Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

Aksjer og skattemeldingen

Gå inn på siden for skatt og skattemelding for tips.

Aksjegevinst og -tap

I utgangspunktet er gevinst ved realisasjon (herunder salg) av aksjer skattepliktig, og tap ved realisasjon av aksjer fradragsberettiget. Skatteplikt/fradragsrett er uavhengig av hvor lenge skattyter har eid aksjene, og uavhengig av på hvilken måte skattyter har ervervet aksjene eller om de er eiet i eller utenfor næringsvirksomhet. Gevinst eller tap ved realisasjon skal beskattes med 31,68% (30,58% 2018) utover et skjermet beløp (skjermingsfradraget). Dersom skattyteren eier flere aksjer i samme selskap og kun selger noen av aksjene, anses de aksjene som er eldst å være solgt først. Man kan ikke velge en annen løsning, men det er noen unntak fra hovedregelen ved aksjer som er kjøpt samme dag, og ved flere aksjeklasser.

Rett til fradrag

Aksjonæren har rett til fradrag for skjermingsfradrag dersom aksjonæren har eiet aksjen pr. 31. desember året før salget. Se retningslinjer som fremgår nedenfor. Har du solgt aksjene i løpet av året vil du ikke ha krav på skjermingsfradrag for dette året. Du kan imidlertid ha til gode skjermingsfradrag fra tidligere år. Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år vil kunne redusere en skattepliktig gevinst ved salg i gjeldende år, men kun ned til 0 i gevinst. Skjermingsfradraget i seg selv kan ikke brukes til å etablere eller eventuelt øke et tap.

Kostnader i forbindelse med realisasjon av aksjer kommer til fradrag i skattepliktig gevinst i realisasjonsåret, slik som meglerprovisjon og avgift ved omsetning av aksjer mv.

Skattemeldingen

Gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer er ikke alltid forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du må derfor selv sørge for at disse oppgis hvis nødvendig, for eksempel der skatteetaten ikke kjenner inngangsverdien. For aksjer i de fleste norske selskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs vil du motta skjema «Aksjer og egenkapitalbevis» fra Skatteetaten (RF-1088) hvor opplysninger om salget fremkommer. Du skal kontrollere opplysningene og eventuelt overføre gevinsten til post 3.1.8 og tapet til post 3.3.8 i skattemeldingen, eller korrigere de opplysningene som allerede finnes i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Hvis du ikke har noen endringer i skjema RF 1088 så trenger du ikke å levere dette sammen med skattemeldingen. Er opplysningene i oppgaven feil eller mangelfulle, skal oppgaven korrigeres og leveres med samme leveringsfrist som skattemeldingen.

Aksjeutbytte

Hvis du har mottatt utbytte skal det betales skatt for den delen av utbyttet du har mottatt utover skjermingsfradraget.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eid pr 31.12. i inntektsåret, og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt.

Dersom utbyttet er høyere enn skjermingsfradraget på de aktuelle aksjene, vil det overskytende bli beskattet. Dersom utbyttet er lavere enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på denne aksjen. Dette gjøres ved at kostprisen økes med det ubenyttede skjermingsfradraget og danner et nytt skjermingsgrunnlag det påfølgende år. Skjermingsfradrag mellom ulike aksjer/aksjeerverv kan ikke samordnes.

Har du solgt aksjene i løpet av året, vil du ikke ha krav på skjermingsfradrag ved beskatning av utbytte. Det er den som er eier pr 31.12 som også får tilordnet skjermingsfradraget på den aktuelle aksjen.

Aksjer og skattemeldingen

Gå inn på siden for skatt og skattemelding for tips.

Aksjegevinst og -tap

I utgangspunktet er gevinst ved realisasjon (herunder salg) av aksjer skattepliktig, og tap ved realisasjon av aksjer fradragsberettiget. Skatteplikt/fradragsrett er uavhengig av hvor lenge skattyter har eid aksjene, og uavhengig av på hvilken måte skattyter har ervervet aksjene eller om de er eiet i eller utenfor næringsvirksomhet. Gevinst eller tap ved realisasjon skal beskattes med 31,68% (30,58% 2018) utover et skjermet beløp (skjermingsfradraget). Dersom skattyteren eier flere aksjer i samme selskap og kun selger noen av aksjene, anses de aksjene som er eldst å være solgt først. Man kan ikke velge en annen løsning, men det er noen unntak fra hovedregelen ved aksjer som er kjøpt samme dag, og ved flere aksjeklasser.

Rett til fradrag

Aksjonæren har rett til fradrag for skjermingsfradrag dersom aksjonæren har eiet aksjen pr. 31. desember året før salget. Se retningslinjer som fremgår nedenfor. Har du solgt aksjene i løpet av året vil du ikke ha krav på skjermingsfradrag for dette året. Du kan imidlertid ha til gode skjermingsfradrag fra tidligere år. Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år vil kunne redusere en skattepliktig gevinst ved salg i gjeldende år, men kun ned til 0 i gevinst. Skjermingsfradraget i seg selv kan ikke brukes til å etablere eller eventuelt øke et tap.

Kostnader i forbindelse med realisasjon av aksjer kommer til fradrag i skattepliktig gevinst i realisasjonsåret, slik som meglerprovisjon og avgift ved omsetning av aksjer mv.

Skattemeldingen

Gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer er ikke alltid forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du må derfor selv sørge for at disse oppgis hvis nødvendig, for eksempel der skatteetaten ikke kjenner inngangsverdien. For aksjer i de fleste norske selskaper og utenlandske selskaper registrert på Oslo Børs vil du motta skjema «Aksjer og egenkapitalbevis» fra Skatteetaten (RF-1088) hvor opplysninger om salget fremkommer. Du skal kontrollere opplysningene og eventuelt overføre gevinsten til post 3.1.8 og tapet til post 3.3.8 i skattemeldingen, eller korrigere de opplysningene som allerede finnes i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Hvis du ikke har noen endringer i skjema RF 1088 så trenger du ikke å levere dette sammen med skattemeldingen. Er opplysningene i oppgaven feil eller mangelfulle, skal oppgaven korrigeres og leveres med samme leveringsfrist som skattemeldingen.

Aksjeutbytte

Hvis du har mottatt utbytte skal det betales skatt for den delen av utbyttet du har mottatt utover skjermingsfradraget.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eid pr 31.12. i inntektsåret, og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt.

Dersom utbyttet er høyere enn skjermingsfradraget på de aktuelle aksjene, vil det overskytende bli beskattet. Dersom utbyttet er lavere enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på denne aksjen. Dette gjøres ved at kostprisen økes med det ubenyttede skjermingsfradraget og danner et nytt skjermingsgrunnlag det påfølgende år. Skjermingsfradrag mellom ulike aksjer/aksjeerverv kan ikke samordnes.

Har du solgt aksjene i løpet av året, vil du ikke ha krav på skjermingsfradrag ved beskatning av utbytte. Det er den som er eier pr 31.12 som også får tilordnet skjermingsfradraget på den aktuelle aksjen.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.