Lær deg aksjebegrepene og Nordnet Markets

Opp

Ordliste

A

Administrasjonsgebyr

Et gebyr som skal dekke utstederens kostnader for håndtering av produktet. Gebyret belastes investoren og trekkes fra prisen på respektive produkt hver natt.

B

Barriere

En stoploss kan også kalles en «barriere». Dersom prisen på det underliggende instrumentet når barrieren, vil det produktet som er knyttet til det underliggende aktivumet, forfalle. Slike barrierer brukes i Mini Futures og Unlimited Turbos.

Bear

Bear er en betegnelse på et fallende marked. En investering i et Bear-sertifikat utvikler seg positivt dersom det underliggende aktivumet faller i verdi, og negativt om det underliggende aktivumet stiger i verdi. En investering i et Bear-sertifikat innebærer at man har tro på at et underliggende aktivum vil utvikle seg negativt.

Bull

Bull er en betegnelse på en sterk markedsutvikling eller sterk tro på̊ markedsoppgang. En investering i et Bull-sertifikat utvikler seg positivt hvis det underliggende aktivumet stiger i verdi, og negativt hvis det underliggende aktivumet faller i verdi. En investering i et Bull-sertifikat innebærer at man har tro på at et underliggende aktivum vil utvikle seg positivt.

Buy-back

Buy-back innebærer at man gir eieren av en stoppet Mini Future anledning til å selge tilbake beholdningen samme dag som stoppordren utløses, uten at han/hun må vente på at pengene utbetales til kontoen sin (noe som normalt tar ti bankdager).

D

Daglig gearing

En daglig brekkstang betyr at brekkstangen hver dag multipliseres med utviklingen av det underliggende aktivumet. Produkter med daglig brekkstang egner seg ikke til langtidsinvesteringer i et volatilt marked. Daglig brekkstang brukes på Bull & Bear-sertifikater.

E

Én til én-forhold (1:1)

Et én til én-forhold (1:1) er et uttrykk for at instrumentet følger bevegelsene til det underliggende aktivumet. Hvis en underliggende indeks beveger seg 1 %, vil også instrumentet bevege seg 1 %.

F

Finansieringskostnad

Renten du betaler for låneandelen (finansieringsnivået) til en Mini Future eller en Unlimited Turbo.

Finansieringsnivå

Nivået som avmerker forskjellen mellom kapitalinnskuddet og prisen på det underliggende aktivumet.

G

Gearing

Mange børshandlede produkter har en innebygd gearingeffekt som innebærer at man multipliserer brekkstangen med utviklingen for det underliggende aktivumet. Du kan ta ut en avkastning tilsvarende avkastningen av det underliggende aktivumet, men siden du har investert i mindre kapital enn via en direkte investering, blir den prosentvise avkastningen større.

H

Handelsstopp

Det kan forekomme midlertidig handelsstopp for enkeltprodukter. Det betyr at handelen midlertidig blir stoppet, slik at ingen handler blir avsluttet og ingen kjøps- eller salgsordrer entrer markedet.

K

Knockout

Et produkt forfaller når prisen på det underliggende aktivumet når et visst nivå – en såkalt stoploss eller barriere. Et eksempel på dette kan være når en Mini Future, Unlimited Turbo eller Turbowarrant når sitt stoplossnivå.

Kredittrisiko

Risikoen for at en utsteder (den som utsteder et produkt) ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor deg som investor. Hvis utstederen går konkurs, kan det bety at hele eller deler av investeringen din går tapt. Dette skjer heldigvis uhyre sjeldent.

Kurtasje

Et gebyr som en bank eller nettmekler debiterer kunden for ved handel med verdipapirer, f.eks. aksjer.

L

Likviditetsrisiko

En likviditetsrisiko innebærer at forutsetningene for en handel i det underliggende aktivumet kan forverres, og at utstederen får problemer med å tilby kjøps- og salgskurser. Det kan medføre at det under visse forhold ikke er mulig å kjøpe eller selge et instrument.

Løpetid

Angir et produkts levetid. Produktet forfaller ved endt løpetid.

Long

Et annet ord for «Bull». Uttrykket betyr at man investerer i tro på at verdien av det underliggende aktivumet vil stige. Sertifikater kalles som regel «Bull», mens Mini Futures kalles «Long».

M

Market maker

En market maker, også kalt en «markedspleier», er en bank eller fondskommisjonær som har påtatt seg å sette opp kjøps- og salgskurser for et produkt.

Markedsrisiko

Risikoen for at investeringen din både kan stige og synke i verdi, kalles «markedsrisiko».

Mini Long

En Mini Long utvikler seg positivt når det underliggende aktivumet stiger i verdi, og negativt når det underliggende aktivumet faller i verdi.

Mini Short

En Mini Short utvikler seg positivt når det underliggende aktivumet faller i verdi, og negativt når det underliggende aktivumet stiger i verdi.

Multiplikator/Paritet

Både «paritet» og «multiplikator» brukes, avhengig av utstederen, men de sikter til det samme. Hvis benevnelsen er større enn 1, tolkes dette som antall andeler som trengs for å få eksponering mot en enhet av det underliggende aktivumet (paritet). Hvis benevnelsen er større enn 1, tolker utstederen det som antall underliggende aktiva per andel (multiplikator). Paritet 10 er altså det samme som multiplikator 0,1.

R

Ratio

Det teoretiske antallet av et visst produkt som gir rett til å kjøpe eller selge en hel enhet av det underliggende aktivumet.

Restverdi

En potensiell verdi som betales tilbake til eieren av en Mini Future etter at den er forfalt.

Rente

Det investoren må betale for at utstederen skal kunne finansiere finansproduktets låneandel. Renten trekkes fra prisen på respektive produkt.

S

Sertifikat

Et sertifikat er et børsnotert verdipapir utgitt av en bank eller en finansinstitusjon. Sertifikatet følger utviklingen av et underliggende aktivum, for eksempel en aksje, indeks eller råvare.

Short

Et annet ord for «Bear». Uttrykket betyr at man investerer i tro på at verdien av det underliggende aktivumet vil synke. Sertifikater kalles som regel «Bear», mens Mini Futures kalles «Short».

Stop loss

Stop loss er den vanligste betegnelsen på en «barriere». Nivået angir hvilken verdi på det underliggende aktivumet som vil endre vilkårene for utregning av produktets avkastning. Som regel betyr det at handelen med produktet opphører. En stop loss har til formål å beskytte investoren mot negativ verdiutvikling, alternativt beskytte mot større tap.

Sluttdag

Produkter med begrenset løpetid har en sluttdag (sluttdato). Etter sluttdagen opphører produktet å eksistere, og utstederen vil betale ut eventuelle verdier til innehaveren.

Spread

Forskjellen mellom kjøps- og salgskurs.

U

Underliggende

Det aktivumet hvis verdiendring påvirker hvordan verdien av produktet utvikler seg. Det underliggende aktivumet kan f.eks. være aksjer, indekser, råvarer, valutaer og renter.

Utsteder

En utsteder eller emittent er en bank/institusjon som gir ut et verdipapir. Det kan for eksempel være et selskap som gir ut en aksje, eller en bank som gir ut et sertifikat.

Utstederrisiko

Risikoen for at en utsteder (den som utsteder et produkt) ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor deg som investor. Hvis utstederen går konkurs, kan det bety at hele eller deler av investeringen din går tapt. Dette skjer heldigvis uhyre sjeldent.

V

Valutarisiko

Risikoen som oppstår ved en investering i norske kroner når det underliggende aktivumet omsettes i utenlandsk valuta. Dette innebærer at investeringen både kan stige og synke i verdi på grunn av valutaendringer, selv om verdien av det underliggende aktivumet skulle være uendret.

Volatilitet

Volatiliteten måler kursbevegelsene i det underliggende aktivumet. Målingen setter en verdi på hvordan et produkt forandrer seg over en viss tid. Hvis prisen på en aksje f.eks. stiger eller synker kraftig, sier man at aksjen er volatil.

Hvordan fungerer produktene?

Bull & Bear-sertifikater og Mini Futures er investeringsprodukter med høy risiko der du kan tape hele kapitalen du investerer. Det er derfor viktig at du forstår hvordan produktene fungerer, og at du setter deg inn i betingelsene før du investerer. På denne siden har vi satt opp generell produktinformasjon om hvordan Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures, Unlimited Turbos og Trackers fungerer.

Bull & Bear-sertifikater

Hva er Bull & Bear-sertifikater?

Bull & Bear er såkalte «ETNer» (Exchange Traded Notes eller børsnoterte gjeldsbevis). Med disse kan du tjene penger på for eksempel aksjer, aksjeindekser og råvarer både i opp- og nedgangstider. Hvis du kjøper Bull, tjener du penger når det underliggende stiger, og hvis du kjøper Bear, tjener du penger når det faller.

Bull & Bear-sertifikater handles både med og uten «gearing-effekt». Hvis du lurer på hvilken Bull eller Bear som passer deg best, er det viktig å huske at jo større gearing du velger, desto større gevinst kan du få. Men det motsatte er også tilfelle. Jo større gearingen er, desto større er også risikoen for store tap. Du kan aldri tape mer enn den kapitalen du har investert.

Hva er et underliggende aktivum?

Hvert Bull & Bear-sertifikat er knyttet til et underliggende aktivum. Eksempler på underliggende aktiva kan være gull, olje, en aksje eller en indeks. Prisen på sertifikatet står i forhold til hvordan prisen på det underliggende utvikler seg. Hvis gullprisen for eksempel utvikler seg positivt, vil et Bull-sertifikat med gull som underliggende stige i verdi, mens et Bear-sertifikat vil falle i verdi.

Hvordan fungerer gearingen?

Handel med Bull & Bear-sertifikater kan gjennomføres både med og uten gearing. Hvis du velger et produkt med gearing, vil utviklingen av Bull & Bear-sertifikatets underliggende multipliseres. Det er viktig å være klar over at gearingen i Bull & Bear-sertifikater regnes ut på daglig basis. Over tid vil avkastningen fra et Bull & Bear-sertifikat ikke nødvendigvis bli hele periodens avkastning multiplisert med valgt gearing. I stedet blir den regnet ut fra summen av de daglige endringene i løpet av perioden.

Slik tyder du tickeren

Hver Bull & Bear har en egen ticker på børsen. Eksempel: BULL OMX X5 NORDNET. BULL viser at du tjener penger hvis underliggende stiger i verdi. OMX viser at verdipapiret er knyttet til OMXS30™-indeksens utvikling. X5 viser at den har fem ganger daglig gearing-effekt. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank.

Hvor lang er løpetiden til et Bull & Bear-sertifikat?

Bull & Bear-sertifikater har ingen fastsatt sluttdato, men er såkalt «open-ended». Det betyr at de løper helt til utstederen velger å avnotere verdipapiret (fjerne det fra børsen). Du bestemmer selv om du vil beholde plasseringen i noen minutter, i én dag eller i flere år. Når spreaden mellom kjøps- og salgskursen blir urimelig stor, vil utstederen normalt velge å avnotere verdipapiret.

Skatt

Produktene beskattes på samme måte som aksjer. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Bull & Bear-sertifikater fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du

Nordnets Bull & Bear-sertifikat er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes både kjøps- og salgskurser i Bull & Bear-sertifikatene. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Bull & Bear-sertifikater handles per stykk, og det minste antallet du kan kjøpe, er ett sertifikat. For eksempel vil et sertifikat med en pris på kr 100 medføre en plassering på nøyaktig kr 100. Et kjøp av 1000 sertifikater vil da medføre en plassering på kr 100 000.

Når kan jeg handle?

Nordnets Bull & Bear-sertifikater handles på Oslo Børs, Nasdaq OMX Stockholm, Nasdaq OMX Helsingfors og Nasdaq OMX København. Sertifikatene kan omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Markedsplass

Handelstider

Oslo Børs

09.00 - 16.20

Nasdaq Stockholm

09.00 - 17.25

Nasdaq København

09.00 - 16.55

Nasdaq Helsingfors

09.00 - 17.25

Bull & Bear-sertifikater med underliggende som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom klokken 15.30 og 22.00, norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da du ikke kan avslutte en eventuell posisjon.


Mini Futures

Hva er en Mini Future?

Med en Mini Future kan du med et mindre beløp oppnå samme eksponering som om du hadde kjøpt en aksje eller en aksjeindeks direkte. For at du selv skal kunne velge hvilken risiko du vil ha på plasseringen tilbyr vi flere forskjellige Mini Futures på samme underliggende aksje eller aksjeindeks, men med ulik gearing-effekt (ulik lånegrad). Høy gearing medfører høy risiko, mens en Mini Future med lav gearing medfører lavere risiko.

Mini Futures passer når du har tro på at en bestemt aksje eller aksjeindeks skal stige eller falle. Hvis du for eksempel tror at en aksje vil stige i verdi, kjøper du en Mini Long. Hvis aksjen stiger, kan en Mini Long stige prosentvis mer i verdi enn aksjen. Men hvis aksjen faller, vil en Mini Long normalt falle prosentvis mer i verdi enn aksjen. Hvis du tror at aksjen vil falle, bør du kjøpe en Mini Short. Hvis aksjen faller, vil din Mini Short stige i verdi, dessuten med gearing-effekt. Samtidig vil de som har kjøpt aksjen, se at verdien faller. Hvis aksjen stiger, faller verdien av Mini Shorten enda mer.

Mini Futures har en såkalt stop loss-funksjon, noe som innebærer at du aldri kan tape mer enn beløpet du har investert.

Hva er et underliggende aktivum?

Hver Mini Future er knyttet til et underliggende aktivum. Eksempler på underliggende aktiva kan være gull, olje, en aksje eller en indeks. Prisen på en Mini Future er direkte knyttet til hvordan prisen på det underliggende utvikler seg. Hvis gullprisen for eksempel utvikler seg positivt, vil en Mini Long med gull som underliggende stige i verdi, mens en Mini Short vil falle i verdi.

Hvordan fungerer gearingen?

En Mini Future på en aksje beveger seg i prinsippet like mye som selve aksjen i kroner og ører. Men siden Mini Futures kjøpes til en betydelig lavere kurs enn aksjen, vil de endre seg prosentvis mer enn aksjen, både opp og ned. En plassering i Mini Futures gir med andre ord en forsterket virkning, en gearing-effekt, sammenlignet med en direkte plassering i underliggende.

Stop loss-nivået er til beskyttelse

Hver Mini Future har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss. Hvis kursen på det underliggende når eller passerer stop loss-nivået, forfaller Mini Futuren, og det regnes ut en restverdi.

Hvis kursen på underliggende når eller passerer stop loss-nivået, vil utstederen avvikle posisjonen av underliggende og regne ut en restverdi. Restverdiens størrelse kan variere og er avhengig av hvilket nivå utstederen klarer å selge eller kjøpe underliggende til. I verste fall settes restverdien til null. Du kan aldri tape mer enn beløpet du har investert.

Buy-back

Når en Mini Future forfaller, kan Nordea som utsteder i enkelte tilfeller sette en kjøpskurs som innehaverne kan selge til. Kjøpskursen tilsvarer den beregnede restverdien. Dette gir de resterende innehaverne anledning til å selge beholdningen umiddelbart, uten å måtte vente på at pengene utbetales til kontoen deres (noe som normalt tar ti bankdager). Merk at denne muligheten er begrenset til børsens stengetid samme dag som Mini Futuren forfaller, og påfølgende bankdag.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Mini Futures fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du

Nordnets Mini Futures er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes både kjøps- og salgskurser i markedet. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Mini Futures omsettes per stykk. Hvis en Mini Long for eksempel koster 100 kroner, vil et kjøp av 1000 Mini Longs bety at du må betale 100 000 kroner.

Skatt

Produktene beskattes på samme måte som aksjer. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

Slik tyder du tickeren

Hver Mini Long og Mini Short har en egen ticker på børsen. Eksempel:

MINI L DAX NORDNET 4

MINI L viser at du tjener penger hvis underliggende stiger i verdi (long). Dags viser at verdipapiret er knyttet til Volvo-aksjens utvikling. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank. 4 er et løpenummer som brukes for å skille ulike Mini Futures fra hverandre.

MINI S DAX NORDNET 3

MINI S viser at du tjener penger hvis underliggende faller i verdi. Dags viser at verdipapiret er knyttet til ABBs aksjeutvikling. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank. 3 er et løpenummer som brukes for å skille ulike Mini Futures fra hverandre.

Ingen sluttdag

Mini Futures har ingen fastsatt sluttdato, noe som betyr at de løper helt til instrumentet når eller passerer sitt stop loss-nivå (forfaller).

Når kan jeg handle?

Våre Mini Futures handles på Oslo Børs, Nasdaq OMX Stockholm, Nasdaq OMX Helsingfors og Nasdaq OMX København. Mini Futures omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Markedsplass

Handelstider

Oslo Børs

09.00 - 16.20

Nasdaq Stockholm

09.00 - 17.25

Nasdaq København

09.00 - 16.55

Nasdaq Helsingfors

09.00 - 17.25

 

Mini Futures med underliggende som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom klokken 15.30 og 22.00, norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da du ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Har du lyst til å lære mer?

Med jevne mellomrom avholder vi nettkurs om hvordan du handler Mini Futures, og det er helt kostnadsfritt. Er du interessert, legg igjen din kontaktinfo så gir vi deg beskjed når neste kurs avholdes:
Er du kunde hos Nordnet?


Unlimited turbos

Hva er en Unlimited Turbo?

Unlimited Turbos eller bare «Turbos» eller «Turboer» er en type knockoutwarrant. I likhet med for eksempel Mini Futures finnes det et finansieringsnivå og et stoplossnivå. Unlimited Turbos skiller seg fra klassiske Mini Futures ved at stoplossnivået i en Unlimited Turbo alltid er likt finansieringsnivået. Siden avstanden mellom stoplossnivået og finansieringsnivået er null, vil en Unlimited Turbo alltid bli verdiløs når finansieringsnivået nås.

Det innebærer også at en Unlimited Turbo med samme stoplossnivå og underliggende aktivum som en Mini Future vil, når alt annet er likt, ha en høyere brekkstang enn en klassisk Mini Future. En Unlimited Turbo prises med en premie basert på en klassisk Mini

Future på grunn av den såkalte «gaprisikoen». Denne premien kan sies å være kostnaden for det garanterte stoplossnivået som innehaveren av en Unlimited Turbo blir tilbudt, ettersom innehaveren til en klassisk Mini Future ikke kan være sikker på kursutviklingen til det underliggende aktivumet eller nivået av restverdien dersom stoplossnivået blir nådd.

Hvordan fungerer gearingen?

En Mini Future på en aksje beveger seg i prinsippet like mye som selve aksjen i kroner og ører. Men siden Turboen kjøpes til en betydelig lavere kurs enn aksjen, vil Turboen endre seg prosentvis mer enn aksjen, både opp og ned. En plassering i Turbo gir med andre ord en forsterket virkning, en gearing-effekt, sammenliknet med en direkte plassering i det underliggende aktivumet. Hvis du for eksempel har en gearing på 5, og prisen på det underliggende aktivumet øker med 1 %, betyr det at en Turbo Long vil stige med 5 %, samtidig som en Turbo Short vil synke med -5 %.

På hvilket nivå vil produktet forfalle?

Hver Turbo har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss, som gjør at du aldri kan tape mer enn kapitalen du har investert. Hvis kursen på det underliggende aktivumet når eller passerer stoplossnivået, forfaller Turboen. Merk at restverdien for en Turbo alltid er 0 NOK.

Ingen sluttdag

Turboer har ingen fastsatt sluttdato, noe som betyr at de løper helt til instrumentet når eller passerer sitt stoplossnivå og forfaller.

Når kan jeg handle?

Nordnets Unlimited Turbos handles på Nasdaq OMX Stockholm, Nasdaq OMX Helsingfors, Nasdaq OMX København og Oslo Børs. Sertifikatene kan omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Marknadsplats

Handelstider

Oslo Børs

09.00 - 16.20

Nasdaq Stockholm

09.00 - 17.25

Nasdaq Köpenhamn

09.00 - 16.55

Nasdaq Helsingfors

09.00 - 17.25

 

Turboer med underliggende aktiva som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom kl. 15.30 og 22.00 norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da man ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Turboer fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du

Unlimited Turbos er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes kjøps- og salgskurser i markedet. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Våre Turboer omsettes per stykk. Hvis en Turbo Long for eksempel koster 100 kroner, vil et kjøp av 1000 Turbo Longs bety at du må betale 100 000 kroner.

Skatt

Produktene beskattes på samme måte som aksjer. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.


Nordnet Markets, Nordens største kurtasjefrie tilbud

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.