Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Skatt og skattemelding

Hvorfor ser det ut som jeg har tapt penger i rentefond ved årsskiftet?

Det stilles ofte spørsmål om beregning av skatt på rentefond. Årsaken til det er at beregningen fører til en endring i fondsandeler og kurser. Det som er viktig å merke seg er at den samlede verdien ikke påvirkes og du taper ikke penger selv om det kan se slik ut.

Ved hvert årsskifte utbetales utbytte fra rentefond, gitt at rentefondet går med skattemessig overskudd. Utbyttet utbetales som nye andeler (slik at antall andeler i fondet øker) til alle som eide fondet per 31.12. De nye andelene blir å regne som skattepliktig inntekt (på linje med vanlige renteinntekter) for eieren av fondet. Samtidig blir fondets kurs nedjustert tilsvarende verdien på de nye andelene. Markedsverdien (som er det samme som andeler x kurs) er uendret, men avkastningen ser negativ ut fordi kursen har blitt justert ned.

NB! Hvilken dato kursen blir nedjustert og utbyttet utdeles varierer fra fond til fond. Kursen kan bli nedjustert noen dager før utbyttet utdeles. Noen fondsselskap velger også å avvente med å oppdatere kursen på sine fond til etter at utbyttet har blitt utdelt.

Rentefond beskattes tredelt

For rentefond er det en tredelt beskatning som ligger til grunn: Årlig kapitalskatt på opptjente renter og avkastning, har du solgt må du skatte av kursgevinsten og er du i formuesposisjon må du betale formuesskatt.

  • Opptjente renter og avkastning skatter du av hvert år på samme måte som på et bankinnskudd. Summen av opparbeidede renter og avkastning blir ved årets slutt gjort opp og lagt til din fondsbeholdning, noe som betyr at du får flere andeler. Det vil si at din verdi den 31.12.18 skal være lik din verdi 1. januar 2019. Årets renter og avkastning får du oppgitt i post 3.1.2 i skattemeldingen og du kan kontrollere dette mot årsoppgaven din.
  • Kursgevinster eller tap kommer først til beskatning eller til fradrag når du selger fondsandeler. Har du solgt andeler i 2018 vil du få tilsendt en realisasjonsoppgave pr post eller e-post i løpet av februar 2019. Både renter, avkastning og kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.

Slik fungerer rentefondene i praksis

Det er i hovedsak kun norske rentefond som utbetaler utbytte til andelseierne. Bakgrunnen for dette er at det ikke gis fritak for beskatning av renter for rentefond (i motsetning til for et aksjefond).

Handler du rentefondet i starten av et år (første handelsdag) skal du betale skatt av hele verdien av utbyttet som du får tildelt påfølgende årsskifte.

Det blir litt mer komplisert straks man kjøper andeler i løpet av året. Da kjøper du både eksisterende verdi av fondet og renter som er opptjent gjennom året. Dette utgjør til sammen kursen på andelen. Derfor oppgis kjøpt avkastning i årsoppgaven din. Kjøpt avkastning viser hvor mye renter du fikk med på kjøpet av andelen. Se i årsoppgaven under "Avkastning på andeler i norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond". Sitter du så med disse andelen over årsskiftet vil du slippe å skatte av hele utbyttet, og vi justerer utbyttet mot "kjøpt avkastning". Avkastning andeler = utbetalt avkastning – kjøpt avkastning.

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.