Gå til hovedinnhold

Bekreftelse av oppholdssted og begrensninger.

På siden du forsøker å besøke er det informasjon om aktuelle tilbud og emisjoner der Nordnet er salgsagent. På grunn av juridiske restriksjoner, er tilgangen til informasjon og dokumenter på denne siden begrenset. Informasjonen er ikke ment for, og kan ikke, direkte eller indirekte, helt eller delvis publiseres, distribueres eller spres til personer bosatt eller lokalisert i USA, Australia, Japan, Canada eller andre jurisdiksjoner der slik handling kan utgjøre et brudd på lokale verdipapirlover eller bestemmelser. Du blir bedt om å gjennomgå følgende informasjon og gi følgende bekreftelse hver gang du søker om tilgang til denne informasjonen. Bekreftelsen må være sannferdig og korrekt.

Denne siden er ment for beboere i spesifikke land

Informasjonen på denne delen av Nordnet Bank NUFs (“Nordnet”) nettside (a) er kun ment for, og kan bare, direkte eller indirekte, helt eller delvis, nås av eller distribueres eller formidles til i) personer som bor og befinner seg utenfor USA, inkludert dets territorier og provinser, hver stat i USA og District of Columbia, ("USA"), Storbritannia, Australia, Japan eller Canada, og er bosatt i og befinner seg i en annen jurisdiksjon der en slik handling ikke utgjør et brudd på lokale verdipapirlover eller bestemmelser, og informasjonen utgjør ikke et tilbud om å selge, eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller erverve verdipapirer i USA, Storbritannia, Australia, Japan eller Canada eller noen annen jurisdiksjon der en slik handling kan bryte lokale verdipapirlover eller bestemmeler i en slik jurisdiksjon, ii) qualified institutional buyers (som definert i Rule 144A i US Securities Act fra 1933 i sin nåværende ordlyd ("Securities Act") ("QIBs"), iii) profesjonelle investorer som faller inn under artikkel 19 (5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Forskriften”), eller iv) enheter med høy nettoformue, eller andre personer som den lovlig kan deles som faller inn under artikkel 49 (2) (a) - (d) i Forskriften (samtlige personer i (iii) og (iv) ovenfor er samlet referert til som "Relevante personer").

Land der tilgang er begrenset eller forbudt

Verdipapir som er nevnt på denne delen av nettstedet ("Verdipapirene" eller "Verdipapir") er ikke registrert og vil ikke bli registrert i henhold til den til enhver tid gjeldende Securities Act eller hos noen verdipapirmyndighet hos noen delstat og kan ikke bli tilbudt eller solgt i USA uten registrering i henhold til Securities Act eller uten anvendelse av unntak fra, eller gjennom en transaksjon som ikke omfattes av, registreringskravene i Securities Act og i samsvar med alle gjeldende verdipapirlover i hver delstat eller annen jurisdiksjon i USA. Ikke noe tilbud om slike Verdipapir vil bli adressert til allmennheten i USA. Verdipapir solgt i USA vil bare bli solgt til QIBer med støtte fra unntak fra registreringskravene i Securities Act. Verdipapirene er ikke registrert og vil ikke bli registrert i samsvar med gjeldende verdipapirlovgivning i Storbritannia, Australia, Japan, Canada eller andre jurisdiksjoner der det er ulovlig eller krever registrering eller annen handling, og kan derfor ikke bli tilbudt eller solgt på vegne av noen person eller enhet som har sin registrerte adresse i, eller ligger i eller er bosatt i Australia, Japan, Canada eller andre jurisdiksjoner der det er ulovlig eller krever registrering eller annen handling.

Nettsiden er markedsføring - ikke et prospekt

Informasjon og dokumenter på denne delen av nettstedet utgjør markedsføring og er ikke et prospekt i henhold til EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017 om prospekter som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller tas opp til handel på en regulert markedsplass, og om opphevelse av direktiv 2003/71/EF. Denne forordningen, sammen med ethvert tillegg til den og alle relevante gjennomføringstiltak i hver medlemsstat i henhold til denne forordningen, omtales herved som "prospektforordningen". Innenfor EØS er informasjonen og dokumentene på denne delen av nettstedet kun adressert til kvalifiserte investorer i hver medlemsstat i henhold til prospektforordningen. Investorer bør ikke tegne verdipapirer som refereres til i informasjonen og dokumentene på denne delen av nettstedet basert på annen informasjon enn den i prospektet.

Vis hensyn til lokale lover og regler

Tilgang til informasjonen og dokumentasjonen på denne delen av nettstedet kan være ulovlig i visse jurisdiksjoner, og bare visse kategorier av personer kan få tilgang til slik informasjon og slike dokumenter. Samtlige personer som ønsker å få tilgang til dokumenter på denne delen av Nordnets nettsted, må først sørge for at de ikke er underlagt lokale lover eller forskrifter som forbyr eller begrenser deres rett til tilgang til denne delen av nettstedet, eller krever registrering eller godkjenning for deres ervervelse av Verdipapir. Slik registrering eller godkjenning er ikke innhentet og vil ikke bli innhentet. Nordnet tar ikke ansvar for noen persons brudd på gjeldende lover og regler.

Bekreftelse
Ved å klikke på "Jeg bekrefter" nedenfor bekrefter du å ha lest og tatt del av informasjonen. Hvis du ikke har rett til å ta del av materialet på dette nettstedet, eller hvis du er i tvil om du har rett til å ta del av materialet, vennligst forlat denne nettsiden.

Jeg bekrefter derfor at:

  1. Jeg er bosatt i og befinner meg i et land utenfor USA, Australia, Japan, Storbritannia eller Canada eller er en QIB i USA, alternativt en "Relevant person" i Storbritannia,
  2. Jeg er berettiget til å få tilgang til informasjonen og dokumentene på denne delen av nettstedet uten å være underlagt noen juridiske begrensninger og uten at Nordnet trenger gjennomføre ytterligere handlinger,
  3. Jeg kommer ikke til å overføre eller sende informasjon fra dette nettstedet til publikasjoner med distribusjon i USA, og
  4. Jeg har lest, forstått og godtar å overholde alle begrensningene angitt ovenfor.