoversikten er å styrke investorbeskyttelsen gjennom økt transparens. Hva som kommer frem i kostnadsoversikten og hvordan den skal være utformet, bestemmes av regelverket. Hensikten er at kostnadsoversiktene fra ulike selskap skal være sammenlignbare.

For å gjøre det enklere for deg å sammenligne de ulike produktene, har Nordnet har valgt å benytte samme oppsett av kostnadsoversikten for bank- og forsikringsprodukter. På denne siden finner du en beskrivelse av hva de ulike delene av kostnadsoversikten inneholder, og en forklaring på hvordan de beregnes.

Tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnader.

Tjeneste-/forsikringsrelaterte kostnader er de kostnadene som har oppstått og avgifter som er trukket som en følge av at du har en konto og/eller forsikring hos Nordnet.

 En del kostnader er direkte kostnader som påvirker saldoen på kontoen, for eksempel transaksjonsavgifter som kurtasje og avgifter for tjenester. Andre kostnader er indirekte kostnader, som for eksempel kostnader i forbindelse med valutaveksling.

Nordnet beregner årlige tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnader basert på de transaksjoner som har blitt gjennomført og avgifter som har blitt trukket i løpet av året. De ulike kostnadstypene vises separat basert på kostnadens karakter. Nordnet viser også undergrupper av kostnader slik at du som kunde skal forstå hva som ligger bak kostnaden. Her kan du lese mer om hva de ulike kostnadstypene inneholder.

Engangskostnader

Kostnader og avgifter som oppstår i forbindelse med at du åpner og avslutter kontoen eller forsikringen din hos Nordnet. Ettersom Nordnet ikke har slike avgifter kommer denne posten alltid til å stå som null.

Løpende kostnader

Kostnader og avgifter som Nordnet løpende trekker, for eksempel avgiften for Nordnets porteføljeforvaltningstjeneste. For forsikringer inkluderes også en risikoavgift.
Om du foruten å være kunde hos Nordnet også er kunde hos en kapitalforvalter eller forsikringsmegler, kan kostnader som plattformsavgift og kapitalavgift komme under denne posten. Eventuell mva. for tjenester med løpende kostnader vises separat.

Transaksjonskostnader

Kostnader og avgifter som oppstår når du handler med finansielle instrumenter. Ofte er dette Nordnets kurtasje eller vekslingskostnadene som oppstår ved en automatisk valutaveksling i forbindelse med handel av finansielle instrumenter i andre valutaer. Merk at dersom du har valutakonto og utfører en valutaveksling, vises kostnaden under posten «Øvrige kostnader» ettersom manuell valutaveksling ikke kan kobles direkte til handel med et instrument. I undergruppen transaksjonsavgifter finnes foruten kurtasje også ekstra clearing-avgifter som påføres ved handel med enkelte derivater, og transaksjonsskatt for handel i enkelte utenlandske instrumenter.

Ekstraordinære kostnader

Kostnader og avgifter som oppstår i forbindelse med at du har konto hos Nordnet. Ettersom Nordnet ikke har slike avgifter, kommer denne posten alltid til å være null.

Øvrige kostnader

Her finner du kostnader og avgifter som er relatert til de øvrige tjenestene som Nordnet tilbyr og som ikke passer i noen av de andre kostnadspostene. I denne kategorien finnes for eksempel avgifter for administrative tjenester, realtidskurser, handelsapplikasjoner og nyhetstjenester. Kostnader som oppstår ved valutaveksling på valutakonto, manuell valutaveksling, ligger også under denne posten. Eventuell mva. for tjenester innen øvrige kostnader vises separat. Dersom beløpet er negativt, kan det innebære at du har fått en avgift tilbakebetalt, men at kostnaden som ble tilbakebetalt ble kostnadsført foregående år.

I oversikten summeres de ulike avgiftene fra de spesifikke transaksjonene som har skjedd i løpet av året, inklusive eventuelle tilbakebetalinger. Du ser alle transaksjoner som har skjedd i transaksjonshistorikken, som du finner på nordnet.no.

Instrumentkostnader.

Instrumentkostnader trekkes av utstedere av instrumentene, og består av de kostnadene og avgiftene som oppstår gjennom at du har handlet med og/eller eid instrumentet. For at Nordnet skal kunne vise disse kostnadene, må utstederen av instrumentet sende informasjon som viser kostnaden i løpet av året.

Dersom utsteder sender feilaktig kostnadsinformasjon, vil instrumentkostnadene være feilaktige. Dersom utsteder ikke sender informasjon, eller sender ufullstendig informasjon om kostnadene, kan ikke Nordnet vise fullstendig instrumentkostnad. Instrumenter som har mangelfull informasjon vises i avsnittet «Kostnader pr. Instrument».

Nordnet baserer instrumentkostnadene på informasjon om kostnadene fra utstedere av respektive instrument, informasjon om de transaksjoner som har skjedd, samt innehavet på konto/forsikring det siste året. Instrumentkostnadene er oppdelt i samme typer som de tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnadene, basert på kostnadenes karakter. Unntaket er at det ikke finnes øvrige kostnader under instrumentkostnader. Her kan du lese mer om hva de ulike kostnadstypene inneholder.

Engangskostnader

Kostnader og avgifter som trekkes av utsteder av instrumentet og som oppstår i starten eller slutten av en investering i et instrument. Dette kan for eksempel være kjøp- og salgsavgifter i fond eller spread-kostnader ved handel i ulike typer sammensatte instrumenter, for eksempel børshandlede produkter. Spread-kostnaden er en indirekte kostnad, og defineres som forskjellen mellom instrumentets oppgitte markedsverdi og den prisen du som kunde får kjøpe og selge for den spesifikke handelsdagen. Dersom spread-kostnaden er negativ, innebærer ikke dette at du har fått en tilbakebetaling, men at instrumentets markedsverdi ikke var lik som snittprisen mellom kjøp- og salgsprisen da handelen skjedde. Merk at spread-kostnader oppstår ved handel av flere instrumenttyper enn de som vises, for eksempel ved handel i ETF-er og standardiserte derivater.

Løpende kostnader

Kostnader og avgifter som oppstår i forbindelse med at du eier et instrument og som tas ut løpende av utsteder av instrumentet, for eksempel fonds årlige avgift, og avgifter innen sammensatte instrumenter, for eksempel børshandlede produkter.

Transaksjonskostnader

Kostnader og avgifter som trekkes av utsteder av instrumentet og som er relatert til de transaksjoner som skjer innad i instrumentet, for eksempel når utstedere av fond handler med fondets innehav. Pr. nå finnes det ingen standardisert metode for å beregne transaksjonskostnader, hvilket resulterer i at kostnaden ikke bare varierer med hvor stor den faktiske kostnadene har vært, men også utsteders valg av utregningsmetode.

Andre kostnader

Kostnader og avgifter som trekkes av utsteder av instrumentet og som er relatert til at en hendelse inntreffer, for eksempel at et forhåndsangitt resultat oppnås, det vil si prestasjonsavgifter i fond. Ettersom utstedere av fond ofte ikke sender hvilke utgifter som har påløpt pr. dag, men en gjennomsnittlig kostnad for hele eller deler av året, kan kostnaden som vises inneholde feil informasjon.

Effekten av kostnader på avkastningen.

Kostnadenes effekt på avkastningen viser forskjellen på den avkastningen du teoretisk kunne oppnådd dersom ingen kostnader har oppstått og den faktiske avkastningen som du fikk i løpet av året.

Hensikten er at du som kunde skal få forståelse for hvordan kostnader og avgifter påvirker avkastningen din.

Den totale kostnaden som har oppstått i løpet av året, beregnes ved å summere alle kostnader og avgifter relatert til transaksjoner og/eller innehav. Det vil si summen av tjeneste- og forsikringskostnadene og instrumentkostnadene.

Den faktiske avkastningen, kalt «Avkastning etter kostnader» i kostnadsoversikten, beregnes som avkastning over tid, hvilket ekskluderer innskudd og uttak. Eventuelle feil i avkastningsberegningen kan eksempelvis komme av at Nordnet ikke har hatt tilgang på korrekt verdi av instrumentet på kontoen eller forsikringen.

Den teoretiske avkastningen, også kalt «Avkastning før kostnader» i kostnadsoversikten, beregnes ved å summere den totale kostnaden med den faktiske avkastningen som du oppnådde i løpet av året. «Avkastning etter kostnader» og «Avkastning før kostnader» vises både som ett beløp og som den prosentuelle utviklingen i løpet av året, og forskjellen mellom de utgjør effekten av kostnadene på avkastningen. Beregningen inkluderer ikke avkastning fra eventuelle alternative investeringer, og den potensielle positive eller negative avkastningen på denne. Merk at Nordnet er avhengig av at utsteder sender komplett kostnadsinformasjon for at den totale kostnaden skal bli komplett. I avsnittet «Kostnad per instrument» kan du se om Nordnet savner kostnadsinformasjon fra produsentene.

Relative kostnader.

En del kostnader og avgifter er relatert til at du handler med instrumenter, andre til at du eier et instrument og/eller benytter deg av enkelte tjenester.

For at du skal få bedre forståelse for kostnadenes størrelse i sammenligning med din handel og din beholdning, vises din totale omsetning sammenlignet med din gjennomsnittlige markedsverdi i løpet av året.

De kostnader og avgifter som er relatert til din totale omsetning i løpet av året, er de som direkte kan føres opp mot at du handler et instrument, det vil si transaksjonskostnader innen tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnader og engangskostnader innen instrumentkostnader. Din totale omsetning beregnes gjennom å summere totalbeløpene for alle kjøp- og salgstransaksjoner i løpet av året. Din totale omsetning vises ikke, men kan beregnes gjennom å dividere et av kostnadsbeløpene med motsvarende prosenttall som vises i tabellen med kostnader i relasjon til total omsetning.

De kostnadene og avgiftene som er relatert til ditt gjennomsnittlige innehav i løpet av året, er de som direkte kan føres til at du eier et instrument og/eller har benyttet en investeringstjeneste og/eller de tjenester som er direkte koblet til at du har en konto eller forsikring hos Nordnet. Innen tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnader er dette løpende kostnader, mens instrumentkostnader gjelder dette løpende-, transaksjons- og andre kostnader. Ditt gjennomsnittlige innehav beregnes gjennom å summere markedsverdien for hver dag i løpet av året og deretter dividere med totalt antall dager i året. Din gjennomsnittlige markedsverdi vises ikke, men kan beregnes ved å dividere et av kostnadsbeløpene med motsvarende prosenttall som vises i tabellen med kostnader relatert til gjennomsnittlig markedsverdi. Merk at de relative kostnadene som berører din gjennomsnittlige markedsverdi er uttrykte pr. år, det vil si at kostnaden uttrykt i prosent viser kostnaden for et helt år.

Kostnader per instrument.

I seksjonen «kostnader per instrument» vises kostnadene og avgiftene som direkte kan kobles til handel i og/eller innehav av spesifikke instrumenter. Her kommer det frem om Nordnet ikke har fått fullstendig kostnadsinformasjon fra utsteder av instrumentene.

Informasjonen om de ulike kostnadstypene beskrives under tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnader.

Dersom Nordnet ikke mottar komplett kostnadsinformasjon fra utsteder av instrumentet, medfører dette at instrumentkostnadene ikke er fullstendige. Dette vises som «Manglende opplysninger» under instrumentnavnet samt at kostnadsopplysningene i tabellen er markerte med «*». Dersom det i tabellen står et kostnadssiffer som er markert med «*», innebærer det at Nordnet har fått kostnadsinformasjon på enkelte dager og har beregnet kostnaden basert på den informasjonen, men at kostnadsinformasjonen savnes for andre dager du har eid og/eller har handlet med instrumentet. For instrumentet som ikke har instrumentkostnader, eksempelvis aksjer, vises instrumentkostnaden som null. Merk at det kun er kostnader som direkte kobles til et spesifikt instrument vises, samt at Nordnet ikke kan garantere at kostnadsinformasjonen fra utsteder er korrekt.