Gå til hovedinnhold

Denne siden er en annonse


 


Sterk start for Kraft Høyrente - "dette er ekte aktiv forvaltning"

En veldig høy grad av aktiv forvaltning har i følge forvalter gitt Kraft Høyrente en meget god start siden lanseringen i august. Sammenlignet med andre norske rentefond* har fondet levert den beste avkastningen de siste tre månedene. I samme periode har AUM vokst til 350 millioner kroner.

*Norske rentefond som rapporterer månedlig kursutvikling til Morningstarlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu, siste 3 mnd pr. 3.12.19. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Kraft Høyrente er Kraft Fondenes første rentefond og ble lansert i august 2019. Fondet har i følge forvalter fått en fin start og har i sin korte levetid levert en avkastning på 2,3 prosent. Rentefondet holder til i risikoklasse 2 av 7. Den relativt lave risikoen, kombinert med den gode starten, har gjort fondet populært hos investorene. Vennligst merk at historisk avkastning ikke er noe garanti for fremtidig avkastning.

Aktiv forvaltning i praksis

Fondet forvaltes av Øivind Thorstensen. Thorstensen har erfaring med kredittforvaltning i noen av Londons største forvaltningsselskap og har de siste årene vært en av Norges mest suksessrike renteforvaltere. Han er utdannet BSc (Hons) Management og MSc Finance fra University of Lancaster. Fra 1999 til 2016 jobbet han som porteføljeforvalter med fokus på selskaps- og bankobligasjoner for ulike banker og forvaltningsselskap, blant annet Barclays Capital, BNY Mellon, Investec og LetterOne. Fra 2016 til 2018 jobbet han som porteføljeforvalter i Heimdal Forvaltning.

Det som skiller Thorstensen fra flere andre forvaltere er graden av aktivitet han legger i forvaltningen. I tillegg til selve porteføljeforvaltningen er han alltid på jakt etter å ta de andre mulighetene som finnes i markedet. Enkelt forklart så handler det om kjøpe billig fra en part og selge dyrere til en annen. Ofte tar han posisjoner som de store aktørene mener er for små og som derfor ender opp med å bli oversett.

Det samme gjelder for likviditet på mindre poster. Dette bryr ikke store aktører seg om, og da kan man ta ekstra godt betalt. Thorstensen er også veldig aktiv i emisjonsmarkedet.
Avkastningen siden august er på 2,3 prosent og cirka 0,8 prosent er i følge forvalter relatert til den aktive forvaltningen beskrevet over.

Fakta

Fondets navn

Kraft Høyrente

Fondsselskap

Kraft Finans AS

Aktivatype

Rente, NOK Obligasjoner

Årlig avgift

1,23 %

Herav forvaltningsavgift

0,85 %

Resultatbasert avgift

-

Belåningsgrad

70 %

Fondets startdato

16. august 2019

Minstekjøp

100 NOK

Risiko

2 / 7

ISIN

LU1966282078

Utvikling siden start

Verdiforvaltning

Fondets eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner, konvertible obligasjoner, samt andre gjeldspapirer. Uavhengig av kredittvurdering vil forvalter alltid foreta sin egen vurdering av hver enkelt investering. Valget av investeringer vil hovedsakelig være basert på kontantstrømanalyse og selskapenes balanser. Fondet har ingen begrensninger på løpetiden til enkeltobligasjoner eller porteføljen som helhet. Til tross for dette har fondet under normale markedsforhold til hensikt å opprettholde en gjennomsnittlig løpetid på rundt tre år for porteføljen. Rentedurasjonen vil normalt sett være under to år. Flytende lån vil gi fondet en minimal renterisiko.

Investeringer

Fondets mandat

Fondet har et norsk mandat der vi kan investere i alle sektorer og vil søke en portefølje som utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi. Investeringsfilosofien legger fundamental selskapsanalyse til grunn sammen med tilhørende vurderinger av blant annet egenkapitaltilgang, sektoranalyse, potensiell opp- og nedside, selskapsledelse og eierstruktur. Porteføljen vil gjennomsnittlig ha rundt 35-40 ulike investeringer. Mottatt utbytte fra underliggende eiendeler reinvesteres i fondet. Fondet kan ha inntil 10 prosent i kontanter og inntil 10 prosent i aksjer. Fondet følger reglene i verdipapirfondsloven for UCITS fond.

Mer om fondet

  • Markedsføres og forvaltes av Kraft Finans AS
  • Drift og administrasjon utføres av Carne Group og State Street Bank i Luxembourg
  • Norsk mandat
  • Kan investere i alle sektorer
  • Kan ha inntil 10 prosent i kontanter og inntil 10 prosent i aksjer
  • Inntil 5 prosent i fondsobligasjoner
  • Inntil 20 prosent i annen valuta
  • Følger reglene i verdipapirfondloven for UCITS-fond
  • Fondet er underlagt tilsyn av CSSF (tilsynsmyndighetene i Luxembourg)

Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumentetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Dette fondet har en risiko- og avkastningsprofil på 2, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondet er derfor relativt lav. Denne kategorien kan skifte med tiden. Høyrentefond generelt kan være utsatt for store verdisvingninger.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelselenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu her.

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifterlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.