Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

Børsnotering av selskaper

Hva er en børsnotering og hvorfor ønsker selskaper å komme seg på børs? Som investor burde du være klar over hva en børsnotering betyr for et selskap. Her får du vite det grunnleggende, og eventuelle fordeler og ulemper en børsnotering medfører.

Hva er en børsnotering?

Kort fortalt kan en børsnotering beskrives som prosessen som gjør at aksjer i et selskap blir tilgjengeliggjort for kjøp til offentligheten via en børs. På engelsk kalles en børsnotering for en “Initial Public Offering” (IPO). Børsen fungerer som en plattform for børsnoterte selskaper, og skaper en markedsplass hvor det er mulig å handle fritt i omsettelige aksjer.

Det er naturlig at større selskaper med lang historikk ønsker å noteres på de største markedplassene slik som Oslo Børs. Mindre og nystiftede vekstselskaper velger ofte å notere seg på mindre markedsplasser slik som Euronext Growth Market eller Euronext Expand. Kilde: Oslo Børs

En børsnotering på Oslo Børs er en naturlig markedsplass for børsnoterte selskaper.

Hvorfor børsnoteres selskaper?

Det er flere faktorer som gjør at et selskap vil børsnotere seg. De viktigste grunnene er at selskapet får tilgang til kapital og for å gjøre aksjene mer omsettelige.

Les mer om disse faktorene nedenfor.

1. Få tilgang til kapital

Hovedgrunnen til at et selskap børsnoteres er tilgangen til ny kapital. For at et selskap skal kunne vokse videre, kjøpe opp nye virksomheter eller betale ned gjeld, er det viktig å kunne hente ny kapital fra flere interessenter. Dette gjøres enklere når et selskap er børsnotert ettersom selskapet når et bredere publikum enn hva det ellers ville ha gjort. Dette spiller igjen tilbake på det som nevnes ovenfor, med at en børs er en offentlig markedsplass og således en plattform der det har mange interessenter som kan delta i selskapet.

Her kan du lese mer om hva en emisjon er.

2. Gjøre aksjen mer likvid (omsettelig)

Ved å børsnotere et selskap på en offentlig markedsplass, skapes høyere interesse og tilgjengelighet for selskapet. Dette er igjen med på å gjøre aksjene i selskapet mer omsettelige. Det er også lettere for selskaper som er børsnotert å hente inn penger i en offentlig emisjon, enn tilsvarende emisjoner i unoterte selskaper. En annen viktig faktor ved å være børsnotert er at selskapet har en markedsplattform som gjør at man kan kjøpe og selge aksjene fritt i et regulert marked. Dette skaper økt omsetning (likviditet) i verdipapiret, samtidig som at det synliggjør selskapets verdier på en bedre måte enn ved å være unotert.

3. Skape exit-muligheter

Når et selskap er fritt omsettelig på en børs, skaper dette muligheter for deg som investor. Det skaper også muligheter for hovedeierne som ønsker å selge seg ned i sin virksomhet. Det er flere grunner til at hovedeier ønsker å selge seg ned:

  • Skape mer likviditet i aksjen: Om du hadde vært gründer av et selskap, og eier 100 %, er man avhengig av at du som eier selger deg ned i prosent for å kunne skape omsetning i aksjen. Om du eier 100 % av en aksje, er det ikke muligheter for andre aksjonærer å kjøpe seg inn i ditt selskap. Ved å for eksempel selge 30 % skapes det en flyt av aksjer, som muliggjør at andre investorer kan delta i ditt selskaps verdiskaping.
  • Ønsker et bredere aksjonærfellesskap: ved å selge poster til store investorer, fond og lignende vil flere aktører kunne være med å stemme over viktige strategiske planer som selskapet vurderer. Dette gjør at aksjonærfellesskapet kan ta del i forretningsutviklingen til selskapet.

4. Kvalitetsstempel

En børsnotering skaper et kvalitetsstempel pga. lovpålagte plikter om rapportering av driften. Hvert kvartal må børsnoterte selskaper offentliggjøre regnskapene sine. I tillegg er de pliktige til å melde om nyheter, handler og andre strategiske hendelser som omhandler selskapet. Dette skaper trygghet for deg som aksjonær og gjør at selskapet er mer transparent sammenlignet med unoterte selskaper. Dette kan igjen føre til at selskapet tiltrekker seg nye investorer og penger ved eksempelvis en emisjon.

Se kommende børsnoteringer og nyemisjoner her.

Ulemper ved børsnotering for deg som investor

Selv om det å være børsnotert er en god måte for et selskap å skaffe penger på, er det også noen ulemper som er viktig å bemerke for deg som aksjonær:

  1. Juridisk og økonomisk rapportering: Ved å være børsnotert, må selskapet følge strenge juridiske og økonomiske rapporteringskrav til myndighetene. Dette er kostbart for selskapet, da de er avhengig av å ha ansatte innenfor compliance, juss og lignende for å tilfredsstille kravene.
  2. Kostnader: Ved å være børsnotert påløper det også endel kostnader for selskapet. Disse kostnadene omfatter blant annet avgifter til børsen, rådgivning, advokater, meglerhonorarer og regnskapsarbeid. Dette er store kostnader som kan slå negativt ut på selskapets resultat, som igjen kan påvirke aksjekursen.
  3. Informasjonskrav: Det er et tveegget sverd for børsnoterte selskaper å forplikte seg til å være transparent ovenfor sine investorer. På den ene siden skaper det tillit og åpenhet til investorene, på den andre siden skaper det stort press på tid og ressurser hos børsnoterte selskaper. Dette kan igjen slå negativt inn på selskapets planer, da mye tid vil gå med til rapporteringsarbeid, som ellers kunne vært brukt på driften.
  4. Feil fokus: En siste ulempe kan være at selskapet merker et større fokus fra aksjonærene på de finansielle verdiene enn innovasjonen i bedriften. Som investor søker du gjerne avkastning på investeringene dine, både i form av kursstigning og utbytte. Dette samsvarer ikke nødvendigvis med bedriftens ønsker. De ønsker gjerne å bruke mer tid på innovasjon, driftsforbedring, forskning og utvikling av produktene sine. Mange bedrifter kan oppleve mindre arbeidsro, og en trang til å måtte bruke mer tid på det finansielle enn ren utvikling. Noe et selskap tross alt er avhengig av over tid for å skape meravkastning.

Vanlig børsnotering (IPO) vs direktenotering (DPO)

Forskjellen på en tradisjonell børsnotering (IPO) og en DPO er at ved en IPO har du som kjent mulighet til å tegne aksjer i forkant av noteringen via en tilrettelegger. Det trykkes opp flere aksjer som nye aksjonærer kan kjøpe. Selskapet henter dermed samtidig inn penger til selskapet som gjerne skal brukes til å vokse videre.

Direct Public Offering, DPO innebærer i korte trekk at et selskap (kun) gjør aksjer tilgjengelig for kjøp og salg på børsen for nye/flere aksjonærer. Som investor har du ingen mulighet til å kjøpe aksjer på forhånd, så du må derfor vente til aksjene blir tilgjengelig for handel på en børs/markedsplass.